Katastrální zákon (344/1992 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Zřizuje se katastr nemovitostí
 • § 2 – V katastru se evidují a) pozemky v podobě parcel,
 • § 3 – Katastr obsahuje a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území,
 • § 4 – Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území.
 • § 5 – Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru
 • § 6 – nadpis vypuštěn
 • § 6a – Jiné údaje katastru než údaje o právních vztazích, závazné údaje katastru (§ 20
 • § 7 – Revize údajů katastru
 • § 8 – Oprava chyb v katastrálním operátu
 • § 9 – Ověřování
 • § 10 – Vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat
 • § 11 – Obce a) vyhlašují ve svém územním obvodu, způsobem v místě obvyklým, na základě oznámení katastrálního úřadu zahájení revize
 • § 12 – Státní orgány spolupracují s katastrálními úřady při výkonu státní správy na úseku katastru. Jsou povinny ve lhůtě stanovené
 • § 13 – nadpis vypuštěn
 • § 13a – Obnova katastrálního operátu novým mapováním
 • § 14 – Zjišťování průběhu hranic
 • § 15 – Obnova katastrálního operátu přepracováním
 • § 15a – Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav
 • § 16 – Námitky
 • § 17 – Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
 • § 18 – Geodetické práce pro účely katastru slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění změn v souboru geodetických informací platného
 • § 19 – Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu
 • § 19a – Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle
 • § 20 – Údaje katastru, a to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území, jsou závazné pro právní
 • § 21 – Katastr je veřejný a každý má právo do něj za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu nahlížet a pořizovat si z něho pro svou
 • § 21a – Právo k údajům katastru vykonává Český úřad zeměměřický a katastrální. Údaje katastru lze užít jen k účelům uvedeným v § 1 odst.
 • § 22 – Katastrální úřad na požádání vyhotoví ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací výpis, opis nebo
 • § 22a – Z katastru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu14b)
 • § 23 – Porušení pořádku na úseku katastru se dopustí ten, kdo a) na opakovanou výzvu katastrálního úřadu se nedostaví bez náležité omluvy
 • § 24 – Porušení pořádku na úseku katastru podle § 23
 • § 25 – Za porušení pořádku na úseku katastru podle § 23 písm. a) až d)
 • § 26 – Není-li v zákoně stanoveno jinak, platí pro projednávání přestupků podle § 24
 • § 27 – Pro účely tohoto zákona se rozumí a) pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky
 • § 27a – Není-li v zákoně stanoveno jinak, platí pro rozhodování podle tohoto zákona správní řád
 • § 28 – Pracovníci katastrálního úřadu a členové komise (§ 14 odst. 2
 • § 29 – Od účinnosti tohoto zákona se operát evidence nemovitostí považuje za katastrální operát.
 • § 30 – Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou podrobněji upraví a) předmět a obsah katastru,
 • § 31 – Zrušují se
 • § 32 – Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
© 2024 Sbírka Zákonů