Živnostenský zákon (455/1991 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.
 • § 2 – Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za
 • § 3 – Živností není:
 • § 5 – Subjekty oprávněné provozovat živnost
 • § 6 – Všeobecné podmínky provozování živnosti
 • § 7 – Zvláštní podmínky provozování živnosti
 • § 8 – Překážky provozování živnosti
 • § 9 – Rozdělení živností
 • § 10 – Živnostenské oprávnění
 • § 11 – Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená
 • § 12 – Jménem a na účet fyzické osoby, která z důvodu nedostatku věku nebo rozhodnutí soudu nemá plnou způsobilost k právním úkonům,
 • § 13 – Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
 • § 14 – nadpis vypuštěn
 • § 17 – Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat
 • § 18 – Obec může v přenesené působnosti29f)
 • § 19 – Ohlašovacími živnostmi jsou
 • § 20 – Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
 • § 21 – Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o
 • § 22 – Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o
 • § 23 – Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
 • § 24 – Odborná způsobilost
 • § 25 – Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné
 • § 26 – Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
 • § 27 – Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti
 • § 28 – Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen „rozsah oprávnění“) se posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s
 • § 31 – Povinnosti podnikatele
 • § 34 – Podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti, je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také
 • § 42 – nadpis vypuštěn
 • § 43 – Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se vztahuje přiměřeně na podnikatele, který provozuje živnost, při níž poskytuje opravy nebo údržbu
 • § 44 – nadpis vypuštěn
 • § 45 – Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.
 • § 45a – Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též
 • § 46 – Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,
 • § 47 – Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do
 • § 48 – Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst. 5) sdělí údaje o živnosti a o podnikateli místně příslušnému
 • § 49 – nadpis vypuštěn
 • § 50 – Náležitosti žádosti o koncesi
 • § 51 – Zjistí-li živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti o koncesi, vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení
 • § 52 – Projednání žádosti
 • § 53 – Rozhodování o koncesi
 • § 54 – nadpis vypuštěn
 • § 55 – nadpis vypuštěn
 • § 56 – Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
 • § 57 – Živnostenské oprávnění zaniká:
 • § 58 – Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže
 • § 59 – Živnostenský úřad je oprávněn uložit podnikateli provozujícímu živnost "Provozování cestovní agentury" nebo "Provozování cestovní
 • § 60 – Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy38c)
 • § 60a – Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti
 • § 60b – Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají zaměstnanci živnostenských úřadů. Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci
 • § 60c – Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení
 • § 60d – Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti.
 • § 61 – Přestupky
 • § 62 – Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
 • § 63 – Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že provozuje činnost, která je
 • § 64 – Společná ustanovení
 • § 68 – Součinnost orgánů státní správy
 • § 69a – Státní příslušník členského státu Evropské unie, který je na území členského státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou
 • § 70 – nadpis vypuštěn
 • § 71 – Místní příslušnost
 • § 72 – nadpis vypuštěn
 • § 73 – Mezinárodní smlouvy
 • § 73a – Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a oborů činností živnosti volné.
 • § 74 – Zachování dosavadních oprávnění
 • § 75 – Žádosti fyzických osob o registraci podnikatelské činnosti, která je živností, podané podle dosavadních předpisů, o nichž nebylo
 • § 76 – Živnosti, které podle zvláštních předpisů mohou provozovat organizace, jsou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek oprávněny provozovat
 • § 77 – Oprávnění k podnikatelské činnosti a podnikatelská oprávnění k činnostem, které nejsou živnostmi, zůstávají nedotčena, pokud
 • § 79 – Likvidace majetku po předlužení
 • § 80 – Zrušovací ustanovení
 • § 81 – Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.
 • Příl.1 – ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ
 • Příl.2 – ŽIVNOSTI VÁZANÉ
 • Příl.3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
 • Příl.4 – ŽIVNOST VOLNÁ
 • Příl.5 – Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné
© 2024 Sbírka Zákonů