Zákon o sociálním zabezpečení (100/1988 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Základní zásady
 • § 2 – Rozsah sociálního zabezpečení
 • § 3 – Účastníci právních vztahů sociálního zabezpečení
 • § 4 – Občané
 • § 5 – Organizace
 • § 73 – Sociální péčí zajišťuje stát pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo
 • § 86 – Občanům těžce zdravotně postiženým, zejména nevidomým a občanům s těžkým postižením pohybového nebo nosného ústrojí, se
 • § 92 – Peněžité a věcné dávky a mimořádné výhody se poskytují bez úhrady nákladů.
 • § 94 – Vznik nároku na dávku a její výplatu
 • § 95 – Zjistí-li se dodatečně, že dávka byla přiznána nebo je vyplácena v nižší částce, než v jaké náleží, nebo že byla neprávem odepřena, anebo že
 • § 96 – Zanikl-li nárok na dávku nebo zjistí-li se, že dávka byla přiznána neprávem, dávka se odejme.
 • § 97 – Nárok na dávku nezaniká uplynutím času.
 • § 101 – Lhůty pro výplatu dávek a zaokrouhlování výše dávek
 • § 102 – Výplata dávek oprávněným a jiným příjemcům
 • § 103 – Nárok na dávky a jejich poskytování ve vztahu k cizině
 • § 103a – Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém sociální péče
 • § 104 – Přechod nároku při úmrtí oprávněného
 • § 105 – Postoupení a srážky
 • § 106 – Oprávněný nebo jiný příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušnému orgánu sociálního zabezpečení do osmi dnů změny
 • § 106a – Občan, kterému byly přiznány mimořádné výhody, je za účelem vydání průkazu mimořádných výhod (§ 86 odst. 2
 • § 107 – Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost, přijímal dávku nebo její část, ačkoliv věděl nebo musel
 • § 124 – Doručování písemností
 • § 125 – Náhrada nákladů řízení
 • § 126 – Obecné předpisy o řízení
 • § 127 – Právní úkony
 • § 128 – Počítání času
 • § 142 – Organizace a řízení
 • § 143 – Žádost o dávku
 • § 145 – Odvolací řízení
 • § 145a – Společná ustanovení
 • § 145b – Účast na nemocenském pojištění
 • § 145c – Přehled dávek
 • § 160 – od 1.8.1991 včleněn do části deváté s jiným obsahem
 • § 173a – Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
 • § 177a – Ministerstvo práce a sociálních věcí vydá vyhlášku podle § 86
 • § 178 – Zrušovací ustanovení
 • § 179 – Účinnost
© 2024 Sbírka Zákonů