• « Hlavní menu
  • « Zákon o státní sociální podpoře
  • přehled paragrafů (článků):
  • § 1 – Státní sociální podpora
  • § 2 – Druhy dávek
  • § 2a – Státní správu podle tohoto záko...
  • § 3 – Okruh oprávněných osob
  • § 4 – Příjem rozhodný pro přiznání dá...
  • § 5 – Za příjem se pro účely stanoven...
  • § 6 – Rozhodným obdobím, za které se ...
  • § 7 – Za rodinu se pro účely tohoto z...
  • § 8 – Stanovení částek rozhodných pro...
  • § 9 – Nepříznivý zdravotní stav
  • § 10 – Výdělečná činnost
  • § 11 – Nezaopatřené dítě
  • § 12 – Soustavná příprava dítěte na bu...
  • § 13 – Soustavná příprava dítěte na bu...
  • § 14 – Soustavná příprava dítěte na bu...
  • § 15 – Ministerstvo školství, mládeže ...
  • § 16 – nadpis vypuštěn
  • § 17 – Podmínky nároku na přídavek na ...
  • § 18 – Výše přídavku na dítě
  • § 19 – Výplata přídavku na dítě
  • § 20 – Podmínky nároku na sociální pří...
  • § 21 – Výše sociálního příplatku činí ...
  • § 22 – Při stanovení výše sociálního p...
  • § 24 – Podmínky nároku na příspěvek na...
  • § 25 – Náklady na bydlení
  • § 26 – Normativní náklady na bydlení
  • § 27 – Výše příspěvku na bydlení
  • § 28 – Vláda nařízením stanoví vždy k ...
  • § 30 – Rodič, který po celý kalendářní...
  • § 30a – Stane-li se nejmladším dítětem ...
  • § 30b – Podmínka osobní celodenní a řád...
  • § 31 – Rodinou se pro účely rodičovské...
  • § 32 – Výše rodičovského příspěvku
  • § 36 – Druhy dávek pěstounské péče
  • § 37 – Nárok na příspěvek na úhradu po...
  • § 38 – Nárok na příspěvek na úhradu po...
  • § 39 – Jestliže dítě požívá důchod z d...
  • § 40 – Odměna pěstouna
  • § 40a – Odměna pěstouna ve zvláštních p...
  • § 40b – Podmínky nároku na odměnu pěstouna
  • § 41 – Příspěvek při převzetí dítěte
  • § 42 – Příspěvek na zakoupení motorové...
  • § 43 – Společná ustanovení
  • § 44 – Podmínky nároku na porodné
  • § 45 – Nárok na porodné z důvodu převz...
  • § 46 – Výše a výplata porodného
  • § 47 – Podmínky nároku na pohřebné
  • § 48 – Výše a výplata pohřebného
  • § 49 – Nárok na dávku vzniká dnem spln...
  • § 50 – Podmínkou nároku na výplatu dáv...
  • § 51 – Pro nárok na výplatu přídavku n...
  • § 52 – Změní-li se v období, na něž by...
  • § 53 – Dávka neprávem a) přiznaná v ni...
  • § 54 – Nárok na dávku nezaniká uplynut...
  • § 55 – Nárok na dávky nelze postoupit ...
  • § 56 – Zemřela-li oprávněná osoba po u...
  • § 57 – Dávky uvedené v § 2 písm. a), §...
  • § 58 – Dávky vyplácí úřad státní sociá...
  • § 59 – Příjemcem dávky je oprávněná os...
  • § 60 – Dávky se do ciziny nevyplácejí.
  • § 61 – Příjemce dávky je povinen písem...
  • § 62 – Příjemce dávky, který nesplnil ...
  • § 63 – Státní orgány, další právnické ...
  • § 63a – Odpovědnost dalších fyzických n...
  • § 64 – Zaměstnanci státu, zaměstnanci ...
  • § 64a – Ministerstvo práce a sociálních...
  • § 65 – Kontrolní činnost
  • § 65a – Fyzická osoba, s výjimkou osob ...
  • § 65b – Právnická osoba nebo podnikajíc...
  • § 65c – Právnická osoba za delikt neodp...
  • § 66 – Orgány rozhodující o dávkách
  • § 67 – Zahájení řízení
  • § 68 – Náležitosti žádosti
  • § 68a – Důkazní prostředky
  • § 68b – Podání a jiné úkony
  • § 68c – Účastníci řízení
  • § 69 – Vydávání rozhodnutí
  • § 70 – Rozhoduje-li úřad státní sociál...
  • § 71 – nadpis vypuštěn
  • § 72 – Náklady řízení
  • § 72a – Správní rozhodnutí vydaná orgán...
  • § 73 – V řízení podle tohoto zákona se...
  • § 73a – Soudní přezkum
  • § 73b – Pro výkon přenesené působnosti ...
  • § 74 – Pro nároky na a) rodičovský pří...
  • § 75 – Dávky uvedené v § 74 odst. 1 pí...
  • § 76 – Nárok na dávky zaniká nejpozděj...
  • § 77 – Pokud byly uplatněny nároky na ...
  • § 78 – Vznikne-li nárok na dávky podle...
  • § 79 – Posuzování zdravotního stavu ne...
  • § 80 – Zrušovací ustanovení
  • § 81 – Účinnost

Zákon o státní sociální podpoře paragraf § 65

§ 65
Kontrolní činnost
(1) Orgány státní sociální podpory, které o dávce rozhodují nebo ji vyplácí, popřípadě orgány státní sociální podpory příslušné rozhodovat, mají právo přezkoumat správnost a úplnost podkladů předložených právnickými a fyzickými osobami uvedenými v § 63 v řízení o dávce státní sociální podpory. Právo přezkoumat správnost a úplnost podkladů podle věty první se nevztahuje na podklady předložené jinými státními orgány, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Zaměstnanci zařazení v orgánech státní sociální podpory uvedených v odstavci 1 větě první pověření provedením kontroly mají oprávnění kontrolovat u právnických nebo fyzických osob plnění povinností uložených v § 63; za tím účelem jsou právnické nebo fyzické osoby uvedené v § 63 povinny umožnit nahlížet do potřebných dokladů a poskytovat uvedeným zaměstnancům potřebnou součinnost. Jde-li o banky, týká se oprávnění kontrolovat podle věty první jen povinností, které banka plní podle § 63 jako zaměstnavatel osoby, jejíž údaje se pro nárok nebo výši dávky zjišťují. Věta druhá platí obdobně pro oprávnění kontrolovat státní orgán, který plní povinnosti podle § 63 jako zaměstnavatel osoby, jejíž údaje se pro nárok nebo výši dávky zjišťují.
(3) Zaměstnancům právnických nebo fyzických osob uvedených v § 63, kteří nesplní nebo poruší povinnosti uložené v odstavci 2, může zaměstnanec zařazený v orgánu státní sociální podpory uvedeném v odstavci 1 pověřený provedením kontroly uložit pořádkovou pokutu až do výše 2 000 Kč, a to i opětovně. Pořádkovou pokutu lze uložit ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy k nesplnění povinnosti došlo.
(4) Pořádkovou pokutu uloženou podle odstavce 3 vybírá a vymáhá orgán státní sociální podpory, jehož zaměstnanec pořádkovou pokutu uložil. Výnosy z pokut uložených úřady práce jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, výnosy z pokut uložených orgány hlavního města Prahy jsou příjmem jeho rozpočtu a výnosy z pokut uložených krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu kraje, který pokutu uložil.

Předchozí paragraf

Zákon o státní sociální podpoře paragraf § 64a

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady a úřady provádějící státní sociální podporu jsou oprávněny získávat

Následující paragraf

Zákon o státní sociální podpoře paragraf § 65a

(1) Fyzická osoba, s výjimkou osob uvedených v odstavci 2, se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost sdělit podle § 63


© 2019 Sbírka Zákonů