Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Státní sociální podpora
 • § 2 – Druhy dávek
 • § 2a – Státní správu podle tohoto zákona vykonávají orgány státní sociální podpory, a to a)úřady státní sociální podpory, jimiž
 • § 3 – Okruh oprávněných osob
 • § 4 – Příjem rozhodný pro přiznání dávky uvedené v § 2 písm. a) se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné
 • § 5 – Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují
 • § 6 – Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je a) u přídavku na dítě kalendářní rok předcházející kalendářnímu
 • § 7 – Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované
 • § 8 – Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši
 • § 9 – Nepříznivý zdravotní stav
 • § 10 – Výdělečná činnost
 • § 11 – Nezaopatřené dítě
 • § 12 – Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
 • § 13 – Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole
 • § 14 – Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole
 • § 15 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí může stanovit vyhláškou, které
 • § 16 – nadpis vypuštěn
 • § 17 – Podmínky nároku na přídavek na dítě
 • § 18 – Výše přídavku na dítě
 • § 19 – Výplata přídavku na dítě
 • § 20 – Podmínky nároku na sociální příplatek
 • § 21 – Výše sociálního příplatku činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi částkou životního minima nezaopatřeného dítěte nebo součtem
 • § 22 – Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima nezaopatřeného dítěte uvedená v § 21 odst. 1 násobí,
 • § 24 – Podmínky nároku na příspěvek na bydlení
 • § 25 – Náklady na bydlení
 • § 26 – Normativní náklady na bydlení
 • § 27 – Výše příspěvku na bydlení
 • § 28 – Vláda nařízením stanoví vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince následujícího kalendářního roku výši
 • § 30 – Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok, není-li
 • § 30a – Stane-li se nejmladším dítětem v rodině dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek, u něhož nebyla provedena volba nároku
 • § 30b – Podmínka osobní celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek po celý kalendářní měsíc podle § 30 odst. 1 se
 • § 31 – Rodinou se pro účely rodičovského příspěvku rozumí rodina podle § 7 odst. 1 až 4 a odst. 7 až 12. Podmínka hlášení k trvalému
 • § 32 – Výše rodičovského příspěvku
 • § 36 – Druhy dávek pěstounské péče
 • § 37 – Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče.
 • § 38 – Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který náležel podle § 37 odst. 1 ke dni dosažení zletilosti dítěte, se zachovává
 • § 39 – Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši
 • § 40 – Odměna pěstouna
 • § 40a – Odměna pěstouna ve zvláštních případech
 • § 40b – Podmínky nároku na odměnu pěstouna
 • § 41 – Příspěvek při převzetí dítěte
 • § 42 – Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 • § 43 – Společná ustanovení
 • § 44 – Podmínky nároku na porodné
 • § 45 – Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče
 • § 46 – Výše a výplata porodného
 • § 47 – Podmínky nároku na pohřebné
 • § 48 – Výše a výplata pohřebného
 • § 49 – Nárok na dávku vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem.
 • § 50 – Podmínkou nároku na výplatu dávky je písemný souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 7) s tím, aby státní
 • § 51 – Pro nárok na výplatu přídavku na dítě se prokazuje výše rozhodných příjmů. Náleží-li výplata přídavku na dítě za září, náleží
 • § 52 – Změní-li se v období, na něž byla dávka přiznána, okruh společně posuzovaných osob nebo jiné skutečnosti rozhodné pro nárok
 • § 53 – Dávka neprávem a) přiznaná v nižší částce, než v jaké náleží,
 • § 54 – Nárok na dávku nezaniká uplynutím času, není-li tímto zákonem stanoveno jinak.
 • § 55 – Nárok na dávky nelze postoupit ani dát do zástavy.
 • § 56 – Zemřela-li oprávněná osoba po uplatnění nároku na dávku, vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nárok na částky splatné
 • § 57 – Dávky uvedené v § 2 písm. a), § 2 písm. b) v bodu 1, § 36 písm. a) a § 36 písm. b) se vyplácejí měsíčně, a to po uplynutí
 • § 58 – Dávky vyplácí úřad státní sociální podpory, který je příslušný k rozhodování o dávkách.
 • § 59 – Příjemcem dávky je oprávněná osoba. Namísto oprávněné osoby je příjemcem dávky a) zákonný zástupce oprávněné osoby, pokud
 • § 60 – Dávky se do ciziny nevyplácejí.
 • § 61 – Příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušnému úřadu státní sociální podpory do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných
 • § 62 – Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost nebo přijal dávku nebo její část, ačkoliv musel z okolností
 • § 63 – Státní orgány, další právnické osoby a fyzické osoby, vyjma příjemců dávek, oprávněných osob a osob společně posuzovaných
 • § 63a – Odpovědnost dalších fyzických nebo právnických osob
 • § 64 – Zaměstnanci státu, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, zaměstnanci městské části hlavního města Prahy určené
 • § 64a – Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady a úřady provádějící státní sociální podporu jsou oprávněny získávat
 • § 65 – Kontrolní činnost
 • § 65a – Fyzická osoba, s výjimkou osob uvedených v odstavci 2, se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost sdělit podle § 63
 • § 65b – Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost sdělit podle § 63
 • § 65c – Právnická osoba za delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
 • § 66 – Orgány rozhodující o dávkách
 • § 67 – Zahájení řízení
 • § 68 – Náležitosti žádosti
 • § 68a – Důkazní prostředky
 • § 68b – Podání a jiné úkony
 • § 68c – Účastníci řízení
 • § 69 – Vydávání rozhodnutí
 • § 70 – Rozhoduje-li úřad státní sociální podpory o dávce v případech, kdy se nevydává rozhodnutí, je povinen žadateli doručit písemné
 • § 71 – nadpis vypuštěn
 • § 72 – Náklady řízení
 • § 72a – Správní rozhodnutí vydaná orgány státní sociální podpory vykonávají tyto orgány, pokud není podán návrh na soudní výkon
 • § 73 – V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle obecných předpisů o správním řízení,22)
 • § 73a – Soudní přezkum
 • § 73b – Pro výkon přenesené působnosti orgány hlavního města Prahy na úseku státní sociální podpory platí zákon o hlavním městě
 • § 74 – Pro nároky na a) rodičovský příspěvek podle zákona o rodičovském příspěvku
 • § 75 – Dávky uvedené v § 74 odst. 1 písm. a) a d) se vyplatí naposledy za měsíc září 1995. Dávky uvedené v § 74 odst. 1 písm. b) a c)
 • § 76 – Nárok na dávky zaniká nejpozději uplynutím a) 30. září 1995, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 1 písm. a) a d),
 • § 77 – Pokud byly uplatněny nároky na dávky uvedené a) v § 74 odst. 1 písm. a) a d) po 30. září 1995,
 • § 78 – Vznikne-li nárok na dávky podle tohoto zákona dnem jeho účinnosti, platí pro přiznání dávek § 51 odst. 3 obdobně.
 • § 79 – Posuzování zdravotního stavu nezaopatřeného dítěte
 • § 80 – Zrušovací ustanovení
 • § 81 – Účinnost
© 2024 Sbírka Zákonů