• « Hlavní menu
 • « Branný zákon
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Obsah branné povinnosti a druhy...
 • § 2 – Doba trvání branné povinnosti
 • § 3 – Dobrovolné převzetí branné povi...
 • § 4 – Občan nebo voják v povinné zálo...
 • § 5 – Občan nebo voják v povinné zálo...
 • § 6 – Odmítnutí mimořádné služby z dů...
 • § 7 – Branná povinnost zaniká
 • § 8 – Dobrovolné převzetí výkonu bran...
 • § 9 – Zřizují se krajská vojenská vel...
 • § 12 – Vojenské cvičení a výjimečné vo...
 • § 13 – Povolání na vojenské cvičení ne...
 • § 14 – Propuštění z výkonu vojenského ...
 • § 15 – Voják na vojenském cvičení, na ...
 • § 17 – Vojáka v záloze, u něhož je v d...
 • § 18 – Obsah odvodního řízení
 • § 19 – Dotazník
 • § 20 – Odvodní komise
 • § 21 – Průběh odvodního řízení
 • § 22 – Pozastavení propouštění vojáků ...
 • § 23 – Mobilizace ozbrojených sil
 • § 24 – Cestování do zahraničí
 • § 25 – Výjimky z povinnosti dostavit s...
 • § 26 – Pro doplňování ozbrojených sil ...
 • § 27 – V povinné záloze jsou vojáci
 • § 28 – V aktivní záloze jsou vojáci ne...
 • § 29 – Přezkumné řízení
 • § 30 – Vyšší přezkumné komise
 • § 31 – Vojenská evidence
 • § 32 – Ohlašovací povinnost
 • § 33 – Vojenské doklady
 • § 34 – Občan smí vstoupit do ozbrojený...
 • § 35 – Přestupku se dopustí ten, kdo
 • § 36 – Náklady spojené s brannou povin...
 • § 37 – Správní úřady podle své působno...
 • § 38 – Pokud není v tomto zákoně stano...
 • § 39 – Vojáci vykonávající základní sl...
 • § 40 – Zrušuje se:
 • § 41 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
 • Příl – Názvy, sídla a územní obvody kr...

Branný zákon paragraf § 35

§ 35
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) ve stanovené lhůtě nevrátí vyplněný dotazník (§ 19),
b) v řízení podle tohoto zákona úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají anebo nesplní ohlašovací povinnost,
c) se bez náležité omluvy nedostaví k přezkumnému řízení, nebo
d) úmyslně zničí nebo poškodí anebo zneužije vojenskou knížku, osobní známku nebo povolávací rozkaz.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), spáchaný mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav, lze uložit pokutu do 15 000 Kč; za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), spáchaný za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
(3) Na řízení o přestupcích se vztahuje zvláštní právní předpis.12)
12) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předchozí paragraf

Branný zákon paragraf § 34

(1) Občan smí vstoupit do ozbrojených sil jiných států pouze se souhlasem prezidenta republiky na základě své žádosti, nestanoví-li tento zákon jinak.

Následující paragraf

Branný zákon paragraf § 36

(1) Náklady spojené s brannou povinností, které vznikají státním orgánům, orgánům územních samosprávných celků a právnickým nebo


© 2023 Sbírka Zákonů