Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1)
 • § 2 – Osobní rozsah zdravotního pojištění
 • § 3 – Vznik a zánik zdravotního pojištění
 • § 4 – Plátci pojistného zdravotního pojištění (dále jen "plátci pojistného") jsou: a) pojištěnci uvedení v § 5
 • § 5 – Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud a) je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická
 • § 6 – Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance s výjimkou zaměstnanců, kteří postupují podle § 8 odst. 4
 • § 7 – Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce: a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte
 • § 8 – Povinnost platit pojistné
 • § 9 – Výše a způsob placení pojistného a penále
 • § 10 – Oznamovací povinnost plátců pojistného
 • § 10a – Živnostenské úřady
 • § 11 – Pojištěnec má právo a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou
 • § 12 – Pojištěnec je povinen: a) plnit oznamovací povinnost podle § 10
 • § 13 – Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav
 • § 14 – Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá na území České republiky. Ze zdravotního pojištění se pojištěncům uhradí
 • § 15 – Ze zdravotního pojištění se nehradí, nebo se hradí jen za určitých podmínek, zdravotní výkony uvedené v příloze č. 1
 • § 16 – Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní péči, jinak zdravotní pojišťovnou nehrazenou, je-li její
 • § 16a – Regulační poplatky
 • § 16b – Limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely
 • § 17 – Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování zdravotní péče pojištěncům uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna a
 • § 17a – Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče pojištěncům umístěným v zařízeních
 • § 18 – Poskytování zdravotní péče
 • § 19 – Ambulantní péče
 • § 20 – Primární zdravotní péče
 • § 21 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče
 • § 22 – Zvláštní ambulantní péče
 • § 22a – Zvláštní ústavní péče - péče paliativní lůžková
 • § 23 – Vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, poskytne se mu hrazená péče formou péče ústavní. Ústavní péčí se rozumí péče v nemocnicích
 • § 24 – Do ústavní péče jsou pojištěnci přijímáni zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře. Ošetřující lékař zasílá s doporučením
 • § 25 – Je-li při přijetí dítěte do zdravotnického zařízení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nutná celodenní přítomnost průvodce,
 • § 26 – Bezprostřední péči o pojištěnce zajišťuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem nemocnice nebo odborného léčebného ústavu, který určuje
 • § 27 – Pojištěnec se propustí z ústavní péče, jakmile jsou provedena potřebná vyšetření a ošetření nebo dojde-li k takovému zlepšení zdravotního stavu,
 • § 28 – Pohotovostní a záchranná služba
 • § 29 – V rámci hrazené péče se u pojištěnců provádějí preventivní prohlídky. Účelem preventivních prohlídek je včasné zjištění ohrožení
 • § 30 – Hrazená péče zahrnuje vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním.34)
 • § 31 – Dispenzární péče
 • § 32 – Poskytování léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky
 • § 33 – Lázeňská péče
 • § 34 – Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách
 • § 35 – Závodní preventivní péče
 • § 35a – Transplantace tkání a orgánů
 • § 36 – Zdravotní pojišťovna hradí dopravu pojištěnce na území České republiky, popřípadě na území Slovenské republiky, pokud tak vyplývá z dohody
 • § 37 – Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná doprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem.
 • § 38 – Posudková činnost
 • § 39 – Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva
 • § 39a – Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
 • § 39b – O výši a podmínkách úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely rozhoduje Ústav. Takové rozhodnutí
 • § 39c – Ústav zařazuje léčivý přípravek v rámci řízení podle § 39g
 • § 39d – Zásady pro úhradu vysoce inovativních přípravků
 • § 39e – Soutěž o nejnižší cenu
 • § 39f – Žádost o stanovení maximální ceny a žádost o stanovení výše a podmínek úhrady
 • § 39g – Řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady
 • § 39h – Rozhodnutí o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady
 • § 39i – Změny rozhodnutí o stanovení maximální ceny a rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady
 • § 39k – Mimořádné prodloužení lhůty
 • § 39l – Pravidelná revize systému úhrad
 • § 39m – Poskytování informací
 • § 39n – Zveřejňování informací
 • § 40 – Zdravotní pojišťovny
 • § 41 – Informační centrum
 • § 42 – Zdravotní pojišťovny kontrolují využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a
 • § 43 – Zdravotní pojišťovny podléhají kontrole státních orgánů České republiky.
 • § 44 – Za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10
 • § 45 – Příslušná zdravotní pojišťovna může vyměřit přirážku k pojistnému zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce
 • § 45a – Zdravotní pojišťovně, která neuzavře smlouvu o poskytování zdravotní péče s veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením
 • § 46 – Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Tuto povinnost plní prostřednictvím zdravotnických
 • § 47 – Výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále
 • § 48 – Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení komisi. Členy komise jsou:
 • § 49 – Činnost komise řídí její předseda, kterým je zástupce krajského úřadu, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je
 • § 50 – Nabídky se doručují vyhlašovateli ve lhůtě stanovené podle § 47 odst. 2 písm. b)
 • § 51 – Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k dobré pověsti zdravotnického zařízení (k dodržování postupu
 • § 52 – Vyhlašovatel je povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů podle § 49 odst. 2
 • § 53 – Rozhodování
 • § 53a – Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje 20 000
 • § 53b – Doručování veřejnou vyhláškou
 • § 53c – Při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona a zvláštního zákona,17)
 • § 54 – Smluvní zdravotní pojištění
 • § 55 – Náhrada nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci
 • § 55a – Vztah k mezinárodním smlouvám
 • § 55b – Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené
 • § 56 – Za nezaopatřené děti podle § 7 odst. 1 písm. a)
 • § 57 – Zrušují se:
 • § 58 – Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb.
 • § 59 – Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb.
 • § 60 – Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb.
 • § 61 – Účinnost
 • Příl.1 – SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK
 • Příl.2 – SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
 • Příl.3 – SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
 • Příl.4 – SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ
© 2024 Sbírka Zákonů