• « Hlavní menu
 • « Branný zákon
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Obsah branné povinnosti a druhy...
 • § 2 – Doba trvání branné povinnosti
 • § 3 – Dobrovolné převzetí branné povi...
 • § 4 – Občan nebo voják v povinné zálo...
 • § 5 – Občan nebo voják v povinné zálo...
 • § 6 – Odmítnutí mimořádné služby z dů...
 • § 7 – Branná povinnost zaniká
 • § 8 – Dobrovolné převzetí výkonu bran...
 • § 9 – Zřizují se krajská vojenská vel...
 • § 12 – Vojenské cvičení a výjimečné vo...
 • § 13 – Povolání na vojenské cvičení ne...
 • § 14 – Propuštění z výkonu vojenského ...
 • § 15 – Voják na vojenském cvičení, na ...
 • § 17 – Vojáka v záloze, u něhož je v d...
 • § 18 – Obsah odvodního řízení
 • § 19 – Dotazník
 • § 20 – Odvodní komise
 • § 21 – Průběh odvodního řízení
 • § 22 – Pozastavení propouštění vojáků ...
 • § 23 – Mobilizace ozbrojených sil
 • § 24 – Cestování do zahraničí
 • § 25 – Výjimky z povinnosti dostavit s...
 • § 26 – Pro doplňování ozbrojených sil ...
 • § 27 – V povinné záloze jsou vojáci
 • § 28 – V aktivní záloze jsou vojáci ne...
 • § 29 – Přezkumné řízení
 • § 30 – Vyšší přezkumné komise
 • § 31 – Vojenská evidence
 • § 32 – Ohlašovací povinnost
 • § 33 – Vojenské doklady
 • § 34 – Občan smí vstoupit do ozbrojený...
 • § 35 – Přestupku se dopustí ten, kdo
 • § 36 – Náklady spojené s brannou povin...
 • § 37 – Správní úřady podle své působno...
 • § 38 – Pokud není v tomto zákoně stano...
 • § 39 – Vojáci vykonávající základní sl...
 • § 40 – Zrušuje se:
 • § 41 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
 • Příl – Názvy, sídla a územní obvody kr...

Branný zákon paragraf § 29

§ 29
Přezkumné řízení
(1) Při přezkumném řízení se posuzuje schopnost vojáka vykonávat vojenskou činnou službu na základě závažných změn jeho zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost se posuzuje při lékařské prohlídce podle potřeby doplněné o odborná vyšetření.
(2) K provádění přezkumného řízení se zřizují tříčlenné přezkumné komise u vojenských nemocnic a tříčlenná přezkumná letecká komise u Ústavu leteckého zdravotnictví, do kterých se určují výhradně vojenští lékaři.
(3) Přezkumné komise u vojenských nemocnic posuzují zdravotní způsobilost vojáků v činné službě a vojáků v záloze, s výjimkou vojenského leteckého personálu. Ředitel vojenské nemocnice určí předsedu a členy přezkumné komise.
(4) Přezkumná letecká komise u Ústavu leteckého zdravotnictví posuzuje zdravotní způsobilost vojáků v činné službě a vojáků v záloze, kteří tvoří vojenský letecký personál. Ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví určí předsedu a členy přezkumné letecké komise.
(5) K přezkumnému řízení povolává vojáka v záloze krajské vojenské velitelství povolávacím rozkazem. Vojáka v činné službě k přezkumnému řízení povolává služební orgán. Voják je povinen se k přezkumnému řízení dostavit a prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
(6) K přezkumnému řízení se nepovolává voják v činné službě nebo voják v záloze z důvodů uvedených v § 21 odst. 6. Přezkumné řízení provede přezkumná komise bez jeho účasti na základě předložených dokladů.
(7) Podle výsledků lékařské prohlídky přezkumná komise stanoví stupeň zdravotní způsobilosti a rozhodne o schopnosti nebo o neschopnosti vojáka vykonávat vojenskou činnou službu.
(8) Odvolání proti přezkumnému rozhodnutí nemá odkladný účinek a projedná se až po ukončení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
(9) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem způsob posuzování zdravotní způsobilosti vojáků k vojenské činné službě při přezkumném řízení, náležitosti a obsah lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, stupně zdravotní způsobilosti a základní dokumentaci pro přezkumné řízení.

Předchozí paragraf

Branný zákon paragraf § 28

V aktivní záloze jsou vojáci nebo občané na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti podle § 5

Následující paragraf

Branný zákon paragraf § 30

Vyšší přezkumné komise


© 2024 Sbírka Zákonů