• « Hlavní menu
 • « Zákon o ochraně spotřebitele
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět a rozsah úpravy
 • § 2 – Vymezení některých pojmů
 • § 3 – Poctivost prodeje výrobků a pos...
 • § 4 – Nekalé obchodní praktiky
 • § 5 – Klamavé obchodní praktiky
 • § 5a – Agresivní obchodní praktiky
 • § 6 – Zákaz diskriminace spotřebitele
 • § 7a – Zákaz výroby, dovozu, vývozu, n...
 • § 7b – Zákaz nabízení, prodeje a vývoz...
 • § 8a – Majitel nebo spolumajitel paten...
 • § 9 – Prodávající je povinen řádně in...
 • § 10 – Prodávající musí zajistit, aby ...
 • § 10a – Výrobce nebo jeho zplnomocněný ...
 • § 11 – Prodávající musí zajistit, aby ...
 • § 12 – Prodávající je povinen informov...
 • § 13 – Prodávající je povinen spotřebi...
 • § 14 – Prodávající je povinen označit ...
 • § 14a – Provozovatel tržiště (tržnice)11c)
 • § 15 – Umožňuje-li to povaha výrobku, ...
 • § 16 – Na žádost spotřebitele je prodá...
 • § 17 – Vyžaduje-li to povaha výrobků, ...
 • § 18 – Prodávající je povinen informov...
 • § 18a – Výrobce nebo dovozce a prodávaj...
 • § 18b – Neoprávněné používání ekoznačky...
 • § 19 – S výjimkou případů, kdy je k pr...
 • § 21 – Ochrana před výrobky nebezpečný...
 • § 23 – Dohled nad ochranou spotřebitele
 • § 23a – Orgány uvedené v § 23
 • § 24 – nadpis vypuštěn
 • § 24a – Fyzická osoba, která prodává sp...
 • § 24b – Právnická osoba za správní deli...
 • § 25 – Právní postavení
 • § 26 – Oprávnění vůči orgánům veřejné ...
 • § 27 – Ochrana spotřebitele při neoprá...
 • § 28a – Ministerstvo průmyslu a obchodu...
 • § 29 – Účinnost
 • Příl.1 – Klamavé obchodní praktiky
 • Příl.2 – Agresivní obchodní praktiky

Zákon o ochraně spotřebitele paragraf § 24

§ 24
nadpis vypuštěn
(1) Výrobce, dovozce, vývozce, dodavatel nebo prodávající se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší zákaz používání nekalých obchodních praktik,
b) vyrábí, dováží, vyváží, nabízí, prodává nebo daruje výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami, nebo
c) použije neoprávněně ekoznačku.
(2) Výrobce nebo podnikatel jako osoba odpovědná za první uvedení obuvi na trh Evropského společenství se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 10a neoznačí materiály použité v hlavních částech obuvi nebo tyto údaje neposkytne dodavateli, či prodávajícímu.
(3) Výrobce, dovozce nebo prodávající se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 18a používá názvy jednotlivých druhů křišťálového skla a jim přiřazené symboly nebo nedoplní firemní nebo výrobní označení či značku nebo obchodní firmu nebo název obsahující označení „křišťál“, „křišťálové“, „crystal“ nebo odvozeniny upřesňujícími údaji.
(4) Dodavatel, prodávající nebo vývozce se dopustí správního deliktu tím, že nabízí, prodává nebo vyváží výrobky, které byly určeny pro humanitární účely a označeny nápisem „humanita“ podle zvláštního právního předpisu7).
(5) Výrobce nebo dovozce se dopustí správního deliktu tím, že bez zbytečných průtahů nebo ve lhůtě stanovené dozorovým orgánem nezajistí na základě rozhodnutí dozorového orgánu o stažení výrobku z trhu nebo na základě vyrozumění dodavatelem nebo prodávajícím o stažení výrobku z trhu způsob převzetí výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo o vrácení nebo zpětném převzetí výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán.
(6) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí neprodleně na základě vyrozumění prodávajícího nebo na základě rozhodnutí dozorového orgánu o stažení výrobku z trhu vrácení výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo o vrácení nebo zpětném převzetí výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán.
(7) Prodávající se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb podle § 3,
b) při prodeji výrobků nebo poskytování služeb poruší zákaz diskriminace spotřebitele podle § 6,
c) nesplní informační povinnost podle § 9 a § 10 odst. 2,
d) nezajistí, aby jím prodávané výrobky byly označeny podle § 10 odst. 1, 3 a 4,
e) odstraní nebo změní označení výrobků nebo jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem,
f) neupozorní při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebitele předem na tyto skutečnosti nebo takové výrobky prodává společně s ostatními výrobky anebo v provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji takových výrobků, umístí předměty, které neslouží k prodeji,
g) poskytuje informace v rozporu s § 11,
h) informaci o ceně poskytuje v rozporu s § 12,
i) neinformuje spotřebitele podle § 13,
j) neoznačí provozovnu podle § 14 odst. 1,
k) neinformuje při ukončení činnosti v provozovně živnostenský úřad podle § 14 odst. 2,
l) nepředvede spotřebiteli výrobek podle § 15 odst. 1,
m) nevyplní záruční list podle § 15 odst. 2,
n) nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky podle § 15 odst. 3,
o) nevydá spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s údaji stanovenými v § 16 odst. 1,
p) nevyznačí v dokladu o zakoupení výrobku v případě prodeje s následnou dodávkou místo určení a datum dodávky,
q) nevyznačí při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, tyto skutečnosti v dokladu o zakoupení výrobku, r) nesplní povinnost prodeje výrobku v hygienicky nezávadném obalu podle § 17,
s) neinformuje spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů podle § 18 odst. 1, nebo v rozporu s § 18 odst. 2 neinformuje spotřebitele o změně peněžní částky za výkup vratných zálohovaných obalů anebo o ukončení výkupu vratných zálohovaných obalů anebo výkup vratných zálohovaných obalů zastaví,
t) v rozporu s § 19 odst. 1 nepřijme reklamaci nebo nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o reklamaci se stanovenými údaji,
u) nezajistí, aby v provozovně byl po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamace,
v) nerozhodne o reklamaci nebo ji nevyřídí podle § 19 odst. 3,
w) neposkytne při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu informace podle § 19 odst. 4, nebo
x) nevyrozumí bez zbytečných průtahů nebo ve lhůtě stanovené dozorovým orgánem výrobce, dovozce nebo dodavatele, že výrobek je na základě rozhodnutí dozorového orgánu stahován z trhu, nebo neprodleně nezajistí způsob vrácení výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo o vrácení nebo zpětném převzetí výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán.
(8) Provozovatel tržiště (tržnice) se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 14a nevede nebo nepředloží evidenci prodávajících.
(9) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. c), j) až q), s), u), x),
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavců 2 a 3, odstavce 7 písm. b), d), f), g), i), r), t), v),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavce 4, odstavce 7 písm. a), e), h) a odstavce 8,
d) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 5 a 6 a odstavce 7 písm. y).
(10) Příkazem vydaným na místě lze za správní delikt uložit pokutu do výše 5 000 Kč.
7) § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.
11a) Zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
22) Čl. 4 bod 13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

Následující paragraf

Zákon o ochraně spotřebitele paragraf § 24a

(1) Fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti


© 2024 Sbírka Zákonů