• « Hlavní menu
  • « Ústava České republiky
  • přehled paragrafů (článků):
  • Čl.1 – Česká republika je svrchovaný, ...
  • Čl.2 – Lid je zdrojem veškeré státní m...
  • Čl.3 – Součástí ústavního pořádku Česk...
  • Čl.4 – Základní práva a svobody jsou p...
  • Čl.5 – Politický systém je založen na ...
  • Čl.6 – Politická rozhodnutí vycházejí ...
  • Čl.7 – Stát dbá o šetrné využívání pří...
  • Čl.8 – Zaručuje se samospráva územních...
  • Čl.9 – Ústava může být doplňována či m...
  • Čl.10 – Vyhlášené mezinárodní smlouvy, ...
  • Čl.10a – Mezinárodní smlouvou mohou být ...
  • Čl.10b – Vláda pravidelně a předem infor...
  • Čl.11 – Území České republiky tvoří ned...
  • Čl.12 – Nabývání a pozbývání státního o...
  • Čl.13 – Hlavním městem České republiky ...
  • Čl.14 – Státními symboly České republik...
  • Čl.15 – Zákonodárná moc v České republi...
  • Čl.16 – Poslanecká sněmovna má 200 posl...
  • Čl.17 – Volby do obou komor se konají v...
  • Čl.18 – Volby do Poslanecké sněmovny se...
  • Čl.19 – Do Poslanecké sněmovny může být...
  • Čl.20 – Další podmínky výkonu volebního...
  • Čl.21 – Nikdo nemůže být současně člene...
  • Čl.22 – S funkcí poslance nebo senátora...
  • Čl.23 – Poslanec složí slib na první sc...
  • Čl.24 – Poslanec nebo senátor se může s...
  • Čl.25 – Mandát poslance nebo senátora z...
  • Čl.26 – Poslanci a senátoři vykonávají ...
  • Čl.27 – Poslance ani senátora nelze pos...
  • Čl.28 – Poslanec i senátor má právo ode...
  • Čl.29 – Poslanecká sněmovna volí a odvo...
  • Čl.30 – Pro vyšetření věci veřejného zá...
  • Čl.31 – Komory zřizují jako své orgány ...
  • Čl.32 – Poslanec nebo senátor, který je...
  • Čl.33 – Dojde-li k rozpuštění Poslaneck...
  • Čl.34 – Zasedání komor jsou stálá. Zase...
  • Čl.35 – Poslaneckou sněmovnu může rozpu...
  • Čl.36 – Schůze komor jsou veřejné. Veře...
  • Čl.37 – Společnou schůzi komor svolává ...
  • Čl.38 – Člen vlády má právo účastnit se...
  • Čl.39 – Komory jsou způsobilé se usnáše...
  • Čl.40 – K přijetí volebního zákona a zá...
  • Čl.41 – Návrhy zákonů se podávají Posla...
  • Čl.42 – Návrh zákona o státním rozpočtu...
  • Čl.43 – Parlament rozhoduje o vyhlášení...
  • Čl.44 – Vláda má právo vyjádřit se ke v...
  • Čl.45 – Návrh zákona, se kterým Poslane...
  • Čl.46 – Senát projedná návrh zákona a u...
  • Čl.47 – Jestliže Senát návrh zákona zam...
  • Čl.48 – Jestliže Senát vyjádří vůli nez...
  • Čl.49 – K ratifikaci mezinárodních smlu...
  • Čl.50 – Prezident republiky má právo vr...
  • Čl.51 – Přijaté zákony podepisuje předs...
  • Čl.52 – K platnosti zákona je třeba, ab...
  • Čl.53 – Každý poslanec má právo interpe...
  • Čl.54 – Prezident republiky je hlavou s...
  • Čl.55 – Prezident republiky se ujímá úř...
  • Čl.56 – Volba se koná v posledních třic...
  • Čl.57 – Prezidentem republiky může být ...
  • Čl.58 – Navrhovat kandidáta je oprávněn...
  • Čl.59 – Prezident republiky složí slib ...
  • Čl.60 – Odmítne-li prezident republiky ...
  • Čl.61 – Prezident republiky se může vzd...
  • Čl.62 – Prezident republiky a) jmenuje ...
  • Čl.63 – Prezident republiky dále a) zas...
  • Čl.64 – Prezident republiky má právo úč...
  • Čl.65 – Prezidenta republiky nelze zadr...
  • Čl.66 – Uvolní-li se úřad prezidenta re...
  • Čl.67 – Vláda je vrcholným orgánem výko...
  • Čl.68 – Vláda je odpovědna Poslanecké s...
  • Čl.69 – Člen vlády skládá slib do rukou...
  • Čl.70 – Člen vlády nesmí vykonávat činn...
  • Čl.71 – Vláda může předložit Poslanecké...
  • Čl.72 – Poslanecká sněmovna může vyslov...
  • Čl.73 – Předseda vlády podává demisi do...
  • Čl.74 – Prezident republiky odvolá člen...
  • Čl.75 – Prezident republiky odvolá vlád...
  • Čl.76 – Vláda rozhoduje ve sboru.
  • Čl.77 – Předseda vlády organizuje činno...
  • Čl.78 – K provedení zákona a v jeho mez...
  • Čl.79 – Ministerstva a jiné správní úřa...
  • Čl.80 – Státní zastupitelství zastupuje...
  • Čl.81 – Soudní moc vykonávají jménem re...
  • Čl.82 – Soudci jsou při výkonu své funk...
  • Čl.83 – Ústavní soud je soudním orgánem...
  • Čl.84 – Ústavní soud se skládá z 15 sou...
  • Čl.85 – Složením slibu do rukou prezide...
  • Čl.86 – Soudce Ústavního soudu nelze tr...
  • Čl.88 – Zákon stanoví, kdo a za jakých ...
  • Čl.89 – Rozhodnutí Ústavního soudu je v...
  • Čl.90 – Soudy jsou povolány především k...
  • Čl.91 – Soustavu soudů tvoří Nejvyšší s...
  • Čl.92 – Nejvyšší soud je vrcholným soud...
  • Čl.93 – Soudce je jmenován do funkce pr...
  • Čl.94 – Zákon stanoví případy, kdy soud...
  • Čl.95 – Soudce je při rozhodování vázán...
  • Čl.96 – Všichni účastníci řízení mají p...
  • Čl.97 – Nejvyšší kontrolní úřad je nezá...
  • Čl.98 – Česká národní banka je ústřední...
  • Čl.99 – Česká republika se člení na obc...
  • Čl.100 – Územní samosprávné celky jsou ú...
  • Čl.101 – Obec je samostatně spravována z...
  • Čl.102 – Členové zastupitelstev jsou vol...
  • Čl.104 – Působnost zastupitelstev může b...
  • Čl.105 – Výkon státní správy lze svěřit ...
  • Čl.106 – Dnem účinnosti této Ústavy se Č...
  • Čl.107 – Zákon o volbách do Senátu stano...
  • Čl.108 – Vláda České republiky jmenovaná...
  • Čl.109 – Do doby zřízení státního zastup...
  • Čl.110 – Do 31. prosince 1993 tvoří sous...
  • Čl.111 – Soudci všech soudů České republ...
  • Čl.112 – Ústavní pořádek České republiky...
  • Čl.113 – Tato Ústava nabývá účinnosti dn...

Ústava České republiky článek 72

Čl.72
(1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.
(2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Předchozí paragraf

Ústava České republiky článek 71

Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.

Následující paragraf

Ústava České republiky článek 73

(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy


© 2024 Sbírka Zákonů