Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen "Úřad").
 • § 3 – Působnost zákona
 • § 4 – Vymezení pojmů
 • § 5 – Správce je povinen a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
 • § 6 – Pokud zmocnění nevyplývá z právního předpisu, musí správce se zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouva
 • § 7 – Povinnosti stanovené v § 5
 • § 8 – Jestliže zpracovatel zjistí, že správce porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, je povinen jej na to neprodleně upozornit
 • § 9 – Citlivé údaje
 • § 10 – Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na
 • § 11 – Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou
 • § 12 – Přístup subjektu údajů k informacím
 • § 13 – Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu
 • § 14 – Zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem,
 • § 15 – Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo
 • § 16 – Oznamovací povinnost
 • § 17 – Vznikne-li z oznámení důvodná obava, že při zpracování osobních údajů by mohlo dojít k porušení tohoto zákona, zahájí Úřad
 • § 17a – Zjistí-li Úřad, že správce, jehož oznámení bylo zapsáno do registru, porušuje podmínky stanovené tímto zákonem, rozhodne
 • § 18 – Oznamovací povinnost podle § 16
 • § 19 – Jestliže správce hodlá ukončit svoji činnost, je povinen Úřadu neprodleně oznámit, jak naložil s osobními údaji, pokud se na
 • § 20 – Likvidace osobních údajů
 • § 21 – Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které
 • § 25 – Náhrada škody
 • § 26 – Povinnosti podle § 21 až 25
 • § 27 – Volný pohyb osobních údajů nemůže být omezován, pokud jsou údaje předány do členského státu Evropské unie.
 • § 28 – Úřad je nezávislý orgán. Ve své činnosti postupuje nezávisle a řídí se pouze zákony a jinými právními předpisy.
 • § 29 – Úřad
 • § 29a – Ministerstvo vnitra, krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Úřadu pro výkon působnosti stanovené tímto
 • § 30 – Zaměstnanci Úřadu jsou předseda, inspektoři a další zaměstnanci.
 • § 31 – Kontrolní činnost Úřadu se provádí na základě kontrolního plánu nebo na základě podnětů a stížností.
 • § 32 – Předseda Úřadu
 • § 33 – Inspektora jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu Parlamentu České republiky.
 • § 34 – Inspektorem může být jmenován občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, splňuje podmínky stanovené
 • § 35 – Registr
 • § 36 – Výroční zpráva
 • § 37 – Oprávnění kontrolujících
 • § 38 – Povinnosti kontrolujících
 • § 39 – Každý je povinen v souvislosti s výkonem kontroly poskytnout kontrolujícím při výkonu jejich činnosti potřebnou součinnost.
 • § 40 – Zjistí-li kontrolující, že došlo k porušení povinností uložených tímto zákonem, uloží inspektor, jaká opatření je třeba učinit, aby byly
 • § 41 – V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního řádu,32)
 • § 42 – Provozováním informačních systémů nakládajících s osobními údaji podle dosavadních předpisů se rozumí zpracování osobních údajů.
 • § 43 – Oprávnění a povinnosti při dozoru
 • § 44 – Přestupky
 • § 45 – Jiné správní delikty
 • § 46 – nadpis vypuštěn
 • § 47 – Opatření pro přechodné období
 • § 48 – Zrušovací ustanovení
 • § 49 – Novela trestního zákona
 • § 50 – Novela zákona o svobodném přístupu k informacím
 • § 51 – Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2000, s výjimkou ustanovení § 16
© 2024 Sbírka Zákonů