• « Hlavní menu
  • « Občanský zákoník
  • přehled paragrafů (článků):
  • § 1 – Úprava občanskoprávních vztahů ...
  • § 2 – Občanskoprávní vztahy vznikají ...
  • § 3 – Výkon práv a povinností vyplýva...
  • § 4 – Proti tomu, kdo právo ohrozí ne...
  • § 5 – Došlo-li ke zřejmému zásahu do ...
  • § 6 – Jestliže hrozí neoprávněný zása...
  • § 7 – Způsobilost fyzické osoby mít p...
  • § 8 – Způsobilost fyzické osoby vlast...
  • § 9 – Nezletilí mají způsobilost jen ...
  • § 10 – Jestliže fyzická osoba pro duše...
  • § 11 – Fyzická osoba má právo na ochra...
  • § 12 – Písemnosti osobní povahy, podob...
  • § 13 – Fyzická osoba má právo se zejmé...
  • § 15 – Po smrti fyzické osoby přísluší...
  • § 16 – Kdo neoprávněným zásahem do prá...
  • § 18 – Způsobilost mít práva a povinno...
  • § 19 – Ke zřízení právnické osoby je p...
  • § 19a – Způsobilost právnické osoby nab...
  • § 19b – Právnické osoby mají svůj název...
  • § 19c – Při zřízení právnické osoby mus...
  • § 20 – Právní úkony právnické osoby ve...
  • § 20a – Právnická osoba se zrušuje doho...
  • § 20f – K ochraně svých zájmů nebo k do...
  • § 20g – K založení sdružení se vyžaduje...
  • § 20h – Stanovy sdružení určí název, sí...
  • § 20i – Sdružení je právnickou osobou, ...
  • § 20j – Před zánikem sdružení se vyžadu...
  • § 21 – Pokud je účastníkem občanskoprá...
  • § 22 – Zástupcem je ten, kdo je oprávn...
  • § 23 – Zastoupení vzniká na základě zá...
  • § 24 – Zástupce musí jednat osobně; da...
  • § 26 – Pokud nejsou fyzické osoby k pr...
  • § 27 – Kdo je zákonným zástupcem nezle...
  • § 28 – Jestliže zákonní zástupci jsou ...
  • § 29 – Soud může ustanovit opatrovníka...
  • § 30 – Dojde-li ke střetnutí zájmů zák...
  • § 31 – Při právním úkonu je možné dát ...
  • § 32 – Nevyplývá-li z právního úkonu, ...
  • § 33 – Překročil-li zmocněnec své oprá...
  • § 33a – Zmocněnec je oprávněn udělit pl...
  • § 33b – Plná moc zanikne a) provedením ...
  • § 34 – Právní úkon je projev vůle směř...
  • § 35 – Projev vůle může být učiněn jed...
  • § 36 – Vznik, změnu nebo zánik práva č...
  • § 37 – Právní úkon musí být učiněn svo...
  • § 38 – Neplatný je právní úkon, pokud ...
  • § 39 – Neplatný je právní úkon, který ...
  • § 40 – Nebyl-li právní úkon učiněn ve ...
  • § 40a – Jde-li o důvod neplatnosti práv...
  • § 41 – Vztahuje-li se důvod neplatnost...
  • § 41a – Má-li neplatný právní úkon nále...
  • § 42 – Vznikne-li pro neplatnost právn...
  • § 42a – Odporovatelnost
  • § 43 – Účastníci jsou povinni dbát, ab...
  • § 43a – Projev vůle, směřující k uzavře...
  • § 43b – Návrh, i když je neodvolatelný,...
  • § 43c – Včasné prohlášení učiněné osobo...
  • § 44 – Smlouva je uzavřena okamžikem, ...
  • § 45 – Projev vůle působí vůči nepříto...
  • § 46 – Písemnou formu musí mít smlouvy...
  • § 47 – Jestliže zákon stanoví, že ke s...
  • § 48 – Od smlouvy může účastník odstou...
  • § 49 – Účastník, který uzavřel smlouvu...
  • § 49a – Právní úkon je neplatný, jestli...
  • § 50 – Účastníci mohou uzavřít smlouvu...
  • § 50a – Účastníci se mohou písemně zavá...
  • § 50b – Ustanovení § 50a se použije při...
  • § 51 – Účastníci mohou uzavřít i takov...
  • § 51a – Tato hlava zapracovává příslušn...
  • § 52 – Spotřebitelskými smlouvami jsou...
  • § 53 – Pro uzavření smlouvy mohou být ...
  • § 53a – Při použití elektronických pros...
  • § 54 – Ustanovení o smlouvách sjednáva...
  • § 54a – Smlouvy o finančních službách u...
  • § 54b – Poskytování informací
  • § 54c – Právo na odstoupení
  • § 54d – Pokud dodavatel poskytne spotře...
  • § 55 – Smluvní ujednání spotřebitelský...
  • § 56 – Spotřebitelské smlouvy nesmějí ...
  • § 57 – Byla-li spotřebitelská smlouva ...
  • § 58 – Spotřebitelská smlouva, ve kter...
  • § 59 – Poskytovatelem se rozumí osoba,...
  • § 60 – Poskytovatel je povinen před uz...
  • § 61 – Poskytovatel nesmí na spotřebit...
  • § 62 – Jestliže cena je plně nebo část...
  • § 63 – Spotřebitel má právo odstoupit ...
  • § 64 – Spotřebitel nesmí být zbaven oc...
  • § 65 – Má-li spotřebitel trvalý pobyt ...
  • § 100 – Právo se promlčí, jestliže neby...
  • § 101 – Pokud není v dalších ustanovení...
  • § 102 – U práv, která musí být uplatněn...
  • § 103 – Bylo-li dohodnuto plnění ve spl...
  • § 105 – Jde-li o právo oprávněného dědi...
  • § 106 – Právo na náhradu škody se proml...
  • § 107 – Právo na vydání plnění z bezdův...
  • § 108 – Práva z přepravy se promlčují z...
  • § 109 – Právo odpovídající věcnému břem...
  • § 110 – Bylo-li právo přiznáno pravomoc...
  • § 111 – Změna v osobě věřitele nebo dlu...
  • § 112 – Uplatní-li věřitel v promlčecí ...
  • § 113 – Jde-li o práva osob, které musí...
  • § 114 – Jde-li o právo mezi zákonnými z...
  • § 115 – Domácnost tvoří fyzické osoby, ...
  • § 116 – Osobou blízkou je příbuzný v řa...
  • § 117 – Stupeň příbuzenství dvou osob s...
  • § 118 – Předmětem občanskoprávních vzta...
  • § 119 – Věci jsou movité nebo nemovité.
  • § 120 – Součástí věcí je vše, co k ní p...
  • § 121 – Příslušenstvím věci jsou věci, ...
  • § 122 – Lhůta určená podle dní počíná d...
  • § 123 – Vlastník je v mezích zákona opr...
  • § 124 – Všichni vlastníci mají stejná p...
  • § 125 – Zvláštní zákon upravuje vlastni...
  • § 126 – Vlastník má právo na ochranu pr...
  • § 127 – Vlastník věci se musí zdržet vš...
  • § 128 – Vlastník je povinen strpět, aby...
  • § 129 – Držitelem je ten, kdo s věcí na...
  • § 130 – Je-li držitel se zřetelem ke vš...
  • § 131 – Neoprávněný držitel je povinen ...
  • § 132 – Vlastnictví věci lze nabýt kupn...
  • § 133 – Převádí-li se movitá věc na zák...
  • § 134 – Vydržení
  • § 135 – Kdo najde ztracenou věc, je pov...
  • § 135a – Vlastníku věci náležejí i přírů...
  • § 135b – Zpracuje-li někdo v dobré víře ...
  • § 135c – Zřídí-li někdo stavbu na cizím ...
  • § 136 – Věc může být v podílovém spoluv...
  • § 137 – Podíl vyjadřuje míru, jakou se ...
  • § 139 – Z právních úkonů týkajících se ...
  • § 140 – Převádí-li se spoluvlastnický p...
  • § 142 – Nedojde-li k dohodě, zruší spol...
  • § 143 – Společné jmění manželů tvoří a)...
  • § 143a – Manželé mohou smlouvou uzavřeno...
  • § 144 – Pokud není prokázán opak, má se...
  • § 145 – Majetek, který tvoří společné j...
  • § 146 – Majetek ve společném jmění manž...
  • § 147 – Manželé mohou smlouvou uzavřeno...
  • § 148 – Soud může ze závažných důvodů n...
  • § 149 – Společné jmění manželů zaniká z...
  • § 149a – Pokud se dohody mezi manžely po...
  • § 150 – Dohoda o vypořádání společného ...
  • § 151 – Jestliže za trvání manželství s...
  • § 151n – Věcná břemena omezují vlastníka...
  • § 151o – Věcná břemena vznikají písemnou...
  • § 151p – Věcná břemena zanikají rozhodnu...
  • § 152 – Zástavní právo slouží k zajiště...
  • § 153 – Zástavou může být věc movitá ne...
  • § 154 – Ustanovení tohoto zákona se pou...
  • § 155 – Zástavním právem může být zajiš...
  • § 156 – Zástavní právo vzniká na základ...
  • § 157 – Zástavní právo k nemovitým věce...
  • § 158 – Zástavní právo k nemovitým věce...
  • § 159 – Zástavní právo k pohledávce vzn...
  • § 160 – Zástavní právo na základě rozho...
  • § 161 – Dá-li někdo do zástavy cizí mov...
  • § 162 – Zástavní věřitel, jemuž byla zá...
  • § 163 – Zástavní dlužník je povinen zdr...
  • § 164 – Zástavní právo působí vůči každ...
  • § 165 – Není-li pohledávka zajištěná zá...
  • § 165a – Zástavu lze zpeněžit na návrh z...
  • § 166 – Ten, kdo tvrdí, že prodej zásta...
  • § 167 – Je-li zástavou pohledávka, podd...
  • § 168 – Je-li zástavou jiné majetkové p...
  • § 169 – Ujednání zástavních smluv, doho...
  • § 170 – Zástavní právo zaniká a) zánike...
  • § 171 – Zanikne-li zástavní právo k nem...
  • § 172 – Zástavní právo nezaniká, vztahu...
  • § 173 – Podzástavní právo vznikne zasta...
  • § 174 – Jestliže zástavní věřitel (podz...
  • § 175 – Kdo je povinen vydat cizí movit...
  • § 176 – Zadržovací právo nemá osoba, kt...
  • § 177 – Zadržovací právo vznikne jednos...
  • § 178 – Ohledně opatrování zadržené věc...
  • § 179 – Na základě zadržovacího práva m...
  • § 180 – Zadržovací právo zaniká zánikem...
  • § 415 – Každý je povinen počínat si tak...
  • § 417 – Komu škoda hrozí, je povinen k ...
  • § 418 – Kdo způsobil škodu, když odvrac...
  • § 419 – Kdo odvracel hrozící škodu, má ...
  • § 420 – Každý odpovídá za škodu, kterou...
  • § 420a – Každý odpovídá za škodu, kterou...
  • § 421 – Každý, kdo od jiného převzal vě...
  • § 421a – Každý odpovídá i za škodu způso...
  • § 422 – Nezletilý nebo ten, kdo je stiž...
  • § 423 – Kdo se uvede vlastní vinou do t...
  • § 424 – Za škodu odpovídá i ten, kdo ji...
  • § 427 – Fyzické a právnické osoby provo...
  • § 428 – Své odpovědnosti se nemůže prov...
  • § 429 – Provozovatel odpovídá jak za šk...
  • § 430 – Místo provozovatele odpovídá te...
  • § 431 – Střetnou-li se provozy dvou neb...
  • § 432 – Za škodu vyvolanou povahou prov...
  • § 433 – Provozovatel poskytující ubytov...
  • § 434 – Za klenoty, peníze a jiné cenno...
  • § 435 – Stejně jako provozovatel poskyt...
  • § 436 – Právo na náhradu škody musí být...
  • § 437 – Za škodu způsobenou na věcech o...
  • § 438 – Způsobí-li škodu více škůdců, o...
  • § 439 – Kdo odpovídá za škodu společně ...
  • § 440 – Kdo odpovídá za škodu způsobeno...
  • § 441 – Byla-li škoda způsobena také za...
  • § 442 – Hradí se skutečná škoda a to, c...
  • § 443 – Při určení výše škody na věci s...
  • § 444 – Při škodě na zdraví se jednoráz...
  • § 445 – Ztráta na výdělku, k níž došlo ...
  • § 446 – Náhrada za ztrátu na výdělku po...
  • § 447 – Náhrada za ztrátu na výdělku po...
  • § 447a – Náhrada za ztrátu na důchodu ná...
  • § 448 – Při usmrcení se hradí peněžitým...
  • § 449 – Při škodě na zdraví se hradí té...
  • § 449a – Budoucí nároky podle ustanovení...
  • § 450 – Z důvodů zvláštního zřetele hod...
  • § 451 – Kdo se na úkor jiného bezdůvodn...
  • § 454 – Bezdůvodně se obohatil i ten, z...
  • § 455 – Za bezdůvodné obohacení se nepo...
  • § 456 – Předmět bezdůvodného obohacení ...
  • § 458 – Musí být vydáno vše, co bylo na...
  • § 459 – Je-li povinen předmět bezdůvodn...
  • § 460 – Dědictví se nabývá smrtí zůstav...
  • § 461 – Dědí se ze zákona, ze závěti ne...
  • § 462 – Dědictví, jehož nenabude žádný ...
  • § 463 – Dědic může dědictví odmítnout. ...
  • § 464 – Prohlášení o odmítnutí dědictví...
  • § 465 – Dědictví nemůže odmítnout dědic...
  • § 466 – K odmítnutí dědictví nemůže děd...
  • § 467 – Prohlášení o odmítnutí dědictví...
  • § 468 – K dědici neznámému nebo k dědic...
  • § 469 – Nedědí, kdo se dopustil úmyslné...
  • § 469a – Zůstavitel může vydědit potomka...
  • § 470 – Dědic odpovídá do výše ceny nab...
  • § 471 – Je-li dědictví předluženo, moho...
  • § 472 – Stát, jemuž dědictví připadlo, ...
  • § 473 – V první skupině dědí zůstavitel...
  • § 474 – Nedědí-li zůstavitelovi potomci...
  • § 475 – Nedědí-li manžel, partner1a)
  • § 475a – Nedědí-li žádný dědic ve třetí ...
  • § 476 – Zůstavitel může závěť buď napsa...
  • § 476a – Vlastnoruční závěť musí být vla...
  • § 476b – Závěť, kterou nenapsal zůstavit...
  • § 476c – Zůstavitel, který nemůže číst n...
  • § 476d – Zůstavitel může projevit svoji ...
  • § 476e – Svědky mohou být pouze osoby, k...
  • § 476f – Závětí povolaný, ani zákonný dě...
  • § 477 – V závěti zůstavitel ustanoví dě...
  • § 478 – Jakékoliv podmínky připojené k ...
  • § 479 – Nezletilým potomkům se musí dos...
  • § 480 – Závěť se zrušuje platnou závětí...
  • § 480a – Správce dědictví vykonává až do...
  • § 480b – Správcem dědictví může být usta...
  • § 480c – Správce dědictví má právo na od...
  • § 480d – Zůstavitel může stanovit, aby p...
  • § 480e – Správce dědictví ustanovený zůs...
  • § 481 – Je-li dědic jen jeden, potvrdí ...
  • § 482 – Je-li více dědiců, vypořádají s...
  • § 483 – Nedojde-li k dohodě, soud potvr...
  • § 484 – Soud potvrdí nabytí dědictví po...
  • § 485 – Zjistí-li se po projednání dědi...
  • § 486 – Kdo v dobré víře něco nabyl od ...
  • § 487 – Ustanovení § 485 a 486 platí i ...
  • § 488 – Závazkový právní vztah
  • § 489 – Závazky vznikají z právních úko...
  • § 490 – Vznik smluv, kterými se zakláda...
  • § 491 – Závazky vznikají zejména ze sml...
  • § 492 – Ustanovení o závazcích, které v...
  • § 493 – Závazkový vztah nelze měnit bez...
  • § 494 – Z platného závazku je dlužník p...
  • § 495 – Platnosti závazku nebrání, není...
  • § 496 – Není-li jakost výslovně sjednán...
  • § 497 – Každý z účastníků si může vymín...
  • § 498 – Na to, co bylo dáno před uzavře...
  • § 499 – Kdo přenechá jinému věc za úpla...
  • § 500 – Jde-li o vady zjevné nebo o vad...
  • § 501 – Přenechá-li se věc jak stojí a ...
  • § 502 – Zákon, jeho prováděcí předpis, ...
  • § 503 – Chce-li nabyvatel uplatňovat ná...
  • § 504 – Nabyvatel může uplatňovat nárok...
  • § 505 – Jde-li o vady, za které se odpo...
  • § 506 – Jakmile nabyvatel zjistí vadu p...
  • § 508 – Nárok z odpovědnosti za vady je...
  • § 509 – Oprávněný má právo na náhradu n...
  • § 510 – Uplatnění nároku z odpovědnosti...
  • § 511 – Jestliže je právním předpisem n...
  • § 512 – Má-li dlužník splnit dluh více ...
  • § 513 – Je-li dlužník zavázán ke stejné...
  • § 514 – Splnil-li dlužník celý závazek ...
  • § 515 – Zda spoluvěřitel, který dostal ...
  • § 516 – Účastníci mohou dohodou změnit ...
  • § 517 – Dlužník, který svůj dluh řádně ...
  • § 518 – Byla-li ve smlouvě stanovena př...
  • § 519 – Právo věřitele na náhradu škody...
  • § 520 – K prodlení dlužníka nedojde, je...
  • § 521 – Dojde-li k dohodě o tom, že bud...
  • § 522 – Věřitel je v prodlení, jestliže...
  • § 523 – Za dobu věřitelova prodlení nen...
  • § 524 – Věřitel může svou pohledávku i ...
  • § 525 – Postoupit nelze pohledávku, kte...
  • § 526 – Postoupení pohledávky je povine...
  • § 527 – Bylo-li sjednáno postoupení poh...
  • § 528 – Jestliže splnění postoupené poh...
  • § 529 – Námitky proti pohledávce, které...
  • § 530 – Na žádost postupníka může postu...
  • § 531 – Kdo se dohodne s dlužníkem, že ...
  • § 532 – Obsah závazku se převzetím dluh...
  • § 533 – Kdo bez souhlasu dlužníka dohod...
  • § 534 – Kdo se s dlužníkem dohodne, že ...
  • § 535 – Poukázkou se opravňuje poukazní...
  • § 536 – Pokud je poukázaný to, co má pl...
  • § 537 – Jestliže přijme poukázaný pouká...
  • § 538 – Dokud poukázaný ještě nepřijal ...
  • § 539 – Počala-li ve vztahu mezi poukaz...
  • § 540 – Peněžní ústav může vystavit na ...
  • § 541 – Jestliže zní taková poukázka na...
  • § 542 – Kdo přijme poukázku vystavenou ...
  • § 543 – O náležitostech přijetí rubopis...
  • § 544 – Sjednají-li strany pro případ p...
  • § 545 – Nevyplývá-li z ujednání o smluv...
  • § 546 – Dohodou účastníků lze zajistit ...
  • § 547 – Věřitel je povinen kdykoli a be...
  • § 548 – Ručitel je povinen dluh splnit,...
  • § 549 – Ručitel může plnění odepřít, po...
  • § 550 – Ručitel, který dluh splnil, je ...
  • § 551 – Dohoda o srážkách ze mzdy a jin...
  • § 552 – Zástavní smlouva
  • § 553 – Zajištění závazků převodem práva
  • § 554 – Zajištění postoupením pohledávky
  • § 555 – Závazek dát jistotu lze splnit ...
  • § 556 – Nikdo není povinen přijmout věc...
  • § 557 – Vklady v bankách a spořitelnách...
  • § 558 – Uznání dluhu
  • § 559 – Splněním dluh zanikne.
  • § 560 – Mají-li si ze smlouvy plnit úča...
  • § 561 – Lze-li závazek splnit více způs...
  • § 562 – Dlužník splní dluh i tehdy, jes...
  • § 563 – Není-li doba splnění dohodnuta,...
  • § 564 – Je-li doba plnění ponechána na ...
  • § 565 – Jde-li o plnění ve splátkách, m...
  • § 566 – Věřitel je povinen přijmout i č...
  • § 567 – Dluh se plní na místě určeném d...
  • § 568 – Nemůže-li dlužník splnit svůj z...
  • § 569 – Věřitel je povinen vydat dlužní...
  • § 570 – Dohodne-li se věřitel s dlužník...
  • § 571 – Dosavadní závazek se pokládá za...
  • § 572 – Ručení a zástavní právo zajišťu...
  • § 574 – Věřitel se může s dlužníkem doh...
  • § 575 – Stane-li se plnění nemožným, po...
  • § 576 – Stane-li se uskutečnění jednoho...
  • § 577 – Dlužník je povinen bez zbytečné...
  • § 578 – Uplynutí doby
  • § 579 – Smrt dlužníka nebo věřitele
  • § 580 – Mají-li věřitel a dlužník vzáje...
  • § 581 – Započtení není přípustné proti ...
  • § 582 – Výpověď
  • § 583 – Neuplatnění práva
  • § 584 – Splynutí
  • § 585 – Dohodou o narovnání mohou účast...
  • § 586 – Omyl o tom, co je mezi stranami...
  • § 587 – I když strany prohlásí, že naro...
  • § 588 – Z kupní smlouvy vznikne prodáva...
  • § 589 – Cenu je třeba sjednat v souladu...
  • § 590 – Není-li dohodnuto jinak, přechá...
  • § 591 – Není-li dohodnuto jinak, ani ne...
  • § 592 – Je-li kupující v prodlení s pře...
  • § 593 – Není-li dohodnuto jinak, nese n...
  • § 594 – Má-li prodávající předmět koupě...
  • § 595 – Tomu, kdo koupí budoucí užitky ...
  • § 596 – Má-li věc vady, o kterých prodá...
  • § 597 – Jestliže dodatečně vyjde najevo...
  • § 598 – Kupující má právo na úhradu nut...
  • § 599 – Vady musí kupující uplatnit u p...
  • § 600 – Uplatněním práv z odpovědnosti ...
  • § 601 – Výhrada vlastnictví
  • § 602 – Kdo prodá věc s výhradou, že mu...
  • § 603 – Předkupní právo ukládá povinnos...
  • § 604 – Předkupní právo nepřechází na d...
  • § 605 – Není-li dohodnuta doba, do kdy ...
  • § 606 – Kdo je oprávněn koupit věc, mus...
  • § 607 – Kdo prodá movitou věc s výhrado...
  • § 608 – Právo zpětné koupě musí prodáva...
  • § 609 – Týká-li se právo zpětné koupě v...
  • § 610 – Jiná vedlejší ujednání
  • § 611 – Ustanovení o kupní smlouvě se p...
  • § 612 – Jestliže fyzická nebo právnická...
  • § 613 – Věci lze prodávat i na objednáv...
  • § 614 – Je-li prodávající podle dohody ...
  • § 615 – Plnění, která se s prodejem věc...
  • § 616 – Prodávající odpovídá kupujícímu...
  • § 617 – Je-li třeba, aby při užívání vě...
  • § 618 – Věci, které mají vady, jež nebr...
  • § 619 – Nejde-li o věci, které se rychl...
  • § 620 – Při prodeji spotřebního zboží j...
  • § 621 – Záruční doby začínají běžet od ...
  • § 622 – Jde-li o vadu, kterou lze odstr...
  • § 623 – Vada, která vznikla neodbornou ...
  • § 624 – Má-li věc prodávaná za nižší ce...
  • § 625 – Práva z odpovědnosti za vady se...
  • § 626 – Práva z odpovědnosti za vady vě...
  • § 627 – Doba od uplatnění práva z odpov...
  • § 628 – Darovací smlouvou dárce něco be...
  • § 629 – Dárce je povinen při nabídce da...
  • § 630 – Dárce se může domáhat vrácení d...
  • § 631 – Smlouvou o dílo zavazuje se obj...
  • § 632 – Nedojde-li ke zhotovení díla na...
  • § 633 – Zhotovitel je povinen dílo prov...
  • § 634 – Není-li výše ceny sjednána smlo...
  • § 635 – Byla-li cena dohodnuta podle ro...
  • § 636 – Nelze-li cenu při uzavření smlo...
  • § 637 – Má-li objednatelem dodaný mater...
  • § 638 – Je-li k provedení díla nutná so...
  • § 639 – Poskytne-li objednatel řádně a ...
  • § 640 – Bylo-li dílo zmařeno náhodou př...
  • § 641 – I když dílo nebylo provedeno, n...
  • § 642 – Až do zhotovení díla může objed...
  • § 643 – Záleží-li provedení díla ve zvl...
  • § 644 – Jde-li o zhotovení věci na zaká...
  • § 645 – Zhotovitel odpovídá za vady, kt...
  • § 646 – Záruční doba je šest měsíců.
  • § 647 – Záruční doba začíná běžet ode d...
  • § 648 – Jde-li o vadu, kterou lze odstr...
  • § 649 – Práva z odpovědnosti za vady mu...
  • § 650 – Objednavatel je povinen převzít...
  • § 651 – Zhotovuje-li se objednateli sta...
  • § 652 – Jde-li o opravu nebo úpravu věc...
  • § 653 – Zhotovitel odpovídá za vady, kt...
  • § 654 – Záruční doba je tři měsíce, nen...
  • § 655 – Je-li věc opravena nebo upraven...
  • § 656 – Objednatel je povinen vyzvednou...
  • § 657 – Smlouvou o půjčce přenechává vě...
  • § 658 – Při půjčce peněžité lze dohodno...
  • § 659 – Smlouvou o výpůjčce vznikne vyp...
  • § 660 – Půjčitel je povinen předat vypů...
  • § 661 – Vypůjčitel je oprávněn užívat v...
  • § 662 – Vypůjčitel je povinen věc vráti...
  • § 663 – Nájemní smlouvou pronajímatel p...
  • § 664 – Pronajímatel je povinen přenech...
  • § 665 – Nájemce je oprávněn užívat věc ...
  • § 666 – Nájemce je oprávněn dát pronaja...
  • § 667 – Změny na věci je nájemce oprávn...
  • § 668 – Nájemce je povinen oznámit pron...
  • § 669 – Jestliže nájemce vynaložil na v...
  • § 670 – Nájemce je povinen pečovat o to...
  • § 671 – Nájemce je povinen platit nájem...
  • § 672 – Na zajištění nájemného má prona...
  • § 673 – Nájemce není povinen platit náj...
  • § 674 – Může-li nájemce užívat pronajat...
  • § 675 – Právo na prominutí nebo na posk...
  • § 676 – Nájem skončí uplynutím doby, na...
  • § 677 – Zrušit nájemní smlouvu sjednano...
  • § 678 – Ustanovení o výpovědní době, vy...
  • § 679 – Nájemce je oprávněn odstoupit o...
  • § 680 – Zničením pronajaté věci nájemní...
  • § 681 – Po podané výpovědi nebo tři měs...
  • § 682 – Skončí-li nájem, je nájemce pov...
  • § 683 – Došlo-li k poškození nebo nadmě...
  • § 684 – Uplatňuje-li třetí osoba k věci...
  • § 685 – Nájem bytu vzniká nájemní smlou...
  • § 686 – Nájemní smlouva musí obsahovat ...
  • § 686a – Pronajímatel je oprávněn při sj...
  • § 687 – Pronajímatel je povinen předat ...
  • § 688 – Nájemce bytu a osoby, které žij...
  • § 689 – Nájemce a osoby, které žijí s n...
  • § 690 – Nájemci jsou povinni při výkonu...
  • § 691 – Nesplní-li pronajímatel svoji p...
  • § 692 – Nájemce je povinen oznámit bez ...
  • § 693 – Nájemce je povinen odstranit zá...
  • § 694 – Nájemce nesmí provádět stavební...
  • § 695 – Pronajímatel je oprávněn provád...
  • § 696 – Nájemné při uzavírání nájemní s...
  • § 697 – Nezaplatí-li nájemce nájemné ne...
  • § 698 – Nájemce má právo na přiměřenou ...
  • § 699 – Právo na slevu z nájemného nebo...
  • § 700 – Byt může být ve společném nájmu...
  • § 701 – Běžné věci, týkající se společn...
  • § 702 – Dojde-li mezi společnými nájemc...
  • § 703 – Jestliže se za trvání manželstv...
  • § 704 – Stal-li se některý z manželů ná...
  • § 705 – Nedohodnou-li se rozvedení manž...
  • § 705a – Vztahy k nájemnímu bytu v regis...
  • § 706 – Jestliže nájemce zemře a nejde-...
  • § 707 – Zemře-li jeden z manželů, kteří...
  • § 708 – Ustanovení § 706 odst. 1 a 2 a ...
  • § 709 – Ustanovení § 703 až 708 neplatí...
  • § 710 – Nájem bytu zanikne písemnou doh...
  • § 711 – Pronajímatel může vypovědět náj...
  • § 711a – Pronajímatel může vypovědět náj...
  • § 712 – Bytovými náhradami jsou náhradn...
  • § 712a – V období mezi skončením nájemní...
  • § 713 – Jestliže služební byt po smrti ...
  • § 714 – Zánikem členství osoby v bytové...
  • § 715 – Se souhlasem pronajímatelů se m...
  • § 716 – Právo na splnění dohody o výměn...
  • § 717 – V zařízeních určených k trvalém...
  • § 718 – Je-li nájemce povinen se z obyt...
  • § 719 – Pronajatý byt nebo jeho část lz...
  • § 720 – Nájem a podnájem nebytových pro...
  • § 721 – Má-li věc, která byla pronajata...
  • § 722 – Za opotřebení věci způsobené řá...
  • § 723 – Vrátí-li nájemce věc po době do...
  • § 724 – Příkazní smlouvou se zavazuje p...
  • § 725 – Příkazník je povinen jednat při...
  • § 726 – Příkazník je povinen provést př...
  • § 727 – Příkazník je povinen podat přík...
  • § 728 – Příkazce je povinen, není-li ji...
  • § 729 – Příkazce je dále povinen nahrad...
  • § 730 – Příkazce je povinen poskytnout ...
  • § 731 – Pro zánik příkazní smlouvy se p...
  • § 732 – Zanikla-li příkazní smlouva odv...
  • § 733 – Smlouvou o obstarání věci se ob...
  • § 734 – O uzavření smlouvy musí obstara...
  • § 735 – Objednatel může až do obstarání...
  • § 736 – Obstaratel je povinen při obsta...
  • § 737 – Smlouvou o obstarání prodeje vě...
  • § 738 – Smlouva musí být uzavřena písem...
  • § 739 – Obstaratel má právo na odměnu p...
  • § 740 – Neprodá-li obstaratel věc do tř...
  • § 741 – Při prodeji věci svěřené do pro...
  • § 742 – Obstará-li někdo, aniž je k tom...
  • § 743 – Nejde-li o odvrácení hrozící šk...
  • § 744 – Kdo zasáhne do záležitostí jiné...
  • § 745 – Nemá-li jednatel bez příkazu ná...
  • § 746 – Jednatel bez příkazu je povinen...
  • § 747 – Smlouvou o úschově vznikne slož...
  • § 748 – Složitel je povinen nahradit sc...
  • § 749 – Schovatel je povinen převzatou ...
  • § 750 – Není-li ujednáno a ani z okolno...
  • § 751 – Použije-li schovatel převzatou ...
  • § 752 – Složitel je povinen, není-li úč...
  • § 753 – Vzájemných práv z úschovy se lz...
  • § 754 – Ze smlouvy o ubytování vznikne ...
  • § 755 – Ubytovaný má právo užívat prost...
  • § 756 – Ubytovatel je povinen odevzdat ...
  • § 757 – Ubytovaný je povinen užívat pro...
  • § 758 – O odpovědnosti ubytovatele za v...
  • § 760 – Smlouvou o přepravě osob vzniká...
  • § 761 – Dopravce je povinen starat se p...
  • § 762 – Má-li cestující zavazadlo, přep...
  • § 763 – Při pravidelné přepravě osob st...
  • § 764 – Vznikne-li cestujícímu za přepr...
  • § 765 – Smlouvou o přepravě nákladu vzn...
  • § 766 – Až do vydání zásilky má odesíla...
  • § 767 – Dopravce je povinen provést pře...
  • § 768 – Dopravce může užít k provedení ...
  • § 769 – Dopravce odpovídá za škodu, kte...
  • § 770 – Při ztrátě nebo zničení zásilky...
  • § 771 – Právo na náhradu škody musí ode...
  • § 772 – Podrobnější úpravu osobní a nák...
  • § 773 – O nevyzvednutých (neodebraných)...
  • § 774 – Zprostředkovatelskou smlouvou s...
  • § 775 – Zprostředkovateli patří odměna ...
  • § 776 – Zprostředkovateli patří kromě o...
  • § 777 – Zájemce a zprostředkovatel jsou...
  • § 778 – Smlouva o vkladu vzniká mezi fy...
  • § 779 – Vkladatel má právo na úroky neb...
  • § 780 – Vkladatel, a v zákonem stanoven...
  • § 781 – Přijetí vkladu potvrdí peněžní ...
  • § 782 – Vkladní knížka může být vystave...
  • § 783 – Bez předložení vkladní knížky n...
  • § 784 – Při ztrátě nebo zničení vkladní...
  • § 785 – Jestliže vkladatel po dvacet le...
  • § 786 – Vkladní listy
  • § 787 – Další formy vkladů
  • § 829 – Několik osob se může sdružit, a...
  • § 830 – Každý z účastníků je povinen vy...
  • § 831 – Vedle pracovní činnosti mohou b...
  • § 832 – Majetkové hodnoty je účastník p...
  • § 833 – Poskytnuté peníze nebo jiné věc...
  • § 834 – Majetek získaný při výkonu spol...
  • § 835 – Podíly na majetku získaném spol...
  • § 836 – Není-li ve smlouvě stanoveno ji...
  • § 837 – Každý účastník, i když nevykoná...
  • § 838 – Každý účastník může ze sdružení...
  • § 839 – Účastníkovi, který vystoupil ne...
  • § 840 – Účastník, který vystoupil nebo ...
  • § 841 – Při rozpuštění sdružení mají úč...
  • § 842 – Smlouvou o důchodu se zakládá n...
  • § 843 – Smlouva o důchodu musí být uzav...
  • § 844 – Právo na důchod nelze převést n...
  • § 845 – Výhry ze sázek a her nelze vymá...
  • § 846 – Ustanovení § 845 neplatí, jde-l...
  • § 847 – Vyhlásí-li fyzická nebo právnic...
  • § 848 – Vyhlašovatel soutěže je povinen...
  • § 849 – Veřejnou soutěž lze odvolat jen...
  • § 850 – Veřejným příslibem se zavazuje ...
  • § 851 – Nestanoví-li podmínky veřejného...
  • § 852 – Splní-li podmínky veřejného pří...
  • § 852a – Cestovní smlouvou se provozovat...
  • § 852b – Cestovní smlouva musí být písem...
  • § 852c – V cestovní smlouvě lze dohodnou...
  • § 852d – Cestovní kancelář je povinna ne...
  • § 852e – Je-li cestovní kancelář nucena ...
  • § 852f – Před zahájením zájezdu může zák...
  • § 852g – Zákazník může před zahájením zá...
  • § 852h – Není-li důvodem odstoupení záka...
  • § 852i – Cestovní kancelář odpovídá záka...
  • § 852j – Cestovní kancelář se může odpov...
  • § 852k – V případech podle § 852j odst. ...
  • § 853 – Občanskoprávní vztahy, pokud ne...
  • § 854 – Pokud dále není uvedeno jinak, ...
  • § 855 – Občané, kteří byli podle dosava...
  • § 856 – Majetková společenství mezi man...
  • § 857 – Nabyl-li před 1. dubnem 1964 pr...
  • § 858 – Byly-li smlouvy o pojištění oso...
  • § 859 – Při dědění se užije práva platn...
  • § 860 – Podle dosavadních předpisů se a...
  • § 861 – Jde-li o právo na náhradu škody...
  • § 862 – Práva a povinnosti ze zástavníc...
  • § 864 – Zrušují se:
  • § 865 – Pokud není uvedeno jinak, řídí ...
  • § 866 – Zvýšení základní částky, která ...
  • § 867 – Nárok na náhradu za ztrátu na d...
  • § 868 – Pokud dále není uvedeno jinak, ...
  • § 869 – Odporovat lze právním úkonům uč...
  • § 870 – Podle dosavadních předpisů se a...
  • § 871 – Právo osobního užívání bytu a p...
  • § 872 – Právo osobního užívání pozemku,...
  • § 873 – Při dědění se použije právo pla...
  • § 874 – Práva a povinnosti z omezení př...
  • § 875 – Zájmová sdružení, jež vznikla p...
  • § 876 – Vztahy trvalého užívání podle §...
  • § 877 – Ceny, úplaty a jiná peněžitá pl...
  • § 878 – Zrušují se:
  • § 879 – Vlastnické vztahy k nemovitoste...
  • § 879a – Podrobnější předpisy k proveden...
  • § 879b – Smlouvy o nájmu bytů uzavřené p...
  • § 879c – Právo trvalého užívání pozemku ...
  • § 879d – Osobou, v jejíž prospěch bylo p...
  • § 879e – Ustanovení § 879c odst. 1 se vz...

Občanský zákoník paragraf § 598

§ 598
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Předchozí paragraf

Občanský zákoník paragraf § 597

(1) Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu

Následující paragraf

Občanský zákoník paragraf § 599

(1) Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat


© 2021 Sbírka Zákonů