• « Hlavní menu
  • « Zákoník práce
  • přehled paragrafů (článků):
  • § 1 – Tento zákon
  • § 2 – Práva nebo povinnosti v pracovn...
  • § 3 – Závislá práce může být vykonává...
  • § 5 – Na vztahy vyplývající z výkonu ...
  • § 6 – Způsobilost fyzické osoby jako ...
  • § 7 – Zaměstnavatelem se pro účely to...
  • § 8 – Právní postavení zaměstnavatelů...
  • § 9 – Jestliže je účastníkem pracovně...
  • § 10 – Způsobilost fyzické osoby mít p...
  • § 11 – Právní úkony právnické osoby, k...
  • § 12 – Zastoupení v pracovněprávních v...
  • § 13 – Pracovněprávní vztahy podle toh...
  • § 14 – Výkon práv a povinností vyplýva...
  • § 15 – Odborové organizace
  • § 16 – Zaměstnavatelé jsou povinni zaj...
  • § 17 – Právní prostředky ochrany před ...
  • § 18 – Právní úkony se řídí § 34 až 39
  • § 19 – Neplatný je právní úkon, kterým...
  • § 20 – Jde-li o důvod neplatnosti práv...
  • § 21 – Nebyl-li právní úkon učiněn ve ...
  • § 22 – Právo uzavřít kolektivní smlouv...
  • § 23 – Především v kolektivní smlouvě ...
  • § 24 – Odborová organizace uzavírá kol...
  • § 25 – Kolektivní smlouva je závazná p...
  • § 26 – Kolektivní smlouva může být uza...
  • § 27 – Podniková kolektivní smlouva je...
  • § 28 – Pro kolektivní smlouvu se nepou...
  • § 29 – Účastníci kolektivní smlouvy js...
  • § 30 – Výběr fyzických osob ucházející...
  • § 31 – Před uzavřením pracovní smlouvy...
  • § 32 – V případech stanovených zvláštn...
  • § 33 – Pracovní poměr se zakládá praco...
  • § 34 – Pracovní smlouva musí obsahovat
  • § 35 – Zkušební doba
  • § 36 – Vznik pracovního poměru
  • § 37 – Informování o obsahu pracovního...
  • § 38 – Povinnosti vyplývající z pracov...
  • § 39 – Pracovní poměr na dobu určitou
  • § 40 – Obecné ustanovení
  • § 41 – Převedení na jinou práci
  • § 42 – Pracovní cesta
  • § 43 – Přeložení
  • § 44 – Odpadnou-li důvody, pro které b...
  • § 45 – Požádá-li zaměstnanec o převede...
  • § 46 – Jestliže zaměstnavatel zaměstna...
  • § 47 – Nastoupí-li zaměstnanec po skon...
  • § 48 – Pracovní poměr může být rozvázá...
  • § 49 – Dohodnou-li se zaměstnavatel a ...
  • § 50 – Výpovědí může rozvázat pracovní...
  • § 51 – Byla-li dána výpověď, skončí pr...
  • § 52 – Zaměstnavatel může dát zaměstna...
  • § 53 – Zaměstnavatel nesmí dát zaměstn...
  • § 54 – Zákaz výpovědi podle § 53 se ne...
  • § 57 – Zaměstnavatel nemůže dát zaměst...
  • § 58 – Pro porušení povinnosti vyplýva...
  • § 62 – Hromadným propouštěním se rozum...
  • § 63 – Pracovní poměr hromadně propouš...
  • § 64 – Ustanovení § 62 a 63 se vztahuj...
  • § 65 – Skončení pracovního poměru na d...
  • § 67 – Zaměstnanci, u něhož dochází k ...
  • § 68 – Bude-li zaměstnanec po skončení...
  • § 69 – Dal-li zaměstnavatel zaměstnanc...
  • § 70 – Dal-li zaměstnanec zaměstnavate...
  • § 71 – Při neplatné dohodě o rozvázání...
  • § 73 – V případech uvedených v § 33 od...
  • § 74 – Obecné ustanovení
  • § 75 – Dohoda o provedení práce
  • § 76 – Dohoda o pracovní činnosti
  • § 77 – Společné ustanovení
  • § 78 – Pro účely úpravy pracovní doby ...
  • § 79 – Stanovená týdenní pracovní doba
  • § 79a – U zaměstnance mladšího než 18 l...
  • § 80 – Kratší pracovní doba
  • § 81 – Pracovní dobu rozvrhuje zaměstn...
  • § 82 – Při rovnoměrném rozvržení praco...
  • § 83 – Průměrná týdenní pracovní doba ...
  • § 84 – Zaměstnavatel je povinen vyprac...
  • § 84a – Byla-li sjednána jiná úprava pr...
  • § 85 – Při pružném rozvržení pracovní ...
  • § 86 – Konto pracovní doby je jiný způ...
  • § 87 – Při uplatnění konta pracovní do...
  • § 88 – Zaměstnavatel je povinen poskyt...
  • § 89 – Má-li zaměstnanec při výkonu pr...
  • § 90 – Zaměstnavatel je povinen rozvrh...
  • § 90a – Odpočinek mezi koncem jedné smě...
  • § 91 – Dny pracovního klidu jsou dny, ...
  • § 92 – Zaměstnavatel je povinen rozvrh...
  • § 93 – Práci přesčas je možné konat je...
  • § 93a – Další dohodnutá práce přesčas v...
  • § 94 – Délka směny zaměstnance pracují...
  • § 95 – Pracovní pohotovost může zaměst...
  • § 96 – Zaměstnavatel je povinen vést u...
  • § 97 – Překážky v práci na straně zamě...
  • § 98 – Práce přesčas při uplatnění pru...
  • § 99 – Opatření týkající se hromadné ú...
  • § 100 – Vláda stanoví nařízením odchylk...
  • § 101 – Zaměstnavatel je povinen zajist...
  • § 102 – Zaměstnavatel je povinen vytvář...
  • § 103 – Zaměstnavatel je povinen
  • § 104 – Osobní ochranné pracovní prostř...
  • § 105 – Povinnosti zaměstnavatele při p...
  • § 106 – Práva a povinnosti zaměstnance
  • § 107 – Další požadavky bezpečnosti a o...
  • § 108 – Účast zaměstnanců na řešení otá...
  • § 109 – Mzda, plat a odměna z dohody
  • § 110 – Za stejnou práci nebo za práci ...
  • § 111 – Minimální mzda
  • § 112 – Zaručená mzda
  • § 113 – Sjednání, stanovení nebo určení...
  • § 114 – Mzda nebo náhradní volno za prá...
  • § 115 – Mzda, náhradní volno nebo náhra...
  • § 116 – Mzda za noční práci
  • § 117 – Mzda a příplatek za práci ve zt...
  • § 118 – Mzda za práci v sobotu a v neděli
  • § 119 – Naturální mzda
  • § 120 – Uplatní-li se konto pracovní do...
  • § 121 – Za vyrovnávací období přísluší ...
  • § 122 – Určení platu
  • § 123 – Platové tarify
  • § 124 – Příplatek za vedení
  • § 125 – Příplatek za noční práci
  • § 126 – Příplatek za práci v sobotu a v...
  • § 127 – Plat nebo náhradní volno za prá...
  • § 128 – Příplatek za práci ve ztíženém ...
  • § 129 – Zvláštní příplatek
  • § 130 – Příplatek za rozdělenou směnu
  • § 131 – Osobní příplatek
  • § 132 – Příplatek za přímou pedagogicko...
  • § 133 – Specializační příplatek pedagog...
  • § 134 – Odměna
  • § 135 – Plat nebo náhradní volno za prá...
  • § 136 – Platový výměr
  • § 137 – Informační systém o platech
  • § 138 – Výše odměny z dohody a podmínky...
  • § 139 – Jestliže byl zaměstnanec převed...
  • § 140 – Za dobu pracovní pohotovosti [§...
  • § 141 – Mzda nebo plat jsou splatné po ...
  • § 142 – Mzda nebo plat se vyplácí zaměs...
  • § 143 – Na žádost zaměstnance je zaměst...
  • § 144 – Jestliže se zaměstnavatel se za...
  • § 145 – Srážkami z příjmu zaměstnance j...
  • § 146 – Srážky ze mzdy mohou být proved...
  • § 147 – Zaměstnavatel je oprávněn srazi...
  • § 148 – Srážky ze mzdy se přednostně pr...
  • § 149 – U srážek ze mzdy prováděných po...
  • § 150 – Zaměstnavatel eviduje údaje, ji...
  • § 151 – Zaměstnavatel je povinen poskyt...
  • § 152 – Cestovními výdaji, za které pos...
  • § 153 – Podmínky, které mohou ovlivnit ...
  • § 154 – Zahraniční pracovní cestou se r...
  • § 155 – Cestovní náhrady je možné zaměs...
  • § 156 – Druhy cestovních náhrad
  • § 157 – Náhradu jízdních výdajů za použ...
  • § 158 – Nebyla-li výše sazby základní n...
  • § 159 – Náhradu jízdních výdajů za použ...
  • § 160 – Za použití dopravního prostředk...
  • § 161 – Náhrada jízdních výdajů k návšt...
  • § 162 – Náhrada výdajů za ubytování
  • § 163 – Stravné
  • § 164 – Náhrada nutných vedlejších výdajů
  • § 165 – Je-li zaměstnanec přeložen do j...
  • § 166 – Druhy cestovních náhrad
  • § 167 – Náhrada jízdních výdajů
  • § 168 – Náhrada jízdních výdajů k návšt...
  • § 169 – Náhrada výdajů za ubytování
  • § 170 – Zahraniční stravné
  • § 171 – Náhrada nutných vedlejších výdajů
  • § 172 – Bylo-li sjednáno místo výkonu p...
  • § 173 – Zaměstnavatel uvedený v této hl...
  • § 174 – Při poskytování cestovních náhr...
  • § 175 – Náhrada jízdních výdajů
  • § 176 – Stravné
  • § 177 – Je-li zaměstnavatelem sjednáno,...
  • § 178 – Zaměstnanci, kterému zaměstnava...
  • § 179 – Při poskytování zahraničního st...
  • § 180 – Zaměstnavatel může zaměstnanci ...
  • § 181 – Vedle náhrad stanovených v § 17...
  • § 182 – Paušalizace cestovních náhrad
  • § 183 – Záloha na cestovní náhrady a je...
  • § 184 – Při poskytování cestovních náhr...
  • § 185 – Požaduje-li se pro poskytnutí c...
  • § 186 – Zaměstnanec je povinen bez zbyt...
  • § 187 – Za člena rodiny zaměstnance se ...
  • § 188 – Cestovní náhrady poskytované po...
  • § 189 – Zmocňovací ustanovení
  • § 190 – Sjedná-li zaměstnavatel, popříp...
  • § 191 – Zaměstnavatel omluví nepřítomno...
  • § 192 – Zaměstnanci, který byl uznán do...
  • § 193 – Náhrada mzdy nebo platu se posk...
  • § 194 – Zaměstnanci, který pracuje na z...
  • § 195 – Mateřská dovolená
  • § 196 – Rodičovská dovolená
  • § 197 – Mateřská a rodičovská dovolená ...
  • § 198 – Společné ustanovení o mateřské ...
  • § 199 – Nemůže-li zaměstnanec konat prá...
  • § 200 – Zaměstnavatel poskytne zaměstna...
  • § 201 – Výkon veřejné funkce
  • § 202 – Výkon občanské povinnosti
  • § 203 – Jiné úkony v obecném zájmu
  • § 204 – Pracovní volno související s br...
  • § 205 – Překážky v práci z důvodu škole...
  • § 206 – Je-li překážka v práci zaměstna...
  • § 207 – Prostoje a přerušení práce způs...
  • § 208 – Nemohl-li zaměstnanec konat prá...
  • § 209 – O jinou překážku v práci na str...
  • § 210 – Doba strávená na pracovní cestě...
  • § 211 – Zaměstnanci, který vykonává zam...
  • § 212 – Zaměstnanci, který za nepřetrži...
  • § 213 – Výměra dovolené činí nejméně 4 ...
  • § 214 – Zaměstnanci, jemuž nevzniklo pr...
  • § 215 – Zaměstnanci, který pracuje u té...
  • § 216 – Týdnem dovolené se rozumí 7 po ...
  • § 217 – Dobu čerpání dovolené určuje za...
  • § 218 – Zaměstnavatel je povinen určit ...
  • § 219 – Nastoupí-li zaměstnanec během d...
  • § 220 – Zaměstnavatel může v dohodě s o...
  • § 221 – Změní-li zaměstnanec v průběhu ...
  • § 222 – Zaměstnanci přísluší za dobu če...
  • § 223 – Nepracoval-li zaměstnanec, kter...
  • § 224 – Zaměstnavatelé jsou povinni vyt...
  • § 225 – Odborová organizace spolurozhod...
  • § 226 – Zaměstnavatel je povinen zajist...
  • § 227 – Zaměstnavatel pečuje o odborný ...
  • § 228 – Zaškolení a zaučení
  • § 229 – Odborná praxe absolventů škol
  • § 230 – Prohlubování kvalifikace
  • § 231 – Zvýšením kvalifikace se rozumí ...
  • § 232 – Nejsou-li dohodnuta nebo stanov...
  • § 233 – Zaměstnavatel sleduje průběh a ...
  • § 234 – Uzavře-li zaměstnavatel se zamě...
  • § 235 – Do doby setrvání zaměstnance v ...
  • § 236 – Zaměstnavatel je povinen umožni...
  • § 237 – Povinnosti zaměstnavatelů k zam...
  • § 238 – Zaměstnankyně nesmějí být zaměs...
  • § 239 – Koná-li těhotná zaměstnankyně p...
  • § 240 – Těhotné zaměstnankyně a zaměstn...
  • § 241 – Zaměstnavatel je povinen přihlí...
  • § 242 – Zaměstnankyni, která kojí své d...
  • § 243 – Zaměstnavatelé jsou povinni vyt...
  • § 244 – Zaměstnavatelé smějí zaměstnáva...
  • § 245 – Zaměstnavatel nesmí mladistvé z...
  • § 246 – Mladiství zaměstnanci nesmějí b...
  • § 247 – Zaměstnavatel je povinen zabezp...
  • § 248 – Zaměstnavatel je povinen zajišť...
  • § 249 – Zaměstnanec je povinen počínat ...
  • § 250 – Zaměstnanec odpovídá zaměstnava...
  • § 251 – Na zaměstnanci, který vědomě ne...
  • § 252 – Byla-li se zaměstnancem uzavřen...
  • § 253 – Zaměstnanec, který uzavřel doho...
  • § 254 – Inventarizace se provádí při uz...
  • § 255 – Zaměstnanec odpovídá za ztrátu ...
  • § 256 – Zaměstnanec, který uzavřel doho...
  • § 257 – Zaměstnanec, který odpovídá za ...
  • § 258 – Při určení výše náhrady škody p...
  • § 259 – Zaměstnanec, který odpovídá za ...
  • § 260 – Při společné odpovědnosti za sc...
  • § 261 – Zaměstnanec, který je stižen du...
  • § 262 – Výši požadované náhrady škody u...
  • § 263 – Výši požadované náhrady škody j...
  • § 264 – Z důvodů zvláštního zřetele hod...
  • § 265 – Zaměstnavatel odpovídá zaměstna...
  • § 266 – Zaměstnavatel odpovídá za věcno...
  • § 267 – Zaměstnavatel odpovídá zaměstna...
  • § 268 – Zaměstnavatel je povinen uhradi...
  • § 269 – Zaměstnavatel je povinen nahrad...
  • § 270 – Prokáže-li zaměstnavatel, že šk...
  • § 271 – Zaměstnavatel, který nahradil p...
  • § 272 – Při určení výše škody na věci s...
  • § 273 – Plněním pracovních úkolů je výk...
  • § 274 – V přímé souvislosti s plněním p...
  • § 275 – Zabezpečení zaměstnance pro pří...
  • § 276 – Zaměstnanci v pracovněprávním v...
  • § 277 – Zaměstnavatel je povinen na svů...
  • § 278 – K zajištění práva na informace ...
  • § 279 – Informování
  • § 280 – Projednání
  • § 281 – Radu zaměstnanců a zástupce pro...
  • § 282 – Rada zaměstnanců a funkce zástu...
  • § 283 – Volby vyhlašuje zaměstnavatel n...
  • § 284 – Navrhovat kandidáty může každý ...
  • § 285 – Každý zaměstnanec zaměstnavatel...
  • § 286 – Působí-li u zaměstnavatele více...
  • § 287 – Informování a projednání
  • § 288 – Právo zaměstnanců zaměstnavatel...
  • § 289 – Řídícím zaměstnavatelem se pro ...
  • § 290 – Vyjednávací výbor se ustavuje, ...
  • § 291 – Vyjednávací výbor doručí zaměst...
  • § 292 – Vyjednávací výbor se může usnés...
  • § 293 – Ústředí a vyjednávací výbor si ...
  • § 294 – Evropská rada zaměstnanců ustav...
  • § 295 – Ujednání o jiném postupu pro na...
  • § 296 – Evropská rada zaměstnanců podle...
  • § 297 – Členy evropské rady zaměstnanců...
  • § 298 – Ústředí je povinno bez zbytečné...
  • § 299 – Ustanovení § 288 až 298 se nepo...
  • § 300 – Zaměstnavatel je povinen při ur...
  • § 301 – Zaměstnanci jsou povinni
  • § 302 – Vedoucí zaměstnanci jsou dále p...
  • § 303 – Zaměstnanci
  • § 304 – Zaměstnanci mohou vedle svého z...
  • § 305 – U zaměstnavatele může vnitřní p...
  • § 306 – Pracovní řád
  • § 307 – Zakládá-li výměr (§ 113 odst. 4...
  • § 308 – Dohoda agentury práce s uživate...
  • § 309 – Po dobu dočasného přidělení zam...
  • § 310 – Byla-li sjednána dohoda, kterou...
  • § 311 – Ustanovení § 310 není možné pou...
  • § 312 – Zaměstnavatel je oprávněn vést ...
  • § 313 – Při skončení pracovního poměru ...
  • § 314 – Požádá-li zaměstnanec zaměstnav...
  • § 315 – Nesouhlasí-li zaměstnanec s obs...
  • § 316 – Zaměstnanci nesmějí bez souhlas...
  • § 317 – Na pracovněprávní vztahy zaměst...
  • § 318 – Pracovněprávní vztah uvedený v ...
  • § 319 – Je-li zaměstnanec zaměstnavatel...
  • § 320 – Návrhy zákonů a návrhy ostatníc...
  • § 321 – Odborové organizace dbají o dod...
  • § 322 – Odborové organizace mají právo ...
  • § 323 – Výkon kontroly v pracovněprávní...
  • § 324 – Bezdůvodné obohacení se řídí § 451
  • § 325 – Závazky vznikají zejména ze sml...
  • § 326 – Závazky v pracovněprávních vzta...
  • § 327 – Dohoda o srážkách ze mzdy
  • § 328 – Smrt zaměstnance
  • § 329 – Promlčení se řídí § 100 odst. 1...
  • § 330 – K zániku práva proto, že nebylo...
  • § 331 – Promlčecí doba se řídí § 103
  • § 332 – Jde-li o právo zaměstnance, kte...
  • § 333 – Počítání času se řídí § 122
  • § 334 – Obecné ustanovení o doručování ...
  • § 335 – Doručování zaměstnavatelem pros...
  • § 336 – Doručování zaměstnavatelem pros...
  • § 337 – Doručování písemnosti určené za...
  • § 338 – K přechodu práv a povinností z ...
  • § 339 – Před přechodem práv a povinnost...
  • § 340 – Ustanovení § 338 a 339 se vztah...
  • § 342 – S výjimkou případů pokračování ...
  • § 343 – Stanoví-li zvláštní právní před...
  • § 344 – Stanoví-li zvláštní právní před...
  • § 345 – Stanoví-li zvláštní právní před...
  • § 346 – Vláda může nařízením stanovit o...
  • § 347 – Ohrožením nemocí z povolání se ...
  • § 348 – Jako výkon práce se posuzuje doba
  • § 349 – Právní a ostatní předpisy k zaj...
  • § 350 – Osamělými se rozumějí neprovdan...
  • § 351 – Má-li být v pracovněprávních vz...
  • § 352 – Průměrným výdělkem zaměstnance ...
  • § 353 – Průměrný výdělek zjistí zaměstn...
  • § 354 – Není-li v tomto zákoně dále sta...
  • § 355 – Jestliže zaměstnanec v rozhodné...
  • § 356 – Průměrný výdělek se zjistí jako...
  • § 357 – Jestliže je průměrný výdělek za...
  • § 358 – Jestliže je zaměstnanci v rozho...
  • § 359 – V případech, kdy se podle právn...
  • § 360 – Bude-li to pro zaměstnance výho...
  • § 361 – Zjištění průměrného výdělku zam...
  • § 362 – Za mzdu nebo plat se pro účely ...
  • § 363 – Ustanoveními, kterými se zaprac...
  • § 364 – Podle tohoto zákona se řídí tak...
  • § 365 – Ode dne nabytí účinnosti tohoto...
  • § 366 – Zaměstnavatel odpovídá zaměstna...
  • § 367 – Zaměstnavatel se zprostí odpově...
  • § 368 – Zaměstnavatel se nemůže zprosti...
  • § 369 – Zaměstnanci, který utrpěl praco...
  • § 370 – Náhrada za ztrátu na výdělku po...
  • § 371 – Náhrada za ztrátu na výdělku po...
  • § 372 – Náhrada za bolest a ztížení spo...
  • § 373 – Účelně vynaložené náklady spoje...
  • § 374 – Škodou podle tohoto zákona není...
  • § 375 – Zemře-li zaměstnanec následkem ...
  • § 376 – Náhrada účelně vynaložených nák...
  • § 377 – Náhrada nákladů na výživu pozůs...
  • § 378 – Jednorázové odškodnění pozůstalých
  • § 379 – Náhrada věcné škody
  • § 380 – Pracovním úrazem pro účely toho...
  • § 381 – Náhrada za ztrátu na výdělku po...
  • § 382 – Při zjišťování průměrného výděl...
  • § 383 – Při omezení odpovědnosti zaměst...
  • § 384 – Zaměstnavatel, který nahradil p...
  • § 385 – U zaměstnance, který je v době ...
  • § 386 – Zaměstnanci, který utrpí pracov...
  • § 387 – Cestou do zaměstnání a zpět se ...
  • § 388 – Ve výjimečných případech může s...
  • § 389 – Nepromlčují se práva zaměstnanc...
  • § 390 – Změní-li se podstatně poměry po...
  • § 391 – Žáci střední školy, konzervatoř...
  • § 392 – Fyzickým osobám plnícím veřejné...
  • § 393 – Právo na náhradu škody vzniklé ...
  • § 393a – Ustanovení § 57, § 66 odst. 1 v...
  • § 394 – Do doby vydání prováděcích práv...
  • § 395 – Zrušuje se:
  • § 396 – Účinnost
  • Příl – Charakteristiky platových tříd

Zákoník práce paragraf § 385

§ 385
U zaměstnance, který je v době pracovního úrazu nebo zjištění nemoci z povolání v několika pracovních poměrech nebo je činný na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, se při stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku vychází z průměrných výdělků dosahovaných ve všech těchto pracovněprávních vztazích, a to po dobu, po kterou by mohly trvat.

Předchozí paragraf

Zákoník práce paragraf § 384

(1) Zaměstnavatel, který nahradil poškozenému škodu, má právo na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za tuto škodu odpovídá podle

Následující paragraf

Zákoník práce paragraf § 386

(1) Zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo


© 2021 Sbírka Zákonů