• « Hlavní menu
 • « Katastrální zákon
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Zřizuje se katastr nemovitostí
 • § 2 – V katastru se evidují a) pozemk...
 • § 3 – Katastr obsahuje a) geometrické...
 • § 4 – Obsah katastru je uspořádán v k...
 • § 5 – Zápis údajů o právních vztazích...
 • § 6 – nadpis vypuštěn
 • § 6a – Jiné údaje katastru než údaje o...
 • § 7 – Revize údajů katastru
 • § 8 – Oprava chyb v katastrálním operátu
 • § 9 – Ověřování
 • § 10 – Vlastníci a jiní oprávnění jsou...
 • § 11 – Obce a) vyhlašují ve svém územn...
 • § 12 – Státní orgány spolupracují s ka...
 • § 13 – nadpis vypuštěn
 • § 13a – Obnova katastrálního operátu no...
 • § 14 – Zjišťování průběhu hranic
 • § 15 – Obnova katastrálního operátu př...
 • § 15a – Obnova katastrálního operátu na...
 • § 16 – Námitky
 • § 17 – Vyhlášení platnosti obnoveného ...
 • § 18 – Geodetické práce pro účely kata...
 • § 19 – Geometrický plán je neoddělitel...
 • § 19a – Vytyčování hranic pozemků je ze...
 • § 20 – Údaje katastru, a to parcelní č...
 • § 21 – Katastr je veřejný a každý má p...
 • § 21a – Právo k údajům katastru vykonáv...
 • § 22 – Katastrální úřad na požádání vy...
 • § 22a – Z katastru se vydávají ověřené ...
 • § 23 – Porušení pořádku na úseku katas...
 • § 24 – Porušení pořádku na úseku katas...
 • § 25 – Za porušení pořádku na úseku ka...
 • § 26 – Není-li v zákoně stanoveno jina...
 • § 27 – Pro účely tohoto zákona se rozu...
 • § 27a – Není-li v zákoně stanoveno jina...
 • § 28 – Pracovníci katastrálního úřadu ...
 • § 29 – Od účinnosti tohoto zákona se o...
 • § 30 – Český úřad zeměměřický a katast...
 • § 31 – Zrušují se
 • § 32 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...

Katastrální zákon paragraf § 6

§ 6
nadpis vypuštěn
Zápis jiných údajů a jejich změn se provádí na základě
a) ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného [§ 10 odst. 1 písm. d)], jehož přílohou je rozhodnutí nebo souhlas vydaný příslušným státním orgánem podle zvláštního právního předpisu,10a) je-li takové rozhodnutí nebo souhlas vyžadován,
b) rozhodnutí, souhlasu nebo oznámení vydaného příslušným státním orgánem podle zvláštního právního předpisu,10b) který zároveň stanoví státnímu orgánu povinnost zaslat rozhodnutí, souhlas nebo oznámení k zápisu do katastru katastrálnímu úřadu.
10a) § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
§ 8 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
§ 2,§ 14 písm. b) a § 15 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
§ 31 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10b) § 51 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb.
§ 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 242/1992 Sb.
§ 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
§ 9 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb.

Předchozí paragraf

Katastrální zákon paragraf § 5

Zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru

Následující paragraf

Katastrální zákon paragraf § 6a

(1) Jiné údaje katastru než údaje o právních vztazích, závazné údaje katastru (§ 20


© 2023 Sbírka Zákonů