• « Hlavní menu
 • « Živnostenský zákon
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Tento zákon upravuje podmínky ž...
 • § 2 – Živností je soustavná činnost p...
 • § 3 – Živností není:
 • § 5 – Subjekty oprávněné provozovat ž...
 • § 6 – Všeobecné podmínky provozování ...
 • § 7 – Zvláštní podmínky provozování ž...
 • § 8 – Překážky provozování živnosti
 • § 9 – Rozdělení živností
 • § 10 – Živnostenské oprávnění
 • § 11 – Podnikatel může provozovat živn...
 • § 12 – Jménem a na účet fyzické osoby,...
 • § 13 – Pokračování v živnosti při úmrt...
 • § 14 – nadpis vypuštěn
 • § 17 – Provozovnou se pro účely tohoto...
 • § 18 – Obec může v přenesené působnost...
 • § 19 – Ohlašovacími živnostmi jsou
 • § 20 – Živnosti řemeslné jsou živnosti...
 • § 21 – Odborná způsobilost pro řemesln...
 • § 22 – Doklady prokazující odbornou zp...
 • § 23 – Živnosti vázané jsou živnosti u...
 • § 24 – Odborná způsobilost
 • § 25 – Živnost volná je živnost opravň...
 • § 26 – Živnosti koncesované jsou živno...
 • § 27 – Odborná způsobilost a podmínky ...
 • § 28 – Rozsah živnostenského oprávnění...
 • § 31 – Povinnosti podnikatele
 • § 34 – Podnikatel provozující živnost,...
 • § 42 – nadpis vypuštěn
 • § 43 – Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se ...
 • § 44 – nadpis vypuštěn
 • § 45 – Fyzická nebo právnická osoba, k...
 • § 45a – Fyzická osoba může společně s o...
 • § 46 – Fyzická osoba připojí k ohlášen...
 • § 47 – Splnil-li ohlašovatel všechny p...
 • § 48 – Živnostenský úřad zašle výpis, ...
 • § 49 – nadpis vypuštěn
 • § 50 – Náležitosti žádosti o koncesi
 • § 51 – Zjistí-li živnostenský úřad, že...
 • § 52 – Projednání žádosti
 • § 53 – Rozhodování o koncesi
 • § 54 – nadpis vypuštěn
 • § 55 – nadpis vypuštěn
 • § 56 – Změny údajů uvedených v žádosti...
 • § 57 – Živnostenské oprávnění zaniká:
 • § 58 – Živnostenský úřad zruší živnost...
 • § 59 – Živnostenský úřad je oprávněn u...
 • § 60 – Živnostenský rejstřík je inform...
 • § 60a – Živnostenskou kontrolu prováděj...
 • § 60b – Kontrolní činnost v rámci živno...
 • § 60c – Podnikatel je oprávněn přizvat ...
 • § 60d – Živnostenský úřad může rozhodnu...
 • § 61 – Přestupky
 • § 62 – Právnická osoba jako podnikatel...
 • § 63 – Právnická osoba nebo podnikajíc...
 • § 64 – Společná ustanovení
 • § 68 – Součinnost orgánů státní správy
 • § 69a – Státní příslušník členského stá...
 • § 70 – nadpis vypuštěn
 • § 71 – Místní příslušnost
 • § 72 – nadpis vypuštěn
 • § 73 – Mezinárodní smlouvy
 • § 73a – Vláda nařízením stanoví obsahov...
 • § 74 – Zachování dosavadních oprávnění
 • § 75 – Žádosti fyzických osob o regist...
 • § 76 – Živnosti, které podle zvláštníc...
 • § 77 – Oprávnění k podnikatelské činno...
 • § 79 – Likvidace majetku po předlužení
 • § 80 – Zrušovací ustanovení
 • § 81 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
 • Příl.1 – ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ
 • Příl.2 – ŽIVNOSTI VÁZANÉ
 • Příl.3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
 • Příl.4 – ŽIVNOST VOLNÁ
 • Příl.5 – Seznam živností, jejichž výkon ...

Živnostenský zákon Příl.3

Příloha 3
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
(K § 26 a 27)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
  Předmět podnikání   Požadovaná odborná a jiná zvláštní   Podmínky, jejichž splnění se  Orgán státní správy, který se        Poznámka
             způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2      vyžaduje podle        vyjadřuje k žádosti
                                     § 27 odst. 3           o koncesi
                                                        
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
      1                2                  3               4                 5
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba a úprava     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním                 Ministerstvo zemědělství    zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o
kvasného lihu,       programu a studijním oboru zaměřeném                                 změně a doplnění zákona
konzumního lihu,      na potravinářskou technologii,                                    č. 455/1991 Sb., o živnostenském
lihovin a ostatních    chemii, zemědělství, farmacii,                                    podnikání (živnostenský zákon),
alkoholických nápojů (s  lékařství nebo veterinární                                      ve znění pozdějších předpisů, a
výjimkou piva, ovocných  lékařství, nebo                                           zákona č. 587/1992 Sb.,
vín, ostatních vín   b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                    o spotřebních daních, ve znění
a medoviny a ovocných   vzdělání zaměřeném na potravinářskou                                 pozdějších předpisů, (zákon o
destilátů získaných    technologii, chemii, zemědělství,                                  lihu), ve znění pozdějších
pěstitelským pálením)   farmacii nebo veterinární lékařství                                 předpisů
              a 3 roky praxe v oboru, nebo                                     
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na potravinářskou technologii,
              chemii, zemědělství, nebo v oboru
              laborant pro farmaceutickou výrobu a
              3 roky praxe v oboru, nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 3
    
              roky praxe v oboru, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
              b), c), d) nebo e) živnostenského
              zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Výroba a úprava lihu  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním                 Ministerstvo průmyslu a obchodu zákon č. 61/1997 Sb., ve znění
sulfitového nebo lihu   programu a studijním oboru zaměřeném                                 pozdějších předpisů
syntetického        na chemii, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru
              vzdělání zaměřeném na chemii a 3
              roky praxe v oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na chemii a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 3
              roky praxe v oboru, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
              b), c), d) nebo e) živnostenského
              zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Výzkum, vývoj, výroba, pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování spolehlivost podnikatele nebo  Ministerstvo průmyslu      *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
ničení, zneškodňování, výbušnin: vysokoškolské vzdělání    statutárního orgánu nebo členů a obchodu **)          Sb., kterým se stanoví některé
zpracování, nákup    ve studijním programu a studijním    statutárního orgánu*)                      další předpoklady pro výkon
a prodej výbušnin    oboru zaměřeném na technické vědy nebo                                 některých funkcí ve státních
            technologie;                                              orgánech a organizacích České
                                                                a Slovenské Federativní
            pro ničení a zneškodňování výbušnin:                                  Republiky, České republiky
            oprávnění nebo průkaz pyrotechnika                                   a Slovenské republiky
            vydané obvodním báňským úřadem a věk                                  
            nejméně 21 let;                                             **) § 23, 35, 36 zákona
                                                                č. 61/1988 Sb., o hornické
            pro nákup a prodej výbušnin: oprávnění                                 činnosti, výbušninách a o státní
            nebo průkaz pyrotechnika nebo                                      báňské správě, ve znění zákona
            střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů                                 č. 542/1991 Sb.
            vydané obvodním báňským úřadem nebo                                   
            oprávnění technického vedoucího
            odstřelů vydané Českým báňským úřadem
            
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Vývoj, výroba, opravy, pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy,   spolehlivost podnikatele nebo  pro vývoj, výrobu, ničení,    *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
úpravy, přeprava,    znehodnocování a ničení zbraní:     statutárního orgánu nebo členů zneškodňování, střeliva     Sb.
nákup, prodej,     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním statutárního orgánu*),     Ministerstvo průmyslu      
půjčování, uschovávání,  programu a studijním oboru zaměřeném pro nabývání výbušnin      a obchodu***)          **) § 21 odst. 1 a 2 zákona č.
znehodnocování a ničení  na technické vědy nebo technologie a a výbušných předmětů**)                     61/1988 Sb. , ve znění zákona č.
zbraní a střeliva     3 roky praxe v oboru, nebo      a provádění činností s nimi                   542/1991 Sb.
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru    musí podnikatel nebo odpovědný                  
              vzdělání zaměřeném na technické vědy zástupce podnikatele splňovat                  ***) pro vývoj, výrobu, ničení a
              nebo technologie a 3 roky praxe   odbornou způsobilost                       zneškodňování střeliva
              v oboru, nebo            stanovenou pro obor výzkum,                   § 23 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.,
            c) střední vzdělání s maturitní     vývoj, ničení, zneškodňování,                  ve znění zákona č. 542/1991 Sb.
              zkouškou v oboru vzdělání      zpracování, nákup a prodej                   
              s technickým zaměřením a 3 roky   výbušnin, a to přiměřeně                     
              praxe v oboru, nebo         rozsahu živnostenského
            d) střední vzdělání s výučním listem  oprávnění
              v oboru vzdělání puškař nebo
              nástrojař a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v oboru;
            
            pro nákup, prodej, přepravu, půjčování
            a uschovávání zbraní a střeliva:
            a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
              programu a studijním oboru zaměřeném
              na ekonomii, vojenství, policii,
              technické vědy nebo technologie a 1
              rok praxe v oboru, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru
              vzdělání zaměřeném na ekonomii,
              vojenství, policii, technické vědy
              nebo technologie a 2 roky praxe v
              oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání
              s technickým, ekonomickým, vojenským
              nebo policejním zaměřením a 2 roky
              praxe v oboru, nebo
            d) střední vzdělání s výučním listem v
              oboru vzdělání prodavač se
              specializací na zbraně a střelivo
              nebo v příbuzném oboru a 3 roky
              praxe v obchodní činnosti se
              zbraněmi a střelivem, nebo
            e) střední vzdělání s výučním listem
              v oboru vzdělání puškař nebo
              nástrojař a 3 roky praxe v oboru
              a nebo 1 rok praxe v obchodní
              činnosti se zbraněmi a střelivem,
              nebo
            f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v oboru;
            
            pro výrobu, opravy, úpravy,
            znehodnocování a ničení střeliva:
            odborná způsobilost stanovená pro
            vývoj, výrobu, opravy, úpravy,
            znehodnocování a ničení zbraní,
            oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a
            věk nejméně 21 let;
            
            pro vývoj střeliva:
            vysokoškolské vzdělání ve studijním
            programu a studijním oboru zaměřeném
            na technické vědy nebo technologie,
            studijní obor teorie a technologie
            výbušnin a 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Nákup a prodej,     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech zaměstnanců  souhlas okresního (městského,  § 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb.,
půjčování, vývoj,     programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6 odst. 2 zákona       obvodního) ředitelství Policie  o nakládání s některými
výroba, opravy, úpravy,  na technické vědy, ekonomii,     č. 455/1991 Sb., ve znění    České republiky         věcmi využitelnými k obranným a
uschovávání,        vojenství nebo policii a věk nejméně zákona č. 130/2008 Sb.)                     bezpečnostním účelům na území
skladování, přeprava,   21 let, nebo                                             České republiky a o změně
znehodnocování a ničení b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                    některých dalších zákonů (zákon
bezpečnostního       vzdělání zaměřeném na technické                                    o nakládání s bezpečnostním
materiálu         vědy, ekonomii, vojenství nebo                                    materiálem)
              policii a věk nejméně 21 let, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou nebo výučním listem v oboru
              vzdělání s technickým, ekonomickým,
              vojenským nebo policejním zaměřením
              a věk nejméně 21 let, nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a l
              rok praxe v oboru a věk nejméně 21
              let
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Výroba tepelné energie a) vysokoškolské vzdělání ve studijním fyzická nebo právnická osoba,  Státní energetická        *) zákon č. 458/2000 Sb.,
a rozvod tepelné      programu a studijním oboru zaměřeném která žádá o udělení koncese  inspekce             o podmínkách podnikání a o výkonu
energie, nepodléhající   na technické vědy a 3 roky praxe v  a není držitelem licence                     státní správy v energetických
licenci*) realizovaná   oboru, nebo             na výrobu tepelné energie                    odvětvích a o změně některých
ze zdrojů tepelné    b) vyšší odborné vzdělání v oboru    a licence na rozvod tepelné                   zákonů (energetický zákon), ve
energie s instalovaným   vzdělání s technickým zaměřením   energie,*) musí prokázat, že                   znění pozdějších předpisů
výkonem jednoho zdroje   a 6 roků praxe v oboru, nebo     má technické předpoklady                     
nad 50 kW        c) střední vzdělání s maturitní     k zajištění výkonu koncesované                  **) § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb.,
              zkouškou v oboru vzdělání      činnosti,**) a že touto                     o podrobnostech udělování licencí
              s technickým zaměřením a 6 roků   činností nedojde k ohrožení                   pro podnikání v energetických
              praxe v oboru;            života a činnosti osob,                     odvětvích
                                majetku či zájmu na ochranu
            u zdrojů tepelné energie do       životního prostředí. Fyzická
            instalovaného výkonu 1 MW včetně a   nebo právnická osoba, která
            samostatného rozvodného zařízení    žádá o udělení koncese, musí
            tepelné energie s instalovaným výkonem mít uzavřeno pojištění
            do 1 MW včetně postačuje:        odpovědnosti.
            a) střední vzdělání s výučním listem v 
              oboru vzdělání s technickým
              zaměřením a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              provozování malých energetických
              zdrojů vydaný zařízením
              akreditovaným podle zvláštních
              právních předpisů, zařízením
              akreditovaným Ministerstvem
              školství, mládeže a tělovýchovy,
              nebo ministerstvem, do jehož
              působnosti patří odvětví, v němž je
              živnost provozována
              
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Silniční motorová    § 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční                    dopravní úřad        zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
doprava         dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.                                dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- nákladní                                                                                    
 vnitrostátní                                                          
 provozovaná vozidly
 o největší povolené
 hmotnosti do 3,5 tuny
 včetně,
 
- nákladní
 vnitrostátní
 provozovaná vozidly o
 největší povolené
 hmotnosti nad 3,5 tuny,

- nákladní
 mezinárodní provozovaná
 vozidly o největší
 povolené hmotnosti do
 3,5 tuny včetně,

- nákladní
 mezinárodní provozovaná
 vozidly o největší
 povolené hmotnosti nad
 3,5 tuny,

- vnitrostátní
 příležitostná osobní,

- mezinárodní
 příležitostná osobní,

- vnitrostátní
 veřejná linková,

- vnitrostátní
 zvláštní linková,

- mezinárodní
 linková,

- mezinárodní
 kyvadlová,

- taxislužba
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vnitrozemská vodní   § 33a zákona č. 114/1995 Sb.,                      Ministerstvo dopravy      zákon č. 114/1995 Sb.,
doprava         o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona                                 o vnitrozemské plavbě, ve znění
            č. 358/1999 Sb.                                             pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                                                                
Kontrolní testování   odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 schválení provozovny      Státní rostlinolékařská správa § 66 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,
mechanizačních     zákona č. 326/2004 Sb.,                                         o rostlinolékařské péči
prostředků na ochranu  o rostlinolékařské péči a změně                                     a o změně některých souvisejících
rostlin         některých souvisejících     zákonů,                                     zákonů
            ve znění zákona č. 131/2006 Sb.
            
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provádění        oprávnění nebo průkaz pyrotechnika bez spolehlivost podnikatele nebo                  *) § 1 odst. 5 zákona
pyrotechnického     rozlišení druhu pyrotechnického     statutárního orgánu nebo členů                  č. 451/1991 Sb.
průzkumu        oprávnění a věk nejméně 21 let     statutárního orgánu*)                      
                                
            
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provádění veřejných   pro provádění veřejných dražeb                     Ministerstvo pro místní rozvoj § 6 zákona č. 26/2000 Sb.,
dražeb         dobrovolných:                                              o veřejných dražbách, ve znění
-  dobrovolných    a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok                                    zákona č. 315/2006 Sb.
-  nedobrovolných     praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky
              praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            c) střední vzdělání a 5 let praxe
              v dražební nebo realitní činnosti,
              nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 9
              let praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
              k), l) nebo m) živnostenského
              zákona;
            
            pro provádění veřejných dražeb
            nedobrovolných:
            a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky
              praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání a 4 roky
              praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            c) střední vzdělání a 6 let praxe
              v dražební nebo realitní činnosti,
              nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 10
              let praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
              k), l) nebo m) živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provozování cestovní  a) vysokoškolské vzdělání ve                      Ministerstvo pro místní     *) zákon č. 179/2006 Sb., o
kanceláře         studijním programu a studijním oboru                rozvoj**)            ověřování a uznávání výsledků
              zaměřeném na cestovní ruch, nebo                                   dalšího vzdělávání a o změně
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                    některých zákonů(zákon o uznávání
              vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,                                 výsledků dalšího vzdělávání)
              nebo                                                 
            c) střední vzdělání s maturitní                                     **) zákon č. 159/1999 Sb.,
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném                                 o některých podmínkách podnikání
              na cestovní ruch, nebo                                        v oblasti cestovního ruchu
            d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok                                    a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
              praxe v oboru, nebo                                         občanský zákoník, ve znění
            e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky                                   pozdějších předpisů, a zákona č.
              praxe v oboru, nebo                                         455/1991 Sb., o živnostenském
            f) střední vzdělání s maturitní                                     podnikání (živnostenský zákon),
              zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo                                 ve znění pozdějších předpisů
            g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný                                 
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 6
              let praxe v oboru, nebo
            h) doklad o dílčí kvalifikaci pro
              provozování cestovní kanceláře podle
              zvláštního právního předpisu*) a 2
              roky praxe v oboru
            i) doklady podle § 7 odst. 5
              písm. b),c), f), g), h) nebo i)
              živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Ostraha majetku a osob a) střední vzdělání s maturitní     spolehlivost podnikatele nebo                  *) § 1 odst. 5 zákona
a služby soukromých    zkouškou nebo výučním listem, nebo  statutárního orgánu nebo členů                  č. 451/1991 Sb.
detektivů        b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný statutárního orgánu*)                      
              doklad o odborné kvalifikaci pro   a bezúhonnost všech                       
              příslušnou pracovní činnost vydaný  zaměstnanců
              zařízením akreditovaným podle    (§ 6 odst. 2 zákona
              zvláštních právních předpisů,    č. 455/1991 Sb., ve znění
              zařízením akreditovaným       zákona č. 130/2008 Sb.)
              Ministerstvem školství, mládeže a  
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Poskytování technických a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech zaměstnanců                  
služeb k ochraně      programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6 odst. 2 zákona
majetku a osob       na strojírenství, elektrotechniku,  č. 455/1991 Sb., ve znění
              telekomunikace nebo výpočetní    zákona č. 130/2008 Sb.)
              techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo 
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru    
              vzdělání zaměřeném na strojírenství,
              elektrotechniku, telekomunikace nebo
              výpočetní techniku a 2 roky praxe
              v oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na strojírenství, elektrotechniku,
              telekomunikace nebo výpočetní
              techniku a 2 roky praxe v oboru,
              nebo
            d) střední vzdělání s výučním listem
              v oboru vzdělání zaměřeném na
              strojírenství, elektrotechniku,
              telekomunikace nebo výpočetní
              techniku a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v oboru
            
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Vedení spisovny     a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok    schválení provozovny a     Státní oblastní archiv      § 68 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., 
              praxe v administrativě, nebo     bezúhonnost všech zaměstnanců  příslušný podle místa      o archivnictví a spisové
            b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky   (§ 6 odst. 2          provozovny            službě a o změně některých zákonů
              praxe v administrativě, nebo     zákona č. 455/1991 Sb.,                     
            c) střední vzdělání s maturitní     ve znění zákona č. 130/2008                   
              zkouškou a 3 roky praxe       Sb.)
              v administrativě, nebo        
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 
              doklad o odborné kvalifikaci pro   
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v administrativě
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provozování střelnic  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním spolehlivost podnikatele nebo                  *) § 1 odst. 5 zákona
a výuka a výcvik ve    programu a studijním oboru zaměřeném statutárního orgánu nebo členů                  č. 451/1991 Sb.
střelbě se zbraní     na vojenství, policii nebo tělesnou statutárního orgánu*)                      
              kulturu, tělovýchovu a sport a 2   
              roky praxe v řízení střeleb nebo
              provozování střelnic, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru
                  vzdělání zaměřeném na vojenství,
              policii nebo tělesnou kulturu,
              tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v
              řízení střeleb nebo provozování
              střelnic, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na vojenství nebo policii a 2 roky
              praxe v řízení střeleb nebo
              provozování střelnic, nebo
            d) průkaz rozhodčího nebo trenéra
              střeleb a 3 roky praxe v řízení
              střeleb nebo provozování střelnic
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provádění trhacích   a) oprávnění nebo průkaz střelmistra  spolehlivost podnikatele nebo                  *) § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb., 
a ohňostrojných prací   vydané obvodním báňským úřadem*) a  statutárního orgánu nebo členů                  ve znění zákona 542/1991 Sb.
              věk nejméně 21 let, nebo       statutárního orgánu**)                      
            b) oprávnění technického vedoucího                                    **) § 1 odst. 5 zákona
              odstřelů vydané Českým báňským                                    č. 451/1991 Sb.
              úřadem*) a věk nejméně 24 let, nebo                                  
            c) oprávnění nebo průkaz odpalovače
              ohňostrojů vydané obvodním báňským
              úřadem*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provozování pohřební  § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                  krajské hygienické        § 6 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., 
služby         pohřebnictví a o změně některých                    stanice             o pohřebnictví a o změně
            zákonů                                                  některých zákonů, ve znění zákona
                                                                 č. 67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                                                                
Provádění balzamace   § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                 krajské hygienické stanice    § 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., 
a konzervace      pohřebnictví a o změně některých                                     o pohřebnictví a o změně
            zákonů                                                  některých zákonů, ve znění zákona
                                                                 č. 320/2002 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                                                                
Provozování krematoria § 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                 krajské hygienické stanice    § 13 odst. 4 zákona
            pohřebnictví a o změně některých                                     č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
            zákonů,                                                 a o změně některých zákonů, ve
            ve znění zákona č. 67/2006 Sb.                                      znění zákona č. 67/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------

Předchozí paragraf

Živnostenský zákon Příl.2

ŽIVNOSTI VÁZANÉ

Následující paragraf

Živnostenský zákon Příl.4

ŽIVNOST VOLNÁ


© 2023 Sbírka Zákonů