Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 3

§ 3
Výrobek
Pro účely tohoto zákona je výrobkem jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti i příslušenství věci movité i nemovité; za výrobek se považuje i například elektřina.
© 2024 Sbírka Zákonů