• « Hlavní menu
  • « Stavební zákon
  • přehled paragrafů (článků):
  • § 1 – Předmět úpravy
  • § 2 – Základní pojmy
  • § 3 – Terénní úpravou se pro účely to...
  • § 4 – Orgány územního plánování a sta...
  • § 5 – Působnost ve věcech územního pl...
  • § 6 – Orgány obce
  • § 7 – Orgány kraje
  • § 8 – Zvláštní působnost na území hla...
  • § 9 – Rada obcí pro udržitelný rozvoj...
  • § 10 – Ministerstvo obrany
  • § 11 – Ministerstvo je ústředním správ...
  • § 12 – Ministerstvo je ústředním správ...
  • § 13 – Obecné stavební úřady
  • § 14 – Jestliže si ministerstvo vyhrad...
  • § 15 – Speciální stavební úřady
  • § 16 – Vojenské a jiné stavební úřady
  • § 17 – Vyhrazení pravomoci stavebního ...
  • § 18 – Cíle územního plánování
  • § 19 – Úkoly územního plánování
  • § 20 – Zveřejňování písemností
  • § 21 – Územně plánovací informace
  • § 22 – Veřejné projednání
  • § 23 – Zástupce veřejnosti
  • § 24 – Kvalifikační požadavky pro územ...
  • § 25 – Územně plánovací podklady tvoří...
  • § 26 – Územně analytické podklady
  • § 27 – Pořizování územně analytických ...
  • § 28 – Aktualizace územně analytických...
  • § 29 – Projednání územně analytických ...
  • § 30 – Územní studie
  • § 31 – Politika územního rozvoje určuj...
  • § 32 – Obsah politiky územního rozvoje
  • § 33 – Návrh politiky územního rozvoje
  • § 34 – Schválení politiky územního roz...
  • § 35 – Aktualizace politiky územního r...
  • § 36 – Zásady územního rozvoje stanoví...
  • § 37 – Návrh zásad územního rozvoje
  • § 38 – Posouzení návrhu zásad územního...
  • § 39 – O upraveném a posouzeném návrhu...
  • § 40 – Krajský úřad přezkoumá soulad n...
  • § 41 – Vydání zásad územního rozvoje
  • § 42 – Aktualizace zásad územního rozvoje
  • § 43 – Územní plán stanoví základní ko...
  • § 44 – Pořízení územního plánu
  • § 45 – Úhrada nákladů na pořízení územ...
  • § 46 – Návrh na pořízení územního plánu
  • § 47 – Zadání územního plánu
  • § 48 – Pokud je tak stanoveno v zadání...
  • § 49 – Na základě výsledku projednání ...
  • § 50 – Návrh územního plánu
  • § 51 – Posouzení návrhu územního plánu...
  • § 52 – O upraveném a posouzeném návrhu...
  • § 53 – Pořizovatel ve spolupráci s urč...
  • § 54 – Vydání územního plánu
  • § 55 – Vyhodnocování územního plánu a ...
  • § 56 – Opatření proti průtahům při poř...
  • § 57 – Spojené pořízení územního plánu...
  • § 58 – Zastavěné území
  • § 59 – Není-li vydán územní plán, může...
  • § 60 – Úřad územního plánování vede o ...
  • § 61 – Regulační plán v řešené ploše s...
  • § 62 – Pořízení regulačního plánu
  • § 63 – Úhrada nákladů na pořízení regu...
  • § 64 – Podnět k pořízení regulačního p...
  • § 65 – Na základě schváleného zadání p...
  • § 66 – Pořízení regulačního plánu na ž...
  • § 67 – O návrhu regulačního plánu proj...
  • § 68 – Pořizovatel přezkoumá soulad ná...
  • § 69 – Vydání regulačního plánu
  • § 70 – Souběžné pořízení regulačního p...
  • § 72 – Pořizování regulačního plánu se...
  • § 73 – Posuzování regulačního plánu po...
  • § 74 – Posuzování regulačního plánu po...
  • § 75 – Řízení o posuzovaném regulačním...
  • § 76 – Umisťovat stavby nebo zařízení,...
  • § 77 – Územním rozhodnutím je rozhodnu...
  • § 78 – Stavební úřad může podle správn...
  • § 79 – Rozhodnutí o umístění stavby
  • § 80 – Rozhodnutí o změně využití území
  • § 81 – Rozhodnutí o změně stavby a o z...
  • § 82 – Rozhodnutí o dělení nebo scelov...
  • § 83 – Rozhodnutí o ochranném pásmu
  • § 84 – Příslušnost k územnímu rozhodnutí
  • § 85 – Účastníci územního řízení
  • § 86 – Žádost o vydání územního rozhod...
  • § 87 – Zahájení územního řízení
  • § 88 – Přerušení územního řízení
  • § 89 – Stanoviska, námitky a připomínky
  • § 90 – Posuzování záměru žadatele
  • § 91 – Posuzování vlivů na životní pro...
  • § 92 – Územní rozhodnutí
  • § 93 – Doba platnosti územního rozhodnutí
  • § 95 – Zjednodušené územní řízení
  • § 96 – Územní souhlas
  • § 97 – Územní opatření o stavební uzáv...
  • § 98 – Územní opatření o stavební uzáv...
  • § 99 – Územní opatření o stavební uzáv...
  • § 100 – Územní opatření o asanaci území...
  • § 101 – K pozemku určenému územním plán...
  • § 102 – Vlastníkovi pozemku nebo stavby...
  • § 103 – Stavby, terénní úpravy, zařízen...
  • § 104 – Ohlašování jednoduchých staveb,...
  • § 105 – Ohlášení stavby obsahuje údaje ...
  • § 106 – Ohlášenou stavbu, terénní úprav...
  • § 107 – Pokud by ohlášená stavba podle ...
  • § 108 – Výrobky, které plní funkci stavby
  • § 109 – Účastníkem stavebního řízení je
  • § 110 – Žádost o stavební povolení obsa...
  • § 111 – Stavební úřad přezkoumá podanou...
  • § 112 – Stavební úřad oznámí účastníkům...
  • § 113 – Stavební úřad může ve stavebním...
  • § 114 – Námitky účastníků řízení
  • § 115 – Stavební povolení
  • § 116 – Se souhlasem dotčených orgánů m...
  • § 117 – Uzavře-li stavebník s autorizov...
  • § 118 – Změna stavby před jejím dokončením
  • § 119 – Dokončenou stavbu, popřípadě čá...
  • § 120 – Stavebník je povinen oznámit st...
  • § 121 – Stavebník předloží stavebnímu ú...
  • § 122 – Kolaudační souhlas
  • § 123 – Předčasné užívání stavby
  • § 124 – Zkušební provoz
  • § 125 – Dokumentace skutečného proveden...
  • § 126 – Stavbu lze užívat jen k účelu v...
  • § 127 – Stavební úřad vydá souhlas se z...
  • § 128 – Povolení odstranění stavby, ter...
  • § 129 – Nařízení odstranění stavby, ter...
  • § 130 – V povolení nebo nařízení odstra...
  • § 131 – Náklady na odstranění stavby ne...
  • § 132 – Společné zásady
  • § 133 – Stavební úřad provádí kontrolní...
  • § 134 – Stavební úřad může při kontroln...
  • § 135 – Stavební úřad nařídí vlastníku ...
  • § 136 – Neodkladné odstranění stavby, p...
  • § 137 – Nezbytné úpravy
  • § 138 – Stavební příspěvek
  • § 139 – Údržba stavby
  • § 140 – Vyklizení stavby
  • § 141 – Opatření na sousedním pozemku n...
  • § 142 – Účastníci řízení
  • § 143 – Autorizovaným inspektorem může ...
  • § 144 – Funkce autorizovaného inspektor...
  • § 145 – Za bezúhonnou se pro účely jmen...
  • § 146 – Autorizovaný inspektor vykonává...
  • § 147 – Autorizovaný inspektor odpovídá...
  • § 148 – Autorizovaný inspektor nesmí sv...
  • § 149 – Autorizovaný inspektor je opráv...
  • § 150 – Provádění přípravy a zkoušek uc...
  • § 151 – Ministerstvo dozírá na přípravu...
  • § 152 – Stavebník
  • § 153 – Stavbyvedoucí a stavební dozor
  • § 154 – Vlastník stavby a zařízení
  • § 155 – Právnické a fyzické osoby podni...
  • § 156 – Požadavky na stavby
  • § 157 – Stavební deník
  • § 158 – Vybrané činnosti ve výstavbě
  • § 159 – Projektová činnost ve výstavbě
  • § 160 – Provádění staveb
  • § 161 – Vlastníci technické infrastruktury
  • § 162 – Evidenci územně plánovací činno...
  • § 163 – Politiku územního rozvoje a zpr...
  • § 164 – Zásady územního rozvoje, včetně...
  • § 165 – Územní plán a regulační plán, v...
  • § 166 – Územně analytické podklady a je...
  • § 167 – Veškerá pravomocná rozhodnutí a...
  • § 168 – Opatření obecné povahy po dni n...
  • § 169 – Obecné požadavky na výstavbu
  • § 170 – Účely vyvlastnění
  • § 171 – Státní dozor ve věcech územního...
  • § 172 – Vstupy na pozemky a do staveb
  • § 173 – Pořádková pokuta
  • § 174 – Expertní součinnost
  • § 175 – V územích vymezených Ministerst...
  • § 176 – Dojde-li při postupu podle toho...
  • § 177 – Mimořádné postupy
  • § 178 – Fyzická osoba se dopustí přestu...
  • § 179 – Za přestupek podle § 178
  • § 180 – Právnická nebo podnikající fyzi...
  • § 181 – Za správní delikt podle § 180
  • § 182 – Společná ustanovení
  • § 183 – Pokuty vybírá a vymáhá správní ...
  • § 184 – Při přezkoumání opatření obecné...
  • § 185 – Poskytovatelé údajů poskytnou ú...
  • § 186 – Politiku územního rozvoje poříd...
  • § 187 – Územně plánovací dokumentace sc...
  • § 188 – Územně plánovací dokumentaci sí...
  • § 188a – Na území obce nebo části území ...
  • § 189 – Za zastavěné území se považuje ...
  • § 189a – Při změnách a rušení stavebních...
  • § 190 – Obecné stavební úřady vykonávaj...
  • § 191 – Městské a obecní úřady, které n...
  • § 192 – Vztah ke správnímu řádu
  • § 193 – Ministerstvo vydá právní předpi...
  • § 194 – K provedení § 169
  • § 195 – Výjimky z kvalifikačních požada...
  • § 196 – Ohlášení, žádosti, návrhy a dal...
  • § 197 – Zrušovací ustanovení
  • § 198 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
  • Příl – Rámcový obsah vyhodnocení vlivů...

Stavební zákon paragraf § 53

§ 53
(1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu. Pokud je to nezbytné, zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
(2) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu, posoudí se přiměřeně podle § 50 a koná se opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů. Stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky lze uplatnit nejpozději při opakovaném veřejném projednání, jinak se k nim nepřihlíží.
(3) Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat, zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro zpracování návrhu územního plánu a předloží je ke schválení zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán pořizován. Na obsah pokynů se vztahuje přiměřeně ustanovení § 49.
(4) Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména
a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
(5) Součástí odůvodnění územního plánu zpracovaného pořizovatelem je
a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4,
b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
c) stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí12) se sdělením, jak bylo zohledněno,
d) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
(6) Dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 4, předloží návrh na jeho zamítnutí.
12) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předchozí paragraf

Stavební zákon paragraf § 52

(1) O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se koná veřejné projednání21)

Následující paragraf

Stavební zákon paragraf § 54

Vydání územního plánu


© 2019 Sbírka Zákonů