Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 9

§ 9
Promlčení
Právo na náhradu škody podle tohoto zákona se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo s přihlédnutím k okolnostem lze důvodně předpokládat, že se mohl dozvědět o škodě, vadě výrobku a o totožnosti výrobce.

Předchozí paragraf

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 8

Zákaz vyloučení nebo omezení povinnosti náhrady předem

Následující paragraf

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 9a

Zánik práva na náhradu škody


© 2023 Sbírka Zákonů