• « Hlavní menu
 • « Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Tento zákon zapracovává přísluš...
 • § 2 – Osobní rozsah zdravotního pojiš...
 • § 3 – Vznik a zánik zdravotního pojiš...
 • § 4 – Plátci pojistného zdravotního p...
 • § 5 – Pojištěnec je plátcem pojistnéh...
 • § 6 – Zaměstnavatel je plátcem části ...
 • § 7 – Stát je plátcem pojistného pros...
 • § 8 – Povinnost platit pojistné
 • § 9 – Výše a způsob placení pojistnéh...
 • § 10 – Oznamovací povinnost plátců poj...
 • § 10a – Živnostenské úřady
 • § 11 – Pojištěnec má právo a) na výběr...
 • § 12 – Pojištěnec je povinen: a) plnit...
 • § 13 – Ze zdravotního pojištění se hra...
 • § 14 – Ze zdravotního pojištění se hra...
 • § 15 – Ze zdravotního pojištění se neh...
 • § 16 – Příslušná zdravotní pojišťovna ...
 • § 16a – Regulační poplatky
 • § 16b – Limity regulačních poplatků a d...
 • § 17 – Za účelem zajištění věcného pln...
 • § 17a – Za účelem zajištění věcného pln...
 • § 18 – Poskytování zdravotní péče
 • § 19 – Ambulantní péče
 • § 20 – Primární zdravotní péče
 • § 21 – Specializovaná ambulantní zdrav...
 • § 22 – Zvláštní ambulantní péče
 • § 22a – Zvláštní ústavní péče - péče pa...
 • § 23 – Vyžaduje-li to zdravotní stav p...
 • § 24 – Do ústavní péče jsou pojištěnci...
 • § 25 – Je-li při přijetí dítěte do zdr...
 • § 26 – Bezprostřední péči o pojištěnce...
 • § 27 – Pojištěnec se propustí z ústavn...
 • § 28 – Pohotovostní a záchranná služba
 • § 29 – V rámci hrazené péče se u pojiš...
 • § 30 – Hrazená péče zahrnuje vyšetření...
 • § 31 – Dispenzární péče
 • § 32 – Poskytování léčivých přípravků ...
 • § 33 – Lázeňská péče
 • § 34 – Péče v odborných dětských léčeb...
 • § 35 – Závodní preventivní péče
 • § 35a – Transplantace tkání a orgánů
 • § 36 – Zdravotní pojišťovna hradí dopr...
 • § 37 – Ze zdravotního pojištění se hra...
 • § 38 – Posudková činnost
 • § 39 – Prohlídka zemřelého pojištěnce ...
 • § 39a – Stanovení maximálních cen léčiv...
 • § 39b – O výši a podmínkách úhrady léči...
 • § 39c – Ústav zařazuje léčivý přípravek...
 • § 39d – Zásady pro úhradu vysoce inovat...
 • § 39e – Soutěž o nejnižší cenu
 • § 39f – Žádost o stanovení maximální ce...
 • § 39g – Řízení o stanovení maximální ce...
 • § 39h – Rozhodnutí o stanovení maximáln...
 • § 39i – Změny rozhodnutí o stanovení ma...
 • § 39k – Mimořádné prodloužení lhůty
 • § 39l – Pravidelná revize systému úhrad
 • § 39m – Poskytování informací
 • § 39n – Zveřejňování informací
 • § 40 – Zdravotní pojišťovny
 • § 41 – Informační centrum
 • § 42 – Zdravotní pojišťovny kontrolují...
 • § 43 – Zdravotní pojišťovny podléhají ...
 • § 44 – Za nesplnění oznamovací povinno...
 • § 45 – Příslušná zdravotní pojišťovna ...
 • § 45a – Zdravotní pojišťovně, která neu...
 • § 46 – Zdravotní pojišťovna je povinna...
 • § 47 – Výběrové řízení vyhlašuje způso...
 • § 48 – Vyhlašovatel zřizuje pro každé ...
 • § 49 – Činnost komise řídí její předse...
 • § 50 – Nabídky se doručují vyhlašovate...
 • § 51 – Při posuzování přihlášek členov...
 • § 52 – Vyhlašovatel je povinen zveřejn...
 • § 53 – Rozhodování
 • § 53a – Zdravotní pojišťovna může odstr...
 • § 53b – Doručování veřejnou vyhláškou
 • § 53c – Při plnění povinností vyplývají...
 • § 54 – Smluvní zdravotní pojištění
 • § 55 – Náhrada nákladů na péči hrazeno...
 • § 55a – Vztah k mezinárodním smlouvám
 • § 55b – Působnosti stanovené krajskému ...
 • § 56 – Za nezaopatřené děti podle § 7 ...
 • § 57 – Zrušují se:
 • § 58 – Zákon České národní rady č. 551...
 • § 59 – Zákon České národní rady č. 280...
 • § 60 – Zákon České národní rady č. 592...
 • § 61 – Účinnost
 • Příl.1 – SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZD...
 • Příl.2 – SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
 • Příl.3 – SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ ...
 • Příl.4 – SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ

Zákon o veřejném zdravotním pojištění Příl.2

Příl.2
SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
------------------------------------------------------------------
Číslo   Název skupiny léčivých látek
skupiny
------------------------------------------------------------------
    
 1    stomatologika
------------------------------------------------------------------
 2    adsobční anatacida a protivředová léčiva ze skupiny
      H2-blokátorů, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 3    protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové
      pumpy a ostatní protivředová léčiva
------------------------------------------------------------------
 4    spasmolytika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 5    spasmolytika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 6    anticholinergika a spasmolytika v kombinaci
      s analgetiky
------------------------------------------------------------------
 7    prokinetika, antiflatulencia, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 8    prokinetika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 9    antiemetika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 10    antiemetika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 11    hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící
      na žlučové cesty nebo játra
------------------------------------------------------------------
 12    laxativa a další léčiva k očištění střeva
------------------------------------------------------------------
 13    antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva
      gastrointestinálního traktu, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 14    antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva
      gastrointestinálního traktu, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 15    digestiva včetně enzymových přípravků
------------------------------------------------------------------
 16    insuliny krátkodobě působící
------------------------------------------------------------------
 17    insuliny střednědobě působící včetně kombinací
------------------------------------------------------------------
 18    insuliny dlouhodobě působící
------------------------------------------------------------------
 19    analoga insulinů a insuliny používané k aplikaci
      pomocí insulinové pumpy
------------------------------------------------------------------
 20    perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů
      a glitazonů
------------------------------------------------------------------
 21    perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey
      a meglitinidů, případně další antidiabetika
------------------------------------------------------------------
 22    vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, perorální
      podání
------------------------------------------------------------------
 23    vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, ostatní
      cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 24    soli vápníku, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 25    kombinace solí vápníku, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 26    soli vápníku, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 27    soli draslíku, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 28    soli draslíku, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 29    soli hořčíku a jiné minerální produkty, perorální
      podání
------------------------------------------------------------------
 30    soli hořčíku, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 31    soli fluoru, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 32    ostatní léčiva ovlivňující trávicí systém
------------------------------------------------------------------
 33    antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K
------------------------------------------------------------------
 34    antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III
------------------------------------------------------------------
 35    antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinů
------------------------------------------------------------------
 36    antiagregancia kromě heparinu
------------------------------------------------------------------
 37    fibrinolytické enzymy
------------------------------------------------------------------
 38    antifibrinolytika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 39    antifibrinolytika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 40    vitamin K a jiná hemostatika
------------------------------------------------------------------
 41    koagulační faktory (koagulační faktor VIII)
------------------------------------------------------------------
 42    koagulační faktory (koagulační faktor IX)
------------------------------------------------------------------
 43    ostatní koagulační faktory
------------------------------------------------------------------
 44    soli železa, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 45    soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné
      kombinace
------------------------------------------------------------------
 46    soli železa, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 47    vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika
------------------------------------------------------------------
 48    erytropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných
      orgánů
------------------------------------------------------------------
 49    substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)
------------------------------------------------------------------
 50    substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)
------------------------------------------------------------------
 51    parenterální výživa
------------------------------------------------------------------
 52    intravenozní roztoky fysiologického roztoku
------------------------------------------------------------------
 53    ostatní intravenozní roztoky k peritoneální dialýze
      a k hemodialýze
------------------------------------------------------------------
 54    aditiva k intravenozním roztokům
------------------------------------------------------------------
 55    ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému
------------------------------------------------------------------
 56    srdeční glykosidy
------------------------------------------------------------------
 57    antiarytmika třída I a III, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 58    antiarytmika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 59    adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka
------------------------------------------------------------------
 60    vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální
      podání pro chronickou léčbu
------------------------------------------------------------------
 61    vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální
      podání pro akutní léčbu
------------------------------------------------------------------
 62    prostaglandiny a jiná kardiaka
------------------------------------------------------------------
 63    antihypertenziva - antiadrenergní látky a látky
      působící na hladké svalstvo arteriol, vč. kombinací
      s diuretiky, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 64    antihypertenziva, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 65    diuretika s nižším diuretickým účinkem
------------------------------------------------------------------
 66    diuretika s vysokým účinkem, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 67    diuretika s vysokým účinkem, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 68    diuretika šetřící draslík
------------------------------------------------------------------
 69    kombinace diuretik
------------------------------------------------------------------
 70    periferní vazodilatancia, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 71    periferní vazodilatancia a vasoprotektiva, ostatní
      cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 72    vazoprotektiva a venofarmaka
------------------------------------------------------------------
 73    neselektivní beta-blokátory, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 74    selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta
      aktivity, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 75    beta-blokátory, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 76    kombinace beta-blokátorů s jinými antihypertenzivy
------------------------------------------------------------------
 77    blokátory vápníkového kanálu ze skupiny
      dihydropyridinů, perorální podání
------------------------------------------------------------------
 78    blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
    
 79    blokátory vápníkových kanálů, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
 80    ACE inhibitory působící méně než 24 hodin
------------------------------------------------------------------
 81    ostatní ACE-inhibitory
------------------------------------------------------------------
 82    kombinace léčiv působících na renin-angiotenzinový
      systém s dalšími antihypertenzivy
------------------------------------------------------------------
 83    léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin
      s výjimkou ACE-inhibitorů
------------------------------------------------------------------
 84    hypolipidemika ze skupiny statinů
------------------------------------------------------------------
 85    hypolipidemika ze skupiny fibrátů a ostatních skupin
------------------------------------------------------------------
 86    ostatní léčiva používaná u nemocí kardiovaskulárního
      systému
------------------------------------------------------------------
 87    antimykotika k lokálnímu použití ze skupiny antibiotik,
      imidazolových a triazolových derivátů
------------------------------------------------------------------
 88    ostatní antimykotika k lokálnímu použití
------------------------------------------------------------------
 89    emolliencia a protektiva
------------------------------------------------------------------
 90    léčiva pro léčbu ran a vředů
------------------------------------------------------------------
 91    antipsoriatika
------------------------------------------------------------------
 92    antibiotika k zevnímu použití
------------------------------------------------------------------
 93    antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu užití
      a virostatika
------------------------------------------------------------------
 94    středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy
      k lokálnímu použití a jejich kombinace
------------------------------------------------------------------
 95    velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu
      podání a jejich kombinace
------------------------------------------------------------------
 96    kortikosteroidy v kombinacích s antibiotiky nebo
      antiseptiky
------------------------------------------------------------------
 97    kortikosteroidy v jiných kombinacích
------------------------------------------------------------------
 98    antiseptika a desinficiencia
------------------------------------------------------------------
 99    léčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé
      látky
------------------------------------------------------------------
100    ostatní léčiva používaná u nemocí kůže
------------------------------------------------------------------
101    gynekologická chemoterapeutika a antimykotika
      k lokálnímu použití
------------------------------------------------------------------
102    gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu
      použití
------------------------------------------------------------------
103    léčiva zvyšující tonus dělohy
------------------------------------------------------------------
104    léčiva snižující tonus dělohy
------------------------------------------------------------------
105    inhibitory prolaktinu
------------------------------------------------------------------
106    mužské pohlavní hormony
------------------------------------------------------------------
107    ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
108    ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů,
      ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
109    ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů
------------------------------------------------------------------
110    kombinace ženských pohlavních hormonů
------------------------------------------------------------------
111    gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace
------------------------------------------------------------------
112    ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory
      hormonů
------------------------------------------------------------------
113    jiná urologika včetně spasmolytik
------------------------------------------------------------------
114    léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty
      a ostatní gynekologa
------------------------------------------------------------------
115    ostatní léčiva používaná u nemocí urogenitálního
      systému
------------------------------------------------------------------
116    hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga
------------------------------------------------------------------
117    hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga
------------------------------------------------------------------
118    hormony hypotalamu a jejich analoga
------------------------------------------------------------------
119    kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání
------------------------------------------------------------------
120    kortikosteroidy pro celkové použití, ostatní cesty
      aplikace
------------------------------------------------------------------
121    hormony štítné žlázy a jódová terapie
------------------------------------------------------------------
122    tyreostatika
------------------------------------------------------------------
123    glukagon a homeostatika vápníku a ostatní
      hormonální léčiva
------------------------------------------------------------------
124    ostatní léčiva ze skupiny hormonů
------------------------------------------------------------------
125    tetracyklinová a amfenikolová antibiotika
------------------------------------------------------------------
126    peniciliny se širokým spektrem, perorální podání
------------------------------------------------------------------
127    peniciliny se širokým spektrem, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
128    peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání
------------------------------------------------------------------
129    peniciliny citlivé k betalaktamáze, ostatní cesty
      aplikace
------------------------------------------------------------------
130    peniciliny rezistentní k betalaktamáze a kombinace
      penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
131    jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
132    jiná betalaktamová antibiotika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
133    sulfonamidy a trimetoprim
------------------------------------------------------------------
134    makrolidová antibiotika a jejich kombinace
      s antibakteriálními léčivy
------------------------------------------------------------------
135    linkosamidová antibiotika
------------------------------------------------------------------
136    aminoglykosidová antibiotika
------------------------------------------------------------------
137    chinolonová chemoterapeutika
------------------------------------------------------------------
138    ostatní antibiotika či chemoterapeutika, včetně
      močových chemoterapeutik
------------------------------------------------------------------
139    imidazolová chemoterapeutika pro celkové použití
      a jiné antibakteriální látky
------------------------------------------------------------------
140    antimykotika pro systémové užití
------------------------------------------------------------------
141    ostatní antimykobakteriální látky
------------------------------------------------------------------
142    systémová antivirotika pro léčbu herpetických,
      cytomegalovirových infekcí a některých dalších
      virových infekcí
------------------------------------------------------------------
143    antiretrovirotika
------------------------------------------------------------------
144    zvířecí imunoglobuliny proti stafylokokovým infekcím
------------------------------------------------------------------
145    zvířecí imunoglobuliny proti záškrtu
------------------------------------------------------------------
146    zvířecí imunoglobuliny proti hadímu jedu
------------------------------------------------------------------
147    zvířecí imunoglobuliny proti botulismu
------------------------------------------------------------------
148    zvířecí imunoglobuliny proti plynaté sněti
------------------------------------------------------------------
149    zvířecí imunoglobuliny proti vzteklině
------------------------------------------------------------------
150    imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární
      aplikaci
------------------------------------------------------------------
151    imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární
      aplikaci
------------------------------------------------------------------
152    lidské imunoglobuliny proti tetanu
------------------------------------------------------------------
153    lidské imunoglobuliny proti hepatitidě
------------------------------------------------------------------
154    lidské imunoglobuliny proti vzteklině
------------------------------------------------------------------
155    ostatní lidské specifické imunoglobuliny
------------------------------------------------------------------
156        očkovací látky proti tetanu
------------------------------------------------------------------
157    jiné bakteriální vakcíny
------------------------------------------------------------------
158    očkovací látky proti tuberkulóze
------------------------------------------------------------------
159    očkovací látky proti vzteklině
------------------------------------------------------------------
160    ostatní očkovací látky a imunoglobuliny a ostatní
      antiinfektiva pro systémovou aplikaci
------------------------------------------------------------------
161    ostatní léčiva ze skupiny antibiotik, chemoterapeutik,
      imunoglobulinů nebo očkovacích látek
------------------------------------------------------------------
162    cytostatika ze skupiny alkylačních látek,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
163    cytostatika ze skupiny alkylačních látek, ostatní
      cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
164    antimetabolity - analoga listové kyseliny,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
165    antimetabolity - analoga listové kyseliny,
      ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
166    antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
167    antimetabolity - analoga purinů, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
168    antimetabolity - analoga pyrimidinů
------------------------------------------------------------------
169    alkaloidy z rodu vinca a analoga
------------------------------------------------------------------
170    deriváty podofylotoxinu, perorální podání
------------------------------------------------------------------
171    deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
172    taxany
------------------------------------------------------------------
173    antracykliny a jejich deriváty
------------------------------------------------------------------
174    ostatní cytotoxická antibiotika
------------------------------------------------------------------
175    platinová cytostatika
------------------------------------------------------------------
176    ostatní cytostatika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
177    ostatní cytostatika kromě platinových, ostatní
      cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
178    hormonální léčiva s cytostatickým účinkem
------------------------------------------------------------------
179    antagonisté hormonů a příbuzné látky používané
      v onkologii
------------------------------------------------------------------
180    inhibitory steroidních hormonů používané v onkologii
------------------------------------------------------------------
181    imunostimulační a imunomodulační léčiva včetně
      interferonů
------------------------------------------------------------------
182    ostatní imunostimulační a imunomodulační léčiva
------------------------------------------------------------------
183    imunosupresivní léčiva, perorální podání
------------------------------------------------------------------
184    imunosupresivní léčiva ostatní cesty aplikace
      a ostatní cytostatika
------------------------------------------------------------------
185    nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny
      butylpyrazolidinů a derivátů kyseliny octové,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
186    nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů
      kyseliny propionové a fenamátů, perorální podání
------------------------------------------------------------------
187    ostatní nesteroidní protizánětlivá léčiva
      pro perorální podání
------------------------------------------------------------------
188    nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů
      kyseliny octové, ze skupiny derivátů kyseliny
      propionové a fenamátů, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
189    specifická antirevmatika a ostatní léčiva užívaná
      při nemocech muskuloskeletálního systému
------------------------------------------------------------------
190    lokálně aplikovaná nesteroidní protizánětlivá léčiva
------------------------------------------------------------------
191    svalová relaxancia
------------------------------------------------------------------
192    antiuratika a ostatní hrazené přípravky skupiny M
      nezařazené do jiných skupin
------------------------------------------------------------------
193    léčiva působící na mineralizaci kostí
------------------------------------------------------------------
194    ostatní léčiva používaná u nemocí muskuloskeletálního
      systému
------------------------------------------------------------------
195    lokální anestetika ze skupiny esterů
------------------------------------------------------------------
196    lokální anestetika ze skupiny amidů
------------------------------------------------------------------
197    lokální anestetika ze skupiny amidů v kombinaci
      s adrenalinem nebo jinou vazokonstrikční látkou
------------------------------------------------------------------
198    analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny derivátů
      morfinu, perorální podání
------------------------------------------------------------------
199    analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny analogů
      morfinu, perorální podání
------------------------------------------------------------------
200    analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny analogů
      morfinu, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
201    analgetika - antipyretika ze skupiny derivátů
      kyseliny salicylové, perorální podání
------------------------------------------------------------------
202    ostatní analgetika - antipyretika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
203    antimigrenika
------------------------------------------------------------------
204    antiepileptika ze skupiny barbiturátů
------------------------------------------------------------------
205    antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů
      a sukcinimidů
------------------------------------------------------------------
206    antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů
------------------------------------------------------------------
207    antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin
------------------------------------------------------------------
208    ostatní antiepileptika
------------------------------------------------------------------
209    anticholinergní antiparkinsonika
------------------------------------------------------------------
210    dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy
      a jejich derivátů
------------------------------------------------------------------
211    antiparkinsonika z ostatních skupin
------------------------------------------------------------------
212    antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT
------------------------------------------------------------------
213    antipsychotika, neuroleptika pro perorální podání,
      neuroleptika - fenothiaziny, perorální podání
------------------------------------------------------------------
214    neuroleptika - butyrofenony a indolové deriváty
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
215    neuroleptika - thioxantheny, difenylbutylpiperidiny,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
216    neuroleptika - diazepiny, oxazepiny, thiazepiny,
      benzamidy, perorální podání
------------------------------------------------------------------
217    ostatní antipsychotika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
218    lithium
------------------------------------------------------------------
219    antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace -
      nedepotní přípravky
------------------------------------------------------------------
220    antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace -
      depotní přípravky
------------------------------------------------------------------
221    anxiolytika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
222    anxiolytika a hypnotika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
223    antidepresiva neselektivně inhibující zpětné
      vychytávání monoaminů, perorální podání
------------------------------------------------------------------
224    antidepresiva selektivně inhibující zpětné
      vychytávání monoaminů, perorální podání
------------------------------------------------------------------
225    antidepresiva působící inhibičně na monoaminooxidázu
      a ostatní antidepresiva, perorální podání
------------------------------------------------------------------
226    antidepresiva, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
227    stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě
      demence
------------------------------------------------------------------
    
228    parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů
      cholinesterázy, perorální podání
------------------------------------------------------------------
229    parasympatomimetika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
230    léčiva používaná při léčbě závratí a ostatní léčiva
      užívaná u nemocí nervového systému
------------------------------------------------------------------
231    ostatní léčiva používaná u nemocí centrálního
      nervového systému
------------------------------------------------------------------
232    antimalarika
------------------------------------------------------------------
233    anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva
      ze skupiny léčiv používaných u parazitárních nemocí
------------------------------------------------------------------
234    nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů
------------------------------------------------------------------
235    inhalační sympatomimetika včetně kombinací
------------------------------------------------------------------
236    inhalační kortikosteroidy a anticholinergika,
      aerosol
------------------------------------------------------------------
237    inhalační kortikosteroidy a anticholinergika,
      ostatní lékové formy
------------------------------------------------------------------
238    ostatní inhalační antiastmatika
------------------------------------------------------------------
239    antiastmatika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
240    antiastmatika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
241    ostatní antiastmatika, perorální podání
------------------------------------------------------------------
242    ostatní antiastmatika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
243    expektorancia kromě kombinací, perorální podání
------------------------------------------------------------------
244    expektorancia kromě kombinací, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
245    antitusika ze skupiny derivátů opioidů
------------------------------------------------------------------
246    ostatní antitusika
------------------------------------------------------------------
247    nesedativní antihistaminika
------------------------------------------------------------------
248    sedativní antihistaminika pro perorální podání
------------------------------------------------------------------
249    antihistaminika, ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
250    ostatní léčiva používaná u nemocí respiračního systému
------------------------------------------------------------------
251    oftalmologika - antibiotika
------------------------------------------------------------------
252    oftalmologika - chemoterapeutika a antiseptika
------------------------------------------------------------------
253    oftalmologika - antivirotika
------------------------------------------------------------------
254    oftalmologika - kortikosteroidy
------------------------------------------------------------------
255    oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva
------------------------------------------------------------------
256    oftalmologika - kombinace protizánětlivých léků
      s antiinfektivy
------------------------------------------------------------------
257    antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik
      a parasympatomimetik
------------------------------------------------------------------
258    antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů
------------------------------------------------------------------
259    ostatní antiglaukomatika
------------------------------------------------------------------
260    mydriatika a cykloplegika
------------------------------------------------------------------
261    dekongescenty a antialergika
------------------------------------------------------------------
262    anestetika lokální a jiná oftalmologika
------------------------------------------------------------------
263    ostatní léčiva používaná u nemocí senzorických orgánů
------------------------------------------------------------------
264    terapeutické extrakty alergenů standardizované
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
265    terapeutické extrakty alergenů nestandardizované
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
266    terapeutické extrakty alergenů standardizované
      ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
267    terapeutické extrakty alergenů nestandardizované
      ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
268    základní antidota a fágové lyzáty
------------------------------------------------------------------
269    antidota používaná při otravě organofosfáty
------------------------------------------------------------------
270    antidota používaná při otravě některými těžkými kovy
------------------------------------------------------------------
271    antidota používaná při otravě kyanidy
------------------------------------------------------------------
272    antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální
      podání
------------------------------------------------------------------
273    antidota používaná při léčbě cytostatiky, ostatní
      cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
274    testy sekrece hormonů hypofýzy, diagnostiky funkce
      ledvin a funkce štítné žlázy
------------------------------------------------------------------
275    tuberkulinový test
------------------------------------------------------------------
276    testy pro alergické choroby
------------------------------------------------------------------
277    ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům,
      perorální podání
------------------------------------------------------------------
278    ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům,
      ostatní cesty aplikace
------------------------------------------------------------------
279    výživa bez fenylalaninu a ostatních aminokyselin,
      kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny
------------------------------------------------------------------
280    kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny,
      příp. tuk a jiné kombinace pro výživu
------------------------------------------------------------------
281    aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy
------------------------------------------------------------------
282    náhrady mléka
------------------------------------------------------------------
283    rozpouštědla a irigační roztoky a ostatní léčiva
      ze skupiny várií
------------------------------------------------------------------
284    vodorozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG
      kontrastní látky
------------------------------------------------------------------
285    vodorozpustné nefrotropní nízkoosmolární RTG
      kontrastní látky
------------------------------------------------------------------
286    vodorozpustné hepatotropní a vodonerozpustné RTG
      kontrastní látky
------------------------------------------------------------------
287    RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý
------------------------------------------------------------------
288    paramagnetické kontrastní látky a kontrastní látky
      pro ultrazvuk
------------------------------------------------------------------
289    individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku
------------------------------------------------------------------
290    individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii
------------------------------------------------------------------
291    individuálně připravovaná léčiva ze skupiny
      dermatologik (s výjimkou kosmetik)
------------------------------------------------------------------
292    individuálně připravovaná léčiva ze skupiny
      oftalmologik a otologik
------------------------------------------------------------------
293    individuálně připravovaná léčiva ze skupiny
      analgetik - anodyn (opioidů)
------------------------------------------------------------------
294    individuálně připravovaná léčiva ze skupiny
      gynekologik
------------------------------------------------------------------
295    individuálně připravovaná léčiva ze skupiny léčiv
      trávicího ústrojí
------------------------------------------------------------------
296    individuálně připravovaná léčiva ze skupiny
      otorhinolaryngologik a antiastmatik
------------------------------------------------------------------
297    erytrocytární přípravky
------------------------------------------------------------------
298    trombocytární přípravky
------------------------------------------------------------------
299    přípravky z plazmy
------------------------------------------------------------------
300    leukocytární přípravky
------------------------------------------------------------------

Předchozí paragraf

Zákon o veřejném zdravotním pojištění Příl.1

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK

Následující paragraf

Zákon o veřejném zdravotním pojištění Příl.3

SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY


© 2024 Sbírka Zákonů