• « Hlavní menu
 • « Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Účel zákona
 • § 2 – Práva uvedená v § 1 odst. 1
 • § 3 – Vklad podle § 2
 • § 4 – Účastníky řízení o povolení vkl...
 • § 5 – Katastrální úřad v řízení o pov...
 • § 6 – Katastrální úřad vyznačí den po...
 • § 7 – Práva uvedená v § 1 odst. 1
 • § 8 – Katastrální úřad zjistí, zda je...
 • § 9 – Poznámku zapíše katastrální úřa...
 • § 10 – Poznámku zruší katastrální úřad...
 • § 11 – Ten, kdo vychází ze zápisu v ka...
 • § 12 – Katastrální úřad vyznačí v kata...
 • § 13 – Každý je oprávněn nahlédnout do...
 • § 14 – Za vklad se považuje zápis do k...
 • § 15 – Katastrální úřady převezmou vše...
 • § 16 – Zápisy právních vztahů v eviden...
 • § 17 – Příslušné ústřední orgány státn...
 • § 18 – Zrušuje se § 4 odst. 2 zákona č...
 • § 19 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem paragraf § 9

§ 9
(1) Poznámku zapíše katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce podniku, vyvlastňovacího úřadu11), soudního exekutora, osoby oprávněné provádět veřejné dražby podle zvláštního právního předpisu,5a) insolvenčního správce, či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána
a) na základě návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti a zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti,6) na základě exekučního příkazu k prodeji nemovitosti,6c) exekučního příkazu k prodeji podniku,6d) na základě usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti a o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku,6a) na základě usnesení o dražební vyhlášce o prodeji nemovitosti,6b) na základě vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které jsou podle katastru nemovitostí ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka7), na základě usnesení o nařízení předběžného opatření10), na základě oznámení o uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné5a), na základě žádosti o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám podané u příslušného vyvlastňovacího úřadu11) nebo na základě jiného rozhodnutí, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného nakládat s předmětem práva zapsaným v katastru,
b) na základě podaného žalobního návrhu, kterým se navrhovatel domáhá, aby soud vydal takové rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden záznam do katastru podle § 7,
c) na základě usnesení o nařízení exekuce,6e)
d) na základě rozhodnutí o předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník nakládat s majetkovou podstatou nebo může dlužník nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce7),
e) na základě vyrozumění insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku7),
f) na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu.
(2) Při zápisu poznámkou se postupuje přiměřeně podle § 8.
(3) Zápis poznámky podle odstavce 1 písm. c) a její výmaz bezodkladně zajistí katastrální úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nachází soud, který usnesení o nařízení exekuce vydal, ke všem listům vlastnictví v České republice, na kterých je nebo bude osoba označená jako povinný vedena jako vlastník nebo spoluvlastník nemovitostí. Ustanovení § 12 se nepoužije.
(4) Pro zápis poznámky podle odstavce 1 písm. d) a e), týká-li se majetkové podstaty dlužníka, a pro zápis poznámky podle odstavce 1 písm. f) platí obdobně ustanovení odstavce 3.
5a) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
6) § 335 odst. 1 a § 338b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
6a) § 335b odst. 2 a 3 a § 338k odst. 1 občanského soudního řádu.
6b) § 336c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.
6c) § 68 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
6d) § 71 a následující zákona č. 120/2001 Sb.
6e) § 44 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb.
7) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10) § 74 zákona č. 99/1963 Sb.
11) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

Předchozí paragraf

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem paragraf § 8

(1) Katastrální úřad zjistí, zda je předložená listina bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností.

Následující paragraf

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem paragraf § 10

Poznámku zruší katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, vyvlastňovacího úřadu o zastavení vyvlastňovacího


© 2024 Sbírka Zákonů