• « Hlavní menu
  • « Správní řád
  • přehled paragrafů (článků):
  • § 1 – Tento zákon upravuje postup org...
  • § 2 – Správní orgán postupuje v soula...
  • § 3 – Nevyplývá-li ze zákona něco jin...
  • § 4 – Veřejná správa je službou veřej...
  • § 5 – Pokud to povaha projednávané vě...
  • § 6 – Správní orgán vyřizuje věci bez...
  • § 7 – Dotčené osoby mají při uplatňov...
  • § 8 – Správní orgány dbají vzájemného...
  • § 9 – Správní řízení je postup správn...
  • § 10 – Věcná příslušnost
  • § 11 – Místní příslušnost
  • § 12 – Postoupení pro nepříslušnost
  • § 13 – Příslušný správní orgán může us...
  • § 14 – Každá osoba bezprostředně se po...
  • § 15 – Vedení řízení
  • § 16 – Jednací jazyk
  • § 17 – Spis
  • § 18 – Protokol
  • § 19 – Společné ustanovení o doručování
  • § 20 – Doručování fyzickým osobám
  • § 21 – Doručování právnickým osobám
  • § 22 – Doručování do ciziny
  • § 23 – Uložení
  • § 24 – Překážky při doručování
  • § 25 – Doručování veřejnou vyhláškou
  • § 26 – Úřední deska
  • § 27 – Účastníky řízení (dále jen "úča...
  • § 28 – Za účastníka bude v pochybnoste...
  • § 29 – Procesní způsobilost
  • § 30 – Úkony právnické osoby
  • § 31 – Zástupce
  • § 32 – Zastoupení na základě zákona a ...
  • § 33 – Zastoupení na základě plné moci
  • § 34 – Zástupce podle § 32 a 33 v říze...
  • § 35 – Společný zmocněnec a společný z...
  • § 36 – Nestanoví-li zákon jinak, jsou ...
  • § 37 – Podání
  • § 38 – Nahlížení do spisu
  • § 39 – Určení lhůty k provedení úkonu
  • § 40 – Počítání času
  • § 41 – Navrácení v předešlý stav
  • § 42 – Přijímání podnětů k zahájení ří...
  • § 43 – Odložení věci
  • § 44 – Zahájení řízení o žádosti
  • § 45 – Žádost
  • § 46 – Zahájení řízení z moci úřední
  • § 47 – O zahájení řízení je správní or...
  • § 48 – Překážky řízení
  • § 49 – Ústní jednání správní orgán nař...
  • § 50 – Podklady pro vydání rozhodnutí ...
  • § 51 – K provedení důkazů lze užít vše...
  • § 52 – Účastníci jsou povinni označit ...
  • § 53 – Důkaz listinou
  • § 54 – Důkaz ohledáním
  • § 55 – Důkaz svědeckou výpovědí
  • § 56 – Důkaz znaleckým posudkem
  • § 57 – Jestliže vydání rozhodnutí závi...
  • § 58 – Úvodní ustanovení
  • § 59 – Předvolání
  • § 60 – Předvedení
  • § 61 – Předběžné opatření
  • § 62 – Pořádková pokuta
  • § 63 – Vykázání z místa konání úkonu
  • § 64 – Správní orgán může řízení usnes...
  • § 65 – Po dobu přerušení řízení činí s...
  • § 66 – Řízení o žádosti správní orgán ...
  • § 67 – Obsah a forma rozhodnutí
  • § 68 – Rozhodnutí obsahuje výrokovou č...
  • § 69 – V písemném vyhotovení rozhodnut...
  • § 70 – Opravu zřejmých nesprávností v ...
  • § 71 – Lhůty pro vydání rozhodnutí
  • § 72 – Oznamování rozhodnutí
  • § 73 – Nestanoví-li tento zákon jinak,...
  • § 74 – Rozhodnutí je vykonatelné nabyt...
  • § 75 – Doložka právní moci nebo vykona...
  • § 76 – Usnesení
  • § 77 – Nicotné je rozhodnutí, k jehož ...
  • § 78 – Nicotnost se zjišťuje a prohlaš...
  • § 79 – Náklady řízení jsou zejména hot...
  • § 80 – Nevydá-li správní orgán rozhodn...
  • § 81 – Účastník může proti rozhodnutí ...
  • § 82 – Odvoláním lze napadnout výrokov...
  • § 83 – Odvolací lhůta činí 15 dnů ode ...
  • § 84 – Odvolací lhůta při neoznámení r...
  • § 85 – Nestanoví-li zákon jinak, má vč...
  • § 86 – Odvolání se podává u správního ...
  • § 87 – Správní orgán, který napadené r...
  • § 88 – Předání spisu odvolacímu správn...
  • § 89 – Nestanoví-li zákon jinak, je od...
  • § 90 – Rozhodnutí odvolacího správního...
  • § 91 – Proti rozhodnutí odvolacího spr...
  • § 92 – Opožděné nebo nepřípustné odvol...
  • § 93 – Jestliže v této hlavě není stan...
  • § 94 – V přezkumném řízení správní org...
  • § 95 – Správní orgán nadřízený správní...
  • § 96 – Usnesení o zahájení přezkumného...
  • § 97 – Rozhodnutí v přezkumném řízení
  • § 98 – Zkrácené přezkumné řízení
  • § 99 – Účinky rozhodnutí v přezkumném ...
  • § 100 – Obnova řízení
  • § 101 – Nové rozhodnutí
  • § 102 – Společné ustanovení
  • § 103 – Podle ustanovení této hlavy se ...
  • § 104 – Exekučním titulem, na jehož zák...
  • § 105 – Exekuční titul u exekučního spr...
  • § 106 – Exekučním správním orgánem, kte...
  • § 107 – Příslušnost
  • § 108 – Právo vymáhat nepeněžitou povin...
  • § 109 – Exekuční výzva
  • § 110 – Nařízení exekuce
  • § 111 – Exekuční příkaz
  • § 112 – Způsoby provedení exekuce
  • § 113 – Odložení a přerušení exekuce
  • § 114 – Při provádění exekuce oprávněná...
  • § 115 – Zastavení exekuce
  • § 116 – Exekuční náklady
  • § 117 – Námitky
  • § 118 – Společná ustanovení
  • § 119 – Ukládá-li exekuční titul, aby p...
  • § 120 – Přímé vynucení povinnosti se pr...
  • § 121 – Ukládá-li exekuční titul, aby p...
  • § 122 – Zjistí-li oprávněná úřední osob...
  • § 123 – Exekuce se provede tak, že oprá...
  • § 124 – Není-li vyklizení přítomen nikd...
  • § 125 – Ukládá-li exekuční titul, aby p...
  • § 126 – Osobní prohlídka a prohlídka by...
  • § 127 – Při provádění exekuce předveden...
  • § 128 – Správní orgán může k účasti na ...
  • § 129 – Nelze-li nebo není-li účelné pr...
  • § 130 – Příslušnost orgánu veřejnoprávn...
  • § 131 – Nadřízený správní orgán může na...
  • § 132 – Změní-li se v průběhu řízení ok...
  • § 133 – Nelze-li věcnou příslušnost při...
  • § 134 – Nestanoví-li zvláštní zákon jin...
  • § 135 – Hrozí-li, že se někdo pokusí zt...
  • § 136 – Dotčenými orgány jsou
  • § 137 – Vysvětlení
  • § 138 – Zajištění důkazu
  • § 139 – Předběžná informace
  • § 140 – Společné řízení
  • § 141 – Sporné řízení
  • § 142 – Řízení o určení právního vztahu
  • § 143 – Řízení na místě
  • § 144 – Řízení s velkým počtem účastníků
  • § 145 – Řízení s předstihem žádosti
  • § 146 – Řízení o výběru žádosti
  • § 147 – Záruka za splnění povinnosti
  • § 148 – Mezitímní rozhodnutí a rozhodnu...
  • § 149 – Rozhodnutí podmíněné závazným s...
  • § 150 – Příkaz
  • § 151 – Vydání dokladu
  • § 152 – Rozklad
  • § 153 – Uspokojení účastníka po podání ...
  • § 154 – Jestliže správní orgán vydává v...
  • § 155 – Jestliže to nevylučuje povaha v...
  • § 156 – Jestliže vyjádření, osvědčení n...
  • § 157 – Nebude-li tím způsobena újma žá...
  • § 158 – Ustanovení této části se obdobn...
  • § 159 – Veřejnoprávní smlouva je dvoust...
  • § 160 – Stát, veřejnoprávní korporace, ...
  • § 161 – Stanoví-li tak zvláštní zákon, ...
  • § 162 – Ti, kdo by byli účastníky podle...
  • § 163 – Projev vůle učiněný v písemné f...
  • § 164 – Veřejnoprávní smlouva musí být ...
  • § 165 – Soulad veřejnoprávní smlouvy s ...
  • § 166 – Změnit obsah veřejnoprávní smlo...
  • § 168 – Veřejnoprávní smlouva, nejde-li...
  • § 169 – Spory z veřejnoprávní smlouvy r...
  • § 170 – Při postupu podle této části se...
  • § 171 – Podle této části postupují sprá...
  • § 172 – Návrh opatření obecné povahy s ...
  • § 173 – Opatření obecné povahy, které m...
  • § 174 – Pro řízení podle této části pla...
  • § 175 – Stížnosti
  • § 176 – Ministerstvo vnitra vydá právní...
  • § 177 – Základní zásady činnosti správn...
  • § 178 – Nadřízeným správním orgánem je ...
  • § 179 – Řízení, která nebyla pravomocně...
  • § 180 – Tam, kde se podle dosavadních p...
  • § 181 – Stanoví-li dosavadní právní pře...
  • § 182 – Ustanovení tohoto zákona o nico...
  • § 183 – Zrušuje se zákon č. 71/1967 Sb....
  • § 184 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...

Správní řád paragraf § 44

§ 44
Zahájení řízení o žádosti
(1) Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení (dále jen "žádost"), došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.
(2) Pokud ze zákona nebo z povahy věci vyplývá, že žádost může podat jen více žadatelů společně, není třeba, aby podání byla učiněna současně. Pro zahájení řízení je rozhodné, kdy tak učinil poslední z nich; správní orgán o zahájení řízení ostatní žadatele vyrozumí.

Předchozí paragraf

Správní řád paragraf § 43

Odložení věci

Následující paragraf

Správní řád paragraf § 45

Žádost


© 2019 Sbírka Zákonů