• « Hlavní menu
 • « Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Tento zákon zapracovává přísluš...
 • § 2 – Osobní rozsah zdravotního pojiš...
 • § 3 – Vznik a zánik zdravotního pojiš...
 • § 4 – Plátci pojistného zdravotního p...
 • § 5 – Pojištěnec je plátcem pojistnéh...
 • § 6 – Zaměstnavatel je plátcem části ...
 • § 7 – Stát je plátcem pojistného pros...
 • § 8 – Povinnost platit pojistné
 • § 9 – Výše a způsob placení pojistnéh...
 • § 10 – Oznamovací povinnost plátců poj...
 • § 10a – Živnostenské úřady
 • § 11 – Pojištěnec má právo a) na výběr...
 • § 12 – Pojištěnec je povinen: a) plnit...
 • § 13 – Ze zdravotního pojištění se hra...
 • § 14 – Ze zdravotního pojištění se hra...
 • § 15 – Ze zdravotního pojištění se neh...
 • § 16 – Příslušná zdravotní pojišťovna ...
 • § 16a – Regulační poplatky
 • § 16b – Limity regulačních poplatků a d...
 • § 17 – Za účelem zajištění věcného pln...
 • § 17a – Za účelem zajištění věcného pln...
 • § 18 – Poskytování zdravotní péče
 • § 19 – Ambulantní péče
 • § 20 – Primární zdravotní péče
 • § 21 – Specializovaná ambulantní zdrav...
 • § 22 – Zvláštní ambulantní péče
 • § 22a – Zvláštní ústavní péče - péče pa...
 • § 23 – Vyžaduje-li to zdravotní stav p...
 • § 24 – Do ústavní péče jsou pojištěnci...
 • § 25 – Je-li při přijetí dítěte do zdr...
 • § 26 – Bezprostřední péči o pojištěnce...
 • § 27 – Pojištěnec se propustí z ústavn...
 • § 28 – Pohotovostní a záchranná služba
 • § 29 – V rámci hrazené péče se u pojiš...
 • § 30 – Hrazená péče zahrnuje vyšetření...
 • § 31 – Dispenzární péče
 • § 32 – Poskytování léčivých přípravků ...
 • § 33 – Lázeňská péče
 • § 34 – Péče v odborných dětských léčeb...
 • § 35 – Závodní preventivní péče
 • § 35a – Transplantace tkání a orgánů
 • § 36 – Zdravotní pojišťovna hradí dopr...
 • § 37 – Ze zdravotního pojištění se hra...
 • § 38 – Posudková činnost
 • § 39 – Prohlídka zemřelého pojištěnce ...
 • § 39a – Stanovení maximálních cen léčiv...
 • § 39b – O výši a podmínkách úhrady léči...
 • § 39c – Ústav zařazuje léčivý přípravek...
 • § 39d – Zásady pro úhradu vysoce inovat...
 • § 39e – Soutěž o nejnižší cenu
 • § 39f – Žádost o stanovení maximální ce...
 • § 39g – Řízení o stanovení maximální ce...
 • § 39h – Rozhodnutí o stanovení maximáln...
 • § 39i – Změny rozhodnutí o stanovení ma...
 • § 39k – Mimořádné prodloužení lhůty
 • § 39l – Pravidelná revize systému úhrad
 • § 39m – Poskytování informací
 • § 39n – Zveřejňování informací
 • § 40 – Zdravotní pojišťovny
 • § 41 – Informační centrum
 • § 42 – Zdravotní pojišťovny kontrolují...
 • § 43 – Zdravotní pojišťovny podléhají ...
 • § 44 – Za nesplnění oznamovací povinno...
 • § 45 – Příslušná zdravotní pojišťovna ...
 • § 45a – Zdravotní pojišťovně, která neu...
 • § 46 – Zdravotní pojišťovna je povinna...
 • § 47 – Výběrové řízení vyhlašuje způso...
 • § 48 – Vyhlašovatel zřizuje pro každé ...
 • § 49 – Činnost komise řídí její předse...
 • § 50 – Nabídky se doručují vyhlašovate...
 • § 51 – Při posuzování přihlášek členov...
 • § 52 – Vyhlašovatel je povinen zveřejn...
 • § 53 – Rozhodování
 • § 53a – Zdravotní pojišťovna může odstr...
 • § 53b – Doručování veřejnou vyhláškou
 • § 53c – Při plnění povinností vyplývají...
 • § 54 – Smluvní zdravotní pojištění
 • § 55 – Náhrada nákladů na péči hrazeno...
 • § 55a – Vztah k mezinárodním smlouvám
 • § 55b – Působnosti stanovené krajskému ...
 • § 56 – Za nezaopatřené děti podle § 7 ...
 • § 57 – Zrušují se:
 • § 58 – Zákon České národní rady č. 551...
 • § 59 – Zákon České národní rady č. 280...
 • § 60 – Zákon České národní rady č. 592...
 • § 61 – Účinnost
 • Příl.1 – SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZD...
 • Příl.2 – SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
 • Příl.3 – SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ ...
 • Příl.4 – SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ

Zákon o veřejném zdravotním pojištění Příl.4

Příl.4
SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ
Seznam použitých zkratek a vysvětlivek
Seznam stomatologických výrobků obsahuje individuálně zhotovované stomatologické protetické náhrady, ortodontické aparáty a rehabilitační a léčebné pomůcky. Úhrada zdravotní pojišťovnou je u stomatologických výrobků
stanovena odchylně u osob: a) do 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 7)
b) starších 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 8)
U jednotlivých stomatologických výrobků se uvádí jejich:
1. identifikační kód
2. název
3. dentální slitina, a to pomocí číselného symbolu slitiny určené pro zhotovení stomatologického výrobku v základním provedení
4. kategorie ortodontických výrobků, a to pomocí symbolů označujících příslušnou kategorii ortodontického výrobku a výši úhrady zdravotní pojišťovnou
5. preskribční omezení, jestliže ošetření a zhotovení stomatologického výrobku může provádět jen lékař specialista, označuje se symbolem P
6. úhrada zdravotní pojišťovnou
a) v plném rozsahu, označuje se symbolem I
b) ve výši částky uvedené v Kč
------------------------------------------------------------------
Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků
           v základním provedení
------------------------------------------------------------------
Symbol                Dentální
                   slitina
------------------------------------------------------------------
1                  Wiron 99
------------------------------------------------------------------
2                  Koldan, Konstrulit
------------------------------------------------------------------
3                  Oralium, Kdynium (K1)
------------------------------------------------------------------
U snímací protetiky je cena použité dentální slitiny obsažená v ceně stomatologického výrobku. U fixní protetiky se cena za použitou dentální slitinu připočítává k ceně stomatologického výrobku.
Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku. Ve výrobku "oprava snímacího aparátu s otiskem" (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku.
Zdravotní pojišťovna hradí dentální slitiny drahých kovů použité v případech:
1. rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let,
2. rekonstrukce klinické korunky zubů u vrozených nebo dědičných poruch tvorby tvrdých zubních tkání,
3. zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných poruch vývoje a erupce zubů,
4. zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou, ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce žvýkacího ústrojí,
a to ve výši minimálně 400 Kč za 1 gram zlata v ryzím kovu.
Životnost stomatologických výrobků
Zdravotní pojišťovna hradí:
- jednou za dva roky pryskyřičné korunky plášťové z plastu a kompozitního plastu,
- jednou za pět let ostatní fixní protetické náhrady,
- jednou za tři roky snímatelné částečné a celkové náhrady,
pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny nerozhodne jinak.
Výjimkou jsou:
- korunky plášťové z plastu (kódy 71111, 71112),
- korunky plášťové z kompozitního plastu (kódy 71113, 71114),
- korunky ochranné plášťové lité (kód 71103),
- korunky ochranné plášťové ražené (kód 71104),
- snímatelné částečné náhrady (kódy 72001 až 72152),
- snímatelné celkové náhrady (kódy 72201 až 72214),
které zdravotní pojišťovna hradí osobám do 18 let bez omezení.
Zdravotní pojišťovna nehradí:
- ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologicko-protetické náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky, ortodontické aparáty,
- odstranění závad v zákonné záruční lhůtě.
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
              Kategorizace pro úhradu ortodontických výrobků
                   zdravotní pojišťovnou

Označení
kategorie  Rozlišovací kritéria                         Výše
                                         úhrady
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
a)      rozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová
       onemocnění s ortodontickými projevy, bez závislosti na věku   plná úhrada
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
b)     1. hypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby
        moudrosti
      2. obrácený skus řezáků i jednotlivých
      3. protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů
      4. otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více
        milimetrů
      5. retence, palatinální poloha a agenze stálého špičáku. U dětí do
        18 let nedostatek místa pro stálý špičák, pět milimetrů a více
      6. retence stálého horního řezáku
      7. hluboký skus s traumatizací gingivy
      8. zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti
      9. nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti,
        v jednom laterálním segmentu
      bez závislosti na věku s výjimkou uvedenou v bodě 5.         80 %
                                         kalkulované ceny
                                         standard. výrobku
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
c)     ostatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku          50 %
                                         kalkulované ceny
                                         standard. výrobku
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
d)     ostatní anomálie zubů a skusu u osob starších 18 let         nehradí
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
Rozhodující pro zařazení pacienta do příslušné kategorie podle závažnosti anomálie je diagnóza v dokumentaci pacienta na počátku ortodontické léčby. Toto zařazení platí až do skončení léčby, včetně retenční fáze. Zlepšením anomálie v průběhu léčby se kategorizace nemění.
Modelová a rentgenová dokumentace pacienta musí být uložena v příslušném zdravotnickém zařízení po dobu tří let od ukončení léčby.
Doba životnosti ortodontických aparátů je dána léčebnou účelností těchto aparátů podle léčebných plánů.
Ortodontické výrobky hradí zdravotní pojišťovna jen těm smluvním zdravotnickým zařízením, kde tyto výrobky vykazuje:
- stomatolog s licencí pro obor ortodoncie,
- stomatolog s licencí praktický zubní lékař a s osvědčením ČSK pro obor ortodoncie.
      Stomatologické výrobky - osoby do 18 let

+-----+---+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
| Kód |ZVL|Název stomatologického výrobku|Dentální| kat | ome |  Úhrada |
|   |  |               | slitina|   |   |pojišťovnou|
+-----+---+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+

Samostatné výrobní fáze

 70001|  |Studijní model s otiskem   |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70002|  |Analýza modelů v okludoru   |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70004|  |Diagnostická přestavba    |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70011|  |Funkční otisk horní čelisti  |    |   |   |    I
   |  |v individuální lžíci     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70012|  |Funkční otisk dolní čelisti  |    |   |   |    I
   |  |v individuální lžíci     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70013|  |Anatomický otisk čelisti       |    |   |   |    I
   |  |v individuální lžíci     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70021|  |Registrace obličejovým    |    |   |   |    I
   |  |obloukem           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70031|  |Rekonstrukce mezičelistních  |    |   |   |    I
   |  |vztahů skusovými šablonami  |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70041|  |Registrace funkčních poloh  |    |   |   |    I
   |  |mandibuly           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70051|  |Sponová modelace - pilířová  |    |   |   |    I
   |  |konstrukce          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70061|  |Frézování - pilířová     |    |   |   |    I
   |  |konstrukce nebo člen můstku  |    |   |   |

Rekonstrukce korunky

 71041|  |Inlay kořenová, jeden kanálek,|  2  |   |   |    I
   |  |přímá, litá          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71042|  |Inlay kořenová, jeden kanálek,|  2  |   |   |    I
   |  |nepřímá, litá         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71051|  |Inlay kořenová, dva kanálky, |  2  |   |   |    I
   |  |přímá, litá          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71052|  |Inlay kořenová, dva kanálky, |  2  |   |   |    I
   |  |nepřímá, litá         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71061|  |Inlay kořenová, tři a více  |  2  |   |   |    I
   |  |kanálků, přímá, litá     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71062|  |Inlay kořenová, tři a více  |  2  |   |   |    I
   |  |kanálků, nepřímá, litá    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71071|  |Estetická faseta z plastu   |    |   |   |    I

Korunkové náhrady

 71101|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71102|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71103|  |Korunka ochranná plášťová   |    |   |   |    I
   |  |litá             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71104|  |Korunka ochranná plášťová   |    |   |   |    I
   |  |ražená            |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71111|  |Korunka plášťová z plastu,  |    |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71112|  |Korunka plášťová z plastu,  |    |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71113|  |Korunka plášťová       |    |   |   |   693,-
   |  |z kompozitního plastu,    |    |   |   |
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71114|  |Korunka plášťová       |    |   |   |   745,-
   |  |z kompozitního plastu,    |    |   |   |
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71121|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71122|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71123|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |  1014,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |do ztracena          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71124|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |  1066,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |schůdková           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71131|  |Korunka skeletová, armovaná  |    |   |   |    I
   |  |- plast            |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71132|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |  1014,-
   |  |metalokeramika        |    |   |   |

Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků 71201|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71202|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71211|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71212|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71221|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   942,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |do ztracena          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71222|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   994,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |schůdková           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71231|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   942,-
   |  |metalokeramika        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71251|  |Kořenová čepička, jeden    |    |   |   |   597,-
   |  |kanálek            |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71252|  |Kořenová čepička, dva kanálky |    |   |   |   662,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71253|  |Kořenová čepička, tři a více |    |   |   |   753,-
   |  |kanálků            |    |   |   |

Spojení pilířových konstrukcí

 71301|  |Člen můstku celokovový    |  1  |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71302|  |Člen můstku fasetovaný -   |  1  |   |   |    I
   |  |plast             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71303|  |Člen můstku fasetovaný -   |    |   |   |   598,-
   |  |kompositní plast       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71312|  |Člen můstku fasetovaný -   |    |   |   |   598,-
   |  |metalokeramika        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71321|  |Opěrný třmen individuálně   |    |   |   |    I

   |  |zhotovený           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71322|  |Opěrný třmen prefebrikovaný  |    |   |   |    I

Adhesivní náhrady

 71501|  |Adhesivní můstek, jeden    |    |   |   |    I
   |  |mezičlen - plast       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71502|  |Adhesivní můstek, další    |    |   |   |    I
   |  |mezičlen - plast       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71531|  |Adhesivní litá dlaha -    |    |   |   |    I
   |  |do 6 zubů           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71532|  |Adhesivní litá dlaha -    |    |   |   |    I
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |

Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad

 71601|  |Provizorní ochranná korunka  |    |   |   |    I
   |  |z plastu           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71611|  |Provizorní ochranný můstek  |    |   |       |    I
   |  |z plastu - do 6 zubů     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71612|  |Provizorní ochranný můstek  |    |   |   |    I
   |  |z plastu - 7 a více zubů   |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71621|  |Oprava fixní náhrady     |    |   |   |    I
   |  |s otiskem - nová faseta    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71631|  |Oprava fixní náhrady     |    |   |   |    I
   |  |s otiskem - spájení      |    |   |   |

Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu

 72001|  |Částečná snímatelná náhrada  |    |   |   |    I
   |  |s jednoduchými retenčními   |    |   |   |
   |  |prvky - do 6 zubů       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72002|  |Částečná snímatelná náhrada  |    |   |   |    I
   |  |s jednoduchými retenčními   |    |   |   |
   |  |prvky - 7 a více zubů     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72011|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2010,-
   |  |s litými kotevními prvky -  |    |   |   |
   |  |do 6 zubů           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72014|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2146,-
   |  |s litými kotevními prvky -  |    |   |   |
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72021|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2490,-
   |  |dolní s litou stabilizačně-  |    |   |   |
   |  |spojovací deskou - 7 a více  |    |   |   |
   |  |zubů             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72022|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2502,-
   |  |horní s litou patrovou    |    |   |   |
   |  |deskou - 7 a více zubů    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72041|  |Dětská snímací náhrada    |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72104|  |Horní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |    I
   |  |2 kotevní prvky        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72105|  |Horní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |    I
   |  |3 a více kotevních prvků   |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72106|  |Horní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |    I
   |  |nesponové kotevní prvky    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72114|  |Dolní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |    I
   |  |2 kotevní prvky        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72115|  |Dolní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |    I
   |  |3 a více kotevních prvků   |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72116|  |Dolní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |    I
   |  |nesponové kotevní prvky    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72141|  |Litá dlaha snímací -     |  3  |   |   |    I
   |  |do 6 zubů           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72142|  |Litá dlaha snímací -     |  3  |   |   |    I
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72151|  |Litá dlaha fixní - do 6 zubů |  3  |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72152|  |Litá dlaha fixní -      |  3  |   |   |    I
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |

Celkové snímatelné náhrady

 72201|  |Celková náhrada horní     |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72203|  |Celková náhrada horní s litou |  3  |   |   |  3125,-
   |  |patrovou deskou        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72204|  |Celková náhrada horní hybridní|    |   |   |  2707,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72211|  |Celková náhrada dolní     |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72212|  |Celková náhrada dolní s litou |  3  |   |   |  3177,-
   |  |bazí             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72213|  |Celková náhrada dolní hybridní|    |   |   |  2759,-

Opravy snímacích náhrad, rebaze

 72301|  |Oprava - zubu vypadlého    |    |   |   |    I
   |  |z náhrady           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72311|  |Oprava na modelu - prasklá,  |    |   |   |    I
   |  |zlomená náhrada        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72320|  |Oprava retenčních prvků    |    |   |   |    I
   |  |náhrady            |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72331|  |Oprava - rozšíření baze    |    |   |   |   537,-
   |  |náhrady - do 4 zubů      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72332|  |Oprava - rozšíření baze    |    |   |   |   600,-
   |  |náhrady - 5 a více zubů    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72341|  |Oprava skeletové náhrady -  |    |   |   |    I
   |  |spájení, bodování       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72351|  |Rebaze částečné snímatelné  |    |   |   |   353,-
   |  |náhrady bez otisku      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72352|  |Rebaze částečné snímatelné  |    |   |   |   940,-
   |  |náhrady s otiskem       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72353|  |Rebaze celkové náhrady    |    |   |   |   405,-
   |  |bez otisku          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72354|  |Rebaze celkové náhrady    |    |   |   |  1122,-
   |  |s otiskem, funkční rámování  |    |   |   |

Rekonstrukční náhrady

 73001|  |Obturátor patra s částečnou  |    |   |   |    I
   |  |pryskyřičnou náhradou     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73002|  |Obturátor patra s částečnou  |  3  |   |   |    I
   |  |skeletovou náhradou      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73003|  |Obturátor patra s celkovou  |    |   |   |    I
   |  |náhradou chrupu        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73011|  |Částečná poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |horní čelisti         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73012|  |Částečná poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |horní čelisti s komorou    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73021|  |Částečná poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |dolní čelisti         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73032|  |Celková poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |dolní čelisti         |    |   |   |

Rehabilitační a léčebné pomůcky

 74001|  |Fixační pryskyřičná      |    |   |   |    I
   |  |okluzní dlaha         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74011|  |Fixní pryskyřičná nákusná   |    |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74012|  |Fixní skeletovaná nákusná   |  3  |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74021|  |Snímací pryskyřičná nákusná  |    |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74022|  |Snímací skeletovaná nákusná  |  3  |   |   |    I
   |  |dlaha                 |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74031|  |Krycí pooperační deska,    |    |   |   |    I
   |  |Kiliánova deska        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74032|  |Nosič transplantátu      |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74033|  |Krycí deska pro novorozence  |    |   |   |    I
   |  |s rozštěpem patra       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74034|  |Oklusní chirurgická dlaha -  |    |   |   |    I
   |  |bimaxilární deska       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74035|  |Tomanova vzpěra        |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74036|  |Vzpěra s destičkou k podepření|    |   |   |    I
   |  |spodiny očnice        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74041|  |Rozvolňovač ústního uzávěru  |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74042|  |Pružinový rozvěrač      |    |   |   |    I

Ortodontické výrobky

 76001|  |Ortodontické diagnostické   |    |   | P |    I
   |  |a dokumentační modely     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76010|  |Jednoduchý funkční snímací  |    | a | P |    I
   |  |aparát (monobloky, propulsor) |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76011|  |Jednoduchý funkční snímací  |    | b | P |  1289,-
   |  |aparát (monobloky, propulsor) |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76012|  |Jednoduchý funkční snímací  |    | c | P |   806,-
   |  |aparát (monobloky, propulsor) |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76013|  |Středně složitý funkční aparát|    | a | P |    I
   |  |(klammt, balters)       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76014|  |Středně složitý funkční aparát|    | b | P |  1770,-
   |  |(klammt, balters)       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76015|  |Středně složitý funkční aparát|    | c | P |  1106,-
   |  |(klammt, balters)       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76016|  |Složitý funkční snímací aparát|    | a | P |    I
   |  |(fránkel, bimler, lehnam,   |    |   |   |
   |  |hansa-platte)         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76017|  |Složitý funkční snímací aparát|    | b | P |  2450,-
   |  |(fránkel, bimler, lehnam,   |    |   |   |
   |  |hansa-platte)         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76018|  |Složitý funkční snímací aparát|    | c | P |  1532,-
   |  |(fránkel, bimler, lehnam,   |    |   |   |
   |  |hansa-platte)         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76020|  |Positioner          |    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76021|  |Positioner          |    | b | P |  3258,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76022|  |Positioner          |    | c | P |  2036,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76030|  |Jednoduchý deskový snímací  |    | a | P |    I
   |  |aparát - do 4 prvků (drát.,  |    |   |   |
   |  |1 šroub)           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76031|  |Jednoduchý deskový snímací  |    | b | P |  1043,-
   |  |aparát - do 4 prvků (drát.,  |    |   |   |
   |  |1 šroub)           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76032|  |Jednoduchý deskový snímací  |    | c | P |   652,-
   |  |aparát - do 4 prvků (drát.,  |    |   |   |
   |  |1 šroub)           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76033|  |Složitý deskový snímací aparát|    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76034|  |Složitý deskový snímací aparát|    | b | P |  1323,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76035|  |Složitý deskový snímací aparát|    | c | P |   827,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76036|  |Clony, skluzná stříška    |    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76036|  |Clony, skluzná stříška    |    | b | P |   965,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76037|  |Clony, skluzná stříška    |    | c | P |   603,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76040|  |Pevný aparát k rozšíření   |    | a | P |    I
   |  |patrového švu         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76041|  |Pevný aparát k rozšíření   |    | b | P |  1933,-
   |  |patrového švu         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76042|  |Pevný aparát k rozšíření   |    | c | P |  1208,-
   |  |patrového švu         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76050|  |Laboratorně zhotovený nábradek|    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76051|  |Laboratorně zhotovený nábradek|    | b | P |   709,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76052|  |Laboratorně zhotovený nábradek|    | c | P |   443,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76070|  |Laboratorně zhotovený     |    | a | P |    I
   |  |intraorální oblouk      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76071|  |Laboratorně zhotovený     |    | b | P |   542,-
   |  |intraorální oblouk      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76072|  |Laboratorně zhotovený     |    | c | P |   339,-
   |  |intraorální oblouk      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76080|  |Oprava snímacího aparátu   |    |   |   |    I
   |  |jednoduchá (lom, 1 drát, Prvek)    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76081|  |Oprava snímacího aparátu   |    |   | P |    I
   |  |s otiskem           |    |   |   |


      Stomatologické výrobky - osoby starší 18 let

+-----+---+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
| Kód |ZVL|Název stomatologického výrobku|Dentální| kat | ome |  Úhrada |
|   |  |               | slitina|   |   |pojišťovnou|
+-----+---+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+

Samostatné výrobní fáze

 80001|  |Studijní model s otiskem   |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80002|  |Analýza modelů v okludoru   |    |   |   |   132,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80004|  |Diagnostická přestavba    |    |   |   |   156,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80011|  |Funkční otisk horní čelisti  |    |   |   |    I
   |  |v individuální lžíci     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80012|  |Funkční otisk dolní čelisti  |    |   |   |    I
   |  |v individuální lžíci     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80013|  |Anatomický otisk čelisti   |    |   |   |    I
   |  |v individuální lžíci     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80021|  |Registrace obličejovým    |    |   |   |   156,-
   |  |obloukem           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80031|  |Rekonstrukce mezičelistních  |    |   |   |   190,-
   |  |vztahů skusovými šablonami  |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80041|  |Registrace funkčních poloh  |    |   |   |   300,-
   |  |mandibuly               |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80051|  |Sponová modelace - pilířová  |    |   |   |   84,-
   |  |konstrukce          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80061|  |Frézování - pilířová     |    |   |   |   105,-
   |  |konstrukce nebo člen můstku  |    |   |   |

Rekonstrukce korunky

 81041|  |Inlay kořenová, jeden kanálek,|  2  |   |   |   350,-
   |  |přímá             |    |   |   |


Rekonstrukce korunky

 81042|  |Inlay kořenová, jeden kanálek,|  2  |   |   |   596,-
   |  |nepřímá, litá         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81051|  |Inlay kořenová, dva kanálky, |  2  |   |   |   369,-
   |  |přímá, litá          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81052|  |Inlay kořenová, dva kanálky, |  2  |   |   |   666,-
   |  |nepřímá, litá         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81061|  |Inlay kořenová, tři a více  |  2  |   |   |   429,-
   |  |kanálků, přímá, litá     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81062|  |Inlay kořenová, tři a více  |  2  |   |   |   770,-
   |  |kanálků, nepřímá, litá    |    |   |   |

Korunkové náhrady

 81101|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81102|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81111|  |Korunka plášťová z plastu,  |    |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81112|  |Korunka plášťová z plastu,  |    |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81113|  |Korunka plášťová       |    |   |   |   693,-
   |  |z kompozitního plastu,    |    |   |   |
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81114|  |Korunka plášťová       |    |   |   |   745,-
   |  |z kompozitního plastu,    |    |   |   |
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81115|  |Korunka plášťová keramická,  |    |   |   |   745,-
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81121|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |   561,-
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81122|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |   592,-
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81123|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   561,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |do ztracena          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81124|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   592,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |schůdková           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81132|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   561,-
   |  |metalokeramika        |    |   |   |

Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků

 81201|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |   815,-
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81202|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |   867,-
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81203|  |Korunka plášťová keramická,  |    |   |   |   550,-
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81211|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |   519,-
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81212|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |   550,-
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81221|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   519,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |do ztracena          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81222|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   550,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |schůdková           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81231|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   519,-
   |  |metalokeramika        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81251|  |Kořenová čepička, jeden    |    |   |   |   597,-
   |  |kanálek            |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81252|  |Kořenová čepička, dva kanálky |    |   |   |   662,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81253|  |Kořenová čepička, tři a více |    |   |   |   753,-
   |  |kanálků            |    |   |   |

Spojení pilířových konstrukcí

 81301|  |Člen můstku celokovový    |  1  |   |   |   470,-

Spojení pilířových konstrukcí

 81302|  |Člen můstku fasetovaný -   |  1  |   |   |   321,-
   |  |plast             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81303|  |Člen můstku fasetovaný -   |    |   |   |   321,-
   |  |kompozitní plast       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81311|  |Člen můstku keramický     |    |   |   |   321,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81312|  |Člen můstku fasetovaný -   |    |   |   |   321,-
   |  |metalokeramika        |    |   |   |


Adhesivní náhrady

 81531|  |Adhesivní litá dlaha -    |    |   |   |  1230,-
   |  |do 6 zubů           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81532|  |Adhesivní litá dlaha -    |    |   |   |  1716,-
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |


Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad

 81601|  |Provizorní ochranná korunka  |    |   |   |   282,-
   |  |z plastu           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81611|  |Provizorní ochranný můstek  |    |   |   |   679,-
   |  |z plastu - do 6 zubů     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81612|  |Provizorní ochranný můstek  |    |   |   |   929,-
   |  |z plastu - 7 a více zubů   |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81621|  |Oprava fixní náhrady     |    |   |   |   208,-
   |  |s otiskem - nová faseta    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81631|  |Oprava fixní náhrady     |    |   |   |   508,-
   |  |s otiskem - spájení      |    |   |   |

Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu

 82001|  |Částečná snímatelná náhrada  |    |   |   |    I
   |  |s jednoduchými retenčními   |    |   |   |
   |  |prvky - do 6 zubů       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82002|  |Částečná snímatelná náhrada  |    |   |   |    I
   |  |s jednoduchými retenčními   |    |   |   |
   |  |prvky - 7 a více zubů     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82011|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2010,-
   |  |s litými kotevními prvky -  |    |   |   |
   |  |do 6 zubů           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82014|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2146,-
   |  |s litými kotevními prvky -  |    |   |   |
   |  |7 a     více zubů         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82021|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2490,-
   |  |dolní s litou stabilizačně-  |    |   |   |
   |  |spojovací deskou - 7 a více  |    |   |   |
   |  |zubů             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82022|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2502,-
   |  |horní s litou patrovou    |    |   |   |
   |  |deskou - 7 a více zubů    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82104|  |Horní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |  1260,-
   |  |2 kotevní prvky        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82105|  |Horní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |  1395,-
   |  |3 a více kotevních prvků   |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82114|  |Dolní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |  1246,-
   |  |2 kotevní prvky        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82115|  |Dolní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |  1345,-
   |  |3 a více kotevních prvků   |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82141|  |Litá dlaha snímací -     |    |   |   |  1374,-
   |  |do 6 zubů           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82142|  |Litá dlaha snímací -     |    |   |   |  2008,-
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82151|  |Litá dlaha fixní - do 6 zubů |    |   |   |  1712,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82152|  |Litá dlaha fixní -      |    |   |   |  2321,-
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |


Celkové snímatelné náhrady

 82201|  |Celková náhrada horní     |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82203|  |Celková náhrada horní s litou |  3  |   |   |  1531,-
   |  |patrovou deskou        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82204|  |Celková náhrada horní hybridní|    |   |   |  1326,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82211|  |Celková náhrada dolní     |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82212|  |Celková náhrada dolní s litou |  3  |   |   |  1555,-
   |  |bazí             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82213|  |Celková náhrada dolní hybridní|    |   |   |  1351,-

Opravy snímacích náhrad, rebaze

 82301|  |Oprava - zubu vypadlého    |    |   |   |   164,-
   |  |z náhrady           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82311|  |Oprava na modelu - prasklá,  |    |   |   |   225,-
   |  |zlomená náhrada        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82320|  |Oprava retenčních prvků    |    |   |   |   363,-
   |  |náhrady            |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82331|  |Oprava - rozšíření baze    |    |   |   |   587,-
   |  |náhrady - do 4 zubů      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82332|  |Oprava - rozšíření baze    |    |   |   |   600,-
   |  |náhrady - 5 a více zubů    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82341|  |Oprava skeletové náhrady -  |    |   |   |   876,-
   |  |spájení, bodování       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82351|  |Rebaze částečné snímatelné  |    |   |   |   353,-
   |  |náhrady bez otisku      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82352|  |Rebaze částečné snímatelné  |    |   |   |   940,-
   |  |náhrady s otiskem       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82353|  |Rebaze celkové náhrady    |    |   |   |   405,-
   |  |bez otisku          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82354|  |Rebaze celkové náhrady    |    |   |   |  1122,-
   |  |s otiskem, funkční rámování  |    |   |   |

Rekonstrukční náhrady

 83001|  |Obturátor patra s částečnou  |    |   |   |    I
   |  |pryskyřičnou náhradou     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83002|  |Obturátor patra s částečnou  |  3  |   |   |    I
   |  |skeletovou náhradou      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83003|  |Obturátor patra s celkovou  |    |   |   |    I
   |  |náhradou chrupu        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83011|  |Částečná poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |horní čelisti         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83012|  |Částečná poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |horní čelisti s komorou    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83021|  |Částečná poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |dolní čelisti         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83031|  |Celková poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |horní čelisti         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83032|  |Celková poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |dolní čelisti         |    |   |   |

Rehabilitační a léčebné pomůcky

 84001|  |Fixační pryskyřičná      |    |   |   |    I
   |  |okluzní dlaha         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84011|  |Fixní pryskyřičná nákusná   |    |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84012|  |Fixní skeletovaná nákusná   |  3  |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84021|  |Snímací pryskyřičná nákusná  |    |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84022|  |Snímací skeletovaná nákusná  |  3  |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84031|  |Krycí pooperační deska,    |    |   |   |    I
   |  |Kiliánova deska        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84032|  |Nosič transplantátu      |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84034|  |Oklusní chirurgická dlaha -  |    |   |   |    I
   |  |bimaxilární deska       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84035|  |Tomanova vzpěra        |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84036|  |Vzpěra s destičkou k podepření|    |   |   |    I
   |  |spodiny očnice        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84041|  |Rozvolňovač ústního uzávěru  |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84042|  |Pružinový rozvěrač      |    |   |   |    I

Ortodontické výrobky

 86001|  |Ortodontické diagnostické   |    |   | P |    I
   |  |a dokumentační modely     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86010|  |Jednoduchý funkční snímací  |    | a | P |    I
   |  |aparát (monobloky, propulsor) |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86011|  |Jednoduchý funkční snímací  |    | b | P |  1289,-
   |  |aparát (monobloky, propulsor) |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86013|  |Středně složitý funkční    |    | a | P |    I
   |  |snímací aparát        |    |   |   |
   |      |(klammt, balters)       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86014|  |Středně složitý funkční    |    | b | P |  1770,-
   |  |snímací aparát        |    |   |   |
   |  |(klammt, balters)       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86016|  |Složitý funkční snímací aparát|    | a | P |    I
   |  |(fránkel, bimler, lehman,   |    |   |   |
   |  |hansa-platte)         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86017|  |Složitý funkční snímací aparát|    | b | P |  2450,-
   |  |(fránkel, bimler, lehman,   |    |   |   |
   |  |hansa-platte)         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86020|  |Positioner          |    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86021|  |Positioner          |    | b | P |  3258,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86030|  |Jednoduchý deskový snímací  |    | a | P |    I
   |  |aparát - do 4 prvků (drát.,  |    |   |   |
   |  |1 šroub)           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86031|  |Jednoduchý deskový snímací  |    | b | P |  1043,-
   |  |aparát - do 4 prvků (drát.,  |    |   |   |
   |  |1 šroub)           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86033|  |Složitý deskový snímací aparát|    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86034|  |Složitý deskový snímací aparát|    | b | P |  1323,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86036|  |Clony, skluzná stříška    |    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86037|  |Clony, skluzná stříška    |    | b | P |   965,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86040|  |Pevný aparát k rozšíření   |    | a | P |    I
   |  |patrového švu         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86041|  |Pevný aparát k rozšíření  

Předchozí paragraf

Zákon o veřejném zdravotním pojištění Příl.3

SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY