• « Hlavní menu
 • « Živnostenský zákon
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Tento zákon upravuje podmínky ž...
 • § 2 – Živností je soustavná činnost p...
 • § 3 – Živností není:
 • § 5 – Subjekty oprávněné provozovat ž...
 • § 6 – Všeobecné podmínky provozování ...
 • § 7 – Zvláštní podmínky provozování ž...
 • § 8 – Překážky provozování živnosti
 • § 9 – Rozdělení živností
 • § 10 – Živnostenské oprávnění
 • § 11 – Podnikatel může provozovat živn...
 • § 12 – Jménem a na účet fyzické osoby,...
 • § 13 – Pokračování v živnosti při úmrt...
 • § 14 – nadpis vypuštěn
 • § 17 – Provozovnou se pro účely tohoto...
 • § 18 – Obec může v přenesené působnost...
 • § 19 – Ohlašovacími živnostmi jsou
 • § 20 – Živnosti řemeslné jsou živnosti...
 • § 21 – Odborná způsobilost pro řemesln...
 • § 22 – Doklady prokazující odbornou zp...
 • § 23 – Živnosti vázané jsou živnosti u...
 • § 24 – Odborná způsobilost
 • § 25 – Živnost volná je živnost opravň...
 • § 26 – Živnosti koncesované jsou živno...
 • § 27 – Odborná způsobilost a podmínky ...
 • § 28 – Rozsah živnostenského oprávnění...
 • § 31 – Povinnosti podnikatele
 • § 34 – Podnikatel provozující živnost,...
 • § 42 – nadpis vypuštěn
 • § 43 – Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se ...
 • § 44 – nadpis vypuštěn
 • § 45 – Fyzická nebo právnická osoba, k...
 • § 45a – Fyzická osoba může společně s o...
 • § 46 – Fyzická osoba připojí k ohlášen...
 • § 47 – Splnil-li ohlašovatel všechny p...
 • § 48 – Živnostenský úřad zašle výpis, ...
 • § 49 – nadpis vypuštěn
 • § 50 – Náležitosti žádosti o koncesi
 • § 51 – Zjistí-li živnostenský úřad, že...
 • § 52 – Projednání žádosti
 • § 53 – Rozhodování o koncesi
 • § 54 – nadpis vypuštěn
 • § 55 – nadpis vypuštěn
 • § 56 – Změny údajů uvedených v žádosti...
 • § 57 – Živnostenské oprávnění zaniká:
 • § 58 – Živnostenský úřad zruší živnost...
 • § 59 – Živnostenský úřad je oprávněn u...
 • § 60 – Živnostenský rejstřík je inform...
 • § 60a – Živnostenskou kontrolu prováděj...
 • § 60b – Kontrolní činnost v rámci živno...
 • § 60c – Podnikatel je oprávněn přizvat ...
 • § 60d – Živnostenský úřad může rozhodnu...
 • § 61 – Přestupky
 • § 62 – Právnická osoba jako podnikatel...
 • § 63 – Právnická osoba nebo podnikajíc...
 • § 64 – Společná ustanovení
 • § 68 – Součinnost orgánů státní správy
 • § 69a – Státní příslušník členského stá...
 • § 70 – nadpis vypuštěn
 • § 71 – Místní příslušnost
 • § 72 – nadpis vypuštěn
 • § 73 – Mezinárodní smlouvy
 • § 73a – Vláda nařízením stanoví obsahov...
 • § 74 – Zachování dosavadních oprávnění
 • § 75 – Žádosti fyzických osob o regist...
 • § 76 – Živnosti, které podle zvláštníc...
 • § 77 – Oprávnění k podnikatelské činno...
 • § 79 – Likvidace majetku po předlužení
 • § 80 – Zrušovací ustanovení
 • § 81 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
 • Příl.1 – ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ
 • Příl.2 – ŽIVNOSTI VÁZANÉ
 • Příl.3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
 • Příl.4 – ŽIVNOST VOLNÁ
 • Příl.5 – Seznam živností, jejichž výkon ...

Živnostenský zákon Příl.5

Příloha 5
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
(K § 7 odst. 6)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
     Živnost            Požadovaná odborná způsobilost              Poznámka
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
      1                     2                       3
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Obchod se zvířaty určenými a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a     *) vyhláška č. 524/2004 Sb., o
pro zájmové chovy       studijním oboru zaměřeném na veterinární lékařství a  akreditaci zařízení k provádění
               hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo  rekvalifikace uchazečů o zaměstnání
              b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném   a zájemců o zaměstnání
               na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství,
               nebo                          **) zákon č. 18/2004 Sb.,
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     o uznávání odborné kvalifikace a
               vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku jiné způsobilosti státních
               nebo veterinářství, nebo                příslušníků členských států
              d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání   Evropské unie a o změně některých
               zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku,   zákonů (zákon o uznávání odborné
               nebo                          kvalifikace), ve znění pozdějších 
              e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o     předpisů 
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost   
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
               jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
               v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku)
               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
              g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**), nebo
              h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
               zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Průvodcovská činnost    a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí    
horská            kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle   *) zákon č. 179/2006 Sb., o
               zvláštního právního předpisu*)              ověřování a uznávání výsledků
              b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný doklad o     dalšího vzdělávání a o změně
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost   některých zákonů (zákon
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních o uznávání výsledků dalšího
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem   vzdělávání)
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,   
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost   **) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               provozována, nebo                    
              c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru         ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) pozdějších předpisů
               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo           
              d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle      
               zvláštního právního předpisu***)
              
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Vodní záchranářská služba a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o     *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost  
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních    **) vyhláška č. 447/2001 Sb., o
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným    báňské záchranné službě, ve znění
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo  vyhlášky č. 87/2006 Sb.
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,   
               v němž je živnost provozována, nebo          ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
              b) doklad o specializaci báňský záchranář**) – potápěč,  pozdějších předpisů
               nebo                          
              c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
               postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu***)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Poskytování tělovýchovných a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném   *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
a sportovních služeb     na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo     
v oblasti…         b) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a    **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu,    pozdějších předpisů
               tělovýchovu a sport, nebo
              c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací
               institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací
               instituce tělovýchovných svazů), nebo
              e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
               v nezávislém postavení
               (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním
               vztahu, nebo
              f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Péče o dítě do tří let   a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné    *) zákon č. 96/2004 Sb., o
věku v denním režimu     sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele podmínkách získávání a uznávání
               nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo      způsobilosti k výkonu nelékařských
               všeobecného sanitáře podle zvláštního právního nebo  zdravotnických povolání a k výkonu
               předpisu,*) odborná způsobilost k výkonu povolání   činností souvisejících
               sociálního pracovníka     nebo pracovníka v sociálních   s poskytováním zdravotní péče
               službách podle zvláštního právního předpisu,**) nebo  a o změně některých souvisejících
              b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru        zákonů (zákon o nelékařských
               v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního     zdravotnických povoláních), ve
               zákoníku)nebo v pracovněprávním vztahu, nebo      znění zákona č. 125/2005 Sb.
              c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle       **) zákon č. 108/2006 Sb., o
               zvláštního právního předpisu***)            sociálních službách
                                           ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
                                           pozdějších předpisů
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Činnosti, při kterých je  a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo   *) zákon č. 95/2004 Sb., o
porušována          zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*),  podmínkách získávání a uznávání
integrita lidské kůže     nebo                          odborné způsobilosti
              b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné    a specializované způsobilosti k
               sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře výkonu zdravotnického povolání
               nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního     lékaře, zubního lékaře
               právního předpisu**), nebo               a farmaceuta, ve znění zákona č.
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním   125/2005 Sb.
               listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení     
               o rekvalifikaci***) pro činnosti, při kterých je    **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
               porušována integrita lidské kůže, nebo jiný doklad   zákona č. 125/2005 Sb.
               o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost 
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních    ***) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným    
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo   ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,   znění pozdějších předpisů
               v němž je živnost provozována, nebo          
              d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
               o odborné způsobilosti pro kosmetičku a pro činnosti,
               při kterých je porušována integrita lidské kůže,
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
               v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru,
               nebo
              e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Masérské, rekondiční    a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a    *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění
a regenerační služby     specializovaná způsobilost v oboru specializace    zákona č. 125/2005 Sb.
               rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné  
               lékařství podle zvláštního právního předpisu*), nebo **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
              b) odborná způsobilost k výkonu povolání         zákona č. 125/2005 Sb.
               fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého        
               a slabozrakého maséra podle zvláštního právního    ***) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               předpisu**), nebo                    
              c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a    ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
               studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného  znění pozdějších předpisů
               zaměření, nebo                      
              d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
               o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Provozování solárií    a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad      *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost 
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních    **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným    pozdějších předpisů
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo   
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,    
               v němž je živnost provozována, nebo          
              b) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém  
               postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              c) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Kosmetické služby     a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání   *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               kosmetička, nebo                    
              b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
               v příslušném oboru, nebo                
              c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
               nebo
              d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního
               programu a studijního oboru zaměřeném na oblast
               živnosti, nebo
              e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
               v němž je živnost provozována, nebo
              f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
               postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu**), nebo
              h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
               zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------                  
Pedikúra, manikúra     a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání   *) vyhláška č. 524/2004 Sb.
               kosmetička, nebo                    
              b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
               v příslušném oboru, nebo                 
              c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
               nebo
              d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti
               studijního programu a studijního oboru zaměřeném
               na oblast živnosti, nebo
              e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
               v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku)
               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
              g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**), nebo
              h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
               zákona.
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------

Předchozí paragraf

Živnostenský zákon Příl.4

ŽIVNOST VOLNÁ


© 2023 Sbírka Zákonů