• « Hlavní menu
 • « Zákon o ochraně osobních údajů
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Zřizuje se Úřad pro ochranu oso...
 • § 3 – Působnost zákona
 • § 4 – Vymezení pojmů
 • § 5 – Správce je povinen a) stanovit ...
 • § 6 – Pokud zmocnění nevyplývá z práv...
 • § 7 – Povinnosti stanovené v § 5
 • § 8 – Jestliže zpracovatel zjistí, že...
 • § 9 – Citlivé údaje
 • § 10 – Při zpracování osobních údajů s...
 • § 11 – Správce je při shromažďování os...
 • § 12 – Přístup subjektu údajů k inform...
 • § 13 – Správce a zpracovatel jsou povi...
 • § 14 – Zaměstnanci správce nebo zpraco...
 • § 15 – Zaměstnanci správce nebo zpraco...
 • § 16 – Oznamovací povinnost
 • § 17 – Vznikne-li z oznámení důvodná o...
 • § 17a – Zjistí-li Úřad, že správce, jeh...
 • § 18 – Oznamovací povinnost podle § 16
 • § 19 – Jestliže správce hodlá ukončit ...
 • § 20 – Likvidace osobních údajů
 • § 21 – Každý subjekt údajů, který zjis...
 • § 25 – Náhrada škody
 • § 26 – Povinnosti podle § 21 až 25
 • § 27 – Volný pohyb osobních údajů nemů...
 • § 28 – Úřad je nezávislý orgán. Ve své...
 • § 29 – Úřad
 • § 29a – Ministerstvo vnitra, krajské úř...
 • § 30 – Zaměstnanci Úřadu jsou předseda...
 • § 31 – Kontrolní činnost Úřadu se prov...
 • § 32 – Předseda Úřadu
 • § 33 – Inspektora jmenuje a odvolává p...
 • § 34 – Inspektorem může být jmenován o...
 • § 35 – Registr
 • § 36 – Výroční zpráva
 • § 37 – Oprávnění kontrolujících
 • § 38 – Povinnosti kontrolujících
 • § 39 – Každý je povinen v souvislosti ...
 • § 40 – Zjistí-li kontrolující, že došl...
 • § 41 – V řízení ve věcech upravených t...
 • § 42 – Provozováním informačních systé...
 • § 43 – Oprávnění a povinnosti při dozoru
 • § 44 – Přestupky
 • § 45 – Jiné správní delikty
 • § 46 – nadpis vypuštěn
 • § 47 – Opatření pro přechodné období
 • § 48 – Zrušovací ustanovení
 • § 49 – Novela trestního zákona
 • § 50 – Novela zákona o svobodném příst...
 • § 51 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...

Zákon o ochraně osobních údajů paragraf § 29

§ 29
(1) Úřad
a) provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů,
b) vede registr zpracování osobních údajů,
c) přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení,
d) zpracovává a veřejnosti zpřístupňuje výroční zprávu o své činnosti,
e) vykonává další působnosti stanovené mu zákonem,
f) projednává přestupky a jiné správní delikty a uděluje pokuty podle tohoto zákona,
g) zajišťuje plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, a z přímo použitelných předpisů Evropských společenství,
h) poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů,
i) spolupracuje s obdobnými úřady jiných států, s orgány Evropské unie a s orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních údajů. Úřad v souladu s právem Evropských společenství plní oznamovací povinnost vůči orgánům Evropské unie.25a)
(2) Při výkonu dozoru ve formě kontroly se postupuje podle zvláštního právního předpisu.26)
(3) Dozor nad zpracováním osobních údajů, které provádějí zpravodajské služby, stanoví zvláštní právní předpis.27)
25a) Článek 8 odst. 6 a článek 26 odst. 3 Směrnice č. 95/46/ES.
26) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
27) § 12 zákona č. 153/1994 Sb.

Předchozí paragraf

Zákon o ochraně osobních údajů paragraf § 28

(1) Úřad je nezávislý orgán. Ve své činnosti postupuje nezávisle a řídí se pouze zákony a jinými právními předpisy.

Následující paragraf

Zákon o ochraně osobních údajů paragraf § 29a

(1) Ministerstvo vnitra, krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností poskytují Úřadu pro výkon působnosti stanovené tímto