o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) (361/2000 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Vymezení základních pojmů
 • § 3 – Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích
 • § 4 – Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích
 • § 5 – Povinnosti řidiče
 • § 6 – nadpis vypuštěn
 • § 7 – Řidič nesmí a) předat řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 3
 • § 8 – Povinnosti řidiče tramvaje
 • § 8a – Povinnosti učitele autoškoly
 • § 9 – Povinnosti přepravované osoby
 • § 10 – Povinnosti provozovatele vozidla
 • § 11 – Směr a způsob jízdy
 • § 12 – Jízda v jízdních pruzích
 • § 13 – Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí vpravo; vlevo se smí jet jen tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo
 • § 14 – Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou "Vyhrazený jízdní pruh" (dále jen "vyhrazený jízdní pruh") pro určitý druh vozidel, platí pro řidiče
 • § 15 – Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném
 • § 16 – Objíždění
 • § 17 – Předjíždění
 • § 18 – Rychlost jízdy
 • § 19 – Vzdálenost mezi vozidly
 • § 20 – Vyhýbání
 • § 21 – Odbočování
 • § 22 – Jízda křižovatkou
 • § 23 – Vjíždění na pozemní komunikaci
 • § 24 – Otáčení a couvání
 • § 25 – Řidič smí zastavit a stát jen
 • § 26 – Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena
 • § 27 – Řidič nesmí zastavit a stát a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
 • § 28 – Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně
 • § 29 – Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového
 • § 30 – Znamení o změně směru jízdy
 • § 31 – Výstražná znamení
 • § 32 – Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je
 • § 33 – Motorové vozidlo nebo jízdní souprava, jejichž rozměry nebo rozměry nákladu přesahují míry stanovené zvláštním právním předpisem,2)
 • § 34 – Vlečení motorových vozidel
 • § 35 – Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost 2)
 • § 36 – Řidiči je na dálnici zakázáno a) zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Při nouzovém stání podle
 • § 37 – Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici ostatní ustanovení tohoto zákona.
 • § 38 – Ustanovení o provozu na dálnici platí i na silnici pro motorová vozidla.
 • § 39 – Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou
 • § 40 – Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz v obytné zóně a pěší zóně ostatní ustanovení tohoto zákona.
 • § 41 – Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla
 • § 42 – Řidič vozidla vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy2)
 • § 43 – Omezení jízdy některých vozidel
 • § 44 – Čerpání pohonných hmot
 • § 45 – Překážka provozu na pozemních komunikacích
 • § 46 – Zastavení vozidla v tunelu
 • § 47 – Dopravní nehoda
 • § 48 – Přeprava osob
 • § 49 – Přeprava osob vozidlem hromadné dopravy osob
 • § 50 – Přeprava osob vozidlem taxislužby
 • § 51 – Přeprava osob v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru
 • § 52 – Přeprava nákladu
 • § 53 – Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na
 • § 54 – Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod
 • § 55 – Před železničním přejezdem si musí chodec počínat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně
 • § 56 – Útvar chodců
 • § 57 – Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený
 • § 58 – Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a
 • § 59 – Jízda potahovými vozidly a ručními vozíky
 • § 60 – Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat
 • § 61 – Obecná, místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
 • § 62 – Dopravní značky
 • § 63 – Svislé dopravní značky
 • § 64 – Vodorovné dopravní značky
 • § 65 – Světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla
 • § 66 – Dopravní zařízení
 • § 67 – Speciální označení vozidel a osob
 • § 68 – Zařízení pro provozní informace
 • § 69 – Řízení provozu na pozemních komunikacích
 • § 70 – Při řízení provozu na křižovatce se užívá zejména světelných signálů tříbarevné soustavy s plnými signály nebo se směrovými signály.
 • § 71 – Užívá-li se signálu "Rychlostní signál s proměnným signálním znakem" nebo "Rychlostní signál s více signálními znaky", označuje rozsvícené
 • § 72 – Provoz tramvají se řídí světelným signalizačním zařízením se signály "Signály pro tramvaje". Těchto signálů se může užít i na jízdních
 • § 73 – Je-li na stezce pro cyklisty nebo cyklistickém pruhu zřízeno světelné signalizační zařízení se světelnými signály "Signál pro cyklisty
 • § 74 – Pro chodce se užívá těchto signálů dvoubarevné soustavy, popřípadě i doprovodných akustických signálů, které znamenají a) "Signál pro chodce
 • § 75 – Řízení provozu pokyny policisty
 • § 76 – Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
 • § 77 – Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • § 78 – Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací
 • § 79 – Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji,
 • § 80 – Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
 • § 81 – Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění
 • § 82 – Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění
 • § 83 – Věk
 • § 84 – Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel (dále
 • § 85 – Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského
 • § 86 – Je-li žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění podle posouzení zdravotní způsobilosti zdravotně způsobilý
 • § 87 – Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem
 • § 87a – Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem
 • § 88 – Po provedení pravidelné lékařské prohlídky vydá posuzující lékař povinné osobě posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek
 • § 89 – Povinná osoba, která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.
 • § 90 – Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel
 • § 91 – Další podmínky k udělení řidičského oprávnění
 • § 92 – Udělení a rozšíření řidičského oprávnění
 • § 93 – Podmínění a omezení řidičského oprávnění
 • § 94 – Odnětí řidičského oprávnění a vzdání se řidičského oprávnění
 • § 94a – Pozbytí řidičského oprávnění
 • § 95 – Pozastavení řidičského oprávnění
 • § 96 – Přezkoumání zdravotní způsobilosti
 • § 97 – Přezkoušení z odborné způsobilosti
 • § 98 – Pokud pominuly důvody pro podmínění řidičského oprávnění podle § 93 odst. 1
 • § 99 – Pokud pominuly důvody pro omezení řidičského oprávnění pro částečnou ztrátu odborné způsobilosti podle § 93 odst. 2 písm.
 • § 100 – Pokud zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti podle § 94 odst.
 • § 101 – Pokud zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti podle § 94 odst.
 • § 102 – Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném
 • § 103 – Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do
 • § 104 – Druhy řidičských průkazů
 • § 105 – Údaje zapisované do řidičského průkazu
 • § 106 – Mezinárodní řidičský průkaz obsahuje tyto údaje: a) jméno a příjmení držitele,
 • § 107 – Byl-li držiteli mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem uložen soudem nebo příslušným správním úřadem30)
 • § 108 – Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
 • § 109 – Řidičský průkaz se vydá osobě, které bylo uděleno řidičské oprávnění.
 • § 110 – Řidičský průkaz vydá držiteli řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • § 110a – Paměťovou kartu řidiče vydá na základě žádosti do 15 pracovních dnů od jejího doručení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
 • § 111 – Vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • § 112 – Vydání duplikátu řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
 • § 113 – Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
 • § 114 – Vrácení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
 • § 115 – Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
 • § 116 – Výměna řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem
 • § 117 – Žádosti a oznámení podle § 92 až 94
 • § 118 – Neplatnost řidičských průkazů
 • § 118a – Zabránění v jízdě
 • § 118b – Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h)
 • § 118c – Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu podle
 • § 119 – Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním systémem, jehož správcem je obecní úřad obce
 • § 120 – Jestliže držitel řidičského průkazu změní trvalý pobyt, je povinen oznámit do 5 pracovních dnů změnu obecnímu úřadu obce
 • § 121 – Výdej dat z registru řidičů
 • § 122 – Centrální registr řidičů
 • § 122a – Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel
 • § 122b – Prováděcí právní předpis stanoví technické prostředky a způsob zpracování údajů v registru řidičů a v centrálním registru a
 • § 122c – Poskytování údajů z evidence paměťových karet řidiče a centrální evidence paměťových karet řidiče
 • § 123 – Evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod
 • § 123a – Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných
 • § 123b – Řidiči motorového vozidla, kterému byla za jednání zařazené do bodového hodnocení pravomocně uložena sankce za přestupek
 • § 123c – Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů.
 • § 123d – Vrácení řidičského oprávnění
 • § 123e – Odečítání bodů
 • § 123f – Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu
 • § 124 – Působnost ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a policie
 • § 125 – Pokuty
 • § 125a – Vybírání kaucí
 • § 125b – Státní odborný dozor a vrchní státní odborný dozor
 • § 126 – Podle tohoto zákona se vydávají řidičské průkazy též osobám, které plní úkoly podle zvláštních právních předpisů.39)
 • § 127 – Zaměstnanci ministerstva, krajů a obcí a další osoby, které zabezpečují výrobu a vyplňování řidičských průkazů, jsou povinni
 • § 128 – Kopii nebo opis pravomocného rozsudku, kterým byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
 • § 128a – Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené
 • § 129 – Vztah ke správnímu řádu
 • § 130 – Pracovněprávní vztahy
 • § 131 – Předání agendy dopravním úřadům
 • § 132 – Řízení zahájená před nabytím účinnosti zákona se ukončí podle dosavadních právních předpisů.
 • § 133 – Rozsah platnosti dosavadních řidičských oprávnění
 • § 134 – Výměna dosavadních řidičských průkazů
 • § 135 – Platnost dosavadních mezinárodních řidičských průkazů
 • § 136 – Platnost dosavadních speciálních označení
 • § 137 – Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
 • § 138 – Zákon č. 12/1997 Sb.
 • § 139 – Zákon č. 111/1994 Sb.
 • § 140 – § 22 zákona č. 283/1991 Sb.
 • § 141 – Zákon č. 200/1990 Sb.
 • § 142 – Zrušuje se § 7 vyhlášky č. 87/1964 Sb.
 • § 143 – Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou části šesté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 • Příl – Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet
© 2024 Sbírka Zákonů