• « Hlavní menu
  • « Zákon o veřejných dražbách
  • přehled paragrafů (článků):
  • § 1 – Předmět úpravy
  • § 2 – Vymezení pojmů
  • § 2a – Jednání při organizování a v pr...
  • § 3 – Účastníci dražby
  • § 4 – Zastoupení
  • § 5 – Vyloučení některých věcí a práv...
  • § 6 – Dražebníkem může být fyzická os...
  • § 7 – Kontrolu dodržování podmínek pr...
  • § 8 – Licitátor
  • § 9 – Archivační povinnost
  • § 10 – Zasílání a doručování písemnost...
  • § 11 – Označení osob a věcí
  • § 12 – Další podmínky pro postup při d...
  • § 13 – Odhad ceny předmětu dražby
  • § 14 – Dražební jistota
  • § 15 – Prohlídka předmětu dražby
  • § 16 – Vrácení dražební jistoty a listin
  • § 17 – Zvláštní ustanovení
  • § 18 – Výše odměny dražebníka
  • § 19 – Smlouva o provedení dražby
  • § 20 – Dražební vyhláška
  • § 21 – Podmínky a údaje, které dražebn...
  • § 22 – Upuštění od dražby
  • § 23 – Průběh dražby
  • § 24 – Zmaření a neplatnost dražby
  • § 25 – Opakovaná dražba
  • § 26 – Společná dražba
  • § 27 – Protokol o provedené dražbě
  • § 28 – Výtěžek dražby a vypořádání nák...
  • § 29 – Úhrada ceny dosažené vydražením
  • § 30 – Nabytí vlastnictví
  • § 31 – Potvrzení o nabytí vlastnictví
  • § 32 – Předání předmětu dražby
  • § 33 – Věcná břemena
  • § 34 – Práva zajišťující pohledávky
  • § 35 – Předání výtěžku dražby
  • § 36 – Zvláštní ustanovení
  • § 37 – Zvláštní oprávnění dražebníka
  • § 38 – Výše odměny dražebníka
  • § 39 – Smlouva o provedení dražby
  • § 40 – Oznámení o dražbě
  • § 41 – Vyznačení návrhu na provedení d...
  • § 42 – Střet dražeb
  • § 43 – Dražebník vyhlásí konání dražby...
  • § 44 – Podmínky a údaje, které dražebn...
  • § 45 – Doložení práv účastníků dražby ...
  • § 46 – Upuštění od dražby
  • § 46a – Nelze-li dražbu provést v původ...
  • § 47 – Průběh dražby
  • § 48 – Zmaření a neplatnost dražby
  • § 49 – Opakovaná dražba
  • § 50 – Protokol o provedené dražbě
  • § 51 – Výtěžek dražby a vypořádání nák...
  • § 52 – Úhrada ceny dosažené vydražením
  • § 53 – Uhradil-li vydražitel cenu dosa...
  • § 54 – Potvrzení o nabytí vlastnictví
  • § 55 – Předání předmětu dražby
  • § 56 – Věcná břemena a předkupní právo
  • § 57 – Nepřihlášené pohledávky, které ...
  • § 58 – Zástavní právo zajišťující přih...
  • § 59 – Uspokojení veškerých pohledávek...
  • § 60 – Uspokojení části pohledávek dra...
  • § 61 – Protokol o uspokojení pohledávek
  • § 62 – Správce centrální adresy
  • § 63 – Zvláštní odpovědnost
  • § 64 – Dražby movitých věcí zahájené p...
  • § 65 – Právní vztahy upravené v tomto ...
  • § 66 – Osoby oprávněné k provádění dob...
  • § 67 – Zrušovací ustanovení
  • § 68 – Účinnost

Zákon o veřejných dražbách paragraf § 57

§ 57
(1) Nepřihlášené pohledávky, které jsou z hlediska svého vzniku mladší než nejstarší přihlášená pohledávka, se považují za přihlášené, pokud jsou práva k předmětu dražby tyto pohledávky zajišťující vložena v katastru nemovitostí nebo vyznačena v listinách osvědčujících vlastnictví nezbytných k nakládání s předmětem dražby.
(2) Dojde-li u dražebního věřitele k právnímu nástupnictví, je přihlášením pohledávky vázán i právní nástupce; to neplatí, pokud neskončila lhůta pro přihlášení pohledávek a právní nástupce přihlášení pohledávky odvolá; podpis na odvolání přihlášení pohledávky musí být úředně ověřen.

Předchozí paragraf

Zákon o veřejných dražbách paragraf § 56

Věcná břemena a předkupní právo

Následující paragraf

Zákon o veřejných dražbách paragraf § 58

(1) Zástavní právo zajišťující přihlášenou pohledávku, které je z hlediska svého vzniku nejstarší, jakož i všechna zástavní práva z hlediska


© 2017 Sbírka Zákonů