Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět a rozsah úpravy
 • § 2 – Vymezení pojmů
 • § 3 – Pokud tento zákon nestanoví jinak, práva a povinnosti vlastníků budov a práva a povinnosti spoluvlastníků domu a vlastníků
 • § 4 – Prohlášení vlastníka budovy
 • § 5 – Vznik a zánik vlastnictví jednotky
 • § 6 – Smlouva o převodu vlastnictví jednotky
 • § 7 – Převodem vlastnictví k první jednotce za podmínek stanovených tímto zákonem se mění vlastnictví dosavadního vlastníka budovy
 • § 8 – Vlastnictví společných částí domu
 • § 9 – nadpis vypuštěn
 • § 9a – Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti podle tohoto zákona,
 • § 10 – nadpis vypuštěn
 • § 11 – nadpis vypuštěn
 • § 12 – Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou vlastníci jednotek oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich
 • § 13 – Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech
 • § 14 – Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jeho
 • § 15 – Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou
 • § 16 – Pohledávky vlastníků jednotek vzniklé z neplnění povinností uvedených v § 13 odst. 2
 • § 17 – Vzájemná práva a povinnosti při výstavbě domu s jednotkami podle § 2 písm. h)
 • § 18 – Smlouva o výstavbě musí obsahovat zejména a) název katastrálního území, parcelní číslo pozemku, na kterém bude stavba prováděna,
 • § 19 – Dům vystavěný podle tohoto zákona se na návrh vlastníků jednotek vyznačí v katastru nemovitostí podle údajů obsažených ve smlouvě o výstavbě
 • § 20 – S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu, popřípadě další práva
 • § 21 – S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k pozemku (stavební parcele). Je-li vlastník budovy i vlastníkem pozemku, převede
 • § 22 – Zvláštní ustanovení o převodu vlastnictví jednotky
 • § 23 – Byt v budově ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví bytového družstva (dále jen "družstvo"), jehož nájemcem je fyzická
 • § 24 – Jsou-li převáděny byty, garáže a ateliéry v budovách ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví družstev, na jejichž výstavbu byla
 • § 25 – Družstvo může vyrovnat vypořádací podíly nabyvatelů jednotek na základě dohody i jinak, než je uvedeno v § 234 odst. 1 obchodního zákoníku
 • § 26 – Nedojde-li k převodu všech jednotek v budově, popřípadě v domě, kterých se týká úvěr poskytnutý bankou, a splatí-li družstvo
 • § 27 – Pokud byly v družstevní bytové výstavbě pořízeny byty, na které byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle předpisů o finanční
 • § 28 – Ustanovení § 23 až 27
 • § 29 – Nájemci nebo vlastníci bytů nebo nebytových prostorů v budově nebo v budovách, popřípadě v domě nebo domech ve vlastnictví
 • § 30 – S vlastnickým právem k jednotce je nerozlučně spjato spoluvlastnictví společných částí domu a spoluvlastnictví nebo jiné
 • § 30a – Ustanovení tohoto zákona týkající se vlastníka budovy, jednotky nebo pozemku, popřípadě spoluvlastnického podílu na pozemku,
 • § 31 – Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní vztahy vzniklé před jeho účinností podle dosavadních předpisů
 • § 32 – U domů ve výstavbě ke dni účinnosti tohoto zákona se na návrh vlastníků jednotek po vydání kolaudačního rozhodnutí provede zápis
 • § 33 – Pokud byly před účinností tohoto zákona uzavřeny mezi vlastníkem, popřípadě organizací spravující ostatní byty v domě a vlastníky bytů
 • § 33a – Ustanovení § 23 odst. 1
 • § 33b – Zánik vlastnictví bytového družstva
 • § 34 – Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb.
 • § 36 – Ministerstvo financí upraví právním předpisem způsob stanovení výše náhrady při vyvlastnění jednotky.
 • § 37 – Zrušují se:
 • § 38 – Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1994.
© 2024 Sbírka Zákonů