• « Hlavní menu
 • « Občanský soudní řád
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Občanský soudní řád upravuje po...
 • § 2 – V občanském soudním řízení soud...
 • § 3 – Občanské soudní řízení je jedno...
 • § 5 – Soudy poskytují účastníkům pouč...
 • § 6 – V řízení postupuje soud v souči...
 • § 7 – V občanském soudním řízení proj...
 • § 8 – Má-li být před řízením u soudu ...
 • § 9 – Nestanoví-li zákon jinak, jsou ...
 • § 9a – K projednání žaloby podle § 91a...
 • § 10 – Krajské soudy rozhodují o odvol...
 • § 10a – O dovoláních proti rozhodnutím ...
 • § 11 – Řízení se koná u toho soudu, kt...
 • § 12 – Nemůže-li příslušný soud o věci...
 • § 14 – Soudci a přísedící jsou vylouče...
 • § 15 – Jakmile se soudce nebo přísedíc...
 • § 15a – Účastníci mají právo vyjádřit s...
 • § 15b – K rozhodnutí o námitce podjatos...
 • § 16 – O tom, zda je soudce nebo příse...
 • § 16a – Jestliže bylo rozhodnuto, že so...
 • § 16b – Usnesení nadřízeného soudu podl...
 • § 17 – O tom, zda je vyloučen zapisova...
 • § 17a – O vyloučení notáře z úkonů soud...
 • § 18 – Účastníci mají v občanském soud...
 • § 19 – Způsobilost být účastníkem říze...
 • § 20 – Každý může před soudem jako úča...
 • § 21 – Za právnickou osobu jedná a) je...
 • § 21a – Za stát před soudem vystupuje a...
 • § 21b – Za obec a za vyšší územně samos...
 • § 22 – Fyzická osoba, která nemůže pře...
 • § 23 – Vyžadují-li to okolnosti případ...
 • § 24 – Účastník se může dát v řízení z...
 • § 25 – Zástupcem si účastník může vždy...
 • § 25a – Účastník si může zvolit zástupc...
 • § 25b – S výjimkou dovolání si účastník...
 • § 26 – Odborová organizace může, s výj...
 • § 26a – V případech a za podmínek uvede...
 • § 27 – Účastník se může dát zastoupit ...
 • § 28 – Zástupci, jejž si účastník zvol...
 • § 28a – Procesní plnou moc nelze omezit...
 • § 29 – Není-li zastoupena fyzická osob...
 • § 30 – Účastníku, u něhož jsou předpok...
 • § 31 – Ustanovený zástupce má stejné p...
 • § 32 – Společné ustanovení
 • § 35 – Účast státního zastupitelství
 • § 35a – Zvláštní právní předpis55a)
 • § 36 – V řízení před soudem jedná a ro...
 • § 36a – V řízení před okresním soudem j...
 • § 36b – Vrchní soudy jednají a rozhoduj...
 • § 36c – Nejvyšší soud jedná a rozhoduje...
 • § 36d – Nestanoví-li zákon jinak, předs...
 • § 37 – Senát rozhoduje po poradě; krom...
 • § 38 – Soud pověří notáře, aby jako so...
 • § 38a – Zvláštní zákon stanoví, ve kter...
 • § 38b – Asistent soudce Nejvyššího soudu
 • § 39 – Úkony, které by příslušný soud ...
 • § 40 – O úkonech, při nichž soud jedná...
 • § 40a – Jsou-li v řízení projednávány u...
 • § 41 – Účastníci mohou provádět své úk...
 • § 41a – Nestanoví-li zákon jinak, může ...
 • § 41b – Dokud nebyl uzavřený smír, doho...
 • § 42 – ((1) Podání je možno učinit pís...
 • § 43 – Předseda senátu usnesením vyzve...
 • § 44 – Účastníci a jejich zástupci maj...
 • § 45 – Písemnost doručuje soud při jed...
 • § 45a – Doručující orgány
 • § 45b – Doručování do vlastních rukou
 • § 45c – Doručování zástupcům účastníků
 • § 45d – Doručování opatrovníkům účastníků
 • § 45e – Zástupce pro doručování písemností
 • § 45f – Doručování prostřednictvím veře...
 • § 46 – Doručování fyzickým osobám
 • § 46a – Zvláštní případy doručování fyz...
 • § 47 – Doručování právnickým osobám
 • § 48 – Doručování advokátům
 • § 48a – Doručování notářům
 • § 48b – Doručování soudním exekutorům
 • § 48c – Doručování patentovým zástupcům
 • § 48d – Doručování osobám vykonávajícím...
 • § 48e – Doručování státu
 • § 48f – Doručování Úřadu pro zastupován...
 • § 48g – Doručování správním úřadům
 • § 48h – Doručování obcím
 • § 48i – Doručování vyšším územním samos...
 • § 49 – Nařídí-li předseda senátu doruč...
 • § 50 – Odepře-li adresát přijmout doru...
 • § 50a – nadpis vypuštěn
 • § 50b – Doručovaná písemnost, kterou do...
 • § 50c – Byla-li písemnost uložena, zane...
 • § 50d – Náhradní doručení je vyloučeno ...
 • § 50e – Doručuje-li soud písemnost při ...
 • § 50f – Doručenka
 • § 50g – Prohlásí-li adresát v písemném ...
 • § 50h – Uveřejňování vyhlášek
 • § 50i – Vyvěšení na úřední desce
 • § 51 – Předvolání k soudu se děje zpra...
 • § 52 – V případě, že se předvolaný bez...
 • § 53 – Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup ...
 • § 54 – Toho, kdo hrubě ruší pořádek, m...
 • § 55 – Nestanoví-li tento zákon lhůtu ...
 • § 56 – Lhůta neběží tomu, kdo ztratil ...
 • § 57 – Do běhu lhůty se nezapočítává d...
 • § 58 – Soud promine zmeškání lhůty, je...
 • § 67 – Připouští-li to povaha věci, lz...
 • § 68 – Smírčí řízení ve věcech, v nich...
 • § 69 – Účelem smírčího řízení je uzavř...
 • § 73 – Narodí-li se dítě, u něhož otco...
 • § 74 – Před zahájením řízení může před...
 • § 75 – Předběžné opatření podle § 76a ...
 • § 75a – Návrh na předběžné opatření, kt...
 • § 75b – K zajištění náhrady škody nebo ...
 • § 75c – Nepostupoval-li podle § 75a ods...
 • § 76 – Předběžným opatřením může být ú...
 • § 76a – Ocitlo-li se nezletilé dítě bez...
 • § 76b – Je-li jednáním účastníka, proti...
 • § 76c – Vyžadují-li to okolnosti případ...
 • § 76d – Usnesení, kterým bylo nařízeno ...
 • § 76e – Výrok vykonatelného usnesení o ...
 • § 76f – Právní úkon, který byl učiněn t...
 • § 76g – Byl-li návrh na nařízení předbě...
 • § 77 – Předběžné opatření zanikne, jes...
 • § 78 – Před zahájením řízení o věci sa...
 • § 78a – Důkaz může být zajištěn také no...
 • § 78b – Ve věcech týkajících se práv z ...
 • § 78c – K zajištění předmětu důkazního ...
 • § 78d – Předseda senátu může, vyžadují-...
 • § 78e – Nepostupoval-li předseda senátu...
 • § 78f – Zajištění předmětu důkazního pr...
 • § 78g – Zaniklo-li zajištění předmětu d...
 • § 79 – Řízení se zahajuje na návrh. Ná...
 • § 80 – Žalobou (návrhem na zahájení ří...
 • § 81 – I bez návrhu může soud zahájit ...
 • § 82 – Řízení je zahájeno dnem, kdy do...
 • § 83 – Zahájení řízení brání tomu, aby...
 • § 84 – K řízení je příslušný obecný so...
 • § 85 – Nestanoví-li zákon jinak, je ob...
 • § 85a – Je-li pro řízení v prvním stupn...
 • § 86 – Jestliže žalovaný, který je obč...
 • § 87 – Vedle obecného soudu žalovaného...
 • § 88 – Namísto obecného soudu, popřípa...
 • § 89 – Soud, který je příslušný k říze...
 • § 89a – Účastníci řízení v obchodní věc...
 • § 90 – Účastníky řízení jsou žalobce a...
 • § 91 – Je-li žalobců nebo žalovaných v...
 • § 91a – Kdo si činí nárok zcela nebo čá...
 • § 92 – Na návrh žalobce může soud přip...
 • § 93 – Jako vedlejší účastník může se ...
 • § 94 – V řízení, které může být zaháje...
 • § 95 – Žalobce (navrhovatel) může za ř...
 • § 96 – Žalobce (navrhovatel) může vzít...
 • § 97 – Žalovaný může za řízení uplatni...
 • § 98 – Vzájemným návrhem je i projev ž...
 • § 99 – Připouští-li to povaha věci, mo...
 • § 100 – Jakmile bylo řízení zahájeno, p...
 • § 101 – K tomu, aby bylo dosaženo účelu...
 • § 102 – Je-li třeba po zahájení řízení ...
 • § 103 – Kdykoli za řízení přihlíží soud...
 • § 104 – Jde-li o takový nedostatek podm...
 • § 104a – Věcnou příslušnost zkoumá soud ...
 • § 104b – Náleží-li věc do věcné příslušn...
 • § 104c – Náleží-li věc do věcné příslušn...
 • § 105 – Místní příslušnost zkoumá soud ...
 • § 106 – Jakmile soud k námitce žalované...
 • § 107 – Jestliže účastník ztratí po zah...
 • § 107a – Má-li žalobce za to, že po zahá...
 • § 108 – Soud zastaví řízení o určení ot...
 • § 109 – Soud řízení přeruší, jestliže
 • § 110 – Jestliže to účastníci shodně na...
 • § 111 – Jestliže řízení je přerušeno, n...
 • § 112 – V zájmu hospodárnosti řízení mů...
 • § 113 – S řízením o určení otcovství je...
 • § 113a – S řízením o určení neplatnosti ...
 • § 114 – Po zahájení řízení předseda sen...
 • § 114a – Nebylo-li rozhodnuto podle § 11...
 • § 114b – Vyžaduje-li to povaha věci nebo...
 • § 114c – Ukazuje-li se, že postupem podl...
 • § 115 – Nestanoví-li zákon jinak, naříd...
 • § 115a – K projednání věci samé není tře...
 • § 116 – Jednání je veřejné s výjimkou j...
 • § 117 – Předseda senátu zahajuje, řídí ...
 • § 118 – Po zahájení jednání předseda se...
 • § 118a – Ukáže-li se v průběhu jednání, ...
 • § 118b – Ve věcech ochrany osobnosti pod...
 • § 118c – Dochází-li v projednání věci k ...
 • § 119 – Jednání může být odročeno jen z...
 • § 119a – Před skončením jednání je předs...
 • § 120 – Účastníci jsou povinni označit ...
 • § 121 – Není třeba dokazovat skutečnost...
 • § 122 – Dokazování provádí soud při jed...
 • § 123 – Účastníci mají právo vyjádřit s...
 • § 124 – Dokazování je třeba provádět ta...
 • § 125 – Za důkaz mohou sloužit všechny ...
 • § 126 – Každá fyzická osoba, která není...
 • § 127 – Závisí-li rozhodnutí na posouze...
 • § 128 – Každý je povinen bezplatně na d...
 • § 129 – Důkaz listinou se provede tak, ...
 • § 130 – Ohledání předmětu, který je mož...
 • § 131 – Důkaz výslechem účastníků může ...
 • § 132 – Důkazy hodnotí soud podle své ú...
 • § 133 – Skutečnost, pro kterou je v zák...
 • § 133a – Skutečnosti tvrzené o tom, že ú...
 • § 133b – Byl-li ohledán přiměřený vzorek...
 • § 134 – Listiny vydané soudy České repu...
 • § 135 – Soud je vázán rozhodnutím přísl...
 • § 136 – Lze-li výši nároků zjistit jen ...
 • § 137 – Náklady řízení jsou zejména hot...
 • § 138 – Na návrh může předseda senátu p...
 • § 139 – Svědci mají právo na náhradu ho...
 • § 140 – Každý účastník platí náklady ří...
 • § 141 – Předseda senátu může uložit úča...
 • § 142 – Účastníku, který měl ve věci pl...
 • § 143 – Žalovaný, který neměl úspěch ve...
 • § 144 – Účastníci nemají právo na náhra...
 • § 145 – Účastníku, jemuž soud přizná ná...
 • § 146 – Žádný z účastníků nemá právo na...
 • § 147 – Účastníku nebo jeho zástupci mů...
 • § 148 – Stát má podle výsledků řízení p...
 • § 149 – Zastupoval-li advokát účastníka...
 • § 150 – Jsou-li tu důvody hodné zvláštn...
 • § 151 – O povinnosti k náhradě nákladů ...
 • § 151a – O tom, kdo a v jaké výši platí ...
 • § 152 – Rozsudkem rozhoduje soud o věci...
 • § 153 – Soud rozhoduje na základě zjišt...
 • § 153a – Uzná-li žalovaný v průběhu soud...
 • § 153b – Zmešká-li žalovaný, kterému byl...
 • § 154 – Pro rozsudek je rozhodující sta...
 • § 155 – Obsah rozhodnutí ve věci samé v...
 • § 156 – Rozsudek se vyhlašuje vždy veře...
 • § 157 – Není-li stanoveno jinak, v píse...
 • § 158 – Písemné vyhotovení rozsudku pod...
 • § 159 – Doručený rozsudek, který již ne...
 • § 159a – Nestanoví-li zákon jinak, je vý...
 • § 160 – Uložil-li soud v rozsudku povin...
 • § 161 – Rozsudek je vykonatelný, jakmil...
 • § 162 – Předběžně vykonatelné jsou rozs...
 • § 163 – Rozsudek odsuzující k plnění v ...
 • § 164 – Předseda senátu opraví v rozsud...
 • § 165 – Pokud odůvodnění rozsudku nemá ...
 • § 166 – Nerozhodl-li soud v rozsudku o ...
 • § 167 – Nestanoví-li zákon jinak, rozho...
 • § 168 – Usnesení vyhlašuje předseda sen...
 • § 169 – Není-li stanoveno jinak, v píse...
 • § 170 – Soud je vázán usnesením, jakmil...
 • § 171 – Lhůta k plnění počíná běžet od ...
 • § 172 – Soud může i bez výslovné žádost...
 • § 173 – Platební rozkaz je třeba doruči...
 • § 174 – Platební rozkaz, proti němuž ne...
 • § 174a – Elektronický platební rozkaz
 • § 175 – Předloží-li žalobce v prvopisu ...
 • § 175a – Příslušný orgán státní správy p...
 • § 175b – Účastníky řízení jsou ti, o nic...
 • § 175c – Soud zjistí, zda v evidenci záv...
 • § 175d – V předběžném šetření si soud ze...
 • § 175e – Vyžaduje-li to obecný zájem neb...
 • § 175f – Soud může v řízení o dědictví, ...
 • § 175g – Při opatřování úplného podkladu...
 • § 175h – Nezanechal-li zůstavitel majete...
 • § 175i – Nebylo-li řízení zastaveno podl...
 • § 175j – K projednání dědictví není třeb...
 • § 175k – Jestliže někdo před potvrzením ...
 • § 175l – Měl-li zůstavitel s pozůstalým ...
 • § 175m – Soud zjistí zůstavitelův majete...
 • § 175n – Na návrh dědiců vydá soud usnes...
 • § 175o – Na podkladě zjištění podle § 17...
 • § 175p – Účastníci se mohou dohodnout o ...
 • § 175q – Soud v usnesení o dědictví a) p...
 • § 175r – Dědici mohou s věcmi nebo s jin...
 • § 175s – Usnesením podle § 175p a 175q j...
 • § 175t – Je-li dědictví předluženo a ned...
 • § 175u – Likvidaci dědictví provede soud...
 • § 175v – Soud provede rozvrh výtěžku zpe...
 • § 175x – Objeví-li se po právní moci usn...
 • § 175y – Nezařazení majetku nebo dluhů d...
 • § 175z – Jestliže projednání dědictví ne...
 • § 175za – Notáři se sídlem v obvodu okres...
 • § 175zb – Soud může odejmout věc pověřené...
 • § 175zc – Jestliže v souladu se zvláštním...
 • § 175zd – Notář připraví všechny potřebné...
 • § 176 – Ve věcech péče soudu o nezletil...
 • § 177 – Není-li příslušný soud znám neb...
 • § 178 – Soud vede rodiče, popřípadě por...
 • § 179 – Je-li k platnosti právního úkon...
 • § 180 – Soudem ustanovený poručník nezl...
 • § 180a – Účastníky řízení jsou dítě a je...
 • § 180b – Pravomocný rozsudek, kterým byl...
 • § 181 – Účastníky řízení jsou osvojovan...
 • § 182 – Osvojované dítě soud vyslechne,...
 • § 184 – V rozsudku, jímž se vyslovuje o...
 • § 185a – U soudu lze složit do úschovy p...
 • § 185b – Účastníkem řízení je složitel. ...
 • § 185c – Vyžádá-li si úschova náklady, u...
 • § 185d – Předmět úschovy vydá soud příje...
 • § 185e – Byl-li souhlas s vydáním předmě...
 • § 185f – Přijímá-li soud do úschovy věci...
 • § 185g – Uplynula-li lhůta tří roků od p...
 • § 185h – Připadne-li předmět úschovy stá...
 • § 185i – Umořit lze ztracenou nebo zniče...
 • § 185j – Návrh na umoření listiny může p...
 • § 185k – Účastníky řízení jsou navrhovat...
 • § 185l – V návrhu na umoření listiny je ...
 • § 185m – Zjistí-li soud, že listina, jej...
 • § 185n – Jde-li o listinu na doručitele,...
 • § 185o – Od zahájení řízení až do jeho p...
 • § 185p – Bylo-li zahájeno umořovací říze...
 • § 185q – Soud přezkoumá přihlášku toho, ...
 • § 185r – Uplynula-li lhůta podle § 185m ...
 • § 185s – Usnesení o umoření listiny nahr...
 • § 186 – Návrh na zahájení řízení o způs...
 • § 187 – Vyšetřovaný je oprávněn dát se ...
 • § 189 – Soud může rozhodnout, že upustí...
 • § 190 – Vydaný rozsudek soud zruší, jes...
 • § 191 – Náklady řízení platí stát. Nepl...
 • § 191a – Ústav vykonávající zdravotnicko...
 • § 191b – O každém, o němž je ústav povin...
 • § 191c – Usnesení podle § 191b odst. 4 s...
 • § 191d – Jestliže soud vyslovil, že přev...
 • § 191e – Účinnost rozsudku podle § 191d ...
 • § 191f – Umístěný, jeho zástupce, opatro...
 • § 191g – Náklady řízení platí stát. Nepl...
 • § 192 – Předseda senátu je povinen post...
 • § 193 – Soud dohlíží na správu majetku ...
 • § 193a – Účastníky řízení o návrhu na na...
 • § 193b – V řízení o navrácení dítěte roz...
 • § 193c – Soud činí i bez návrhu vhodná o...
 • § 193d – Soud ve lhůtě 3 dnů od zahájení...
 • § 193e – V řízení o navrácení dítěte nen...
 • § 194 – O povolení uzavřít manželství r...
 • § 195 – Návrh může podat, kdo má na věc...
 • § 196 – Soud vyhláškou nebo jiným vhodn...
 • § 197 – Zjistí-li soud během řízení, že...
 • § 198 – Po uplynutí lhůty určené ve vyh...
 • § 199 – Zjistí-li soud, že ten, kdo byl...
 • § 200 – Je-li jisto, že fyzická osoba z...
 • § 200a – K řízení je příslušný soud (dál...
 • § 200b – Řízení se zahajuje na návrh. Má...
 • § 200c – Účastníky řízení jsou osoba, kt...
 • § 200d – Soud usnesením návrh odmítne, j...
 • § 200da – Nebyl-li návrh odmítnut podle §...
 • § 200db – Soud je povinen provést zápis d...
 • § 200dc – O zápisu provedeném podle § 200...
 • § 200de – Předseda senátu může uložit poř...
 • § 200e – Řízení o některých otázkách obc...
 • § 200f – Návrh ve věcech kapitálového tr...
 • § 200g – Při rozhodování o věci soud vyc...
 • § 200h – Řízení o předběžném souhlasu s ...
 • § 200i – nadpis vypuštěn
 • § 200j – Návrh ve věcech nahrazení souhl...
 • § 200k – K řízení je příslušný krajský s...
 • § 200l – Návrh, který neobsahuje všechny...
 • § 200m – Usnesení, kterým soud rozhodl o...
 • § 200o – Jestliže nebylo ukončeno zajišt...
 • § 200p – K řízení je příslušný soud, v j...
 • § 200q – Návrh se podává u příslušného s...
 • § 200r – Příslušný orgán policie, který ...
 • § 200t – Dojde-li soud po projednání náv...
 • § 200u – Soud je povinen návrh projednat...
 • § 200ua – Na návrh oprávněného ze soudníh...
 • § 200x – Řízení ve věcech voleb do rady ...
 • § 200y – Řízení o soudním prodeji zástav...
 • § 200z – Soud nařídí prodej zástavy, dol...
 • § 200za – Usnesení o nařízení prodeje zás...
 • § 201 – Účastník může napadnout rozhodn...
 • § 202 – Odvolání není přípustné proti u...
 • § 203 – Vedlejší účastník může podat od...
 • § 204 – Odvolání se podává do patnácti ...
 • § 205 – V odvolání musí být vedle obecn...
 • § 205a – Skutečnosti nebo důkazy, které ...
 • § 205b – U odvolání proti rozsudku pro u...
 • § 206 – Podá-li ten, kdo je k tomu oprá...
 • § 207 – Vzdát se odvolání je možno jedi...
 • § 208 – Opožděně podané odvolání předse...
 • § 209 – Předseda senátu soudu prvního s...
 • § 210 – Nejde-li o případy uvedené v § ...
 • § 210a – Usnesení o povinnosti zaplatit ...
 • § 211 – Pro řízení u odvolacího soudu p...
 • § 211a – Jiní účastníci řízení než odvol...
 • § 211b – Odvolací soud může předběžnou v...
 • § 212 – Odvolací soud projedná věc v me...
 • § 212a – Není-li dále stanoveno jinak, r...
 • § 213 – Odvolací soud není vázán skutko...
 • § 213a – Má-li odvolací soud za to, že m...
 • § 213b – V odvolacím řízení se postupuje...
 • § 214 – K projednání odvolání nařídí př...
 • § 215 – Předvolání musí být účastníkům ...
 • § 216 – Ustanovení § 92, 97 a 98 pro od...
 • § 218 – Odvolací soud odmítne odvolání,...
 • § 218a – Nerozhodl-li předseda senátu so...
 • § 218b – Odvolací soud rozhodne o odvolá...
 • § 219 – Odvolací soud rozhodnutí potvrd...
 • § 219a – Odvolací soud rozhodnutí zruší,...
 • § 220 – Odvolací soud změní rozsudek ne...
 • § 221 – Zruší-li odvolací soud rozhodnu...
 • § 221a – Odvolací soud může rozhodnutí s...
 • § 222 – Jestliže odvolatel vezme odvolá...
 • § 222a – Vezme-li žalobce (navrhovatel) ...
 • § 223 – Odvolací soud rozhoduje rozsudk...
 • § 224 – Ustanovení o nákladech řízení p...
 • § 225 – Soud prvního stupně doručí rozh...
 • § 228 – Žalobou na obnovu řízení účastn...
 • § 229 – Žalobou pro zmatečnost účastník...
 • § 230 – Žaloba není přípustná proti
 • § 231 – Žalobu může podat z důvodů uved...
 • § 232 – Žaloba musí vedle obecných nále...
 • § 233 – Žaloba na obnovu řízení musí bý...
 • § 234 – Není-li dále stanoveno jinak, m...
 • § 235 – Prominutí zmeškání lhůt k žalob...
 • § 235a – Žalobu projedná a rozhodne o ní...
 • § 235b – Byla-li proti stejnému rozhodnu...
 • § 235c – Je-li pravděpodobné, že žalobě ...
 • § 235e – Žalobu na obnovu řízení soud us...
 • § 235f – Zamítá-li soud žalobu proto, že...
 • § 235g – Povolením obnovy řízení odkládá...
 • § 235h – Byla-li povolena obnova řízení,...
 • § 235i – V novém rozhodnutí o věci rozho...
 • § 236 – Dovoláním lze napadnout pravomo...
 • § 237 – Dovolání je přípustné proti roz...
 • § 238 – Dovolání je přípustné proti usn...
 • § 238a – Dovolání je přípustné proti usn...
 • § 240 – Účastník může podat dovolání do...
 • § 241 – Není-li dále stanoveno jinak, m...
 • § 241a – V dovolání musí být vedle obecn...
 • § 241b – Ustanovení § 208 odst. 1, § 209...
 • § 242 – Dovolací soud přezkoumá rozhodn...
 • § 243 – Před rozhodnutím o dovolání můž...
 • § 243a – Dovolací soud rozhodne o dovolá...
 • § 243b – Dovolání přípustné podle § 237 ...
 • § 243c – Pro řízení u dovolacího soudu p...
 • § 243d – Jestliže dovolací soud zruší ro...
 • § 244 – Rozhodl-li orgán moci výkonné, ...
 • § 245 – Není-li v této části uvedeno ji...
 • § 246 – K návrhu je oprávněn ten, kdo t...
 • § 247 – Žaloba musí být podána ve lhůtě...
 • § 248 – Podání žaloby nemá odkladný úči...
 • § 249 – Není-li dále stanoveno jinak, j...
 • § 250 – Není-li dále stanoveno jinak, j...
 • § 250a – Účastníci řízení
 • § 250b – S žalobou jsou spojeny ke spole...
 • § 250c – V rámci přípravy jednání předse...
 • § 250d – Účastníci řízení mohou uvést ro...
 • § 250e – Soud není vázán skutkovým stave...
 • § 250f – Soud projedná věc v mezích, ve ...
 • § 250g – Soud žalobu odmítne, a) byla-li...
 • § 250h – Účastník, na jehož návrh bylo z...
 • § 250i – Soud žalobu zamítne, dospěje-li...
 • § 250j – Dospěje-li soud k závěru, že o ...
 • § 250k – Zastaví-li soud řízení o žalobě...
 • § 250l – Nahrazuje-li rozsudek soudu ale...
 • § 251 – Nesplní-li povinný dobrovolně, ...
 • § 252 – Není-li stanoveno jinak, je pří...
 • § 253 – Výkon rozhodnutí soud nařídí zp...
 • § 254 – Na výkon rozhodnutí se užije us...
 • § 255 – Účastníky řízení jsou při výkon...
 • § 256 – Proti jinému, než kdo je v rozh...
 • § 257 – Nařídit a provést výkon rozhodn...
 • § 258 – Výkon rozhodnutí ukládajícího z...
 • § 259 – Požádá-li o to oprávněný před p...
 • § 260 – Jde-li o vymáhání výživného pro...
 • § 260a – Kdo má vykonatelným rozhodnutím...
 • § 260b – Soud návrhu na prohlášení o maj...
 • § 260c – Nemá-li povinný způsobilost k p...
 • § 260d – Předvolání k prohlášení o majet...
 • § 260e – Před zahájením výslechu soud př...
 • § 260f – O výslechu předvolaného soud vy...
 • § 260g – Soud upustí od prohlášení o maj...
 • § 260h – Právní úkony povinného týkající...
 • § 261 – Výkon rozhodnutí lze nařídit je...
 • § 261a – Výkon rozhodnutí lze nařídit je...
 • § 262 – Jestliže je to, co ukládá rozho...
 • § 262a – Výkon rozhodnutí na majetek pat...
 • § 263 – Výkon rozhodnutí lze nařídit je...
 • § 264 – Navrhne-li oprávněný výkon rozh...
 • § 265 – Po nařízení výkonu rozhodnutí s...
 • § 266 – Na návrh může soud odložit prov...
 • § 267 – Právo k majetku, které nepřipou...
 • § 267a – Návrhem podle třetí části je tř...
 • § 268 – Výkon rozhodnutí bude zastaven,...
 • § 269 – Nařízený výkon rozhodnutí zasta...
 • § 270 – Spolu s nařízením výkonu rozhod...
 • § 271 – Dojde-li k zastavení nařízeného...
 • § 272 – Ustanovení § 252 až 269 se nepo...
 • § 273 – Soud nařídí výkon rozhodnutí ul...
 • § 273a – Nařídil-li soud předběžným opat...
 • § 273b – Výkon rozhodnutí o vykázání ze ...
 • § 274 – Ustanovení § 251 až 271 se použ...
 • § 275 – Potvrzením o vykonatelnosti opa...
 • § 276 – Srážky ze mzdy lze provádět jen...
 • § 277 – Srážky se provádějí z čisté mzd...
 • § 278 – Povinnému nesmí být sražena z m...
 • § 279 – Z čisté mzdy, která zbývá po od...
 • § 280 – Jsou-li srážky ze mzdy prováděn...
 • § 281 – Provádět srážky ze mzdy ve větš...
 • § 282 – V nařízení výkonu rozhodnutí př...
 • § 283 – Jakmile nabude nařízení výkonu ...
 • § 284 – Plátce mzdy přestane provádět s...
 • § 285 – Vyplácí-li plátce mzdy měsíční ...
 • § 286 – Dochází-li k výplatě dlužné mzd...
 • § 287 – Dohodne-li se oprávněný s povin...
 • § 288 – Požádá-li o to plátce mzdy, opr...
 • § 289 – Povolí-li soud odklad výkonu ro...
 • § 290 – Soud zastaví na návrh plátce mz...
 • § 291 – Sraženou částku vyplatí plátce ...
 • § 292 – Jestliže plátce mzdy neprovede ...
 • § 293 – Změní-li se po nařízení výkonu ...
 • § 294 – Ten, kdo přijímá zaměstnance do...
 • § 295 – Přestal-li povinný pracovat u d...
 • § 296 – Nesplní-li některý plátce mzdy ...
 • § 297 – Pobírá-li povinný mzdu od někol...
 • § 298 – Nařizuje-li soud provádění sráž...
 • § 299 – Ustanovení o výkonu rozhodnutí ...
 • § 301 – Pokud se v ustanoveních o výkon...
 • § 302 – Má-li povinný vedle práva na mz...
 • § 303 – Výkon rozhodnutí přikázáním poh...
 • § 304 – V nařízení výkonu rozhodnutí př...
 • § 304a – Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 ...
 • § 305 – O tom, že usnesení o nařízení v...
 • § 306 – Nařízení výkonu rozhodnutí se v...
 • § 307 – Výkon rozhodnutí se provede ode...
 • § 308 – Povolí-li soud odklad výkonu ro...
 • § 309 – Byl-li výkon rozhodnutí přikázá...
 • § 309a – Byla-li pohledávka z účtu povin...
 • § 310 – Předpisy vylučující nebo omezuj...
 • § 311 – Nepostupuje-li peněžní ústav ta...
 • § 312 – Výkon rozhodnutí přikázáním jin...
 • § 313 – V nařízení výkonu rozhodnutí za...
 • § 314 – Jakmile nabude usnesení o naříz...
 • § 314a – Výkon rozhodnutí se provede tak...
 • § 314b – Byla-li pohledávka povinného po...
 • § 315 – Nevyplatí-li dlužník povinného ...
 • § 316 – Byl-li výkon rozhodnutí nařízen...
 • § 317 – Výkonu rozhodnutí nepodléhají p...
 • § 318 – Pohledávky fyzických osob, kter...
 • § 319 – Pohledávky autorské odměny podl...
 • § 320 – Výkon rozhodnutí lze nařídit po...
 • § 320a – Zaniká-li nařízením výkonu rozh...
 • § 320b – Výkon rozhodnutí příkazem k výp...
 • § 320c – K návrhu oprávněného, který mus...
 • § 320d – Usnesení o nařízení výkonu rozh...
 • § 320e – Na základě pravomocného usnesen...
 • § 320f – Peněžní ústav, kterému byl před...
 • § 320g – Předpisy vylučující nebo omezuj...
 • § 320h – Nepostupuje-li peněžní ústav ta...
 • § 321 – Výkonem rozhodnutí nemohou být ...
 • § 322 – Z věcí, které jsou ve vlastnict...
 • § 323 – Výkon rozhodnutí může být naříz...
 • § 324 – V nařízení výkonu rozhodnutí za...
 • § 325 – Usnesení o nařízení výkonu rozh...
 • § 325a – Vyžaduje-li to účel výkonu rozh...
 • § 325b – Povinný umožní tomu, kdo provád...
 • § 326 – Soud v bytě (sídle, místu podni...
 • § 326a – Nepodaří-li se v bytě (sídle, m...
 • § 326b – Věci, které se rychle kazí, sou...
 • § 327 – Na návrh oprávněného se soud po...
 • § 328 – Po právní moci usnesení o naříz...
 • § 328a – Po právní moci usnesení o naříz...
 • § 328b – Sepsané věci se prodají v dražbě.
 • § 329 – Nejnižší podání činí jednu třet...
 • § 330 – Dražba se skončí, jakmile dosaž...
 • § 331 – Byl-li výkon rozhodnutí prodeje...
 • § 331a – Byla-li v dražbě prodána movitá...
 • § 332 – Pořadí, v jakém soud provádí vý...
 • § 333 – Nalezne-li se při výkonu rozhod...
 • § 334 – Vkladní knížky, vkladní listy a...
 • § 334a – Cenné papíry se sepíší, jakmile...
 • § 335 – Výkon rozhodnutí prodejem nemov...
 • § 335a – Pro nařízení výkonu rozhodnutí ...
 • § 335b – V usnesení o nařízení výkonu ro...
 • § 336 – Po právní moci usnesení o naříz...
 • § 336a – Podle výsledků ocenění a ohledá...
 • § 336b – Po právní moci usnesení o ceně ...
 • § 336c – Dražební vyhlášku soud doručí:
 • § 336d – Dražbu lze uskutečnit v místě, ...
 • § 336e – Nejnižší podání soud stanoví ve...
 • § 336f – Věřitel, který má proti povinné...
 • § 336g – Nesdělí-li oprávněný nebo ten, ...
 • § 336h – Dražební jednání může řídit jen...
 • § 336i – Bylo-li zjištěno, že byla podán...
 • § 336j – Příklep lze udělit tomu, kdo uč...
 • § 336k – Usnesení o příklepu soud doručí...
 • § 336l – Vydražitel je oprávněn převzít ...
 • § 336m – Nebylo-li při dražbě učiněno an...
 • § 336n – Vydražitel uvedený v § 336m ods...
 • § 337 – Po právní moci usnesení o příkl...
 • § 337a – Rozdělovanou podstatu tvoří nej...
 • § 337b – Při rozvrhovém jednání se proje...
 • § 337c – Podle výsledků rozvrhového jedn...
 • § 337d – Byly-li v dražbě prodány všechn...
 • § 337e – V rozvrhovém usnesení soud rozh...
 • § 337f – Po právní moci rozhodnutí o náv...
 • § 337g – V rozvrhovém usnesení soud přiz...
 • § 337h – Dnem právní moci rozvrhového us...
 • § 338 – Na výkon rozhodnutí prodejem sp...
 • § 338a – Na výkon rozhodnutí prodejem za...
 • § 338b – Výkon rozhodnutí zřízením soudc...
 • § 338c – Nařízení výkonu rozhodnutí zříz...
 • § 338d – Pro pořadí soudcovského zástavn...
 • § 338e – Při výkonu rozhodnutí zřízením ...
 • § 338f – Výkon rozhodnutí prodejem podni...
 • § 338g – Pro nařízení výkonu rozhodnutí ...
 • § 338h – V usnesení o nařízení výkonu ro...
 • § 338i – Správcem soud ustanoví osobu za...
 • § 338j – Správce je z výkonu své funkce ...
 • § 338k – Správce při výkonu své funkce p...
 • § 338l – Soud dohlíží, jak správce plní ...
 • § 338m – Po právní moci usnesení o naříz...
 • § 338n – Podle obsahu zprávy správce o c...
 • § 338o – Po právní moci usnesení o ceně ...
 • § 338p – Dražební vyhlášku soud doručí:
 • § 338q – Dražbu lze uskutečnit v místě, ...
 • § 338r – Nejnižší podání soud stanoví ve...
 • § 338s – Věřitel, který má proti povinné...
 • § 338t – Po vydání dražební vyhlášky sou...
 • § 338u – Dražební jednání může řídit jen...
 • § 338v – Bylo-li zjištěno, že byl podán ...
 • § 338w – Po zahájení dražebního jednání ...
 • § 338x – Příklep lze udělit tomu, kdo uč...
 • § 338y – Usnesení o příklepu soud doručí...
 • § 338z – Vydražitel je oprávněn převzít ...
 • § 338za – Nebylo-li při dražbě učiněno an...
 • § 338zb – Po právní moci usnesení o příkl...
 • § 338zc – Rozdělovanou podstatu tvoří pro...
 • § 338zd – Při rozvrhovém jednání se proje...
 • § 338ze – Podle výsledků rozvrhového jedn...
 • § 338zf – Vydražitel má pohledávku za pod...
 • § 338zg – V rozvrhovém usnesení soud rozh...
 • § 338zh – Po právní moci rozhodnutí o náv...
 • § 338zi – V rozvrhovém usnesení soud přiz...
 • § 338zj – Poté, co vydražený podnik přeše...
 • § 338zk – Na vydražitele, do jehož majetk...
 • § 338zl – O tom, že vydražený podnik přeš...
 • § 338zm – Žádný z věřitelů, jehož pohledá...
 • § 338zn – Nařízením výkonu rozhodnutí pro...
 • § 338zo – Byl-li výkon rozhodnutí prodeje...
 • § 338zp – Na výkon rozhodnutí prodejem čá...
 • § 338zq – Na výkon rozhodnutí prodejem po...
 • § 338zr – Na výkon rozhodnutí prodejem za...
 • § 339 – Podle těchto ustanovení se vyko...
 • § 340 – Ukládá-li rozhodnutí, jehož výk...
 • § 341 – Výkon rozhodnutí se provede tak...
 • § 342 – Nevyzvedl-li si povinný věci u ...
 • § 343 – Ukládá-li rozhodnutí, jehož výk...
 • § 344 – Soud vyrozumí povinného nejméně...
 • § 345 – Ukládá-li rozhodnutí, jehož výk...
 • § 346 – Má-li věc, kterou je třeba povi...
 • § 347 – Nepodaří-li se odebrat věc urče...
 • § 348 – Ukládá-li vykonávané rozhodnutí...
 • § 349 – Ukládá-li vykonávané rozhodnutí...
 • § 350 – Ukládá-li vykonávané rozhodnutí...
 • § 351 – Ukládá-li vykonávané rozhodnutí...
 • § 351a – Bylo-li vykonávané rozhodnutí s...
 • § 352 – Soud přijímá do úschovy peníze,...
 • § 355 – Není-li dále stanoveno jinak, p...
 • § 356 – Pro lhůty, které v den, kdy ten...
 • § 357 – Na platební rozkazy vydané před...
 • § 358 – Řízení v nájemních věcech, zahá...
 • § 359 – Pokud ode dne, kdy tento zákon ...
 • § 360 – Bylo-li přede dnem, kdy tento z...
 • § 361 – Dosud neskončené věci soudní ús...
 • § 362 – Věci poručenské a věci opatrovn...
 • § 363 – O žádostech za povolení uzavřen...
 • § 364 – V řízení o zadržení v ústavu so...
 • § 365 – Exekuční tituly vzniklé před úč...
 • § 366 – Povolení exekuce, k němuž došlo...
 • § 367 – Zabavení peněžité pohledávky a ...
 • § 368 – Byla-li přede dnem účinnosti to...
 • § 369 – Povolené exekuce na nemovitosti...
 • § 370 – Exekuční likvidace, nařízené př...
 • § 370a – Působnosti stanovené obecnímu ú...
 • § 373 – Ministerstvo upraví vyhláškou v...
 • § 374 – Ministerstvo se zmocňuje vydat ...
 • § 374a – Ministerstvo stanoví vyhláškou
 • § 375 – Zrušují se:
 • § 376 – Účinnost zákona

Občanský soudní řád paragraf § 297

§ 297
(1) Pobírá-li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí na všechny jeho mzdy.
(2) Srážky ze mzdy je každý plátce mzdy povinen provádět ode dne, kdy mu bylo doručeno nařízení výkonu rozhodnutí.
(3) Nastupuje-li povinný do práce, aniž by přitom opouštěl dosavadního plátce mzdy, použije se obdobně ustanovení § 293, 294 a 296.

Předchozí paragraf

Občanský soudní řád paragraf § 296

(1) Nesplní-li některý plátce mzdy povinnost uvedenou v § 294 odst. 1 a 2 nebo v § 295 odst. 2, může se oprávněný domáhat, aby

Následující paragraf

Občanský soudní řád paragraf § 298

(1) Nařizuje-li soud provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část základní částky (§ 278)


© 2022 Sbírka Zákonů