Zákon o veřejných dražbách (26/2000 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Vymezení pojmů
 • § 2a – Jednání při organizování a v průběhu dražeb se konají vždy v českém jazyce. Písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce,
 • § 3 – Účastníci dražby
 • § 4 – Zastoupení
 • § 5 – Vyloučení některých věcí a práv z dražeb
 • § 6 – Dražebníkem může být fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, obchodní společnost nebo družstvo, která splňuje podmínky
 • § 7 – Kontrolu dodržování podmínek pro organizování a provádění dražeb podle tohoto zákona provádí ministerstvo, které sleduje, zda a jak plní
 • § 8 – Licitátor
 • § 9 – Archivační povinnost
 • § 10 – Zasílání a doručování písemností a zasílání peněžitých částek
 • § 11 – Označení osob a věcí
 • § 12 – Další podmínky pro postup při dražbách
 • § 13 – Odhad ceny předmětu dražby
 • § 14 – Dražební jistota
 • § 15 – Prohlídka předmětu dražby
 • § 16 – Vrácení dražební jistoty a listin
 • § 17 – Zvláštní ustanovení
 • § 18 – Výše odměny dražebníka
 • § 19 – Smlouva o provedení dražby
 • § 20 – Dražební vyhláška
 • § 21 – Podmínky a údaje, které dražebník v dražební vyhlášce uvedl, nelze dodatečně měnit. To neplatí v případě, kdy dojde ke změnám v rozsahu práv
 • § 22 – Upuštění od dražby
 • § 23 – Průběh dražby
 • § 24 – Zmaření a neplatnost dražby
 • § 25 – Opakovaná dražba
 • § 26 – Společná dražba
 • § 27 – Protokol o provedené dražbě
 • § 28 – Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby
 • § 29 – Úhrada ceny dosažené vydražením
 • § 30 – Nabytí vlastnictví
 • § 31 – Potvrzení o nabytí vlastnictví
 • § 32 – Předání předmětu dražby
 • § 33 – Věcná břemena
 • § 34 – Práva zajišťující pohledávky
 • § 35 – Předání výtěžku dražby
 • § 36 – Zvláštní ustanovení
 • § 37 – Zvláštní oprávnění dražebníka
 • § 38 – Výše odměny dražebníka
 • § 39 – Smlouva o provedení dražby
 • § 40 – Oznámení o dražbě
 • § 41 – Vyznačení návrhu na provedení dražby v katastru nemovitostí
 • § 42 – Střet dražeb
 • § 43 – Dražebník vyhlásí konání dražby dražební vyhláškou, v níž uvede: a) že jde o dražbu nedobrovolnou, a jde-li o opakovanou
 • § 44 – Podmínky a údaje, které dražebník v dražební vyhlášce uvedl, nelze dodatečně měnit. To neplatí v případě, kdy dojde ke změnám v rozsahu práv
 • § 45 – Doložení práv účastníků dražby a dražebních věřitelů
 • § 46 – Upuštění od dražby
 • § 46a – Nelze-li dražbu provést v původně uveřejněném termínu proto, že jejímu provedení brání rozhodnutí soudu nebo správního orgánu
 • § 47 – Průběh dražby
 • § 48 – Zmaření a neplatnost dražby
 • § 49 – Opakovaná dražba
 • § 50 – Protokol o provedené dražbě
 • § 51 – Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby
 • § 52 – Úhrada ceny dosažené vydražením
 • § 53 – Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení
 • § 54 – Potvrzení o nabytí vlastnictví
 • § 55 – Předání předmětu dražby
 • § 56 – Věcná břemena a předkupní právo
 • § 57 – Nepřihlášené pohledávky, které jsou z hlediska svého vzniku mladší než nejstarší přihlášená pohledávka, se považují za přihlášené,
 • § 58 – Zástavní právo zajišťující přihlášenou pohledávku, které je z hlediska svého vzniku nejstarší, jakož i všechna zástavní práva z hlediska
 • § 59 – Uspokojení veškerých pohledávek dražebních věřitelů
 • § 60 – Uspokojení části pohledávek dražebních věřitelů
 • § 61 – Protokol o uspokojení pohledávek
 • § 62 – Správce centrální adresy
 • § 63 – Zvláštní odpovědnost
 • § 64 – Dražby movitých věcí zahájené podle dosavadních předpisů se dokončí podle těchto předpisů.
 • § 65 – Právní vztahy upravené v tomto zákoně se řídí občanským zákoníkem, pokud není stanoveno jinak.
 • § 66 – Osoby oprávněné k provádění dobrovolných dražeb movitých věcí mimo výkon rozhodnutí podle dosavadních předpisů mohou provádět tyto
 • § 67 – Zrušovací ustanovení
 • § 68 – Účinnost
© 2024 Sbírka Zákonů