Branný zákon (585/2004 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Obsah branné povinnosti a druhy vojenské činné služby
 • § 2 – Doba trvání branné povinnosti
 • § 3 – Dobrovolné převzetí branné povinnosti
 • § 4 – Občan nebo voják v povinné záloze mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti,
 • § 5 – Občan nebo voják v povinné záloze mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti,
 • § 6 – Odmítnutí mimořádné služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání
 • § 7 – Branná povinnost zaniká
 • § 8 – Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti, kromě důvodů uvedených v § 7
 • § 9 – Zřizují se krajská vojenská velitelství jako vojenské správní úřady. V čele krajského vojenského velitelství je ředitel,
 • § 12 – Vojenské cvičení a výjimečné vojenské cvičení
 • § 13 – Povolání na vojenské cvičení nebo na výjimečné vojenské cvičení a nastoupení jejich výkonu
 • § 14 – Propuštění z výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení
 • § 15 – Voják na vojenském cvičení, na výjimečném vojenském cvičení nebo ve služebním poměru vojáka z povolání vykonává ode dne
 • § 17 – Vojáka v záloze, u něhož je v důležitém zájmu bezpečnosti České republiky třeba, aby mohl dále vykonávat své civilní zaměstnání,
 • § 18 – Obsah odvodního řízení
 • § 19 – Dotazník
 • § 20 – Odvodní komise
 • § 21 – Průběh odvodního řízení
 • § 22 – Pozastavení propouštění vojáků z výkonu vojenské činné služby
 • § 23 – Mobilizace ozbrojených sil
 • § 24 – Cestování do zahraničí
 • § 25 – Výjimky z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení a vykonávat mimořádnou službu
 • § 26 – Pro doplňování ozbrojených sil se z vojáků v záloze vytváří záloha ozbrojených sil (dále jen "záloha"). Záloha se skládá
 • § 27 – V povinné záloze jsou vojáci
 • § 28 – V aktivní záloze jsou vojáci nebo občané na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti podle § 5
 • § 29 – Přezkumné řízení
 • § 30 – Vyšší přezkumné komise
 • § 31 – Vojenská evidence
 • § 32 – Ohlašovací povinnost
 • § 33 – Vojenské doklady
 • § 34 – Občan smí vstoupit do ozbrojených sil jiných států pouze se souhlasem prezidenta republiky na základě své žádosti, nestanoví-li tento zákon jinak.
 • § 35 – Přestupku se dopustí ten, kdo
 • § 36 – Náklady spojené s brannou povinností, které vznikají státním orgánům, orgánům územních samosprávných celků a právnickým nebo
 • § 37 – Správní úřady podle své působnosti a orgány územní samosprávy v přenesené působnosti spolupracují s krajskými vojenskými
 • § 38 – Pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, použije se na řízení podle tohoto zákona správní řád.
 • § 39 – Vojáci vykonávající základní službu se z této služby propustí dne 22. prosince 2004.
 • § 40 – Zrušuje se:
 • § 41 – Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 39 odst. 1
 • Příl – Názvy, sídla a územní obvody krajských vojenských velitelství
© 2024 Sbírka Zákonů