• « Hlavní menu
 • « Občanský soudní řád
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Občanský soudní řád upravuje po...
 • § 2 – V občanském soudním řízení soud...
 • § 3 – Občanské soudní řízení je jedno...
 • § 5 – Soudy poskytují účastníkům pouč...
 • § 6 – V řízení postupuje soud v souči...
 • § 7 – V občanském soudním řízení proj...
 • § 8 – Má-li být před řízením u soudu ...
 • § 9 – Nestanoví-li zákon jinak, jsou ...
 • § 9a – K projednání žaloby podle § 91a...
 • § 10 – Krajské soudy rozhodují o odvol...
 • § 10a – O dovoláních proti rozhodnutím ...
 • § 11 – Řízení se koná u toho soudu, kt...
 • § 12 – Nemůže-li příslušný soud o věci...
 • § 14 – Soudci a přísedící jsou vylouče...
 • § 15 – Jakmile se soudce nebo přísedíc...
 • § 15a – Účastníci mají právo vyjádřit s...
 • § 15b – K rozhodnutí o námitce podjatos...
 • § 16 – O tom, zda je soudce nebo příse...
 • § 16a – Jestliže bylo rozhodnuto, že so...
 • § 16b – Usnesení nadřízeného soudu podl...
 • § 17 – O tom, zda je vyloučen zapisova...
 • § 17a – O vyloučení notáře z úkonů soud...
 • § 18 – Účastníci mají v občanském soud...
 • § 19 – Způsobilost být účastníkem říze...
 • § 20 – Každý může před soudem jako úča...
 • § 21 – Za právnickou osobu jedná a) je...
 • § 21a – Za stát před soudem vystupuje a...
 • § 21b – Za obec a za vyšší územně samos...
 • § 22 – Fyzická osoba, která nemůže pře...
 • § 23 – Vyžadují-li to okolnosti případ...
 • § 24 – Účastník se může dát v řízení z...
 • § 25 – Zástupcem si účastník může vždy...
 • § 25a – Účastník si může zvolit zástupc...
 • § 25b – S výjimkou dovolání si účastník...
 • § 26 – Odborová organizace může, s výj...
 • § 26a – V případech a za podmínek uvede...
 • § 27 – Účastník se může dát zastoupit ...
 • § 28 – Zástupci, jejž si účastník zvol...
 • § 28a – Procesní plnou moc nelze omezit...
 • § 29 – Není-li zastoupena fyzická osob...
 • § 30 – Účastníku, u něhož jsou předpok...
 • § 31 – Ustanovený zástupce má stejné p...
 • § 32 – Společné ustanovení
 • § 35 – Účast státního zastupitelství
 • § 35a – Zvláštní právní předpis55a)
 • § 36 – V řízení před soudem jedná a ro...
 • § 36a – V řízení před okresním soudem j...
 • § 36b – Vrchní soudy jednají a rozhoduj...
 • § 36c – Nejvyšší soud jedná a rozhoduje...
 • § 36d – Nestanoví-li zákon jinak, předs...
 • § 37 – Senát rozhoduje po poradě; krom...
 • § 38 – Soud pověří notáře, aby jako so...
 • § 38a – Zvláštní zákon stanoví, ve kter...
 • § 38b – Asistent soudce Nejvyššího soudu
 • § 39 – Úkony, které by příslušný soud ...
 • § 40 – O úkonech, při nichž soud jedná...
 • § 40a – Jsou-li v řízení projednávány u...
 • § 41 – Účastníci mohou provádět své úk...
 • § 41a – Nestanoví-li zákon jinak, může ...
 • § 41b – Dokud nebyl uzavřený smír, doho...
 • § 42 – ((1) Podání je možno učinit pís...
 • § 43 – Předseda senátu usnesením vyzve...
 • § 44 – Účastníci a jejich zástupci maj...
 • § 45 – Písemnost doručuje soud při jed...
 • § 45a – Doručující orgány
 • § 45b – Doručování do vlastních rukou
 • § 45c – Doručování zástupcům účastníků
 • § 45d – Doručování opatrovníkům účastníků
 • § 45e – Zástupce pro doručování písemností
 • § 45f – Doručování prostřednictvím veře...
 • § 46 – Doručování fyzickým osobám
 • § 46a – Zvláštní případy doručování fyz...
 • § 47 – Doručování právnickým osobám
 • § 48 – Doručování advokátům
 • § 48a – Doručování notářům
 • § 48b – Doručování soudním exekutorům
 • § 48c – Doručování patentovým zástupcům
 • § 48d – Doručování osobám vykonávajícím...
 • § 48e – Doručování státu
 • § 48f – Doručování Úřadu pro zastupován...
 • § 48g – Doručování správním úřadům
 • § 48h – Doručování obcím
 • § 48i – Doručování vyšším územním samos...
 • § 49 – Nařídí-li předseda senátu doruč...
 • § 50 – Odepře-li adresát přijmout doru...
 • § 50a – nadpis vypuštěn
 • § 50b – Doručovaná písemnost, kterou do...
 • § 50c – Byla-li písemnost uložena, zane...
 • § 50d – Náhradní doručení je vyloučeno ...
 • § 50e – Doručuje-li soud písemnost při ...
 • § 50f – Doručenka
 • § 50g – Prohlásí-li adresát v písemném ...
 • § 50h – Uveřejňování vyhlášek
 • § 50i – Vyvěšení na úřední desce
 • § 51 – Předvolání k soudu se děje zpra...
 • § 52 – V případě, že se předvolaný bez...
 • § 53 – Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup ...
 • § 54 – Toho, kdo hrubě ruší pořádek, m...
 • § 55 – Nestanoví-li tento zákon lhůtu ...
 • § 56 – Lhůta neběží tomu, kdo ztratil ...
 • § 57 – Do běhu lhůty se nezapočítává d...
 • § 58 – Soud promine zmeškání lhůty, je...
 • § 67 – Připouští-li to povaha věci, lz...
 • § 68 – Smírčí řízení ve věcech, v nich...
 • § 69 – Účelem smírčího řízení je uzavř...
 • § 73 – Narodí-li se dítě, u něhož otco...
 • § 74 – Před zahájením řízení může před...
 • § 75 – Předběžné opatření podle § 76a ...
 • § 75a – Návrh na předběžné opatření, kt...
 • § 75b – K zajištění náhrady škody nebo ...
 • § 75c – Nepostupoval-li podle § 75a ods...
 • § 76 – Předběžným opatřením může být ú...
 • § 76a – Ocitlo-li se nezletilé dítě bez...
 • § 76b – Je-li jednáním účastníka, proti...
 • § 76c – Vyžadují-li to okolnosti případ...
 • § 76d – Usnesení, kterým bylo nařízeno ...
 • § 76e – Výrok vykonatelného usnesení o ...
 • § 76f – Právní úkon, který byl učiněn t...
 • § 76g – Byl-li návrh na nařízení předbě...
 • § 77 – Předběžné opatření zanikne, jes...
 • § 78 – Před zahájením řízení o věci sa...
 • § 78a – Důkaz může být zajištěn také no...
 • § 78b – Ve věcech týkajících se práv z ...
 • § 78c – K zajištění předmětu důkazního ...
 • § 78d – Předseda senátu může, vyžadují-...
 • § 78e – Nepostupoval-li předseda senátu...
 • § 78f – Zajištění předmětu důkazního pr...
 • § 78g – Zaniklo-li zajištění předmětu d...
 • § 79 – Řízení se zahajuje na návrh. Ná...
 • § 80 – Žalobou (návrhem na zahájení ří...
 • § 81 – I bez návrhu může soud zahájit ...
 • § 82 – Řízení je zahájeno dnem, kdy do...
 • § 83 – Zahájení řízení brání tomu, aby...
 • § 84 – K řízení je příslušný obecný so...
 • § 85 – Nestanoví-li zákon jinak, je ob...
 • § 85a – Je-li pro řízení v prvním stupn...
 • § 86 – Jestliže žalovaný, který je obč...
 • § 87 – Vedle obecného soudu žalovaného...
 • § 88 – Namísto obecného soudu, popřípa...
 • § 89 – Soud, který je příslušný k říze...
 • § 89a – Účastníci řízení v obchodní věc...
 • § 90 – Účastníky řízení jsou žalobce a...
 • § 91 – Je-li žalobců nebo žalovaných v...
 • § 91a – Kdo si činí nárok zcela nebo čá...
 • § 92 – Na návrh žalobce může soud přip...
 • § 93 – Jako vedlejší účastník může se ...
 • § 94 – V řízení, které může být zaháje...
 • § 95 – Žalobce (navrhovatel) může za ř...
 • § 96 – Žalobce (navrhovatel) může vzít...
 • § 97 – Žalovaný může za řízení uplatni...
 • § 98 – Vzájemným návrhem je i projev ž...
 • § 99 – Připouští-li to povaha věci, mo...
 • § 100 – Jakmile bylo řízení zahájeno, p...
 • § 101 – K tomu, aby bylo dosaženo účelu...
 • § 102 – Je-li třeba po zahájení řízení ...
 • § 103 – Kdykoli za řízení přihlíží soud...
 • § 104 – Jde-li o takový nedostatek podm...
 • § 104a – Věcnou příslušnost zkoumá soud ...
 • § 104b – Náleží-li věc do věcné příslušn...
 • § 104c – Náleží-li věc do věcné příslušn...
 • § 105 – Místní příslušnost zkoumá soud ...
 • § 106 – Jakmile soud k námitce žalované...
 • § 107 – Jestliže účastník ztratí po zah...
 • § 107a – Má-li žalobce za to, že po zahá...
 • § 108 – Soud zastaví řízení o určení ot...
 • § 109 – Soud řízení přeruší, jestliže
 • § 110 – Jestliže to účastníci shodně na...
 • § 111 – Jestliže řízení je přerušeno, n...
 • § 112 – V zájmu hospodárnosti řízení mů...
 • § 113 – S řízením o určení otcovství je...
 • § 113a – S řízením o určení neplatnosti ...
 • § 114 – Po zahájení řízení předseda sen...
 • § 114a – Nebylo-li rozhodnuto podle § 11...
 • § 114b – Vyžaduje-li to povaha věci nebo...
 • § 114c – Ukazuje-li se, že postupem podl...
 • § 115 – Nestanoví-li zákon jinak, naříd...
 • § 115a – K projednání věci samé není tře...
 • § 116 – Jednání je veřejné s výjimkou j...
 • § 117 – Předseda senátu zahajuje, řídí ...
 • § 118 – Po zahájení jednání předseda se...
 • § 118a – Ukáže-li se v průběhu jednání, ...
 • § 118b – Ve věcech ochrany osobnosti pod...
 • § 118c – Dochází-li v projednání věci k ...
 • § 119 – Jednání může být odročeno jen z...
 • § 119a – Před skončením jednání je předs...
 • § 120 – Účastníci jsou povinni označit ...
 • § 121 – Není třeba dokazovat skutečnost...
 • § 122 – Dokazování provádí soud při jed...
 • § 123 – Účastníci mají právo vyjádřit s...
 • § 124 – Dokazování je třeba provádět ta...
 • § 125 – Za důkaz mohou sloužit všechny ...
 • § 126 – Každá fyzická osoba, která není...
 • § 127 – Závisí-li rozhodnutí na posouze...
 • § 128 – Každý je povinen bezplatně na d...
 • § 129 – Důkaz listinou se provede tak, ...
 • § 130 – Ohledání předmětu, který je mož...
 • § 131 – Důkaz výslechem účastníků může ...
 • § 132 – Důkazy hodnotí soud podle své ú...
 • § 133 – Skutečnost, pro kterou je v zák...
 • § 133a – Skutečnosti tvrzené o tom, že ú...
 • § 133b – Byl-li ohledán přiměřený vzorek...
 • § 134 – Listiny vydané soudy České repu...
 • § 135 – Soud je vázán rozhodnutím přísl...
 • § 136 – Lze-li výši nároků zjistit jen ...
 • § 137 – Náklady řízení jsou zejména hot...
 • § 138 – Na návrh může předseda senátu p...
 • § 139 – Svědci mají právo na náhradu ho...
 • § 140 – Každý účastník platí náklady ří...
 • § 141 – Předseda senátu může uložit úča...
 • § 142 – Účastníku, který měl ve věci pl...
 • § 143 – Žalovaný, který neměl úspěch ve...
 • § 144 – Účastníci nemají právo na náhra...
 • § 145 – Účastníku, jemuž soud přizná ná...
 • § 146 – Žádný z účastníků nemá právo na...
 • § 147 – Účastníku nebo jeho zástupci mů...
 • § 148 – Stát má podle výsledků řízení p...
 • § 149 – Zastupoval-li advokát účastníka...
 • § 150 – Jsou-li tu důvody hodné zvláštn...
 • § 151 – O povinnosti k náhradě nákladů ...
 • § 151a – O tom, kdo a v jaké výši platí ...
 • § 152 – Rozsudkem rozhoduje soud o věci...
 • § 153 – Soud rozhoduje na základě zjišt...
 • § 153a – Uzná-li žalovaný v průběhu soud...
 • § 153b – Zmešká-li žalovaný, kterému byl...
 • § 154 – Pro rozsudek je rozhodující sta...
 • § 155 – Obsah rozhodnutí ve věci samé v...
 • § 156 – Rozsudek se vyhlašuje vždy veře...
 • § 157 – Není-li stanoveno jinak, v píse...
 • § 158 – Písemné vyhotovení rozsudku pod...
 • § 159 – Doručený rozsudek, který již ne...
 • § 159a – Nestanoví-li zákon jinak, je vý...
 • § 160 – Uložil-li soud v rozsudku povin...
 • § 161 – Rozsudek je vykonatelný, jakmil...
 • § 162 – Předběžně vykonatelné jsou rozs...
 • § 163 – Rozsudek odsuzující k plnění v ...
 • § 164 – Předseda senátu opraví v rozsud...
 • § 165 – Pokud odůvodnění rozsudku nemá ...
 • § 166 – Nerozhodl-li soud v rozsudku o ...
 • § 167 – Nestanoví-li zákon jinak, rozho...
 • § 168 – Usnesení vyhlašuje předseda sen...
 • § 169 – Není-li stanoveno jinak, v píse...
 • § 170 – Soud je vázán usnesením, jakmil...
 • § 171 – Lhůta k plnění počíná běžet od ...
 • § 172 – Soud může i bez výslovné žádost...
 • § 173 – Platební rozkaz je třeba doruči...
 • § 174 – Platební rozkaz, proti němuž ne...
 • § 174a – Elektronický platební rozkaz
 • § 175 – Předloží-li žalobce v prvopisu ...
 • § 175a – Příslušný orgán státní správy p...
 • § 175b – Účastníky řízení jsou ti, o nic...
 • § 175c – Soud zjistí, zda v evidenci záv...
 • § 175d – V předběžném šetření si soud ze...
 • § 175e – Vyžaduje-li to obecný zájem neb...
 • § 175f – Soud může v řízení o dědictví, ...
 • § 175g – Při opatřování úplného podkladu...
 • § 175h – Nezanechal-li zůstavitel majete...
 • § 175i – Nebylo-li řízení zastaveno podl...
 • § 175j – K projednání dědictví není třeb...
 • § 175k – Jestliže někdo před potvrzením ...
 • § 175l – Měl-li zůstavitel s pozůstalým ...
 • § 175m – Soud zjistí zůstavitelův majete...
 • § 175n – Na návrh dědiců vydá soud usnes...
 • § 175o – Na podkladě zjištění podle § 17...
 • § 175p – Účastníci se mohou dohodnout o ...
 • § 175q – Soud v usnesení o dědictví a) p...
 • § 175r – Dědici mohou s věcmi nebo s jin...
 • § 175s – Usnesením podle § 175p a 175q j...
 • § 175t – Je-li dědictví předluženo a ned...
 • § 175u – Likvidaci dědictví provede soud...
 • § 175v – Soud provede rozvrh výtěžku zpe...
 • § 175x – Objeví-li se po právní moci usn...
 • § 175y – Nezařazení majetku nebo dluhů d...
 • § 175z – Jestliže projednání dědictví ne...
 • § 175za – Notáři se sídlem v obvodu okres...
 • § 175zb – Soud může odejmout věc pověřené...
 • § 175zc – Jestliže v souladu se zvláštním...
 • § 175zd – Notář připraví všechny potřebné...
 • § 176 – Ve věcech péče soudu o nezletil...
 • § 177 – Není-li příslušný soud znám neb...
 • § 178 – Soud vede rodiče, popřípadě por...
 • § 179 – Je-li k platnosti právního úkon...
 • § 180 – Soudem ustanovený poručník nezl...
 • § 180a – Účastníky řízení jsou dítě a je...
 • § 180b – Pravomocný rozsudek, kterým byl...
 • § 181 – Účastníky řízení jsou osvojovan...
 • § 182 – Osvojované dítě soud vyslechne,...
 • § 184 – V rozsudku, jímž se vyslovuje o...
 • § 185a – U soudu lze složit do úschovy p...
 • § 185b – Účastníkem řízení je složitel. ...
 • § 185c – Vyžádá-li si úschova náklady, u...
 • § 185d – Předmět úschovy vydá soud příje...
 • § 185e – Byl-li souhlas s vydáním předmě...
 • § 185f – Přijímá-li soud do úschovy věci...
 • § 185g – Uplynula-li lhůta tří roků od p...
 • § 185h – Připadne-li předmět úschovy stá...
 • § 185i – Umořit lze ztracenou nebo zniče...
 • § 185j – Návrh na umoření listiny může p...
 • § 185k – Účastníky řízení jsou navrhovat...
 • § 185l – V návrhu na umoření listiny je ...
 • § 185m – Zjistí-li soud, že listina, jej...
 • § 185n – Jde-li o listinu na doručitele,...
 • § 185o – Od zahájení řízení až do jeho p...
 • § 185p – Bylo-li zahájeno umořovací říze...
 • § 185q – Soud přezkoumá přihlášku toho, ...
 • § 185r – Uplynula-li lhůta podle § 185m ...
 • § 185s – Usnesení o umoření listiny nahr...
 • § 186 – Návrh na zahájení řízení o způs...
 • § 187 – Vyšetřovaný je oprávněn dát se ...
 • § 189 – Soud může rozhodnout, že upustí...
 • § 190 – Vydaný rozsudek soud zruší, jes...
 • § 191 – Náklady řízení platí stát. Nepl...
 • § 191a – Ústav vykonávající zdravotnicko...
 • § 191b – O každém, o němž je ústav povin...
 • § 191c – Usnesení podle § 191b odst. 4 s...
 • § 191d – Jestliže soud vyslovil, že přev...
 • § 191e – Účinnost rozsudku podle § 191d ...
 • § 191f – Umístěný, jeho zástupce, opatro...
 • § 191g – Náklady řízení platí stát. Nepl...
 • § 192 – Předseda senátu je povinen post...
 • § 193 – Soud dohlíží na správu majetku ...
 • § 193a – Účastníky řízení o návrhu na na...
 • § 193b – V řízení o navrácení dítěte roz...
 • § 193c – Soud činí i bez návrhu vhodná o...
 • § 193d – Soud ve lhůtě 3 dnů od zahájení...
 • § 193e – V řízení o navrácení dítěte nen...
 • § 194 – O povolení uzavřít manželství r...
 • § 195 – Návrh může podat, kdo má na věc...
 • § 196 – Soud vyhláškou nebo jiným vhodn...
 • § 197 – Zjistí-li soud během řízení, že...
 • § 198 – Po uplynutí lhůty určené ve vyh...
 • § 199 – Zjistí-li soud, že ten, kdo byl...
 • § 200 – Je-li jisto, že fyzická osoba z...
 • § 200a – K řízení je příslušný soud (dál...
 • § 200b – Řízení se zahajuje na návrh. Má...
 • § 200c – Účastníky řízení jsou osoba, kt...
 • § 200d – Soud usnesením návrh odmítne, j...
 • § 200da – Nebyl-li návrh odmítnut podle §...
 • § 200db – Soud je povinen provést zápis d...
 • § 200dc – O zápisu provedeném podle § 200...
 • § 200de – Předseda senátu může uložit poř...
 • § 200e – Řízení o některých otázkách obc...
 • § 200f – Návrh ve věcech kapitálového tr...
 • § 200g – Při rozhodování o věci soud vyc...
 • § 200h – Řízení o předběžném souhlasu s ...
 • § 200i – nadpis vypuštěn
 • § 200j – Návrh ve věcech nahrazení souhl...
 • § 200k – K řízení je příslušný krajský s...
 • § 200l – Návrh, který neobsahuje všechny...
 • § 200m – Usnesení, kterým soud rozhodl o...
 • § 200o – Jestliže nebylo ukončeno zajišt...
 • § 200p – K řízení je příslušný soud, v j...
 • § 200q – Návrh se podává u příslušného s...
 • § 200r – Příslušný orgán policie, který ...
 • § 200t – Dojde-li soud po projednání náv...
 • § 200u – Soud je povinen návrh projednat...
 • § 200ua – Na návrh oprávněného ze soudníh...
 • § 200x – Řízení ve věcech voleb do rady ...
 • § 200y – Řízení o soudním prodeji zástav...
 • § 200z – Soud nařídí prodej zástavy, dol...
 • § 200za – Usnesení o nařízení prodeje zás...
 • § 201 – Účastník může napadnout rozhodn...
 • § 202 – Odvolání není přípustné proti u...
 • § 203 – Vedlejší účastník může podat od...
 • § 204 – Odvolání se podává do patnácti ...
 • § 205 – V odvolání musí být vedle obecn...
 • § 205a – Skutečnosti nebo důkazy, které ...
 • § 205b – U odvolání proti rozsudku pro u...
 • § 206 – Podá-li ten, kdo je k tomu oprá...
 • § 207 – Vzdát se odvolání je možno jedi...
 • § 208 – Opožděně podané odvolání předse...
 • § 209 – Předseda senátu soudu prvního s...
 • § 210 – Nejde-li o případy uvedené v § ...
 • § 210a – Usnesení o povinnosti zaplatit ...
 • § 211 – Pro řízení u odvolacího soudu p...
 • § 211a – Jiní účastníci řízení než odvol...
 • § 211b – Odvolací soud může předběžnou v...
 • § 212 – Odvolací soud projedná věc v me...
 • § 212a – Není-li dále stanoveno jinak, r...
 • § 213 – Odvolací soud není vázán skutko...
 • § 213a – Má-li odvolací soud za to, že m...
 • § 213b – V odvolacím řízení se postupuje...
 • § 214 – K projednání odvolání nařídí př...
 • § 215 – Předvolání musí být účastníkům ...
 • § 216 – Ustanovení § 92, 97 a 98 pro od...
 • § 218 – Odvolací soud odmítne odvolání,...
 • § 218a – Nerozhodl-li předseda senátu so...
 • § 218b – Odvolací soud rozhodne o odvolá...
 • § 219 – Odvolací soud rozhodnutí potvrd...
 • § 219a – Odvolací soud rozhodnutí zruší,...
 • § 220 – Odvolací soud změní rozsudek ne...
 • § 221 – Zruší-li odvolací soud rozhodnu...
 • § 221a – Odvolací soud může rozhodnutí s...
 • § 222 – Jestliže odvolatel vezme odvolá...
 • § 222a – Vezme-li žalobce (navrhovatel) ...
 • § 223 – Odvolací soud rozhoduje rozsudk...
 • § 224 – Ustanovení o nákladech řízení p...
 • § 225 – Soud prvního stupně doručí rozh...
 • § 228 – Žalobou na obnovu řízení účastn...
 • § 229 – Žalobou pro zmatečnost účastník...
 • § 230 – Žaloba není přípustná proti
 • § 231 – Žalobu může podat z důvodů uved...
 • § 232 – Žaloba musí vedle obecných nále...
 • § 233 – Žaloba na obnovu řízení musí bý...
 • § 234 – Není-li dále stanoveno jinak, m...
 • § 235 – Prominutí zmeškání lhůt k žalob...
 • § 235a – Žalobu projedná a rozhodne o ní...
 • § 235b – Byla-li proti stejnému rozhodnu...
 • § 235c – Je-li pravděpodobné, že žalobě ...
 • § 235e – Žalobu na obnovu řízení soud us...
 • § 235f – Zamítá-li soud žalobu proto, že...
 • § 235g – Povolením obnovy řízení odkládá...
 • § 235h – Byla-li povolena obnova řízení,...
 • § 235i – V novém rozhodnutí o věci rozho...
 • § 236 – Dovoláním lze napadnout pravomo...
 • § 237 – Dovolání je přípustné proti roz...
 • § 238 – Dovolání je přípustné proti usn...
 • § 238a – Dovolání je přípustné proti usn...
 • § 240 – Účastník může podat dovolání do...
 • § 241 – Není-li dále stanoveno jinak, m...
 • § 241a – V dovolání musí být vedle obecn...
 • § 241b – Ustanovení § 208 odst. 1, § 209...
 • § 242 – Dovolací soud přezkoumá rozhodn...
 • § 243 – Před rozhodnutím o dovolání můž...
 • § 243a – Dovolací soud rozhodne o dovolá...
 • § 243b – Dovolání přípustné podle § 237 ...
 • § 243c – Pro řízení u dovolacího soudu p...
 • § 243d – Jestliže dovolací soud zruší ro...
 • § 244 – Rozhodl-li orgán moci výkonné, ...
 • § 245 – Není-li v této části uvedeno ji...
 • § 246 – K návrhu je oprávněn ten, kdo t...
 • § 247 – Žaloba musí být podána ve lhůtě...
 • § 248 – Podání žaloby nemá odkladný úči...
 • § 249 – Není-li dále stanoveno jinak, j...
 • § 250 – Není-li dále stanoveno jinak, j...
 • § 250a – Účastníci řízení
 • § 250b – S žalobou jsou spojeny ke spole...
 • § 250c – V rámci přípravy jednání předse...
 • § 250d – Účastníci řízení mohou uvést ro...
 • § 250e – Soud není vázán skutkovým stave...
 • § 250f – Soud projedná věc v mezích, ve ...
 • § 250g – Soud žalobu odmítne, a) byla-li...
 • § 250h – Účastník, na jehož návrh bylo z...
 • § 250i – Soud žalobu zamítne, dospěje-li...
 • § 250j – Dospěje-li soud k závěru, že o ...
 • § 250k – Zastaví-li soud řízení o žalobě...
 • § 250l – Nahrazuje-li rozsudek soudu ale...
 • § 251 – Nesplní-li povinný dobrovolně, ...
 • § 252 – Není-li stanoveno jinak, je pří...
 • § 253 – Výkon rozhodnutí soud nařídí zp...
 • § 254 – Na výkon rozhodnutí se užije us...
 • § 255 – Účastníky řízení jsou při výkon...
 • § 256 – Proti jinému, než kdo je v rozh...
 • § 257 – Nařídit a provést výkon rozhodn...
 • § 258 – Výkon rozhodnutí ukládajícího z...
 • § 259 – Požádá-li o to oprávněný před p...
 • § 260 – Jde-li o vymáhání výživného pro...
 • § 260a – Kdo má vykonatelným rozhodnutím...
 • § 260b – Soud návrhu na prohlášení o maj...
 • § 260c – Nemá-li povinný způsobilost k p...
 • § 260d – Předvolání k prohlášení o majet...
 • § 260e – Před zahájením výslechu soud př...
 • § 260f – O výslechu předvolaného soud vy...
 • § 260g – Soud upustí od prohlášení o maj...
 • § 260h – Právní úkony povinného týkající...
 • § 261 – Výkon rozhodnutí lze nařídit je...
 • § 261a – Výkon rozhodnutí lze nařídit je...
 • § 262 – Jestliže je to, co ukládá rozho...
 • § 262a – Výkon rozhodnutí na majetek pat...
 • § 263 – Výkon rozhodnutí lze nařídit je...
 • § 264 – Navrhne-li oprávněný výkon rozh...
 • § 265 – Po nařízení výkonu rozhodnutí s...
 • § 266 – Na návrh může soud odložit prov...
 • § 267 – Právo k majetku, které nepřipou...
 • § 267a – Návrhem podle třetí části je tř...
 • § 268 – Výkon rozhodnutí bude zastaven,...
 • § 269 – Nařízený výkon rozhodnutí zasta...
 • § 270 – Spolu s nařízením výkonu rozhod...
 • § 271 – Dojde-li k zastavení nařízeného...
 • § 272 – Ustanovení § 252 až 269 se nepo...
 • § 273 – Soud nařídí výkon rozhodnutí ul...
 • § 273a – Nařídil-li soud předběžným opat...
 • § 273b – Výkon rozhodnutí o vykázání ze ...
 • § 274 – Ustanovení § 251 až 271 se použ...
 • § 275 – Potvrzením o vykonatelnosti opa...
 • § 276 – Srážky ze mzdy lze provádět jen...
 • § 277 – Srážky se provádějí z čisté mzd...
 • § 278 – Povinnému nesmí být sražena z m...
 • § 279 – Z čisté mzdy, která zbývá po od...
 • § 280 – Jsou-li srážky ze mzdy prováděn...
 • § 281 – Provádět srážky ze mzdy ve větš...
 • § 282 – V nařízení výkonu rozhodnutí př...
 • § 283 – Jakmile nabude nařízení výkonu ...
 • § 284 – Plátce mzdy přestane provádět s...
 • § 285 – Vyplácí-li plátce mzdy měsíční ...
 • § 286 – Dochází-li k výplatě dlužné mzd...
 • § 287 – Dohodne-li se oprávněný s povin...
 • § 288 – Požádá-li o to plátce mzdy, opr...
 • § 289 – Povolí-li soud odklad výkonu ro...
 • § 290 – Soud zastaví na návrh plátce mz...
 • § 291 – Sraženou částku vyplatí plátce ...
 • § 292 – Jestliže plátce mzdy neprovede ...
 • § 293 – Změní-li se po nařízení výkonu ...
 • § 294 – Ten, kdo přijímá zaměstnance do...
 • § 295 – Přestal-li povinný pracovat u d...
 • § 296 – Nesplní-li některý plátce mzdy ...
 • § 297 – Pobírá-li povinný mzdu od někol...
 • § 298 – Nařizuje-li soud provádění sráž...
 • § 299 – Ustanovení o výkonu rozhodnutí ...
 • § 301 – Pokud se v ustanoveních o výkon...
 • § 302 – Má-li povinný vedle práva na mz...
 • § 303 – Výkon rozhodnutí přikázáním poh...
 • § 304 – V nařízení výkonu rozhodnutí př...
 • § 304a – Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 ...
 • § 305 – O tom, že usnesení o nařízení v...
 • § 306 – Nařízení výkonu rozhodnutí se v...
 • § 307 – Výkon rozhodnutí se provede ode...
 • § 308 – Povolí-li soud odklad výkonu ro...
 • § 309 – Byl-li výkon rozhodnutí přikázá...
 • § 309a – Byla-li pohledávka z účtu povin...
 • § 310 – Předpisy vylučující nebo omezuj...
 • § 311 – Nepostupuje-li peněžní ústav ta...
 • § 312 – Výkon rozhodnutí přikázáním jin...
 • § 313 – V nařízení výkonu rozhodnutí za...
 • § 314 – Jakmile nabude usnesení o naříz...
 • § 314a – Výkon rozhodnutí se provede tak...
 • § 314b – Byla-li pohledávka povinného po...
 • § 315 – Nevyplatí-li dlužník povinného ...
 • § 316 – Byl-li výkon rozhodnutí nařízen...
 • § 317 – Výkonu rozhodnutí nepodléhají p...
 • § 318 – Pohledávky fyzických osob, kter...
 • § 319 – Pohledávky autorské odměny podl...
 • § 320 – Výkon rozhodnutí lze nařídit po...
 • § 320a – Zaniká-li nařízením výkonu rozh...
 • § 320b – Výkon rozhodnutí příkazem k výp...
 • § 320c – K návrhu oprávněného, který mus...
 • § 320d – Usnesení o nařízení výkonu rozh...
 • § 320e – Na základě pravomocného usnesen...
 • § 320f – Peněžní ústav, kterému byl před...
 • § 320g – Předpisy vylučující nebo omezuj...
 • § 320h – Nepostupuje-li peněžní ústav ta...
 • § 321 – Výkonem rozhodnutí nemohou být ...
 • § 322 – Z věcí, které jsou ve vlastnict...
 • § 323 – Výkon rozhodnutí může být naříz...
 • § 324 – V nařízení výkonu rozhodnutí za...
 • § 325 – Usnesení o nařízení výkonu rozh...
 • § 325a – Vyžaduje-li to účel výkonu rozh...
 • § 325b – Povinný umožní tomu, kdo provád...
 • § 326 – Soud v bytě (sídle, místu podni...
 • § 326a – Nepodaří-li se v bytě (sídle, m...
 • § 326b – Věci, které se rychle kazí, sou...
 • § 327 – Na návrh oprávněného se soud po...
 • § 328 – Po právní moci usnesení o naříz...
 • § 328a – Po právní moci usnesení o naříz...
 • § 328b – Sepsané věci se prodají v dražbě.
 • § 329 – Nejnižší podání činí jednu třet...
 • § 330 – Dražba se skončí, jakmile dosaž...
 • § 331 – Byl-li výkon rozhodnutí prodeje...
 • § 331a – Byla-li v dražbě prodána movitá...
 • § 332 – Pořadí, v jakém soud provádí vý...
 • § 333 – Nalezne-li se při výkonu rozhod...
 • § 334 – Vkladní knížky, vkladní listy a...
 • § 334a – Cenné papíry se sepíší, jakmile...
 • § 335 – Výkon rozhodnutí prodejem nemov...
 • § 335a – Pro nařízení výkonu rozhodnutí ...
 • § 335b – V usnesení o nařízení výkonu ro...
 • § 336 – Po právní moci usnesení o naříz...
 • § 336a – Podle výsledků ocenění a ohledá...
 • § 336b – Po právní moci usnesení o ceně ...
 • § 336c – Dražební vyhlášku soud doručí:
 • § 336d – Dražbu lze uskutečnit v místě, ...
 • § 336e – Nejnižší podání soud stanoví ve...
 • § 336f – Věřitel, který má proti povinné...
 • § 336g – Nesdělí-li oprávněný nebo ten, ...
 • § 336h – Dražební jednání může řídit jen...
 • § 336i – Bylo-li zjištěno, že byla podán...
 • § 336j – Příklep lze udělit tomu, kdo uč...
 • § 336k – Usnesení o příklepu soud doručí...
 • § 336l – Vydražitel je oprávněn převzít ...
 • § 336m – Nebylo-li při dražbě učiněno an...
 • § 336n – Vydražitel uvedený v § 336m ods...
 • § 337 – Po právní moci usnesení o příkl...
 • § 337a – Rozdělovanou podstatu tvoří nej...
 • § 337b – Při rozvrhovém jednání se proje...
 • § 337c – Podle výsledků rozvrhového jedn...
 • § 337d – Byly-li v dražbě prodány všechn...
 • § 337e – V rozvrhovém usnesení soud rozh...
 • § 337f – Po právní moci rozhodnutí o náv...
 • § 337g – V rozvrhovém usnesení soud přiz...
 • § 337h – Dnem právní moci rozvrhového us...
 • § 338 – Na výkon rozhodnutí prodejem sp...
 • § 338a – Na výkon rozhodnutí prodejem za...
 • § 338b – Výkon rozhodnutí zřízením soudc...
 • § 338c – Nařízení výkonu rozhodnutí zříz...
 • § 338d – Pro pořadí soudcovského zástavn...
 • § 338e – Při výkonu rozhodnutí zřízením ...
 • § 338f – Výkon rozhodnutí prodejem podni...
 • § 338g – Pro nařízení výkonu rozhodnutí ...
 • § 338h – V usnesení o nařízení výkonu ro...
 • § 338i – Správcem soud ustanoví osobu za...
 • § 338j – Správce je z výkonu své funkce ...
 • § 338k – Správce při výkonu své funkce p...
 • § 338l – Soud dohlíží, jak správce plní ...
 • § 338m – Po právní moci usnesení o naříz...
 • § 338n – Podle obsahu zprávy správce o c...
 • § 338o – Po právní moci usnesení o ceně ...
 • § 338p – Dražební vyhlášku soud doručí:
 • § 338q – Dražbu lze uskutečnit v místě, ...
 • § 338r – Nejnižší podání soud stanoví ve...
 • § 338s – Věřitel, který má proti povinné...
 • § 338t – Po vydání dražební vyhlášky sou...
 • § 338u – Dražební jednání může řídit jen...
 • § 338v – Bylo-li zjištěno, že byl podán ...
 • § 338w – Po zahájení dražebního jednání ...
 • § 338x – Příklep lze udělit tomu, kdo uč...
 • § 338y – Usnesení o příklepu soud doručí...
 • § 338z – Vydražitel je oprávněn převzít ...
 • § 338za – Nebylo-li při dražbě učiněno an...
 • § 338zb – Po právní moci usnesení o příkl...
 • § 338zc – Rozdělovanou podstatu tvoří pro...
 • § 338zd – Při rozvrhovém jednání se proje...
 • § 338ze – Podle výsledků rozvrhového jedn...
 • § 338zf – Vydražitel má pohledávku za pod...
 • § 338zg – V rozvrhovém usnesení soud rozh...
 • § 338zh – Po právní moci rozhodnutí o náv...
 • § 338zi – V rozvrhovém usnesení soud přiz...
 • § 338zj – Poté, co vydražený podnik přeše...
 • § 338zk – Na vydražitele, do jehož majetk...
 • § 338zl – O tom, že vydražený podnik přeš...
 • § 338zm – Žádný z věřitelů, jehož pohledá...
 • § 338zn – Nařízením výkonu rozhodnutí pro...
 • § 338zo – Byl-li výkon rozhodnutí prodeje...
 • § 338zp – Na výkon rozhodnutí prodejem čá...
 • § 338zq – Na výkon rozhodnutí prodejem po...
 • § 338zr – Na výkon rozhodnutí prodejem za...
 • § 339 – Podle těchto ustanovení se vyko...
 • § 340 – Ukládá-li rozhodnutí, jehož výk...
 • § 341 – Výkon rozhodnutí se provede tak...
 • § 342 – Nevyzvedl-li si povinný věci u ...
 • § 343 – Ukládá-li rozhodnutí, jehož výk...
 • § 344 – Soud vyrozumí povinného nejméně...
 • § 345 – Ukládá-li rozhodnutí, jehož výk...
 • § 346 – Má-li věc, kterou je třeba povi...
 • § 347 – Nepodaří-li se odebrat věc urče...
 • § 348 – Ukládá-li vykonávané rozhodnutí...
 • § 349 – Ukládá-li vykonávané rozhodnutí...
 • § 350 – Ukládá-li vykonávané rozhodnutí...
 • § 351 – Ukládá-li vykonávané rozhodnutí...
 • § 351a – Bylo-li vykonávané rozhodnutí s...
 • § 352 – Soud přijímá do úschovy peníze,...
 • § 355 – Není-li dále stanoveno jinak, p...
 • § 356 – Pro lhůty, které v den, kdy ten...
 • § 357 – Na platební rozkazy vydané před...
 • § 358 – Řízení v nájemních věcech, zahá...
 • § 359 – Pokud ode dne, kdy tento zákon ...
 • § 360 – Bylo-li přede dnem, kdy tento z...
 • § 361 – Dosud neskončené věci soudní ús...
 • § 362 – Věci poručenské a věci opatrovn...
 • § 363 – O žádostech za povolení uzavřen...
 • § 364 – V řízení o zadržení v ústavu so...
 • § 365 – Exekuční tituly vzniklé před úč...
 • § 366 – Povolení exekuce, k němuž došlo...
 • § 367 – Zabavení peněžité pohledávky a ...
 • § 368 – Byla-li přede dnem účinnosti to...
 • § 369 – Povolené exekuce na nemovitosti...
 • § 370 – Exekuční likvidace, nařízené př...
 • § 370a – Působnosti stanovené obecnímu ú...
 • § 373 – Ministerstvo upraví vyhláškou v...
 • § 374 – Ministerstvo se zmocňuje vydat ...
 • § 374a – Ministerstvo stanoví vyhláškou
 • § 375 – Zrušují se:
 • § 376 – Účinnost zákona

Občanský soudní řád paragraf § 320f

§ 320f
(1) Peněžní ústav, kterému byl předán příkaz k výplatě a pravomocné usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí, a který vede účet povinného, vyplatí z tohoto účtu oprávněnému neprodleně peněžní prostředky do výše částky uvedené v příkazu k výplatě.
(2) Není-li na účtu povinného celá částka uvedená v příkazu k výplatě, vyplatí peněžní ústav oprávněnému částku, jejíž výplata je možná, a oznámí soudu, který vydal rozhodnutí, výši peněžní částky, jejíž výplata provedena nebyla. Na tuto peněžní částku vydá soud oprávněnému nový příkaz k výplatě.
(3) Peněžní ústav, který vyplatí oprávněnému peněžní prostředky, byť částečně, si ponechá příkaz k výplatě.

Předchozí paragraf

Občanský soudní řád paragraf § 320e

Na základě pravomocného usnesení vydá soud oprávněnému příkaz k výplatě. V příkazu k výplatě soud přikáže nejmenovanému peněžnímu

Následující paragraf

Občanský soudní řád paragraf § 320g

Předpisy vylučující nebo omezující použití pohledávek právnických osob z účtu u peněžního ústavu k jinému než stanovenému účelu


© 2022 Sbírka Zákonů