• « Hlavní menu
 • « Obchodní zákoník
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Rozsah působnosti
 • § 2 – Podnikání
 • § 3a – Neoprávněné podnikání
 • § 4 – Ustanoveními tohoto zákona se ř...
 • § 5 – Podnikem se pro účely tohoto zá...
 • § 6 – Obchodním majetkem podnikatele,...
 • § 7 – Organizační složka podniku
 • § 8 – Obchodní firma (dále jen "firma...
 • § 9 – Firmou fyzické osoby musí být v...
 • § 10 – Firma nesmí být zaměnitelná s f...
 • § 11 – Kdo zdědí podnik nebo jej nabud...
 • § 12 – Kdo byl dotčen na svých právech...
 • § 13 – Je-li podnikatelem fyzická osob...
 • § 13a – Obchodní listiny
 • § 14 – Prokura
 • § 15 – Kdo byl při provozování podniku...
 • § 16 – Podnikatele zavazuje i jednání ...
 • § 17 – Předmětem práv náležejících k p...
 • § 18 – Podnikatel provozující podnik, ...
 • § 19 – Právo k obchodnímu tajemství tr...
 • § 20 – Proti porušení nebo ohrožení pr...
 • § 21 – Zahraniční osoby mohou podnikat...
 • § 22 – Právní způsobilost, kterou má j...
 • § 23 – Zahraniční osoby, které mají pr...
 • § 24 – Zahraniční osoba se může podle ...
 • § 25 – Majetek zahraniční osoby souvis...
 • § 26 – Právnická osoba založená podle ...
 • § 27 – Obchodní rejstřík
 • § 28 – Obchodní rejstřík je každému př...
 • § 28a – nadpis vypuštěn
 • § 29 – Proti tomu, kdo jedná v důvěře ...
 • § 30 – Od okamžiku zveřejnění zápisu o...
 • § 31 – Návrh na zápis nebo změnu anebo...
 • § 32 – Návrh na návrh na zápis lze pod...
 • § 33 – Návrh na zápis lze podat v list...
 • § 34 – Do obchodního rejstříku se zapi...
 • § 35 – Do obchodního rejstříku se zapí...
 • § 36 – Do obchodního rejstříku se dále...
 • § 37 – Navrhovatel zápisu do obchodníh...
 • § 38 – Při fúzi právnických osob (dále...
 • § 38a – Při převodu jmění na společníka...
 • § 38b – Při rozdělení právnické osoby (...
 • § 38c – Při změně právní formy právnick...
 • § 38d – Návrh na zápis fúze nebo zápis ...
 • § 38e – Jestliže mají zanikající, rozdě...
 • § 38f – Do obchodního rejstříku se ohle...
 • § 38h – Do obchodního rejstříku se ohle...
 • § 38i – Sbírka listin obsahuje
 • § 38j – Do sbírky listin se ohledně zah...
 • § 38k – Podnikatel zapsaný v obchodním ...
 • § 38l – Statutárním orgánem, členem sta...
 • § 39 – Obchodní společnosti a družstva...
 • § 40 – Obchodní společnosti a družstva...
 • § 41 – Fyzické i právnické osoby, kter...
 • § 42 – Zneužitím účasti v hospodářské ...
 • § 43 – Pokud z mezinárodních smluv, ji...
 • § 44 – Základní ustanovení
 • § 45 – Klamavá reklama
 • § 46 – Klamavé označení zboží a služeb
 • § 47 – Vyvolání nebezpečí záměny
 • § 48 – Parazitování na pověsti
 • § 49 – Podplácení
 • § 50 – Zlehčování
 • § 50a – Srovnávací reklama
 • § 51 – Porušení obchodního tajemství
 • § 52 – Ohrožování zdraví a životního p...
 • § 53 – Osoby, jejichž práva byla nekal...
 • § 54 – Právo, aby se rušitel protipráv...
 • § 56 – Obchodní společnost (dále jen "...
 • § 56a – Zneužití většiny stejně jako me...
 • § 57 – Založení společnosti
 • § 58 – Základní kapitál
 • § 59 – Vklad společníka
 • § 60 – Správa a splácení vkladů před v...
 • § 61 – Podíl
 • § 62 – Vznik společnosti
 • § 64 – Jednání jménem společnosti před...
 • § 65 – Zákaz konkurence
 • § 65a – Jsou-li v účetnictví společnost...
 • § 66 – Osoba, která je statutárním org...
 • § 66a – Podnikatelská seskupení
 • § 66b – Jednání ve shodě
 • § 66c – Každý, kdo pomocí svého vlivu v...
 • § 67 – Rezervní fond
 • § 67a – nadpis vypuštěn
 • § 68a – Neplatnost společnosti
 • § 71 – Likvidátora jmenuje statutární ...
 • § 72 – Likvidátor činí jménem společno...
 • § 73 – Likvidátor oznámí vstup společn...
 • § 74 – Likvidátor sestaví ke dni vstup...
 • § 75 – Bez zbytečného odkladu po prove...
 • § 75a – Likvidace končí rozdělením likv...
 • § 75b – Jestliže se po skončení likvida...
 • § 76 – Veřejnou obchodní společností j...
 • § 77 – Firma musí obsahovat označení "...
 • § 78 – Společenská smlouva musí obsaho...
 • § 79 – Práva a povinnosti společníků s...
 • § 79a – Společník je při plnění svých p...
 • § 80 – Společník je povinen splatit sv...
 • § 81 – K obchodnímu vedení společnosti...
 • § 82 – Zisk se dělí mezi společníky ro...
 • § 82a – Každý společník je oprávněn pod...
 • § 83 – Změnou společenské smlouvy může...
 • § 84 – Zákaz konkurence
 • § 85 – Statutárním orgánem veřejné obc...
 • § 86 – Veřejná obchodní společnost odp...
 • § 87 – Společník, který do společnosti...
 • § 88 – Kromě případů uvedených v § 68
 • § 89 – V případech uvedených v § 88 od...
 • § 90 – Společník může navrhnout, aby s...
 • § 91 – Smrt společníka
 • § 92 – Vypořádání společníků
 • § 93 – Komanditní společnost je společ...
 • § 94 – Společenská smlouva musí obsaho...
 • § 95 – Firma společnosti musí obsahova...
 • § 96 – Návrh na zápis komanditní spole...
 • § 97 – K obchodnímu vedení společnosti...
 • § 97a – Komanditista je povinen vložit ...
 • § 98 – Komanditista je oprávněn nahlíž...
 • § 99 – Zákaz konkurence neplatí pro ko...
 • § 100 – Rozdělení zisku na část připada...
 • § 101 – Statutárním orgánem společnosti...
 • § 102 – Komanditista není oprávněn ze s...
 • § 105 – Společností s ručením omezeným ...
 • § 106 – Společnost odpovídá za porušení...
 • § 107 – Firma společnosti musí obsahova...
 • § 108 – Výše základního kapitálu společ...
 • § 109 – Výše vkladu společníka musí čin...
 • § 110 – Společenská smlouva musí obsaho...
 • § 111 – Před podáním návrhu na zápis sp...
 • § 112 – Návrh na zápis společnosti do o...
 • § 113 – Společník je povinen splatit vk...
 • § 114 – Obchodní podíl představuje účas...
 • § 115 – Se souhlasem valné hromady může...
 • § 116 – Zánikem právnické osoby, která ...
 • § 117 – Rozdělení obchodního podílu je ...
 • § 117a – Zastavení obchodního podílu
 • § 118 – Změna osoby společníka se zapis...
 • § 119 – Spojí-li se všechny obchodní po...
 • § 120 – Společnost nemůže nabývat vlast...
 • § 121 – Společenská smlouva může určit,...
 • § 122 – Společníci vykonávají svá práva...
 • § 123 – Společníci se podílejí na zisku...
 • § 124 – Společnost vytvoří rezervní fon...
 • § 125 – Valná hromada je nejvyšším orgá...
 • § 126 – Společník se zúčastňuje jednání...
 • § 127 – Valná hromada je schopná usnáše...
 • § 128 – Nestanoví-li zákon, společenská...
 • § 129 – Termín a program valné hromady ...
 • § 130 – Společníci mohou přijímat rozho...
 • § 131 – Každý společník, jednatel, likv...
 • § 131a – Žaloba společníka
 • § 132 – Má-li společnost jediného spole...
 • § 133 – Statutárním orgánem společnosti...
 • § 134 – Jednateli náleží obchodní veden...
 • § 135 – Jednatelé jsou povinni zajistit...
 • § 136 – Zákaz konkurence
 • § 137 – Dozorčí rada se zřizuje, stanov...
 • § 138 – Dozorčí rada: a) dohlíží na čin...
 • § 139 – Členové dozorčí rady jsou volen...
 • § 140 – Členové dozorčí rady jsou opráv...
 • § 141 – Ke změně obsahu společenské sml...
 • § 142 – Zvýšení základního kapitálu pen...
 • § 143 – Společníci mají přednostní práv...
 • § 144 – Valná hromada může rozhodnout o...
 • § 145 – Jednatelé jsou povinni bez zbyt...
 • § 146 – Rozhodnutí valné hromady o sníž...
 • § 147 – Jednatelé jsou povinni zveřejni...
 • § 149 – Vyloučení společníka
 • § 149a – Dohoda o ukončení účasti
 • § 150 – Vypořádání
 • § 151 – Kromě případů uvedených v § 68
 • § 154 – Akciovou společností je společn...
 • § 155 – Akcie je cenným papírem, s nímž...
 • § 156 – Forma akcie
 • § 156a – Samostatně převoditelná práva
 • § 156b – Rozhodný den
 • § 157 – Stanovy musí určit jmenovitou h...
 • § 158 – Stanovy mohou určit, že zaměstn...
 • § 159 – Stanovy mohou určit vydání druh...
 • § 160 – Vyměnitelné a prioritní dluhopisy
 • § 161 – Společnost nesmí upisovat vlast...
 • § 161a – Společnost může sama nebo prost...
 • § 161b – Společnost může nabývat vlastní...
 • § 161c – Právní úkon učiněný v rozporu s...
 • § 161d – Jestliže společnost nabude vlas...
 • § 161e – Společnost nesmí při nabývání v...
 • § 161f – Na upisování, nabývání a zastav...
 • § 162 – Společnost může být založena je...
 • § 163 – Zakladatelská smlouva
 • § 163a – Emisní kurs akcie
 • § 164 – Zakladatel nebo zakladatelé zab...
 • § 165 – K upsání akcie na základě veřej...
 • § 166 – Po upsání navrhovaného základní...
 • § 167 – Upisování akcií je neúčinné, je...
 • § 168 – Upisovatelé, kteří upsali akcie...
 • § 169 – Upisovatelé, kteří splnili povi...
 • § 170 – Ustavující valná hromada se můž...
 • § 171 – Ustavující valná hromada a) roz...
 • § 172 – Založení společnosti bez veřejn...
 • § 173 – Stanovy
 • § 174 – Stanovy podle potřeby rovněž up...
 • § 175 – Návrh na zápis do obchodního re...
 • § 176 – Zatímní list
 • § 177 – Upisovatel je povinen splatit e...
 • § 178 – Podíly na zisku společnosti
 • § 179 – Dividendu přijatou v dobré víře...
 • § 180 – Akcionář je oprávněn účastnit s...
 • § 181 – Akcionář nebo akcionáři společn...
 • § 182 – Na žádost akcionáře nebo akcion...
 • § 183 – Neplatnost usnesení valné hromady
 • § 183a – nadpis vypuštěn
 • § 183i – Osoba, která vlastní ve společn...
 • § 183j – Představenstvo svolá valnou hro...
 • § 183k – Vlastníci účastnických cenných ...
 • § 183l – Představenstvo podá bez zbytečn...
 • § 183m – Oprávněné osoby mají právo na p...
 • § 183n – Zvláštnosti postupu při výkupu ...
 • § 184 – Nejvyšším orgánem společnosti j...
 • § 185 – Valná hromada je schopna se usn...
 • § 186 – Valná hromada rozhoduje většino...
 • § 186a – Rozhodne-li valná hromada o vyř...
 • § 186b – Pokud rozhodla valná hromada o ...
 • § 186c – Při posuzování způsobilosti val...
 • § 186d – Dohody o výkonu hlasovacích práv
 • § 187 – Do působnosti valné hromady náleží
 • § 188 – Valná hromada zvolí svého předs...
 • § 189 – Představenstvo zabezpečuje vyho...
 • § 190 – Má-li společnost jen jediného a...
 • § 190a – Smlouva o převodu zisku
 • § 190b – Ovládací smlouva
 • § 190c – Ovládací smlouva nebo smlouva o...
 • § 190d – Ovládací smlouva nebo smlouva o...
 • § 190e – Statutární orgán osoby, jež uza...
 • § 190f – Návrh ovládací smlouvy nebo sml...
 • § 190g – Všichni společníci nebo členové...
 • § 190h – Na valné hromadě nebo členské s...
 • § 190i – Na dohodu o změně ovládací smlo...
 • § 190j – Ovládací smlouva a smlouva o př...
 • § 191 – Představenstvo je statutárním o...
 • § 192 – Představenstvo zabezpečuje obch...
 • § 193 – Představenstvo svolá valnou hro...
 • § 194 – Členy představenstva volí a odv...
 • § 195 – O průběhu zasedání představenst...
 • § 196 – Zákaz konkurence
 • § 196a – Společnost může uzavřít smlouvu...
 • § 197 – Dozorčí rada dohlíží na výkon p...
 • § 198 – Dozorčí rada přezkoumává řádnou...
 • § 199 – Dozorčí rada svolává valnou hro...
 • § 200 – Dozorčí rada musí mít nejméně t...
 • § 201 – Členové dozorčí rady se účastní...
 • § 202 – O zvýšení základního kapitálu r...
 • § 203 – Zvýšení základního kapitálu ups...
 • § 204 – Na postup při zvyšování základn...
 • § 204a – Každý akcionář má přednostní pr...
 • § 204b – Poukázka na akcie
 • § 205 – Na základě rozhodnutí valné hro...
 • § 206 – Představenstvo je povinno podat...
 • § 207 – Podmíněné zvýšení základního ka...
 • § 208 – Po schválení řádné, mimořádné n...
 • § 209 – Zvýšení základního kapitálu se ...
 • § 209a – Kombinované zvýšení základního ...
 • § 210 – Zvýšení základního kapitálu roz...
 • § 211 – O snížení základního kapitálu r...
 • § 212 – V pozvánce nebo oznámení, které...
 • § 213 – Je-li společnost povinna snížit...
 • § 213a – Snížení jmenovité hodnoty akcií...
 • § 213b – Vzetí akcií z oběhu na základě ...
 • § 213c – Vzetí akcií z oběhu na základě ...
 • § 213d – Upuštění od vydání akcií
 • § 214 – Pokud jsou akcionáři v prodlení...
 • § 215 – Představenstvo je povinno písem...
 • § 216 – Po uplynutí 90 dnů od doručení ...
 • § 216a – Ustanovení § 215
 • § 216b – Na jedné valné hromadě lze přij...
 • § 216c – Souběžné snížení a zvýšení zákl...
 • § 217 – Společnost vytváří rezervní fon...
 • § 217a – Opční listy
 • § 219 – Likvidátora jmenuje a odvolává ...
 • § 220 – Likvidační zůstatek se dělí mez...
 • § 221 – Družstvo je společenstvím neuza...
 • § 222 – Družstvo je právnickou osobou. ...
 • § 223 – Základní kapitál družstva tvoří...
 • § 224 – Založení družstva
 • § 225 – Družstvo vzniká dnem zápisu do ...
 • § 226 – Stanovy družstva musí obsahovat:
 • § 227 – Členy družstva mohou být osoby ...
 • § 228 – Družstvo vede seznam všech svýc...
 • § 229 – Členská práva a povinnosti může...
 • § 230 – Převod práv a povinností spojen...
 • § 231 – Členství zaniká písemnou dohodo...
 • § 232 – Členství fyzické osoby zaniká s...
 • § 233 – Při zániku členství za trvání d...
 • § 234 – Vypořádací podíl se uhrazuje v ...
 • § 235 – Nedělitelný fond
 • § 236 – Rozdělení zisku
 • § 237 – Orgány družstva jsou: a) člensk...
 • § 238 – Orgánem družstva nebo jeho člen...
 • § 239 – Nejvyšším orgánem družstva je s...
 • § 240 – Při hlasování má každý člen jed...
 • § 241 – O každé členské schůzi se pořiz...
 • § 242 – Na návrh člena vysloví soud nep...
 • § 243 – Představenstvo
 • § 243a – Každý člen je oprávněn podat jm...
 • § 244 – Kontrolní komise
 • § 244a – Jestliže způsobem a za podmínek...
 • § 245 – Orgány malého družstva
 • § 246 – Funkční období členů orgánů dru...
 • § 247 – Funkce člena představenstva a č...
 • § 248 – Člen družstva, který je do své ...
 • § 249 – Zákaz konkurence
 • § 250 – Hlasování v představenstvu a ko...
 • § 251 – Nároky družstva z odpovědnosti ...
 • § 252 – Družstvo je povinno sestavit za...
 • § 253 – Určují-li tak stanovy nebo zvlá...
 • § 254 – Družstvo zaniká výmazem z obcho...
 • § 258 – Členská schůze může rozhodnout,...
 • § 260 – Použití předpisů o obchodních s...
 • § 261 – Tato část zákona upravuje závaz...
 • § 262 – Strany si mohou dohodnout, že j...
 • § 263 – Strany se mohou odchýlit od ust...
 • § 264 – Při určení práv a povinností ze...
 • § 265 – Výkon práva, který je v rozporu...
 • § 266 – Projev vůle se vykládá podle úm...
 • § 267 – Jestliže je neplatnost právního...
 • § 268 – Kdo způsobil neplatnost právníh...
 • § 269 – Ustanovení upravující v hlavě I...
 • § 270 – Dohoda při uzavírání smlouvy, ž...
 • § 271 – Jestliže si strany při jednání ...
 • § 272 – Smlouva vyžaduje k platnosti pí...
 • § 273 – Část obsahu smlouvy lze určit t...
 • § 274 – Použijí-li strany ve smlouvě ně...
 • § 275 – Je-li uzavřeno více smluv při t...
 • § 276 – Projev vůle, kterým se navrhova...
 • § 277 – Veřejný návrh lze odvolat, jest...
 • § 278 – Na základě veřejného návrhu je ...
 • § 279 – Uzavření smlouvy je navrhovatel...
 • § 280 – Stanoví-li to výslovně veřejný ...
 • § 281 – Kdo vyhlásí neurčitým osobám so...
 • § 282 – K vyhlášení veřejné obchodní so...
 • § 283 – Vyhlašovatel nemůže uveřejněné ...
 • § 284 – Návrh lze zahrnout do soutěže, ...
 • § 285 – Předložený návrh nelze odvolat ...
 • § 286 – Vyhlašovatel vybere nejvhodnějš...
 • § 287 – Vyhlašovatel je povinen přijmou...
 • § 288 – Vyhlašovatel je povinen bez zby...
 • § 289 – Základní ustanovení
 • § 290 – Zavázaná strana je povinna uzav...
 • § 291 – Ustanovení § 290
 • § 292 – Obsah smlouvy se určí podle úče...
 • § 293 – Je-li zavázáno k témuž plnění s...
 • § 294 – Vyplývá-li ze smlouvy nebo z po...
 • § 295 – Převezme-li několik osob závaze...
 • § 296 – Je-li dlužník zavázán současně ...
 • § 300 – Okolnosti vylučující odpovědnos...
 • § 301 – Nepřiměřeně vysokou smluvní pok...
 • § 302 – Odstoupení od smlouvy se nedotý...
 • § 303 – Kdo věřiteli písemně prohlásí, ...
 • § 304 – Ručením lze zajistit jen platný...
 • § 305 – Věřitel je povinen bez zbytečné...
 • § 306 – Věřitel je oprávněn domáhat se ...
 • § 307 – Zaručí-li se za tentýž závazek ...
 • § 308 – Ručitel, jenž splní závazek, za...
 • § 309 – Uspokojí-li ručitel věřitele be...
 • § 310 – Právo věřitele vůči ručiteli se...
 • § 311 – Ručení zaniká zánikem závazku, ...
 • § 312 – Ustanovení § 305 až 311
 • § 313 – Základní ustanovení
 • § 314 – Je-li bankovní zárukou zajištěn...
 • § 315 – Jestliže bankovní záruku potvrd...
 • § 316 – Banka ručí za splnění zajištěné...
 • § 317 – Nevyplývá-li ze záruční listiny...
 • § 318 – Jestliže podle záruční listiny ...
 • § 319 – Banka plní svůj závazek z banko...
 • § 320 – Je-li banka povinna podle záruč...
 • § 321 – Je-li doba platnosti v záruční ...
 • § 322 – Na bankovní záruku se použijí j...
 • § 323 – Uzná-li někdo písemně svůj urči...
 • § 323a – Finančním zajištěním se v soula...
 • § 323b – Finanční zajištění může být sje...
 • § 323c – Nastala-li rozhodná skutečnost,...
 • § 323d – Finanční zajištění může být sje...
 • § 323e – Nastala-li rozhodná skutečnost,...
 • § 323f – Převod finančního kolaterálu
 • § 324 – Závazek zanikne, je-li věřiteli...
 • § 325 – Mají-li strany vzájemné závazky...
 • § 326 – Je-li strana povinna plnit záva...
 • § 327 – Lze-li závazek splnit několika ...
 • § 328 – Je-li předmětem plnění závazku ...
 • § 329 – Věřitel je povinen přijmout i č...
 • § 330 – Má-li být věřiteli splněno týmž...
 • § 331 – Plní-li dlužník svůj závazek po...
 • § 332 – Jestliže plnění závazku není vá...
 • § 333 – Přebírá-li plnění přímo věřitel...
 • § 334 – Otevření akreditivu, jakož i vy...
 • § 335 – K řádnému splnění závazku se vy...
 • § 336 – Není-li místo plnění určeno ve ...
 • § 337 – Peněžitý závazek plní dlužník n...
 • § 338 – Vznikl-li peněžitý závazek v so...
 • § 339 – Peněžitý závazek lze též platit...
 • § 340 – Dlužník je povinen závazek spln...
 • § 341 – Je-li podle smlouvy dlužník opr...
 • § 342 – Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z ...
 • § 343 – Splní-li dlužník peněžitý závaz...
 • § 344 – Od smlouvy lze odstoupit pouze ...
 • § 345 – Znamená-li prodlení dlužníka (§...
 • § 346 – Znamená-li prodlení dlužníka ne...
 • § 347 – Týká-li se prodlení dlužníka ne...
 • § 348 – Ohledně povinnosti, jež má být ...
 • § 349 – Odstoupením od smlouvy smlouva ...
 • § 350 – Je-li dodatečná lhůta poskytnut...
 • § 351 – Odstoupením od smlouvy zanikají...
 • § 352 – Závazek se považuje za splnitel...
 • § 353 – Dlužník, jehož závazek zanikl p...
 • § 354 – Při zániku závazku pro nemožnos...
 • § 355 – Zahrnou-li strany do smlouvy uj...
 • § 356 – Zmaří-li se po uzavření smlouvy...
 • § 357 – Strana, která odstoupila od sml...
 • § 358 – K započtení jsou způsobilé pohl...
 • § 359 – Proti pohledávce splatné nelze ...
 • § 360 – Započíst lze i pohledávku, jež ...
 • § 361 – Strana, jež vede na základě sml...
 • § 362 – Peněžité pohledávky znějící na ...
 • § 363 – Byla-li pohledávka postupně pře...
 • § 364 – Na základě dohody stran lze zap...
 • § 365 – Dlužník je v prodlení, jestliže...
 • § 366 – Pokud zákon nestanoví pro jedno...
 • § 367 – Věřitel je oprávněn při prodlen...
 • § 368 – Je-li dlužník v prodlení s před...
 • § 369 – Je-li dlužník v prodlení se spl...
 • § 369a – Ve vztahu mezi podnikateli nebo...
 • § 370 – Věřitel je v prodlení, jestliže...
 • § 371 – Od věřitele, který je v prodlen...
 • § 372 – Je-li předmětem plnění věc, kte...
 • § 373 – Kdo poruší svou povinnost ze zá...
 • § 374 – Za okolnosti vylučující odpověd...
 • § 375 – Bylo-li porušení povinnosti ze ...
 • § 376 – Poškozená strana nemá nárok na ...
 • § 377 – Strana, která porušuje svou pov...
 • § 378 – Škoda se nahrazuje v penězích; ...
 • § 379 – Nestanoví-li tento zákon jinak,...
 • § 380 – Za škodu se považuje též újma, ...
 • § 381 – Místo skutečně ušlého zisku můž...
 • § 382 – Poškozená strana nemá nárok na ...
 • § 383 – Je-li k náhradě škody zavázáno ...
 • § 384 – Osoba, které hrozí škoda, je po...
 • § 385 – Odstoupila-li poškozená strana ...
 • § 386 – Nároku na náhradu škody se nelz...
 • § 387 – Právo se promlčí uplynutím prom...
 • § 388 – Promlčením právo na plnění povi...
 • § 389 – Jestliže dlužník splnil svůj zá...
 • § 390 – Jestliže se promlčí právo uskut...
 • § 391 – U práv vymahatelných u soudu za...
 • § 392 – U práva na plnění závazku běží ...
 • § 393 – U práv vzniklých z porušení pov...
 • § 394 – U práv, jež vznikají odstoupení...
 • § 395 – U práva požadovat vydání uložen...
 • § 396 – U práva na peněžní prostředky u...
 • § 397 – Nestanoví-li zákon pro jednotli...
 • § 398 – U práva na náhradu škody běží p...
 • § 399 – Práva vzniklá ze škody na dopra...
 • § 400 – Změna v osobě dlužníka nebo věř...
 • § 401 – Strana, vůči níž se právo proml...
 • § 402 – Promlčecí doba přestává běžet, ...
 • § 403 – Promlčecí doba přestává běžet, ...
 • § 404 – Bylo-li právo, jež podléhá prom...
 • § 405 – Jestliže právo bylo uplatněno p...
 • § 406 – Soudní nebo rozhodčí řízení zah...
 • § 407 – Uzná-li dlužník písemně svůj zá...
 • § 408 – Bez ohledu na jiná ustanovení t...
 • § 409 – Základní ustanovení
 • § 410 – Smlouva o dodání zboží, které m...
 • § 411 – Prodávající je povinen kupující...
 • § 412 – Není-li prodávající povinen pod...
 • § 413 – Uskutečňuje-li se dodání zboží ...
 • § 414 – Prodávající je povinen dodat zb...
 • § 415 – Pokud z obchodních zvyklostí ne...
 • § 416 – Není-li doba dodání zboží smluv...
 • § 417 – Prodávající je povinen předat k...
 • § 418 – Předání dokladů, na něž se nevz...
 • § 419 – Doklady, jež jsou potřebné k př...
 • § 420 – Prodávající je povinen dodat zb...
 • § 421 – Vyplývá-li ze smlouvy, že množs...
 • § 422 – Poruší-li prodávající povinnost...
 • § 423 – Byly-li použity podle smlouvy p...
 • § 424 – Prodávající neodpovídá za vady ...
 • § 425 – Prodávající odpovídá za vadu, k...
 • § 426 – Jestliže prodávající dodá zboží...
 • § 427 – Kupující je povinen prohlédnout...
 • § 428 – Právo kupujícího z vad zboží ne...
 • § 429 – Zárukou za jakost zboží přejímá...
 • § 430 – Nevyplývá-li z obsahu smlouvy n...
 • § 431 – Odpovědnost prodávajícího za va...
 • § 432 – Pro vady zboží, na něž se vztah...
 • § 433 – Zboží má právní vady, jestliže ...
 • § 434 – Nárok z právních vad nevzniká, ...
 • § 435 – Uplatnění práva uvedeného v § 433
 • § 436 – Je-li dodáním zboží s vadami po...
 • § 437 – Je-li dodáním zboží s vadami sm...
 • § 438 – Při dodání náhradního zboží je ...
 • § 439 – Nárok na slevu z kupní ceny odp...
 • § 440 – Nároky z vad zboží se nedotýkaj...
 • § 441 – Kupující nemůže odstoupit od sm...
 • § 442 – Dodá-li prodávající větší množs...
 • § 443 – Kupující nabývá vlastnického pr...
 • § 444 – Strany si mohou písemně dojedna...
 • § 445 – Strany si mohou smluvit, že kup...
 • § 446 – Kupující nabývá vlastnické práv...
 • § 447 – Kupující je povinen zaplatit za...
 • § 448 – Kupující je povinen zaplatit do...
 • § 449 – Jestliže má být kupní cena plac...
 • § 450 – Nevyplývá-li ze smlouvy něco ji...
 • § 451 – Kupující je povinen učinit úkon...
 • § 452 – Jestliže má kupující podle smlo...
 • § 453 – Prodávající může požadovat, aby...
 • § 454 – Bylo-li smluveno zajištění záva...
 • § 455 – Nebezpečí škody na zboží (§ 368...
 • § 456 – Má-li kupující převzít zboží od...
 • § 457 – Jestliže je prodávající povinen...
 • § 458 – Nebezpečí škody na zboží určené...
 • § 459 – Strany si mohou smluvit, že neb...
 • § 460 – Je-li v době uzavření smlouvy z...
 • § 461 – Škoda na zboží, jež vznikla po ...
 • § 462 – Jestliže je kupující v prodlení...
 • § 463 – Jestliže kupující převzal zboží...
 • § 464 – Jestliže po dopravení zboží do ...
 • § 465 – Povinnosti podle § 462 až 464
 • § 466 – Strana, která je v prodlení s p...
 • § 467 – Podléhá-li zboží rychlé zkáze n...
 • § 468 – Strana, která zboží prodala, je...
 • § 469 – Jestliže některá strana v soula...
 • § 470 – V případech, na něž se nevztahu...
 • § 471 – Koupě na zkoušku vzniká uzavřen...
 • § 472 – Nepřevzal-li kupující zboží, má...
 • § 473 – Jestliže strany dohodnou při ur...
 • § 474 – Neurčí-li strany ve smlouvě, kt...
 • § 475 – Práva a povinnosti stran z dolo...
 • § 476 – Základní ustanovení
 • § 477 – Na kupujícího přecházejí všechn...
 • § 478 – Zhorší-li se nepochybně prodeje...
 • § 479 – Na kupujícího přecházejí všechn...
 • § 482 – Má se za to, že kupní cena je s...
 • § 483 – Ke dni účinnosti smlouvy je pov...
 • § 484 – Prodávající je povinen nejpozdě...
 • § 485 – V zápise o převzetí věcí sepsan...
 • § 486 – Kupující má právo na přiměřenou...
 • § 487 – Ustanovení § 477 až 486
 • § 488 – Prodá-li podnik osoba zapsaná v...
 • § 488a – Pro smlouvu o prodeji podniku p...
 • § 488b – Základní ustanovení
 • § 488c – Podnik nelze přenechat do podná...
 • § 488d – Nájemcem může být jen podnikate...
 • § 488e – Nájemce je povinen provozovat p...
 • § 488f – Není-li dohodnuto něco jiného, ...
 • § 488g – Na základě smlouvy o nájmu podn...
 • § 488h – Pro nájem podniku nebo jeho čás...
 • § 488i – Pro smlouvy, jimiž se pronajímá...
 • § 489 – Základní ustanovení
 • § 490 – Je-li nájemce oprávněn podle sm...
 • § 491 – Je-li nájemce oprávněn podle sm...
 • § 492 – Oznámí-li písemně oprávněná str...
 • § 493 – Vznikem kupní smlouvy (§ 492
 • § 494 – Není-li v ujednání určena kupní...
 • § 495 – Pro posuzování vad věci jsou ro...
 • § 496 – Smlouva může stanovit, že po ur...
 • § 497 – Základní ustanovení
 • § 498 – Strany mohou určit peněžní pros...
 • § 499 – Za sjednání závazku věřitele po...
 • § 500 – Dlužník je oprávněn uplatnit ná...
 • § 501 – Věřitel je povinen dlužníku pen...
 • § 502 – Od doby poskytnutí peněžních pr...
 • § 503 – Závazek platit úroky je splatný...
 • § 504 – Dlužník je povinen vrátit posky...
 • § 505 – Zanikne-li nebo zhorší-li se za...
 • § 506 – Je-li dlužník v prodlení s vrác...
 • § 507 – Mají-li být poskytnuté peněžní ...
 • § 508 – Základní ustanovení
 • § 509 – Stanoví-li tak zvláštní předpis...
 • § 510 – Poskytovatel je povinen po dobu...
 • § 511 – Poskytovatel je nadále oprávněn...
 • § 512 – Poskytovatel je povinen bez zby...
 • § 513 – Nabyvatel je povinen utajovat p...
 • § 514 – Je-li nabyvatel omezován ve výk...
 • § 515 – Nebyla-li smlouva sjednána na d...
 • § 516 – Základní ustanovení
 • § 517 – Opatrovatel je povinen věc pečl...
 • § 518 – I když se opatrovatel zavázal v...
 • § 519 – Svěří-li opatrovatel bez souhla...
 • § 520 – Opatrovatel nesmí bez souhlasu ...
 • § 521 – Uložitel je povinen nahradit op...
 • § 522 – Opatrovatel je povinen uloženou...
 • § 523 – I když byla smluvena doba, po k...
 • § 524 – Není-li ujednáno a ani z okolno...
 • § 525 – Nepřevezme-li uložitel věc včas...
 • § 526 – Ustanoveními § 517 až 525
 • § 527 – Základní ustanovení
 • § 528 – Skladovatel je povinen věc přev...
 • § 529 – Nevyplývá-li ze smlouvy něco ji...
 • § 530 – Skladovatel je povinen uložit v...
 • § 531 – Ukladatel platí skladné ode dne...
 • § 532 – Je-li skladování sjednáno na do...
 • § 533 – Skladovatel odpovídá za škodu n...
 • § 534 – Skladovatel může odstoupit od s...
 • § 535 – Skladovatel má k zajištění svýc...
 • § 536 – Smlouvou o dílo se zavazuje zho...
 • § 537 – Zhotovitel je povinen provést d...
 • § 538 – Zhotovitel díla může pověřit je...
 • § 539 – Věci, které má objednatel podle...
 • § 540 – Objednatel nese nebezpečí škody...
 • § 541 – Ohledně věcí, které zhotovitel ...
 • § 542 – Jestliže zhotovitel zhotovuje v...
 • § 543 – Má-li ke zhotovené věci vlastni...
 • § 544 – Má-li ke zhotovované věci vlast...
 • § 545 – Ustanovení § 544
 • § 546 – Objednatel je povinen zhotovite...
 • § 547 – Cena podle rozpočtu
 • § 548 – Objednatel je povinen zaplatit ...
 • § 549 – Dohodnou-li se strany po uzavře...
 • § 550 – Objednatel je oprávněn kontrolo...
 • § 551 – Zhotovitel je povinen upozornit...
 • § 552 – Zjistí-li zhotovitel při provád...
 • § 553 – Stanoví-li smlouva, že objednat...
 • § 554 – Zhotovitel splní svou povinnost...
 • § 555 – Nezahrnuje-li smlouva povinnost...
 • § 556 – Spočívá-li dílo v jiném výsledk...
 • § 557 – Výsledek činnosti, jež je předm...
 • § 558 – Je-li předmětem díla podle § 556
 • § 559 – Zhotovitel odpovídá za porušení...
 • § 560 – Dílo má vady, jestliže proveden...
 • § 561 – Zhotovitel neodpovídá za vady d...
 • § 562 – Objednatel je povinen předmět d...
 • § 563 – Záruční doba týkající se díla p...
 • § 564 – Při vadách díla platí přiměřeně...
 • § 565 – Využije-li objednatel podle ust...
 • § 566 – Mandátní smlouvou se zavazuje m...
 • § 567 – Mandatář je povinen postupovat ...
 • § 568 – Mandatář je povinen zařídit zál...
 • § 569 – Mandatář je povinen předat bez ...
 • § 570 – Mandatář odpovídá za škodu na v...
 • § 571 – Není-li výše úplaty ve smlouvě ...
 • § 572 – Mandant je povinen uhradit mand...
 • § 573 – Mandatář neodpovídá za porušení...
 • § 574 – Mandant může smlouvu kdykoli čá...
 • § 575 – Mandatář může smlouvu vypovědět...
 • § 576 – Ustanovení § 567 až 575
 • § 577 – Základní ustanovení
 • § 578 – Komisionář je povinen při zařiz...
 • § 579 – Komisionář je povinen chránit j...
 • § 580 – Nestanoví-li smlouva něco jinéh...
 • § 581 – Z jednání komisionáře nevznikaj...
 • § 582 – Komitent může požadovat na komi...
 • § 583 – K movitým věcem svěřeným komisi...
 • § 584 – Po zařízení záležitosti je komi...
 • § 585 – Komisionář je povinen bez zbyte...
 • § 586 – Jestliže osoba, s kterou komisi...
 • § 587 – Nebyla-li výše úplaty sjednána,...
 • § 588 – Zároveň s úplatou je komitent p...
 • § 589 – Pro komisionářskou smlouvu plat...
 • § 590 – Je-li předmětem závazku komisio...
 • § 591 – Základní ustanovení
 • § 592 – Vykonavatel kontroly je povinen...
 • § 593 – Vykonavatel kontroly je povinen...
 • § 594 – Vykonavatel kontroly je povinen...
 • § 595 – Vykonavatel kontroly má nárok n...
 • § 596 – Objednatel je povinen poskytnou...
 • § 597 – Provedení kontroly se nedotýká ...
 • § 598 – Jestliže vykonavatel kontroly n...
 • § 599 – Vykonavatel kontroly je povinen...
 • § 600 – Je-li vykonavatel kontroly podl...
 • § 601 – Základní ustanovení
 • § 602 – V rámci smlouvy je zasílatel po...
 • § 603 – Při plnění závazku je zasílatel...
 • § 604 – Příkazce je povinen poskytnout ...
 • § 605 – Neodporuje-li to smlouvě nebo n...
 • § 606 – Zasílatel je povinen podat přík...
 • § 607 – Zasílateli přísluší smluvní úpl...
 • § 608 – K zajištění svých nároků vůči p...
 • § 609 – Na zasílatelskou smlouvu se pou...
 • § 610 – Základní ustanovení
 • § 611 – Dopravce je oprávněn požadovat,...
 • § 612 – Podle smlouvy může být dopravce...
 • § 613 – Náložný list může znít na doruč...
 • § 614 – Dopravce je povinen v náložném ...
 • § 615 – Za zničený nebo ztracený náložn...
 • § 616 – Obsah náložného listu je rozhod...
 • § 617 – Dopravce je povinen přepravu pr...
 • § 618 – Dokud dopravce zásilku nevydal ...
 • § 619 – Je-li ve smlouvě určen příjemce...
 • § 620 – Byl-li vydán náložný list, má p...
 • § 621 – Dopravce může svůj závazek plni...
 • § 622 – Dopravce odpovídá za škodu na z...
 • § 623 – Dopravce je povinen urychleně p...
 • § 624 – Při ztrátě nebo zničení zásilky...
 • § 625 – Dopravci přísluší smluvená úpla...
 • § 626 – Odesílatel je povinen poskytnou...
 • § 627 – Přijetím zásilky přejímá příjem...
 • § 628 – Dopravce má k zajištění svých n...
 • § 629 – Prováděcí předpisy mohou upravi...
 • § 630 – Základní ustanovení
 • § 631 – Pronajímatel je povinen předat ...
 • § 632 – Nájemce je oprávněn užívat dopr...
 • § 633 – Nájemce je povinen udržovat dop...
 • § 634 – Nájemce je povinen platit nájem...
 • § 635 – Nájemce není povinen platit náj...
 • § 636 – Právo užívat dopravní prostřede...
 • § 637 – Po zániku práva užívat dopravní...
 • § 638 – Základní ustanovení
 • § 639 – Provozce je povinen zabezpečit,...
 • § 640 – Oprávnění požadovat smluvený pr...
 • § 641 – Jestliže podle smlouvy přejímá ...
 • § 642 – Základní ustanovení
 • § 643 – Zprostředkovatel je povinen bez...
 • § 644 – Zprostředkovateli vzniká nárok ...
 • § 645 – Vyplývá-li ze smlouvy, že zpros...
 • § 646 – Jestliže podle smlouvy vzniká z...
 • § 647 – Zprostředkovatel má nárok na pr...
 • § 648 – Zprostředkovatel je povinen pro...
 • § 649 – Zprostředkovatel neručí za spln...
 • § 650 – Smlouva o zprostředkování zanik...
 • § 651 – Vzniku práva zprostředkovatele ...
 • § 652 – nadpis vypuštěn
 • § 653 – Obchodní zástupce je povinen ve...
 • § 654 – Předmětem závazku obchodního zá...
 • § 655 – Obchodní zástupce je povinen us...
 • § 655a – Ve vztazích s obchodním zástupc...
 • § 656 – Obchodní zástupce je povinen sp...
 • § 657 – Obchodní zástupce nesmí sdělit ...
 • § 658 – Není-li v tomto dílu stanoveno ...
 • § 659 – Obchodní zástupce má nárok na p...
 • § 659a – Za úkony uskutečněné po dobu tr...
 • § 659b – Jde-li o úkony uskutečněné po u...
 • § 659c – Obchodní zástupce nemá právo na...
 • § 660 – Právo na provizi, nebyla-li uza...
 • § 661 – Vyplývá-li ze smlouvy, že obcho...
 • § 662 – Právo na provizi zanikne, je-li...
 • § 662a – Zastoupený předá obchodnímu zás...
 • § 663 – Zastoupený je povinen předat ob...
 • § 664 – Nevýhradní obchodní zastoupení
 • § 665 – Bylo-li sjednáno výhradní zasto...
 • § 666 – Zastoupený je oprávněn uzavírat...
 • § 667 – Závazek obchodního zástupce zan...
 • § 668 – Smlouva je sjednána na dobu neu...
 • § 669 – Právo na odškodnění
 • § 669a – Právo na odškodnění podle § 669
 • § 670 – Bylo-li výhradní zastoupení sje...
 • § 672 – Jestliže při sjednání výhradníh...
 • § 672a – Konkurenční doložky
 • § 673 – Základní ustanovení
 • § 674 – Předmětem vkladu může být určit...
 • § 675 – Tichý společník je oprávněn nah...
 • § 676 – Pro určení podílu tichého spole...
 • § 677 – O podíl na ztrátě se zkracuje v...
 • § 678 – Práva a povinnosti vůči třetím ...
 • § 679 – Účast tichého společníka na pod...
 • § 680 – Podnikatel je povinen vrátit ti...
 • § 681 – Pokud z ustanovení § 673 až 680
 • § 682 – Základní ustanovení
 • § 683 – Banka v souladu se smlouvou pís...
 • § 684 – Není-li úplata za otevření akre...
 • § 685 – Závazek banky z akreditivu je n...
 • § 686 – Nestanoví-li akreditivní listin...
 • § 687 – Jestliže neodvolatelný akrediti...
 • § 688 – Banka, která pouze oznamuje opr...
 • § 689 – Při dokumentárním akreditivu je...
 • § 690 – Banka je povinna přezkoumat s o...
 • § 691 – Jiné akreditivy
 • § 692 – Základní ustanovení
 • § 693 – Banka požádá dlužníka o zaplace...
 • § 694 – Přijatou peněžní částku nebo ce...
 • § 695 – Má-li podle smlouvy banka obsta...
 • § 696 – Není-li úplata za obstarání ink...
 • § 697 – Smlouvou o bankovním dokumentár...
 • § 698 – Dokumenty uvedené ve smlouvě je...
 • § 699 – Práva a povinnosti stran se říd...
 • § 700 – Základní ustanovení
 • § 701 – Banka je povinna předmět uložen...
 • § 702 – S přihlédnutím k povaze předmět...
 • § 703 – Uložitel je oprávněn kdykoli po...
 • § 704 – Banka odpovídá za škodu způsobe...
 • § 705 – Obě strany mohou kdykoli s okam...
 • § 706 – Po zániku smlouvy je banka povi...
 • § 707 – Banka má k zajištění svých práv...
 • § 708 – Základní ustanovení
 • § 709 – Ve smlouvě o běžném účtu banka ...
 • § 710 – Banka je povinna přijímat na úč...
 • § 711 – Smlouva o běžném účtu může stan...
 • § 712 – Nestanoví-li smlouva o běžném ú...
 • § 713 – Banka je povinna odepsat peněžn...
 • § 714 – Nestanoví-li smlouva o běžném ú...
 • § 715 – Smlouva o běžném účtu může být ...
 • § 715a – Smrtí majitele účtu smlouva o b...
 • § 716 – Základní ustanovení
 • § 716a – Smlouva o vkladovém účtu může o...
 • § 717 – Jestliže majitel účtu nakládá s...
 • § 718 – Banka je povinna platit majitel...
 • § 719 – Banka je povinna uvolněné peněž...
 • § 719a – Ustanovení § 715a
 • § 719b – Není-li v ustanoveních § 716 až...
 • § 720 – Základní ustanovení
 • § 721 – Osoba, která cestovní šek vydal...
 • § 722 – Cestovní šek musí obsahovat: a)...
 • § 723 – Při předložení cestovního šeku ...
 • § 724 – Na cestovní šek se nevztahují p...
 • § 725 – Základní ustanovení
 • § 726 – Závazek slibujícího vzniká doru...
 • § 727 – Slibující je povinen nahradit n...
 • § 728 – Příjemce slibu je povinen na úč...
 • § 729 – Ustanovení této hlavy se použij...
 • § 730 – Zvyklosti
 • § 731 – Úřední povolení
 • § 732 – Měna peněžního závazku
 • § 733 – Přepočet měn
 • § 734 – Obvyklá cena nebo úplata
 • § 735 – Prodlení s plněním peněžitého z...
 • § 736 – Okolnosti vylučující odpovědnost
 • § 737 – Při použití § 381
 • § 738 – Má-li obchodní zástupce sídlo n...
 • § 739 – Je-li v kupní smlouvě písemně s...
 • § 740 – Kupující, který převzal povinno...
 • § 741 – Je-li pochybné, z kterého území...
 • § 742 – Ujednáním o omezení prodeje se ...
 • § 743 – Není-li účelem ujednání podle §...
 • § 744 – Stanoví-li smlouva, že cena neb...
 • § 745 – Základní ustanovení
 • § 746 – Dodavatel nesmí po dobu platnos...
 • § 747 – Jednotlivé prodeje v rámci smlo...
 • § 748 – Není-li ve smlouvě stanoveno, n...
 • § 749 – Nedodržel-li odběratel časové r...
 • § 750 – Smlouvy závislé
 • § 751 – Za vícestranné výměnné obchody ...
 • § 752 – Vztahy vznikající z vícestranný...
 • § 753 – Žádný z účastníků vícestranného...
 • § 754 – Účastníci vícestranného výměnné...
 • § 755 – Účastník vícestranného výměnnéh...
 • § 756 – Ustanovení tohoto zákona se pou...
 • § 757 – Pro odpovědnost za škodu způsob...
 • § 758 – Při uzavírání smluv, jejichž st...
 • § 759 – Pokud ve smlouvě, jejímiž stran...
 • § 760 – Ustanovení tohoto zákona o záva...
 • § 761 – Právo hospodaření státních orga...
 • § 762 – Ustanovení upravující bankovní ...
 • § 763 – Tímto zákonem se řídí právní vz...
 • § 764 – Právní povaha veřejných obchodn...
 • § 765 – Družstva, která vznikla před úč...
 • § 766 – Zakladatelé družstevních podnik...
 • § 767 – Likvidace právnických osob podl...
 • § 768 – Zápisy v podnikovém rejstříku v...
 • § 769 – Povinnost zveřejnění údajů stan...
 • § 770 – Vláda České republiky stanoví n...
 • § 771 – Vláda České republiky vydá naří...
 • § 772 – Zrušují se:
 • § 773 – Ustanovení přepravních řádů a p...
 • § 774 – Vyhláška Federálního ministerst...
 • § 775 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...

Obchodní zákoník paragraf § 18

§ 18
Podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výlučné právo tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky takového užití.

Předchozí paragraf

Obchodní zákoník paragraf § 17

Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či

Následující paragraf

Obchodní zákoník paragraf § 19

Právo k obchodnímu tajemství trvá, pokud trvají skutečnosti uvedené v § 17


© 2024 Sbírka Zákonů