Zákon o krajích (krajské zřízení) (129/2000 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.
 • § 2 – Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány mohou do samostatné působnosti
 • § 4 – Pokud zvláštní zákon upravuje působnost krajů a nestanoví, že jde o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o činnosti patřící
 • § 5 – Kraj může mít znak a vlajku.
 • § 6 – Obecně závaznou vyhláškou kraje vydanou zastupitelstvem v mezích jeho samostatné působnosti lze ukládat povinnosti fyzickým a právnickým
 • § 7 – Na základě a v mezích zákona rada vydává právní předpisy v přenesené působnosti, je-li k tomu kraj zákonem zmocněn; tyto právní
 • § 8 – Obecně závazné vyhlášky kraje musí být v souladu se zákony a nařízení kraje musí být v souladu se zákony a právními předpisy
 • § 11 – Kraj může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem (dále jen "osoba"),
 • § 12 – Občanem kraje je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je přihlášena k trvalému pobytu5)
 • § 13 – Oprávnění uvedená v § 12 odst. 2
 • § 14 – Do samostatné působnosti kraje patří záležitosti, které jsou v zájmu kraje a občanů kraje, pokud nejde o přenesenou působnost
 • § 15 – Kraj je oprávněn vyjadřovat se k návrhům státních orgánů, které se dotýkají působnosti kraje. Státní orgány jsou povinny,
 • § 15a – Kraj je povinen vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak zvláštní
 • § 16 – Při výkonu samostatné působnosti se kraj řídí a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
 • § 17 – Majetek kraje musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.
 • § 18 – Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku kraj zveřejní po
 • § 20 – Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumá Ministerstvo financí.
 • § 21 – Hospodaření kraje s dotacemi ze státního rozpočtu republiky a ze státních fondů republiky kontroluje Ministerstvo financí nebo
 • § 22 – Sestavování rozpočtu a závěrečného účtu kraje a hospodaření s prostředky tohoto rozpočtu se řídí zvláštním zákonem.
 • § 23 – Podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu kraje předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina osvědčující
 • § 24 – Kraje mohou spolupracovat s ostatními kraji a s obcemi.
 • § 25 – Majetek získaný výkonem společné činnosti krajů s ostatními kraji nebo s obcemi na základě smlouvy podle § 24 odst. 3
 • § 26 – Kraj nemůže být členem občanského sdružení vytvořeného podle zvláštního právního předpisu.11)
 • § 27 – Na spolupráci mezi kraji a právnickými a fyzickými osobami v občanskoprávních vztazích lze použít ustanovení občanského zákoníku
 • § 28 – Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států
 • § 29 – Orgány kraje vykonávají na svém území přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zákon.
 • § 30 – Při výkonu přenesené působnosti se orgány kraje řídí a) při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními předpisy,
 • § 31 – Zastupitelstvo se skládá z členů zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva činí v kraji s počtem obyvatel a) do 600 000
 • § 32 – Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí.13)
 • § 33 – Mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
 • § 34 – Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo a) předkládat zastupitelstvu a radě, jakož i výborům a komisím návrhy
 • § 35 – Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li
 • § 36 – Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech kraje:
 • § 37 – Zastupitelstvo má právo vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě podle § 59 odst. 1
 • § 39 – Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní hejtman po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na
 • § 40 – Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva písemně svolává a řídí
 • § 41 – Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva,
 • § 42 – Zasedání zastupitelstva je veřejné. Krajský úřad zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
 • § 43 – O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje hejtman nebo náměstek hejtmana a zvolení ověřovatelé.
 • § 44 – Zastupitelstvo vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva a výborů.
 • § 45 – Klesne-li počet členů zastupitelstva o více než polovinu oproti počtu stanovenému v § 31 odst. 1
 • § 46 – Členům zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,16)
 • § 47 – Neuvolněným členům zastupitelstva může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí
 • § 48 – Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané funkce a podle počtu obyvatel kraje a ve výši
 • § 50 – Uvolněnému členu zastupitelstva a neuvolněnému členu zastupitelstva, pokud vykonává funkci hejtmana, jemuž ke dni voleb
 • § 51 – Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva, jakož i srážky z odměny se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry
 • § 52 – Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna
 • § 53 – Členovi zastupitelstva náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy
 • § 54 – Uvolněný člen zastupitelstva má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v délce 5 týdnů za kalendářní rok.
 • § 57 – Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada
 • § 58 – Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby. Schůze rady svolává hejtman. Schůze rady jsou neveřejné. Rada může k jednotlivým
 • § 59 – Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě je vyhrazeno
 • § 60 – Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady tak, že rada není usnášeníschopná (§ 58 odst. 2
 • § 60a – Rada vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i po ukončení funkčního období zastupitelstva až do zvolení nové rady.
 • § 61 – Hejtman zastupuje kraj navenek.
 • § 62 – Hejtman pozastaví výkon usnesení rady, má-li za to, že je usnesení nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání
 • § 64 – Hejtmana zastupuje náměstek hejtmana. Zastupitelstvo může zvolit více náměstků hejtmana a svěřit jim některé úkoly. Náměstek
 • § 64a – Je-li hejtman ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový hejtman, vykonává jeho pravomoci podle
 • § 64b – Dosavadní hejtman v období ode dne voleb do zastupitelstva do zvolení nového hejtmana nebo náměstka hejtmana vykonává pravomoci
 • § 64c – Hejtman má právo užívat při významných příležitostech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po
 • § 65 – Hejtman zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
 • § 66 – Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Rada
 • § 67 – Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu
 • § 68 – Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu (dále jen "zaměstnanec"). V čele krajského úřadu
 • § 69 – Ředitel je zaměstnancem kraje. Za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti je odpovědný hejtmanovi.
 • § 69a – Krajský úřad v přenesené působnosti provádí dozor nad výkonem přenesené působnosti svěřené orgánům obcí podle zvláštního právního
 • § 70 – Všechny písemnosti vyhotovené orgány kraje týkající se samostatné působnosti se v záhlaví označují názvem kraje s uvedením
 • § 70a – Razítko kraje
 • § 76 – Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu.
 • § 77 – Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu.
 • § 78 – Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Tyto výbory jsou
 • § 79 – O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy na opatření
 • § 80 – Komise
 • § 81 – Odporuje-li obecně závazná vyhláška kraje zákonu, vyzve ministerstvo kraj ke zjednání nápravy. Nezjedná-li kraj nápravu
 • § 82 – Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním
 • § 83 – Odporuje-li nařízení kraje zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní
 • § 84 – Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje v přenesené působnosti zákonu, jinému právnímu předpisu
 • § 85 – Kraj vyvěsí neprodleně na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně 15 dnů
 • § 86 – Ministerstvo kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům krajů. Věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední
 • § 87 – Kontrola výkonu samostatné působnosti
 • § 88 – Kontrola výkonu přenesené působnosti
 • § 89 – Fyzické osobě, která zavinila, že kraj nesplnil povinnost podle § 87 odst. 2
 • § 92 – Při výkonu přenesené působnosti jsou orgány územní samosprávy podřízeny příslušnému ministerstvu.
 • § 92a – Vztah ministerstev ke krajům
 • § 93 – Ministerstvo ve vztahu ke krajům na úseku přenesené působnosti a) koordinuje vydávání směrnic ministerstev a jiných ústředních
 • § 94 – Je-li orgánům kraje svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob ve věcech patřících do samostatné působnosti
 • § 95 – Tento zákon se nevztahuje na hlavní město Prahu.
 • § 96 – Přednosta okresního úřadu v sídle kraje přijme do pracovního poměru k okresnímu úřadu zaměstnance, kteří budou určeni ministerstvem na
 • § 97 – Ustavující zasedání zastupitelstev zvolených ve volbách v roce 2000 svolá ministr vnitra. Termín jeho konání stanoví tak, aby se
 • § 97a – Kraje obdrží ze státního rozpočtu příspěvek27a)
 • § 98 – Zmocňovací ustanovení
 • § 99 – Účinnost
© 2024 Sbírka Zákonů