Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (82/1998 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci.
 • § 2 – Odpovědnosti za škodu podle tohoto zákona se nelze zprostit.
 • § 3 – Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily a) státní orgány,
 • § 4 – Za výkon státní správy podle § 3 písm. b)
 • § 5 – Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena a) rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském
 • § 6 – Ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o regresních úhradách jednají jménem státu ministerstva
 • § 6a – Porušení práva na osobní svobodu
 • § 7 – Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož
 • § 8 – Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím lze, není-li dále stanoveno jinak, uplatnit pouze tehdy, pokud pravomocné rozhodnutí
 • § 9 – Právo na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě má také ten, na němž byla vazba vykonána, jestliže bylo proti němu
 • § 10 – Právo na náhradu škody způsobené rozhodnutím o trestu má ten, na němž byl zcela nebo zčásti vykonán trest, jestliže v pozdějším
 • § 11 – Právo na náhradu škody způsobené rozhodnutím o ochranném opatření má ten, na němž bylo zcela nebo zčásti vykonáno ochranné opatření,
 • § 12 – Právo na náhradu škody nemá ten, a) kdo si vazbu, odsouzení nebo uložení ochranného opatření zavinil sám, nebo
 • § 13 – Stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit
 • § 14 – Nárok na náhradu škody se uplatňuje u úřadu uvedeného v § 6
 • § 15 – Přizná-li příslušný úřad náhradu škody, je třeba nahradit škodu do šesti měsíců od uplatnění nároku.
 • § 16 – Nahradil-li stát škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo poskytl-li ze stejného důvodu
 • § 17 – Nahradil-li stát škodu, ke které došlo při činnosti státního orgánu nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za
 • § 18 – Společná ustanovení o regresní úhradě
 • § 19 – Územní celky v samostatné působnosti odpovídají za škodu, kterou způsobily při výkonu veřejné správy a) nezákonným rozhodnutím,
 • § 20 – Bylo-li územním celkem v samostatné působnosti v řízení, na něž se vztahují předpisy o správním řízení, vydáno nezákonné
 • § 21 – Pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím územního celku v samostatné působnosti vydaným v řízení, na
 • § 22 – Územní celky v samostatné působnosti odpovídají za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem
 • § 23 – Nahradil-li územní celek v samostatné působnosti škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím, při jehož vydání se řídil nesprávným
 • § 24 – Nahradil-li územní celek v samostatné působnosti škodu, poskytl-li zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu nebo zaplatil-li
 • § 25 – Ustanovení § 16 odst. 4
 • § 26 – Vztah k občanskému zákoníku
 • § 27 – Právo na náhradu nákladů na výživu mají pozůstalí10)
 • § 28 – Způsob výpočtu průměrného výdělku pro určení ušlého zisku pro účely tohoto zákona stanoví vláda nařízením.
 • § 29 – Na žádost poškozeného lze při výpočtu náhrady škody jako průměrný výdělek před poškozením použít průměrný výdělek v době před zahájením trestního stíhání,
 • § 30 – Náhrada ušlého zisku se poskytuje v prokázané výši; není-li to možné, pak za každý započatý den výkonu vazby, trestu odnětí
 • § 31a – Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu
 • § 32 – Nárok na náhradu škody podle tohoto zákona se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za
 • § 33 – Nárok na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření se promlčí za dva roky ode dne, kdy nabylo právní
 • § 34 – Nárok státu podle § 16
 • § 35 – Promlčecí doba neběží ode dne uplatnění nároku na náhradu škody do skončení předběžného projednání, nejdéle však po dobu 6 měsíců.
 • § 36 – Přechodné ustanovení
 • § 37 – Zrušuje se zákon č. 58/1969 Sb.
 • § 38 – Zákon České národní rady č. 358/1992 Sb.
 • § 39 – Účinnost
© 2024 Sbírka Zákonů