• « Hlavní menu
 • « Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Vymezení pojmu
 • § 3 – Vznik nájmu
 • § 5 – Práva a povinnosti pronajimatel...
 • § 6 – Podnájem
 • § 7 – Není-li výše nájemného nebo úhr...
 • § 8 – Může-li nájemce užívat nebytový...
 • § 9 – Nájem sjednaný na dobu určitou ...
 • § 10 – Je-li nájem uzavřen na dobu neu...
 • § 11 – Dojde-li ke změně vlastnictví b...
 • § 12 – Výpovědní lhůta je tři měsíce, ...
 • § 13 – Nebylo-li dohodnuto jinak, je v...
 • § 14 – Nebylo-li dohodnuto jinak, náje...
 • § 15 – Práva užívání nebytových prosto...
 • § 16 – Zrušují se
 • § 17 – Účinnost

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor paragraf § 9

§ 9
(1) Nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
(2) Není-li dohodnuto jinak, může pronajimatel písemně vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, jestliže
a) nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou;
b) nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem;
c) nájemce, který na základě smlouvy má poskytovat pronajimateli na úhradu nájemného určité služby, tyto služby neposkytuje řádně a včas;
d) nájemce nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek;
e) užívání nebytového prostoru je vázáno na užívání bytu a nájemci byla uložena povinnost byt vyklidit;
f) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání nebytového prostoru;
g) nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajimatele;
h) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd;
i) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti převedené původnímu vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku;
j) nájemce změnil v provozovně předmět podnikání bez předchozího souhlasu pronajimatele (§ 5 odst. 4).
(3) Není-li dohodnuto jinak, může nájemce písemně vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, jestliže
a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal;
b) nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání;
c) pronajimatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1.
(4) Vztahy ze smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor, které byly uzavřeny v době od 31. prosince 1989 do 31. prosince 1990 podniky a hospodářskými zařízeními Komunistické strany Čech a Moravy, Komunistické strany Slovenska - Strany demokratické levice a Komunistické strany Československa a podniky, hospodářskými a účelovými zařízeními Svazu mladých, nástupcem Socialistického svazu mládeže, jako pronajimateli, zanikají dnem 31. ledna 1992, pokud neskončí před tímto dnem.

Předchozí paragraf

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor paragraf § 8

Může-li nájemce užívat nebytový prostor omezeně jen proto, že pronajimatel neplní své povinnosti ze smlouvy nebo povinnosti stanovené tímto zákonem,

Následující paragraf

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor paragraf § 10

Je-li nájem uzavřen na dobu neurčitou, jsou pronajimatel i nájemce oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu, není-li


© 2021 Sbírka Zákonů