• « Hlavní menu
 • « Živnostenský zákon
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Tento zákon upravuje podmínky ž...
 • § 2 – Živností je soustavná činnost p...
 • § 3 – Živností není:
 • § 5 – Subjekty oprávněné provozovat ž...
 • § 6 – Všeobecné podmínky provozování ...
 • § 7 – Zvláštní podmínky provozování ž...
 • § 8 – Překážky provozování živnosti
 • § 9 – Rozdělení živností
 • § 10 – Živnostenské oprávnění
 • § 11 – Podnikatel může provozovat živn...
 • § 12 – Jménem a na účet fyzické osoby,...
 • § 13 – Pokračování v živnosti při úmrt...
 • § 14 – nadpis vypuštěn
 • § 17 – Provozovnou se pro účely tohoto...
 • § 18 – Obec může v přenesené působnost...
 • § 19 – Ohlašovacími živnostmi jsou
 • § 20 – Živnosti řemeslné jsou živnosti...
 • § 21 – Odborná způsobilost pro řemesln...
 • § 22 – Doklady prokazující odbornou zp...
 • § 23 – Živnosti vázané jsou živnosti u...
 • § 24 – Odborná způsobilost
 • § 25 – Živnost volná je živnost opravň...
 • § 26 – Živnosti koncesované jsou živno...
 • § 27 – Odborná způsobilost a podmínky ...
 • § 28 – Rozsah živnostenského oprávnění...
 • § 31 – Povinnosti podnikatele
 • § 34 – Podnikatel provozující živnost,...
 • § 42 – nadpis vypuštěn
 • § 43 – Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se ...
 • § 44 – nadpis vypuštěn
 • § 45 – Fyzická nebo právnická osoba, k...
 • § 45a – Fyzická osoba může společně s o...
 • § 46 – Fyzická osoba připojí k ohlášen...
 • § 47 – Splnil-li ohlašovatel všechny p...
 • § 48 – Živnostenský úřad zašle výpis, ...
 • § 49 – nadpis vypuštěn
 • § 50 – Náležitosti žádosti o koncesi
 • § 51 – Zjistí-li živnostenský úřad, že...
 • § 52 – Projednání žádosti
 • § 53 – Rozhodování o koncesi
 • § 54 – nadpis vypuštěn
 • § 55 – nadpis vypuštěn
 • § 56 – Změny údajů uvedených v žádosti...
 • § 57 – Živnostenské oprávnění zaniká:
 • § 58 – Živnostenský úřad zruší živnost...
 • § 59 – Živnostenský úřad je oprávněn u...
 • § 60 – Živnostenský rejstřík je inform...
 • § 60a – Živnostenskou kontrolu prováděj...
 • § 60b – Kontrolní činnost v rámci živno...
 • § 60c – Podnikatel je oprávněn přizvat ...
 • § 60d – Živnostenský úřad může rozhodnu...
 • § 61 – Přestupky
 • § 62 – Právnická osoba jako podnikatel...
 • § 63 – Právnická osoba nebo podnikajíc...
 • § 64 – Společná ustanovení
 • § 68 – Součinnost orgánů státní správy
 • § 69a – Státní příslušník členského stá...
 • § 70 – nadpis vypuštěn
 • § 71 – Místní příslušnost
 • § 72 – nadpis vypuštěn
 • § 73 – Mezinárodní smlouvy
 • § 73a – Vláda nařízením stanoví obsahov...
 • § 74 – Zachování dosavadních oprávnění
 • § 75 – Žádosti fyzických osob o regist...
 • § 76 – Živnosti, které podle zvláštníc...
 • § 77 – Oprávnění k podnikatelské činno...
 • § 79 – Likvidace majetku po předlužení
 • § 80 – Zrušovací ustanovení
 • § 81 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
 • Příl.1 – ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ
 • Příl.2 – ŽIVNOSTI VÁZANÉ
 • Příl.3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
 • Příl.4 – ŽIVNOST VOLNÁ
 • Příl.5 – Seznam živností, jejichž výkon ...

Živnostenský zákon Příl.2

Příloha 2
ŽIVNOSTI VÁZANÉ
(K § 23 a 24)
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
    Předmět podnikání              Požadovaná odborná způsobilost                    Poznámka
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
        1                          2                             3
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Diagnostická, zkušební      pro diagnostickou, zkušební a poradenskou činnost v ochraně rostlin: 
a poradenská činnost v ochraně  odborná způsobilost podle § 85 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.,
rostlin a ošetřování rostlin,  o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů;
rostlinných produktů, objektů  
a půdy proti škodlivým      pro ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti
organismům přípravky na ochranu škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními
rostlin nebo biocidními     přípravky:
přípravky            a) odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.,
                  o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve
                  znění zákona č. 131/2006 Sb., nebo
                 b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Geologické práce*)        osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního    *) s výjimkou geologických prací, které jsou
                 prostředí**)                             hornickou činností nebo činností prováděnou
                                                    hornickým způsobem podle § 2 a § 3 zákona
                                                    č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
                                                    výbušninách a o státní báňské správě,
                                                    ve znění zákona č. 128/1999 Sb. a zákona
                                                    č. 206/2002 Sb.
                                                    
                                                    **) § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.,
                                                    o geologických pracích, ve znění zákona
                                                    č. 3/2005 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    
Zpracování tabáku a výroba    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
tabákových výrobků         zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 1 rok praxe ve znění pozdějších předpisů
                  v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném
                  na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru,
                  nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru,
                  nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výroba a zpracování paliv    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   
a maziv               zaměřeném na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii
                  a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru, nebo
                 e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výroba nebezpečných chemických  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb.,
látek a nebezpečných chemických   zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství,     o chemických látkách a chemických přípravcích
přípravků a prodej chemických    stavebnictví, elektrotechniku, požární ochranu, potravinářství,  a o změně některých zákonů, ve znění
látek a chemických přípravků    lékařství, veterinární lékařství, farmacii, přírodní vědy,     pozdějších předpisů;
klasifikovaných jako vysoce     zemědělství nebo lesnictví a 1 rok praxe v oboru, nebo       pro výrobu chemické látky a chemického
toxické*) a toxické*)      b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii,    přípravku se nepožaduje živnostenské
                  hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochranu, oprávnění pro tuto živnost, pokud výroba
                  elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, veterinární vědy,    chemické látky a chemického přípravku je
                  zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe v oboru, nebo      současně předmětem další živnosti uvedené
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném  v této příloze nebo v příloze č. 3 zákona
                  na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví,   č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
                  požární ochranu, elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii,     č. 130/2008 Sb.
                  veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe
                  v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou     pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru, nebo
                 e) doklad podle § 41 odst. 4 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických
                  látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších
                  zákonů, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona;
                 
                  pro prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných
                  jako vysoce toxické a toxické lze odbornou způsobilost prokázat též:
                 a) dokladem o nejméně pětileté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  podnikatele nebo vedoucího zaměstnance, nebo
                 b) dokladem o nejméně dvouleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o ukončeném
                  vzdělání v oboru, nebo
                 c) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci
                  nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu,
                  nebo
                 d) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru, nebo
                 e) dokladem o čtyřleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o
                  kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výroba a opravy sériově     a) odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik – protetik podle  *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zhotovovaných            zvláštního právního předpisu*), nebo               získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
- protéz,            b) odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko- protetický    nelékařských zdravotnických povolání
- trupových ortéz,         technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe    a k výkonu činností souvisejících
- končetinových ortéz,       v oboru, nebo                           s poskytováním zdravotní péče a o změně
- měkkých bandáží        c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci některých zákonů (zákon o nelékařských
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným  zdravotnických povoláních), ve znění
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným pozdějších předpisů
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, 
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 d) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oční optika           a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle  *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
                  zvláštního právního předpisu*), nebo                získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik   nelékařských zdravotnických povolání
                  nebo diplomovaný oční technik, nebo                a k výkonu činností souvisejících
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik s poskytováním zdravotní péče a o změně
                  nebo oční technik, nebo                      některých zákonů (zákon o nelékařských
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  zdravotnických povoláních), ve znění zákona
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným   č. 125/2005 Sb.
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Podnikání v oblasti nakládání  a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo         § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.,
s nebezpečnými odpady      b) vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru    o odpadech a o změně některých dalších
                  vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo               zákonů
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém
                  nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Projektová činnost ve výstavbě  a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb.,
                  č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů    o územním plánování a stavebním řádu
                  a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve (stavební zákon)
                  výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo             
                 b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
                  studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                  a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
                  a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                  a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
                 d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
                  a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
                 e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provádění staveb, jejich změn  a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
a odstraňování           č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo         
                 b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
                  studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                  a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a
                  studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let
                  praxe v provádění staveb, nebo
                 d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
                  a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
                     e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na stavebnictví a 5 let praxe v provádění
                  staveb, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Nákup a prodej kulturních    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
památek*) nebo předmětů kulturní  zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění,   péči, ve znění pozdějších předpisů
hodnoty**)             nebo                                 
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné   **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
                  umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou       a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve
                  a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo       znění pozdějších předpisů
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném  
                  na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a
                  uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a 1 rok
                  praxe v oboru, nebo
                 d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání
                  zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo
                  výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Obchod se zvířaty určenými pro  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru  
zájmové chovy            zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
                  lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
                  zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
                  praxe v oboru, nebo
                 d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
                  chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
                  4 roky praxe v oboru, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnost účetních poradců, vedení a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo        
účetnictví, vedení daňové    b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
evidence             c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 5 let praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provádění dobrovolných dražeb  a) vysokoškolské vzdělání, nebo                    zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
movitých věcí podle zákona    b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo  ve znění pozdějších předpisů
o veřejných dražbách       c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní  
                  činnosti, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru, nebo
                 e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Oceňování majetku pro*)     pro oceňování věcí movitých a nemovitých:               *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání
-  věci movité,         a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   podle § 45 odst. 4 věty první zákona
-  věci nemovité,         zaměřeném na oceňování majetku, nebo                č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
-  nehmotný majetek,      b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání   č. 130/2008 Sb., v souladu
-  finanční majetek,        podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů s předloženými doklady o odborné
-  podnik             zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo        způsobilosti
                 c) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední  
                  vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být **) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
                  oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle školách a o změně a doplnění dalších zákonů
                  zvláštního právního předpisu**) v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na (zákon o vysokých školách), ve znění zákona
                  oceňování majetku dané kategorie, nebo               č. 147/2001 Sb.
                 d) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední
                  vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být
                  oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního kvalifikačního
                  studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování
                  majetku dané kategorie, nebo
                 e) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední
                  vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být
                  oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oboru, nebo
                 f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 5 let praxe v oboru;
                 
                 pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a podniku:
                 a) vysokoškolské     vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                  zaměřeném na oceňování majetku, nebo
                 b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
                  podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů
                  zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
                  podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 2 semestrů
                  zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe
                  v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výkon zeměměřických činností*)  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
                  zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo        o změně
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví  a doplnění některých zákonů souvisejících
                  a 3 roky praxe v oboru, nebo                     s jeho zavedením, ve znění pozdějších
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném   předpisů
                  na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo             
                 d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním**),   **) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění
                  nebo                                 zákona č. 186/2001 Sb.
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Zpracování návrhu        a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   zákon č. 309/2000 Sb., o obranné
katalogizačních dat         zaměřeném na zpracování návrhu katalogizačních dat, nebo      standardizaci, katalogizaci a státním
                 b) vyšší odborné vzdělání v příslušném oboru vzdělání a 3 roky praxe ověřování jakosti výrobků a služeb
                  v oboru, nebo                           určených k zajištění obrany státu
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání a o změně živnostenského zákona, ve
                  a 3 roky praxe                           znění zákona č. 413/2005 Sb.
                  v oboru, nebo                            
                 d) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Měření znečišťujících      a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a pachových látek, ověřování    zaměřeném na přírodní vědy, technické vědy a technologie, nebo   a o změně některých dalších zákonů
množství emisí skleníkových   b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na přírodní   (zákon o ochraně ovzduší),
plynů a zpracování rozptylových   vědy, technické vědy a technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo   ve znění pozdějších předpisů
studií              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na přírodní vědy, technické vědy a technologie a 1 rok praxe
                  v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 2 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Revize, prohlídky a zkoušky   osvědčení vydané drážním správním úřadem               § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
určených technických zařízení                                     ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona
v provozu                                               č. 191/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    
Restaurování děl z oboru     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
výtvarných umění, která nejsou   zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo       sbírek muzejní povahy
kulturními památkami nebo jejich b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na        a o změně některých dalších zákonů,
částmi, ale jsou uložena ve     restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo             ve znění pozdějších předpisů
sbírkách muzeí a galerií*) nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném         
se jedná o předměty kulturní    restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
hodnoty **)             3 roky praxe v restaurátorství, nebo                a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
                 d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném uměleckořemeslném  ve znění pozdějších předpisů
                  nebo výtvarném oboru vzdělání a 5 let praxe v restaurátorství, nebo 
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 6 roků praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Speciální ochranná dezinfekce,  pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez    
dezinsekce a deratizace     použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek
                 a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce,
-  bez použití toxických nebo  dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech:
 vysoce toxických chemických   a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
 látek a chemických přípravků    o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
 s výjimkou speciální ochranné   zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
 dezinfekce, dezinsekce a    b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
 deratizace v potravinářských    zákona;
 a zemědělských provozech,    
                 pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
-  v potravinářských nebo    v potravinářských nebo zemědělských provozech:
 zemědělských     provozech,     a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb.,
                  ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
-  toxickými nebo vysoce    b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
 toxickými chemickými látkami    zákona;
 nebo chemickými přípravky,   
 s výjimkou speciální ochranné  pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 dezinsekce a deratizace     toxickými nebo vysoce
 v potravinářských nebo     toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou
 zemědělských provozech     speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo
                 zemědělských provozech:
                 a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
                  ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo
                 b) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
                 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Průvodcovská činnost       a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro   *) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a
horská               horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*),uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
                  nebo                                změně některých zákonů (zákon o uznávání
                 b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  výsledků dalšího vzdělávání)
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným    
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,  
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Vodní záchranářská služba    osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro 
                 příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
                 zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                 do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Technicko - organizační činnost a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
v oblasti požární ochrany      zaměřeném na požární ochranu, nebo                 ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární
                  ochranu, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na požární ochranu, nebo
                 d) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra,
                  nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 2 roky praxe v oboru
                  
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                  
Poskytování služeb v oblasti   a) vysokoškolské vzdělání                      
bezpečnosti a ochrany zdraví při  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe v
práci                oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce
                  nebo ochrany zdraví při práci, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti
                  bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při
                  práci
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Poskytování tělovýchovných    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *)ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle
a sportovních služeb v oblasti*)  zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo      § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou   Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.,
                  kulturu, tělovýchovu a sport, nebo                 v souladu s předloženými doklady o odborné
                 c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  způsobilosti
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným    
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provozování autoškoly      profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem*) a 1 rok praxe *) § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.,
                 v oboru                                o získávání a zdokonalování odborné
                                                    způsobilosti k řízení motorových vozidel
                                                    a o změnách některých zákonů, ve znění zákona
                                                    č. 478/2001 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    
Pořádání kurzů k získání     odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,    
znalostí k výkonu speciální   o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ochranné dezinfekce, dezinsekce ve znění zákona č. 392/2005 Sb.
a deratizace           
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Péče o dítě do tří let věku   odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo      *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
v denním režimu         zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky  získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
                 nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu*),         nelékařských zdravotnických povolání a k
                 nebo odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka   výkonu činností souvisejících s poskytováním
                 nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního    zdravotní péče a o změně některých
                 předpisu**)                                  souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
                                                    zdravotnických povoláních), ve znění zákona
                                                    č. 125/2005 Sb.
                                                    **) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
                                                    službách
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    službách
Psychologické poradenství    vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě   
a diagnostika          jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového
                 studia 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Drezúra zvířat          a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru  
                  zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
                  lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
                  zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
                  praxe v oboru, nebo
                 d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
                  chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
                  4 roky praxe v oboru, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnosti, při kterých je     a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře  *) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
porušována integrita lidské kůže  podle zvláštního právního předpisu*), nebo             získávání a uznávání odborné způsobilosti
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní  a specializované způsobilosti k výkonu
                  asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického     zdravotnického povolání lékaře, zubního
                  asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo       lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru 125/2005 Sb.
                  vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o  
                  odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována    **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
                  integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle    č. 125/2005 Sb.
                  zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita
                  lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
                  právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
                  působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky
                  praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Masérské, rekondiční       a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná   *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
a regenerační služby        způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína č. 125/2005 Sb.
                  nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*), 
                  nebo                                **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra  č. 125/2005 Sb.
                  nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního
                  předpisu**), nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                  rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
                 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provozování solárií       a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře  *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
                  podle zvláštního právního předpisu*) a osvědčení o rekvalifikaci  č. 125/2005 Sb.
                  nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní   
                  činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních  **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
                  předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství,   č. 125/2005 Sb.
                  mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti   
                  patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní
                  asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta
                  ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře,
                  biomedicínského technika, biotechnického asistenta, radiologického
                  technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského
                  inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo
                  zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**)
                  a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                  zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o
                  rekvalifikaci nebo     jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou
                  pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
                  právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
                  působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný
                  doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný
                  zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo
                  zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
                  a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
                  odvětví, v němž je živnost provozována, a 1 rok praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

                               
                               
                               
                         

Předchozí paragraf

Živnostenský zákon Příl.1

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ

Následující paragraf

Živnostenský zákon Příl.3

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI


© 2024 Sbírka Zákonů