• « Hlavní menu
 • « Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Vymezení pojmu
 • § 3 – Vznik nájmu
 • § 5 – Práva a povinnosti pronajimatel...
 • § 6 – Podnájem
 • § 7 – Není-li výše nájemného nebo úhr...
 • § 8 – Může-li nájemce užívat nebytový...
 • § 9 – Nájem sjednaný na dobu určitou ...
 • § 10 – Je-li nájem uzavřen na dobu neu...
 • § 11 – Dojde-li ke změně vlastnictví b...
 • § 12 – Výpovědní lhůta je tři měsíce, ...
 • § 13 – Nebylo-li dohodnuto jinak, je v...
 • § 14 – Nebylo-li dohodnuto jinak, náje...
 • § 15 – Práva užívání nebytových prosto...
 • § 16 – Zrušují se
 • § 17 – Účinnost

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor paragraf § 6

§ 6
Podnájem
(1) Není-li dohodnuto jinak, nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu určitou a jen s předchozím písemným souhlasem pronajimatele; smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu.
(2) Práva a povinnosti vyplývající z § 5 se vztahují i na toho, komu byl nebytový prostor přenechán do podnájmu.

Předchozí paragraf

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor paragraf § 5

Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

Následující paragraf

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor paragraf § 7

(1) Není-li výše nájemného nebo úhrada za podnájem upravena obecně závazným právním předpisem, stanoví se dohodou.


© 2024 Sbírka Zákonů