• « Hlavní menu
 • « Živnostenský zákon
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Tento zákon upravuje podmínky ž...
 • § 2 – Živností je soustavná činnost p...
 • § 3 – Živností není:
 • § 5 – Subjekty oprávněné provozovat ž...
 • § 6 – Všeobecné podmínky provozování ...
 • § 7 – Zvláštní podmínky provozování ž...
 • § 8 – Překážky provozování živnosti
 • § 9 – Rozdělení živností
 • § 10 – Živnostenské oprávnění
 • § 11 – Podnikatel může provozovat živn...
 • § 12 – Jménem a na účet fyzické osoby,...
 • § 13 – Pokračování v živnosti při úmrt...
 • § 14 – nadpis vypuštěn
 • § 17 – Provozovnou se pro účely tohoto...
 • § 18 – Obec může v přenesené působnost...
 • § 19 – Ohlašovacími živnostmi jsou
 • § 20 – Živnosti řemeslné jsou živnosti...
 • § 21 – Odborná způsobilost pro řemesln...
 • § 22 – Doklady prokazující odbornou zp...
 • § 23 – Živnosti vázané jsou živnosti u...
 • § 24 – Odborná způsobilost
 • § 25 – Živnost volná je živnost opravň...
 • § 26 – Živnosti koncesované jsou živno...
 • § 27 – Odborná způsobilost a podmínky ...
 • § 28 – Rozsah živnostenského oprávnění...
 • § 31 – Povinnosti podnikatele
 • § 34 – Podnikatel provozující živnost,...
 • § 42 – nadpis vypuštěn
 • § 43 – Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se ...
 • § 44 – nadpis vypuštěn
 • § 45 – Fyzická nebo právnická osoba, k...
 • § 45a – Fyzická osoba může společně s o...
 • § 46 – Fyzická osoba připojí k ohlášen...
 • § 47 – Splnil-li ohlašovatel všechny p...
 • § 48 – Živnostenský úřad zašle výpis, ...
 • § 49 – nadpis vypuštěn
 • § 50 – Náležitosti žádosti o koncesi
 • § 51 – Zjistí-li živnostenský úřad, že...
 • § 52 – Projednání žádosti
 • § 53 – Rozhodování o koncesi
 • § 54 – nadpis vypuštěn
 • § 55 – nadpis vypuštěn
 • § 56 – Změny údajů uvedených v žádosti...
 • § 57 – Živnostenské oprávnění zaniká:
 • § 58 – Živnostenský úřad zruší živnost...
 • § 59 – Živnostenský úřad je oprávněn u...
 • § 60 – Živnostenský rejstřík je inform...
 • § 60a – Živnostenskou kontrolu prováděj...
 • § 60b – Kontrolní činnost v rámci živno...
 • § 60c – Podnikatel je oprávněn přizvat ...
 • § 60d – Živnostenský úřad může rozhodnu...
 • § 61 – Přestupky
 • § 62 – Právnická osoba jako podnikatel...
 • § 63 – Právnická osoba nebo podnikajíc...
 • § 64 – Společná ustanovení
 • § 68 – Součinnost orgánů státní správy
 • § 69a – Státní příslušník členského stá...
 • § 70 – nadpis vypuštěn
 • § 71 – Místní příslušnost
 • § 72 – nadpis vypuštěn
 • § 73 – Mezinárodní smlouvy
 • § 73a – Vláda nařízením stanoví obsahov...
 • § 74 – Zachování dosavadních oprávnění
 • § 75 – Žádosti fyzických osob o regist...
 • § 76 – Živnosti, které podle zvláštníc...
 • § 77 – Oprávnění k podnikatelské činno...
 • § 79 – Likvidace majetku po předlužení
 • § 80 – Zrušovací ustanovení
 • § 81 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
 • Příl.1 – ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ
 • Příl.2 – ŽIVNOSTI VÁZANÉ
 • Příl.3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
 • Příl.4 – ŽIVNOST VOLNÁ
 • Příl.5 – Seznam živností, jejichž výkon ...

Živnostenský zákon paragraf § 62

§ 62
(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími podmínky odborné způsobilosti,
b) neoznámí ustanovení odpovědného zástupce nebo neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce pro živnost ohlašovací podle § 11 odst. 5,
c) nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce nebo neoznámí ukončení výkonu jeho funkce pro živnost koncesovanou podle § 11 odst. 7,
d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,
e) v rozporu s § 17 odst. 3
1. neprokáže vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny,
2. nedoloží souhlas vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti, nebo
3. neprokáže oprávněnost umístění mobilní provozovny,
f) neoznámí zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
g) nezajistí způsobilost provozovny nebo neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny podle § 17 odst. 4,
h) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,
i) v rozporu s § 17 odst. 10 nezajistí, aby prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů neumožňovaly získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštním zákonem,
j) poruší podmínku stanovenou živnostenským úřadem pro provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,
k) v rozporu s § 31 odst. 2
1. neoznačí místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku, nebo
2. neprokáže vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektům nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku,
l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu,
m) v rozporu s § 31 odst. 6 neeviduje nebo neuschovává údaje podle § 31 odst. 4 a 5,
n) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup,
o) v rozporu s § 31 odst. 8 nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli byla přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka,
p) v rozporu s § 31 odst. 9 nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti,
q) neoznámí přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11,
r) neoznámí pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12,
s) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby podle § 31 odst. 14,
t) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí, zda provozuje živnost, nebo nedoloží doklady,
u) v rozporu s § 31 odst. 16 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají doklad o splnění způsobilosti pro výkon povolání stanovené zvláštními právními předpisy nebo doklad o znalosti bezpečnostních předpisů nebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,
v) doloží nepravdivé čestné prohlášení podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b),
w) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo
x) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží doklady o nich,
y) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb podle § 69a odst. 4.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i), l), m), n), s), u),
b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), g), h), j), k), o), p), q), t), v), y),
c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), f),
d) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. w), x),
e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. r).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč v blokovém řízení, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a právnická nebo podnikající fyzická osoba je ochotna pokutu zaplatit. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního zákona40).
40) § 84 a 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předchozí paragraf

Živnostenský zákon paragraf § 61

Přestupky

Následující paragraf

Živnostenský zákon paragraf § 63

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že provozuje činnost, která je


© 2023 Sbírka Zákonů