• « Hlavní menu
  • « Zákon o obcích (obecní zřízení)
  • přehled paragrafů (článků):
  • § 1 – Obec je základním územním samos...
  • § 2 – Obec je veřejnoprávní korporací...
  • § 3 – Obec, která má alespoň 3 000 ob...
  • § 4 – Statutárními městy jsou Kladno,...
  • § 5 – Obec je samostatně spravována z...
  • § 7 – Obec spravuje své záležitosti s...
  • § 8 – Pokud zvláštní zákon upravuje p...
  • § 9a – Obce zajišťují výkon finanční k...
  • § 10 – Povinnosti může obec ukládat v ...
  • § 11 – Obec může v přenesené působnost...
  • § 12 – Obecně závazné vyhlášky a naříz...
  • § 13 – Státní orgány a orgány kraje js...
  • § 14 – Obec je povinna vydávat potvrze...
  • § 16 – Občanem obce je fyzická osoba, ...
  • § 17 – Oprávnění uvedená v § 16
  • § 18 – Každá část území České republik...
  • § 19 – Dvě nebo více obcí, které spolu...
  • § 20 – Městský obvod nebo městskou čás...
  • § 21 – Část obce, která se chce odděli...
  • § 22 – O oddělení části obce rozhoduje...
  • § 23 – Do 3 měsíců po ustavujícím zase...
  • § 24 – Sloučení obcí, připojení obce, ...
  • § 25 – Dohoda o sloučení obcí, dohoda ...
  • § 26 – Změny hranic obcí, při nichž ne...
  • § 27 – Každá obec má svůj název; ke zm...
  • § 28 – Obci přísluší rozhodovat o názv...
  • § 29 – Název obce, jejích částí, ulic ...
  • § 30 – Označení ulic a jiných veřejnýc...
  • § 31 – Budova13)
  • § 32 – Vlastník nemovitosti je povinen...
  • § 33 – Prováděcí právní předpis stanov...
  • § 34 – Veřejným prostranstvím jsou vše...
  • § 34a – Obce mohou mít znak a vlajku obce.
  • § 35 – Do samostatné působnosti obce p...
  • § 35a – Obec může pro výkon samostatné ...
  • § 36 – Obec může udělit fyzickým osobá...
  • § 37 – Obce, v nichž sídlí orgány stát...
  • § 38 – Majetek obce musí být využíván ...
  • § 39 – Záměr obce prodat, směnit nebo ...
  • § 41 – Podmiňuje-li zákon platnost prá...
  • § 42 – Obec požádá o přezkoumání hospo...
  • § 43 – Závěrečný účet spolu se zprávou...
  • § 44 – Sestavování rozpočtu a závěrečn...
  • § 46 – Obce mohou při výkonu samostatn...
  • § 47 – Obce se nemohou sdružovat podle...
  • § 48 – Smlouva mezi dvěma nebo více ob...
  • § 49 – Obce mají právo být členy svazk...
  • § 50 – Předmětem činnosti svazku obcí ...
  • § 51 – Obec je návrhem smlouvy podle §...
  • § 52 – Občané obcí sdružených ve svazk...
  • § 53 – Svazek obcí požádá o přezkoumán...
  • § 54 – Spolupráce s právnickými a fyzi...
  • § 55 – Obce mohou spolupracovat s obce...
  • § 58 – Obec může uložit pokutu až do v...
  • § 59 – Řízení o uložení pokuty lze zah...
  • § 60 – Volby do zastupitelstev v obcíc...
  • § 61 – Přenesená působnost ve věcech, ...
  • § 62 – Obce obdrží ze státního rozpočt...
  • § 63 – Obce, jejichž orgány vykonávají...
  • § 64 – Jako pověřený obecní úřad je pr...
  • § 65 – Neplní-li orgán obce povinnost ...
  • § 66 – Jako obecní úřad obce s rozšíře...
  • § 66a – Obce s rozšířenou působností, j...
  • § 66b – Neplní-li obecní úřad obce s ro...
  • § 66c – Není-li v tomto zákoně stanoven...
  • § 67 – Zastupitelstvo obce je složeno ...
  • § 68 – Zastupitelstvo obce při stanove...
  • § 69 – Mandát člena zastupitelstva obc...
  • § 70 – Funkce člena zastupitelstva obc...
  • § 71 – Členům zastupitelstva obce, kte...
  • § 72 – Neuvolněným členům zastupitelst...
  • § 73 – Měsíční odměna je peněžité plně...
  • § 75 – Neuvolněnému členu zastupitelst...
  • § 76 – Splatnost a výplata odměny člen...
  • § 77 – Odměna se uvolněnému členovi za...
  • § 78 – Členovi zastupitelstva obce nál...
  • § 79 – Uvolněný člen zastupitelstva ob...
  • § 82 – Člen zastupitelstva obce má při...
  • § 83 – Člen zastupitelstva obce je pov...
  • § 84 – Zastupitelstvo obce rozhoduje v...
  • § 85 – Zastupitelstvu obce je dále vyh...
  • § 87 – K platnému usnesení zastupitels...
  • § 89 – Nesejde-li se zastupitelstvo ob...
  • § 90 – Poklesne-li počet členů zastupi...
  • § 91 – Ustavující zasedání nově zvolen...
  • § 92 – Zastupitelstvo obce se schází p...
  • § 93 – Obecní úřad informuje o místě, ...
  • § 94 – Právo předkládat návrhy k zařaz...
  • § 95 – O průběhu zasedání zastupitelst...
  • § 96 – Zastupitelstvo obce vydá jednac...
  • § 97 – Obec informuje občany o činnost...
  • § 98 – Ministerstvo vnitra jmenuje spr...
  • § 99 – Rada obce je výkonným orgánem o...
  • § 100 – Poklesne-li v průběhu funkčního...
  • § 101 – Rada obce se schází ke svým sch...
  • § 102 – Rada obce připravuje návrhy pro...
  • § 102a – Rada obce vykonává své pravomoc...
  • § 103 – Starosta zastupuje obec navenek.
  • § 104 – Starostu zastupuje místostarost...
  • § 105 – Starosta pozastaví výkon usnese...
  • § 106 – V případech stanovených zvláštn...
  • § 107 – Dosavadní starosta v období ode...
  • § 108 – Starosta má právo užívat při vý...
  • § 109 – Obecní úřad tvoří starosta, mís...
  • § 110 – V obcích s pověřeným obecním úř...
  • § 111 – Všechny písemnosti vyhotovené o...
  • § 117 – Zastupitelstvo obce může zřídit...
  • § 118 – Výbor plní úkoly, kterými jej p...
  • § 119 – Finanční a kontrolní výbory jso...
  • § 120 – V částech obce může zřídit zast...
  • § 121 – Osadní výbor je oprávněn a) pře...
  • § 122 – Komise
  • § 123 – Odporuje-li obecně závazná vyhl...
  • § 124 – Je-li usnesení, rozhodnutí nebo...
  • § 125 – Odporuje-li nařízení obce zákon...
  • § 126 – Odporuje-li usnesení, rozhodnut...
  • § 127 – Je-li usnesení, rozhodnutí nebo...
  • § 127a – Je-li usnesení, rozhodnutí nebo...
  • § 128 – Obec vyvěsí neprodleně na úředn...
  • § 129 – Ministerstvo vnitra kontroluje ...
  • § 129a – Kontrola výkonu samostatné půso...
  • § 129b – Kontrola výkonu přenesené působ...
  • § 129c – Fyzické osobě, která zavinila, ...
  • § 130 – Územně členěná statutární města...
  • § 131 – Statutární město může svěřit st...
  • § 132 – Svěřenou věc z vlastnictví stat...
  • § 133 – Statutární město může svěřit st...
  • § 134 – Městské obvody a městské části ...
  • § 135 – Usnesení zastupitelstva města a...
  • § 136 – Správce městského obvodu nebo m...
  • § 137 – Nebude-li ustavující zasedání z...
  • § 139 – Orgány statutárních měst vykoná...
  • § 140 – Ve statutárním městě plní funkc...
  • § 141 – Všechny písemnosti vyhotovené o...
  • § 142 – Městské obvody a městské části ...
  • § 146 – Nestanoví-li tato hlava zákona ...
  • § 147 – Zákon o správním řízení se vzta...
  • § 148 – Skutečnosti nasvědčující vylouč...
  • § 149 – Orgány obce samy vykonávají spr...
  • § 150 – Tento zákon se nevztahuje na hl...
  • § 151 – Obcemi podle tohoto zákona jsou...
  • § 152 – Na zvláštní zákony platné ke dn...
  • § 153 – Vláda vydá nařízení k provedení...
  • § 154 – Zrušují se:
  • § 155 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...

Zákon o obcích (obecní zřízení) paragraf § 146

§ 146
Nestanoví-li tato hlava zákona výslovně jinak, platí pro statutární města, jejich městské obvody a městské části ustanovení ostatních hlav zákona.

Následující paragraf

Zákon o obcích (obecní zřízení) paragraf § 147

(1) Zákon o správním řízení se vztahuje na rozhodování obce a) ve věcech podle § 58 až 59


© 2023 Sbírka Zákonů