• « Hlavní menu
 • « o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Vymezení základních pojmů
 • § 3 – Základní podmínky účasti na pro...
 • § 4 – Povinnosti účastníka provozu na...
 • § 5 – Povinnosti řidiče
 • § 6 – nadpis vypuštěn
 • § 7 – Řidič nesmí a) předat řízení mo...
 • § 8 – Povinnosti řidiče tramvaje
 • § 8a – Povinnosti učitele autoškoly
 • § 9 – Povinnosti přepravované osoby
 • § 10 – Povinnosti provozovatele vozidla
 • § 11 – Směr a způsob jízdy
 • § 12 – Jízda v jízdních pruzích
 • § 13 – Podél nástupního nebo ochrannéh...
 • § 14 – Je-li vyznačen jízdní pruh dopr...
 • § 15 – Za vozidlem hromadné dopravy os...
 • § 16 – Objíždění
 • § 17 – Předjíždění
 • § 18 – Rychlost jízdy
 • § 19 – Vzdálenost mezi vozidly
 • § 20 – Vyhýbání
 • § 21 – Odbočování
 • § 22 – Jízda křižovatkou
 • § 23 – Vjíždění na pozemní komunikaci
 • § 24 – Otáčení a couvání
 • § 25 – Řidič smí zastavit a stát jen
 • § 26 – Otevírat dveře nebo boční stěny...
 • § 27 – Řidič nesmí zastavit a stát a) ...
 • § 28 – Před železničním přejezdem si m...
 • § 29 – Řidič nesmí vjíždět na železnič...
 • § 30 – Znamení o změně směru jízdy
 • § 31 – Výstražná znamení
 • § 32 – Motorové vozidlo musí mít za jí...
 • § 33 – Motorové vozidlo nebo jízdní so...
 • § 34 – Vlečení motorových vozidel
 • § 35 – Na dálnici je dovolen jen provo...
 • § 36 – Řidiči je na dálnici zakázáno a...
 • § 37 – Není-li v tomto oddílu stanoven...
 • § 38 – Ustanovení o provozu na dálnici...
 • § 39 – Obytná zóna je zastavěná oblast...
 • § 40 – Není-li v tomto oddílu stanoven...
 • § 41 – Řidič vozidla, který při plnění...
 • § 42 – Řidič vozidla vybaveného zvlášt...
 • § 43 – Omezení jízdy některých vozidel
 • § 44 – Čerpání pohonných hmot
 • § 45 – Překážka provozu na pozemních k...
 • § 46 – Zastavení vozidla v tunelu
 • § 47 – Dopravní nehoda
 • § 48 – Přeprava osob
 • § 49 – Přeprava osob vozidlem hromadné...
 • § 50 – Přeprava osob vozidlem taxislužby
 • § 51 – Přeprava osob v ložném prostoru...
 • § 52 – Přeprava nákladu
 • § 53 – Chodec musí užívat především ch...
 • § 54 – Je-li blíže než 50 m křižovatka...
 • § 55 – Před železničním přejezdem si m...
 • § 56 – Útvar chodců
 • § 57 – Je-li zřízen jízdní pruh pro cy...
 • § 58 – Cyklista mladší 18 let je povin...
 • § 59 – Jízda potahovými vozidly a ručn...
 • § 60 – Jízda na zvířatech a vedení a h...
 • § 61 – Obecná, místní a přechodná úpra...
 • § 62 – Dopravní značky
 • § 63 – Svislé dopravní značky
 • § 64 – Vodorovné dopravní značky
 • § 65 – Světelné, doprovodné akustické ...
 • § 66 – Dopravní zařízení
 • § 67 – Speciální označení vozidel a osob
 • § 68 – Zařízení pro provozní informace
 • § 69 – Řízení provozu na pozemních kom...
 • § 70 – Při řízení provozu na křižovatc...
 • § 71 – Užívá-li se signálu "Rychlostní...
 • § 72 – Provoz tramvají se řídí světeln...
 • § 73 – Je-li na stezce pro cyklisty ne...
 • § 74 – Pro chodce se užívá těchto sign...
 • § 75 – Řízení provozu pokyny policisty
 • § 76 – Vztahy mezi obecnou, místní a p...
 • § 77 – Stanovení místní a přechodné úp...
 • § 78 – Užití dopravních značek, světel...
 • § 79 – Zastavovat vozidla je oprávněn ...
 • § 80 – Řidičské oprávnění opravňuje je...
 • § 81 – Skupiny a podskupiny řidičských...
 • § 82 – Podmínky udělení a držení řidič...
 • § 83 – Věk
 • § 84 – Zdravotní způsobilostí k řízení...
 • § 85 – Posouzení zdravotní způsobilost...
 • § 86 – Je-li žadatel o řidičské oprávn...
 • § 87 – Pravidelným lékařským prohlídká...
 • § 87a – Dopravně psychologické vyšetřen...
 • § 88 – Po provedení pravidelné lékařsk...
 • § 89 – Povinná osoba, která nemá platn...
 • § 90 – Odborná způsobilost k řízení mo...
 • § 91 – Další podmínky k udělení řidičs...
 • § 92 – Udělení a rozšíření řidičského ...
 • § 93 – Podmínění a omezení řidičského ...
 • § 94 – Odnětí řidičského oprávnění a v...
 • § 94a – Pozbytí řidičského oprávnění
 • § 95 – Pozastavení řidičského oprávnění
 • § 96 – Přezkoumání zdravotní způsobilosti
 • § 97 – Přezkoušení z odborné způsobilosti
 • § 98 – Pokud pominuly důvody pro podmí...
 • § 99 – Pokud pominuly důvody pro omeze...
 • § 100 – Pokud zcela nebo zčásti pominul...
 • § 101 – Pokud zcela nebo zčásti pominul...
 • § 102 – Po výkonu trestu nebo sankce zá...
 • § 103 – Řidičský průkaz je veřejná list...
 • § 104 – Druhy řidičských průkazů
 • § 105 – Údaje zapisované do řidičského ...
 • § 106 – Mezinárodní řidičský průkaz obs...
 • § 107 – Byl-li držiteli mezinárodního ř...
 • § 108 – Změna údajů v řidičském průkazu...
 • § 109 – Řidičský průkaz se vydá osobě, ...
 • § 110 – Řidičský průkaz vydá držiteli ř...
 • § 110a – Paměťovou kartu řidiče vydá na ...
 • § 111 – Vydání mezinárodního řidičského...
 • § 112 – Vydání duplikátu řidičského prů...
 • § 113 – Odevzdání řidičského průkazu a ...
 • § 114 – Vrácení řidičského průkazu a me...
 • § 115 – Ztráta, odcizení, poškození neb...
 • § 116 – Výměna řidičského průkazu Evrop...
 • § 117 – Žádosti a oznámení podle § 92 a...
 • § 118 – Neplatnost řidičských průkazů
 • § 118a – Zabránění v jízdě
 • § 118b – Policista je oprávněn z důvodů ...
 • § 118c – Obecní úřad obce s rozšířenou p...
 • § 119 – Evidence údajů o řidičích je ve...
 • § 120 – Jestliže držitel řidičského prů...
 • § 121 – Výdej dat z registru řidičů
 • § 122 – Centrální registr řidičů
 • § 122a – Poskytování údajů z informačníh...
 • § 122b – Prováděcí právní předpis stanov...
 • § 122c – Poskytování údajů z evidence pa...
 • § 123 – Evidence dopravních nehod a cen...
 • § 123a – Bodovým hodnocením se zajišťuje...
 • § 123b – Řidiči motorového vozidla, kter...
 • § 123c – Příslušný obecní úřad obce s ro...
 • § 123d – Vrácení řidičského oprávnění
 • § 123e – Odečítání bodů
 • § 123f – Nesouhlasí-li řidič s provedený...
 • § 124 – Působnost ministerstev, krajský...
 • § 125 – Pokuty
 • § 125a – Vybírání kaucí
 • § 125b – Státní odborný dozor a vrchní s...
 • § 126 – Podle tohoto zákona se vydávají...
 • § 127 – Zaměstnanci ministerstva, krajů...
 • § 128 – Kopii nebo opis pravomocného ro...
 • § 128a – Působnosti stanovené krajskému ...
 • § 129 – Vztah ke správnímu řádu
 • § 130 – Pracovněprávní vztahy
 • § 131 – Předání agendy dopravním úřadům
 • § 132 – Řízení zahájená před nabytím úč...
 • § 133 – Rozsah platnosti dosavadních ři...
 • § 134 – Výměna dosavadních řidičských p...
 • § 135 – Platnost dosavadních mezinárodn...
 • § 136 – Platnost dosavadních speciálníc...
 • § 137 – Zmocnění k vydání prováděcích p...
 • § 138 – Zákon č. 12/1997 Sb.
 • § 139 – Zákon č. 111/1994 Sb.
 • § 140 – § 22 zákona č. 283/1991 Sb.
 • § 141 – Zákon č. 200/1990 Sb.
 • § 142 – Zrušuje se § 7 vyhlášky č. 87/1...
 • § 143 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
 • Příl – Přehled jednání spočívajících v...

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Příl

Příl.
Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání
   
------------------------------------------------------------------------   
Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích     Počet
                                bodů
------------------------------------------------------------------------           
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny
nebo podskupiny řidičského oprávnění               7
------------------------------------------------------------------------
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost,
který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím 
jiné návykové látky                        7
------------------------------------------------------------------------
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce 
ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem              7
------------------------------------------------------------------------
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření
ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že
dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno
s nebezpečím pro jeho zdraví                   7
------------------------------------------------------------------------
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému
vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou,
ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví       7
------------------------------------------------------------------------
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při
které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví        7
------------------------------------------------------------------------
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění
osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze 
zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných
věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo 
neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené
opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se
na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci
nebo po ohlášení dopravní nehody                 7
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové 
době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho 
vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší 
než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití 
jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové 
látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem         6
------------------------------------------------------------------------
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem
zakázáno                             6
------------------------------------------------------------------------
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení
se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není
dovoleno                             6
------------------------------------------------------------------------
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je
to zakázáno                            6
------------------------------------------------------------------------
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen
řidičský průkaz                          6
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu 
na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu
tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích            5
------------------------------------------------------------------------
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení
profesní způsobilosti řidiče4)                  5
------------------------------------------------------------------------
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku
o zdravotní způsobilosti                     5
------------------------------------------------------------------------
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem
nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo
o 50 km.h-1 a více mimo obec                   5
------------------------------------------------------------------------
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči 
zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj"
daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou
oprávněnou k řízení tohoto provozu                5
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce
nerušené a bezpečné přejití vozovky                4
------------------------------------------------------------------------
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní
komunikaci, na kterou řidič odbočuje               4
------------------------------------------------------------------------
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící
mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci
nebo při otáčení a couvání                    4
------------------------------------------------------------------------
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič
povinen dát přednost v jízdě                   4 
------------------------------------------------------------------------
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení 
stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle 
zvláštních právních předpisů42)                  4
------------------------------------------------------------------------
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních
vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního
předpisu2) podléhá                        4
------------------------------------------------------------------------
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než 
která byla vozidlu přidělena                   4
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém
ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na
jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené
nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně
sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody 
policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody
nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po
poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní
nehody                              3
------------------------------------------------------------------------
držení telefonního přístroje     nebo jiného hovorového nebo
záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení
vozidla                              3
------------------------------------------------------------------------
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo
dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1
a více mimo obec                         3
------------------------------------------------------------------------
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech,
kdy je řidič povinen tak učinit                  3
------------------------------------------------------------------------
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho
jízdního pruhu do druhého                     3
------------------------------------------------------------------------
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo 
v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič 
ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu 
v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 promile        3
------------------------------------------------------------------------
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním
předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního
právního předpisu                         3
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Nedovolená jízda po tramvajovém pásu               2
------------------------------------------------------------------------
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem
nebo užít ochrannou přílbu                    2
------------------------------------------------------------------------
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní
pás při přepravě dětí podle § 6                  2
------------------------------------------------------------------------
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou
řidič způsobil                          2
------------------------------------------------------------------------
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel       2
------------------------------------------------------------------------
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo
dopravní značkou o méně než 20 km.h-1 v obci nebo o méně než
30 km.h-1 mimo obec                        2      
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla 
motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce 
nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené 
v § 35 odst. 1                          1
------------------------------------------------------------------------
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu           1
------------------------------------------------------------------------
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla        1
------------------------------------------------------------------------
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové
značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší
dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu
předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 
28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání)            1
------------------------------------------------------------------------
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy,
popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením    1
------------------------------------------------------------------------
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy  1     
------------------------------------------------------------------------ 
2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
4) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
42) Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), vyhlášená pod č. 108/1976 Sb.
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.

Předchozí paragraf

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) paragraf § 143

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou části šesté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


© 2024 Sbírka Zákonů