• « Hlavní menu
  • « Autorský zákon
  • přehled paragrafů (článků):
  • § 1 – Předmět úpravy
  • § 2 – Autorské dílo
  • § 3 – Výjimky z ochrany podle práva a...
  • § 4 – Zveřejnění a vydání díla
  • § 5 – Autor
  • § 6 – Zákonná domněnka autorství
  • § 7 – Anonym a pseudonym
  • § 8 – Spoluautoři
  • § 9 – Vznik práva autorského
  • § 10 – Obsah práva autorského
  • § 11 – Autor má právo rozhodnout o zve...
  • § 12 – Právo dílo užít
  • § 13 – Rozmnožování
  • § 14 – Rozšiřování
  • § 15 – Pronájem
  • § 16 – Půjčování
  • § 17 – Vystavování
  • § 18 – Obecná ustanovení
  • § 19 – Živé provozování a jeho přenos
  • § 20 – Provozování ze záznamu a jeho p...
  • § 21 – Vysílání rozhlasem nebo televizí
  • § 22 – Přenos rozhlasového nebo televi...
  • § 23 – Provozování rozhlasového či tel...
  • § 24 – Právo na odměnu při opětném pro...
  • § 25 – Právo na odměnu v souvislosti s...
  • § 26 – Majetkových práv se autor nemůž...
  • § 27 – Majetková práva trvají, pokud n...
  • § 28 – Dílo, u kterého uplynula doba t...
  • § 29 – Výjimky a omezení práva autorsk...
  • § 30 – Volná užití
  • § 30a – Rozmnožování na papír nebo na p...
  • § 30b – Do práva autorského nezasahuje ...
  • § 31 – Citace
  • § 32 – Propagace výstavy uměleckých dě...
  • § 33 – Užití díla umístěného na veřejn...
  • § 34 – Úřední a zpravodajská licence
  • § 35 – Užití díla v rámci občanských č...
  • § 36 – Omezení práva autorského k dílu...
  • § 37 – Knihovní licence
  • § 38 – Licence pro zdravotně postižené
  • § 38a – Licence pro dočasné rozmnoženiny
  • § 38b – Licence pro fotografickou podob...
  • § 38c – Nepodstatné vedlejší užití díla
  • § 38d – Licence k dílům užitého umění a...
  • § 38e – Licence pro sociální zařízení
  • § 39 – Užití originálu nebo rozmnoženi...
  • § 40 – Autor, do jehož práva bylo neop...
  • § 41 – Udělí-li autor jiné osobě výhra...
  • § 42 – Autor může požadovat od celních...
  • § 42a – Celní úřad může při výkonu dohl...
  • § 43 – Do práva autorského neoprávněně...
  • § 44 – Do práva autorského zasahuje té...
  • § 45 – Do práva autorského neoprávněně...
  • § 46 – Základní ustanovení
  • § 47 – Výhradní nebo nevýhradní licence
  • § 48 – Poskytnutí oprávnění třetí osobě
  • § 49 – Odměna
  • § 50 – Omezení licence
  • § 51 – Omezení nabyvatele licence
  • § 52 – Rozmnoženina pro autora
  • § 53 – Odstoupení od smlouvy pro nečin...
  • § 54 – Odstoupení od smlouvy pro změnu...
  • § 55 – Zánik licence
  • § 56 – Licenční smlouva, kterou autor ...
  • § 57 – Pro podlicenční smlouvu platí u...
  • § 58 – Zaměstnanecké dílo
  • § 59 – Kolektivní dílo
  • § 60 – Školní dílo
  • § 61 – Dílo vytvořené na objednávku a ...
  • § 62 – Obecná ustanovení
  • § 63 – Autor audiovizuálního díla
  • § 64 – Díla audiovizuálně užitá
  • § 65 – Obecná ustanovení
  • § 66 – Omezení rozsahu práv autora k p...
  • § 67 – Umělecký výkon a výkonný umělec
  • § 68 – Společný zástupce výkonných umělců
  • § 69 – Obsah práva výkonného umělce
  • § 70 – Osobnostní práva výkonného umělce
  • § 71 – Majetková práva výkonného umělce
  • § 72 – Úplatná zákonná licence
  • § 73 – Trvání majetkových práv výkonné...
  • § 74 – Použití úpravy hlavy I
  • § 75 – Zvukový záznam a jeho výrobce
  • § 76 – Obsah práva výrobce zvukového z...
  • § 77 – Trvání práva výrobce zvukového ...
  • § 78 – Použití úpravy hlavy I
  • § 79 – Zvukově obrazový záznam a jeho ...
  • § 80 – Obsah práva výrobce zvukově obr...
  • § 81 – Trvání práva výrobce zvukově ob...
  • § 82 – Použití úpravy hlavy I
  • § 83 – Vysílání a vysílatel
  • § 84 – Obsah práva vysílatele
  • § 85 – Trvání práva vysílatele
  • § 86 – Použití úpravy hlavy I
  • § 87 – Nakladatel má právo na odměnu v...
  • § 88 – Vymezení pojmu
  • § 88a – Zvláštní práva k databázi (§ 90
  • § 89 – Pořizovatel databáze
  • § 90 – Obsah zvláštního práva pořizova...
  • § 91 – Omezení zvláštního práva pořizo...
  • § 92 – Bezúplatné zákonné licence
  • § 93 – Trvání zvláštního práva pořizov...
  • § 94 – Použití úpravy hlavy I
  • § 95 – Účelem kolektivní správy práv p...
  • § 96 – Práva povinně kolektivně spravo...
  • § 97 – Kolektivní správce
  • § 98 – Oprávnění k výkonu kolektivní s...
  • § 99 – Odnětí oprávnění
  • § 100 – Vztahy kolektivního správce k z...
  • § 100a – Kolektivní správce, popřípadě j...
  • § 101 – Kolektivní a hromadné smlouvy
  • § 102 – Zprostředkovatelé kolektivních ...
  • § 103 – Dohled ministerstva
  • § 104 – Pravidla pro rozdělování odměn ...
  • § 105 – Právo autorské není dotčeno prá...
  • § 105a – Přestupky
  • § 105b – Správní delikty právnických a p...
  • § 105c – Společná ustanovení
  • § 106 – Ustanovení přechodná
  • § 107 – Ustanovení závěrečná
  • § 108 – Zákon č. 151/1997 Sb.
  • § 109 – Zákon č. 140/1961 Sb.
  • § 110 – Zákon č. 200/1990 Sb.
  • § 111 – V § 3 odst. 1 zákona č. 455/199...
  • § 112 – V § 4 odst. 1 zákona č. 586/199...
  • § 113 – V § 1 odst. 2 zákona č. 273/199...
  • § 114 – V zákoně č. 237/1995 Sb.
  • § 115 – V zákoně č. 191/1999 Sb.
  • § 116 – V zákoně č. 468/1991 Sb.
  • § 117 – Zrušují se:
  • § 118 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
  • Příl – Sazebník odměn při opětném prod...

Autorský zákon paragraf § 36

§ 36
Omezení práva autorského k dílu soubornému
Do práva autorského k dílu soubornému nezasahuje oprávněný uživatel souborného díla, užívá-li takové dílo za účelem přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu.

Předchozí paragraf

Autorský zákon paragraf § 35

Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních

Následující paragraf

Autorský zákon paragraf § 37

Knihovní licence


© 2018 Sbírka Zákonů