Autorský zákon (121/2000 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Autorské dílo
 • § 3 – Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu
 • § 4 – Zveřejnění a vydání díla
 • § 5 – Autor
 • § 6 – Zákonná domněnka autorství
 • § 7 – Anonym a pseudonym
 • § 8 – Spoluautoři
 • § 9 – Vznik práva autorského
 • § 10 – Obsah práva autorského
 • § 11 – Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla.
 • § 12 – Právo dílo užít
 • § 13 – Rozmnožování
 • § 14 – Rozšiřování
 • § 15 – Pronájem
 • § 16 – Půjčování
 • § 17 – Vystavování
 • § 18 – Obecná ustanovení
 • § 19 – Živé provozování a jeho přenos
 • § 20 – Provozování ze záznamu a jeho přenos
 • § 21 – Vysílání rozhlasem nebo televizí
 • § 22 – Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání
 • § 23 – Provozování rozhlasového či televizního vysílání
 • § 24 – Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého
 • § 25 – Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu
 • § 26 – Majetkových práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí; to neplatí pro pohledávky
 • § 27 – Majetková práva trvají, pokud není dále stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.
 • § 28 – Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalšího volně užít; ustanovení odstavce 2
 • § 29 – Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy,
 • § 30 – Volná užití
 • § 30a – Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad
 • § 30b – Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo v souvislosti s předvedením či opravou přístroje zákazníkovi v rozsahu k
 • § 31 – Citace
 • § 32 – Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje
 • § 33 – Užití díla umístěného na veřejném prostranství
 • § 34 – Úřední a zpravodajská licence
 • § 35 – Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních
 • § 36 – Omezení práva autorského k dílu soubornému
 • § 37 – Knihovní licence
 • § 38 – Licence pro zdravotně postižené
 • § 38a – Licence pro dočasné rozmnoženiny
 • § 38b – Licence pro fotografickou podobiznu
 • § 38c – Nepodstatné vedlejší užití díla
 • § 38d – Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým
 • § 38e – Licence pro sociální zařízení
 • § 39 – Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením
 • § 40 – Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména a) určení svého autorství,
 • § 41 – Udělí-li autor jiné osobě výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít, nebo je-li této osobě toto oprávnění nebo výkon majetkových
 • § 42 – Autor může požadovat od celních orgánů a orgánů vykonávajících státní statistickou službu informace o obsahu a rozsahu dovozu
 • § 42a – Celní úřad může při výkonu dohledu a kontroly podle zvláštního právního předpisu4b)
 • § 43 – Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází účinné technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona.
 • § 44 – Do práva autorského zasahuje též ten, kdo bez svolení autora způsobuje, umožňuje, usnadňuje nebo zastírá porušování práva
 • § 45 – Do práva autorského neoprávněně zasahuje též ten, kdo pro své dílo používá názvu nebo vnější úpravy již použitých po právu jiným
 • § 46 – Základní ustanovení
 • § 47 – Výhradní nebo nevýhradní licence
 • § 48 – Poskytnutí oprávnění třetí osobě
 • § 49 – Odměna
 • § 50 – Omezení licence
 • § 51 – Omezení nabyvatele licence
 • § 52 – Rozmnoženina pro autora
 • § 53 – Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele
 • § 54 – Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora
 • § 55 – Zánik licence
 • § 56 – Licenční smlouva, kterou autor poskytuje nabyvateli licenci k rozmnožování a rozšiřování díla slovesného, hudebně dramatického
 • § 57 – Pro podlicenční smlouvu platí ustanovení § 46 až 56
 • § 58 – Zaměstnanecké dílo
 • § 59 – Kolektivní dílo
 • § 60 – Školní dílo
 • § 61 – Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo
 • § 62 – Obecná ustanovení
 • § 63 – Autor audiovizuálního díla
 • § 64 – Díla audiovizuálně užitá
 • § 65 – Obecná ustanovení
 • § 66 – Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu
 • § 67 – Umělecký výkon a výkonný umělec
 • § 68 – Společný zástupce výkonných umělců
 • § 69 – Obsah práva výkonného umělce
 • § 70 – Osobnostní práva výkonného umělce
 • § 71 – Majetková práva výkonného umělce
 • § 72 – Úplatná zákonná licence
 • § 73 – Trvání majetkových práv výkonného umělce
 • § 74 – Použití úpravy hlavy I
 • § 75 – Zvukový záznam a jeho výrobce
 • § 76 – Obsah práva výrobce zvukového záznamu
 • § 77 – Trvání práva výrobce zvukového záznamu
 • § 78 – Použití úpravy hlavy I
 • § 79 – Zvukově obrazový záznam a jeho výrobce
 • § 80 – Obsah práva výrobce zvukově obrazového záznamu
 • § 81 – Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu
 • § 82 – Použití úpravy hlavy I
 • § 83 – Vysílání a vysílatel
 • § 84 – Obsah práva vysílatele
 • § 85 – Trvání práva vysílatele
 • § 86 – Použití úpravy hlavy I
 • § 87 – Nakladatel má právo na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu jím vydaného díla. Toto právo trvá
 • § 88 – Vymezení pojmu
 • § 88a – Zvláštní práva k databázi (§ 90
 • § 89 – Pořizovatel databáze
 • § 90 – Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze
 • § 91 – Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze
 • § 92 – Bezúplatné zákonné licence
 • § 93 – Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi
 • § 94 – Použití úpravy hlavy I
 • § 95 – Účelem kolektivní správy práv podle tohoto zákona (dále jen "kolektivní správa") je kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv
 • § 96 – Práva povinně kolektivně spravovaná
 • § 97 – Kolektivní správce
 • § 98 – Oprávnění k výkonu kolektivní správy
 • § 99 – Odnětí oprávnění
 • § 100 – Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům předmětů ochrany
 • § 100a – Kolektivní správce, popřípadě jím zastoupený nositel práv, nemůže uplatňovat zdržovací nárok [§ 40 odst. 1 písm. b)
 • § 101 – Kolektivní a hromadné smlouvy
 • § 102 – Zprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluv
 • § 103 – Dohled ministerstva
 • § 104 – Pravidla pro rozdělování odměn vybraných kolektivním správcem
 • § 105 – Právo autorské není dotčeno právy souvisejícími s právem autorským ani právem pořizovatele databáze k jím pořízené databázi.
 • § 105a – Přestupky
 • § 105b – Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
 • § 105c – Společná ustanovení
 • § 106 – Ustanovení přechodná
 • § 107 – Ustanovení závěrečná
 • § 108 – Zákon č. 151/1997 Sb.
 • § 109 – Zákon č. 140/1961 Sb.
 • § 110 – Zákon č. 200/1990 Sb.
 • § 111 – V § 3 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.
 • § 112 – V § 4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.
 • § 113 – V § 1 odst. 2 zákona č. 273/1993 Sb.
 • § 114 – V zákoně č. 237/1995 Sb.
 • § 115 – V zákoně č. 191/1999 Sb.
 • § 116 – V zákoně č. 468/1991 Sb.
 • § 117 – Zrušují se:
 • § 118 – Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2000.
 • Příl – Sazebník odměn při opětném prodeji originálu díla uměleckého, v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a v souvislosti
© 2024 Sbírka Zákonů